Turkhackteam.net/org - Turkish Hacking & Security Platform...  
Geri git   Turkhackteam.net/org - Turkish Hacking & Security Platform... >
THT TÜRKİYE
> Türkiye, Türklük ve Türk Tarihi

Türkiye, Türklük ve Türk Tarihi Yüce Türk Irkı ve Türk Tarihi...


İlk Türk Göçleri Sebepleri ve Sonuçları

Türkiye, Türklük ve Türk Tarihi

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 25-01-2011   #1
 • Offline
 • Tuğgeneral
 • Genel Bilgiler
Üyelik tarihi
Nov 2010
Nerden
ƒєηєявαнçєCυмнυяiyeti
Mesajlar
Konular
Ettiği Teşekkür
78
132 Mesajına
193Teşekkür Aldı
  
Arrow İlk Türk Göçleri Sebepleri ve SonuçlarıTürk Göçleri ve Sonuçları
Göçlerin Nedenleri

İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan nüfusa mevcut Toprakların yetmemesi ve bu gelişmelerin sonucunda bölgede geçim sıkıntısının ortaya çıkması
Türk boyları arasındaki siyasal anlaşmazlıklardan dolayı ortaya çıkan savaşlar
Dış baskılardan (Çin, Kitan ve Moğol) dolayı Türklerin bağımsızlıklarını kaybetmek istememeleri
Salgın hayvan hastalıkları ve otlakların yetersiz hale gelmesi
Göçlerin Sonuçları
Orta Asya kültür ve medeniyeti dünyanın değişik yerlerine yayılmıştır.
Orta Asya’da kalan boylar Hunların yönetiminde ilk Türk devletini kurmuşlardır.
Farklı bölgelerde Türk devletleri kurulmuştur.
Batıya giden Türkler, Kavimler Göçü’nü başlatmışlardır.
Türkler değişik kültür çevreleriyle etkileşim içine girmişlerdir.
Türklerin çok çeşitli bölgelere yayılması, Türk tarihinin bir bütün halinde incelenmesini engellemiştir.

Türklerin atı evçilleştirmeleri ve tekerleği kullanmaları çok uzak bölgelere göç etmelerine yardımcı olmuştur.

İlk Türk Devletleri
1. Asya Hun İmparatorluğu

Kuruldukları tarih kesin olarak bilinmeyen Hunlar hakkında Çinlilerin verdiği bilgiler M.Ö. I. Bin yılın başlarına kadar uzanır.

M.Ö. III. yüzyılın ikinci yarısında Hunlar, Çinlilere karşı büyük bir güç haline gelmişlerdir. Çinliler, Hun akınlarına engel olabilmek için kuzey sınırlarında bir duvar örmeye başlamışlardır. Bugün “Çin Seddi” diye bildiğimiz bu duvar M.Ö. 214 yılında
tamamlanmıştır.
Çinlilerle mücadele eden Mete Han’ın asıl düşüncesi, Çin’i etkisiz hale getirmekti. Çin’i yıllık vergiye bağlayan Mete, gücünün sembolü olarak Çinli bir prensesle evlenmiştir.

Kalabalık Çin nüfusu içerisinde Türklerin asimile olmasından çekinen Mete, Çinlilerle Antlaşma yapmış ve onlarla dost kalmayı tercih etmiştir.

Mete Han’dan sonra Hunlar zayıflamıştır. Bu dönemde, Çinlilerin propagandasıyla Hun beyleri birbirine düşmüştür. Mete’nin ölümünden sonra zayıflayan Hunlar, önce Doğu ve Batı olarak sonra da Güney ve Kuzey olarak parçalanmışlardır.

Kavimler Göçü
Aral Gölü çevresinde toplanan Hun boyları Orta Asya’daki Çin baskısı ve kuraklık yüzünden IV. yüzyılın ortalarından itibaren batıya doğru göç ederek barbar kavimleri Roma İmparatorluğu üzerine saldırmaları sonucu Kavimler göçü olmuştur (375).

Kavimler Göçü’nün Sonuçları
Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır (395).
Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır (476).
Avrupa’da yeni milletler ortaya çıkmış ve yeni devletler kurulmuştur. Böylece Avrupa’nın günümüze kadar gelen etnik yapısı oluşmuştur.
İlkçağ’ın sonu Ortaçağ’ın başlangıcı kabul edilmiştir.
Feodalite (Derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır.
Hristiyanlık barbar kavimler arasında yayılmıştır.

2. Göktürk Devleti (552 - 630)
Göktürkler Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Başkentleri Ötüken, ilk hükümdarları Bumin Kağan’dır.

Ülkenin batısını yöneten İstemi Yabgu batı yönünde fetih hareketlerinde bulunmuş, Akhunlara karşı Sasanilerle birleşmiş ve bu devletin toprakları Göktürkler ile Sasaniler arasında paylaşılmıştır. Çinlilerin Göktürk Devleti’ni içişlerine karışması sonucunda 582 tarihinde ülke ikiye ayrılmıştır.

Doğu Göktürkleri 630 yılında, Batı Göktürkleri ise 659 yılında Çin egemenliğine girerek yıkılmışlardır.

3. Kutluk Devleti (682 - 745)

Kutluk Devleti’nin en güçlü olduğu dönemler Bilge Kağan ve kardeşi Kül Tiğin dönemleri olmuştur. Vezir Tonyukuk ise danışman olarak Kutluk Devleti’nin siyasetinde önemli rol oynamıştır.
Bilge Kağan öldükten sonra Kutluk Devleti’nde iç karışıklıklar başlamıştır. Basmil, Karluk ve Uygur Türkleri Kutluk Devleti’ne son vermişlerdir.

4. Uygur Devleti (745 - 840)
Doğu Türkistan’a yerleşen Uygurlar, diğer Türk boylarını egemenlikleri Altına aldılar. Uygurların en önemli özelliği yerleşik hayatı benimseyen ilk Türk toplumu olmalarıdır. Bu nedenle tarım, sanat ve ticarette ilerlemişlerdir. Mani dinine ait tapınaklar yaparak mimaride gelişme göstermişlerdir.

Uygurlar, XIII. yüzyılda Cengiz Han’ın egemenliğini kabul etmişlerdir. Bundan sonra Moğollar Uygur Türklerini önemli görevlere getirmişlerdir. Uygur yazısı, Moğolların da yazısı olmuştur. Uygurlar, diğer Türk toplulukları ile birlikte Moğolların Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır. Çağatay ve Özbek Türkleri bu şekilde ortaya çıkmıştır.

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
Devlet Yönetimi

Türklerde hükümdarlar ülkeyi törelere, gelenek ve göreneklere göre yönetirlerdi. Hükümdarların görevi dağınık boyları toplamak, halkın ihtiyaçlarını gidermek, toplumda adalet ve eşitliği sağlamak, halkın huzur ve güvenini sağlamaktı.

Türklerde iktidarı ve hükümdarı kontrol eden, savaş ve barış gibi konularda devleti ilgilendiren önemli konuları görüşen ve kurultay adı verilen bir meclis bulunuyordu.

Bazı Türk hükümdarları kurultayın aldığı kararların bir kısmını uygulamamıştır. Bu durum kurultayın danışma meclisine benzediğini göstermektedir.

Eski Türklerde, devlet yönetme görevinin Hükümdarlara tanrı tarafından verildiğine olan inanç halkın Hakan’a mutlak bağlılığını sağlamıştır. Osmanlılara kadar Türk devletlerinde “Ülke toprakları hükümdar Ailesinin ortak malıdır.” anlayışı devam etmiştir.

Bu uygulamanın sonuçları şunlardır:
Aile üyeleri arasında sık sık taht kavgaları yaşanmıştır.
Türk devletleri kısa sürede parçalanmış ve yıkılmıştır. Ayrıca irili ufaklı birçok devletin kurulmasına neden olmuştur.
İç mücadeleler Türk devletlerinin zayıflamasına ve dış müdahalelere ortam hazırlamıştır.

Ordu
Türk devletlerinde hemen her Türk savaşa hazır durumda olduğundan, Askerlik özel bir meslek sayılmazdı. Türk ordusunun temeli, atlı askerlerden meydana gelmiştir. Düzenli ve disiplinli ilk Türk ordusunun kurucusu Mete Han’dır. Mete Han, Türk ordusunu “onlu sisteme” göre teşkilatlandırmıştır (Onbaşı, Yüzbaşı, Binbaşı ve Tümenbaşı gibi).

Hukuk
Eski Türklerde yazılı hukuk yoktu. Türklerin âdet, gelenek ve göreneklerinden oluşan yazısız hukuka “töre” (türe) denilirdi. Bununla beraber, törenin anayasa niteliğinde, Adalet, eşitlik ve iyilik gibi değişmez ilkeleri vardı.

Uygurlarla birlikte hukuk daha sağlam ve şekilci bir nitelik kazanmıştır. Ticaret hayatının gelişmesi, kişiler arasındaki ilişkilerin “kanıtlanabilir” nitelikte olmasını gerektirdiğinden yazılı ve tanıklı sözleşmeler önem kazanmıştır.

Türklerin ceza işlerinin kesin hükme bağlanması ve devlet tarafindan takip edilmesi toplumda ''kan gütme'' geleneğinide engellemiştir.

Din ve İnanış
Türklerde en eski din Göktanrı dinidir. Gökten başka bazı dağ, ırmak, vadi gibi varlıklarda bir takım gizli güçlerin bulunduğuna inanılırdı. Bu arada güneş ve Ay kutsal sayılmıştır. Eski Türklerde tanrı, sonsuzdur ve herhangi bir şekle sokulamaz. Bundan dolayı Türklerde putçuluk olmadığı gibi putları korumak için yapılan tapınaklar da yoktur.

Öldükten sonra dirilmeye inanan Hunlar, ölülerini günlük eşyalarıyla birlikte gömerlerdi. Türklerdeki tek Allah inancı ve yeniden dirilme düşüncesi Türklerin İslâm dinini kolaylıkla benimsemelerinde etkili olmuştur. Türkler Maniheizm, Budizm, Nasturizm (tabiatçılık), Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi inançları kabul etmişlerdir.

Sosyal ve İktisadi Hayat
Hunlar ve Göktürkler dönemlerinde göçebe bir hayat süren halk çadırlarda yaşıyordu. Türklerin yaşadıkları coğrafi şartlar hayvancılık faaliyetlerini öne çıkarmıştır.

Türkler Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçmişlerdir. Bu gelişmeler sonucunda Türklerde mimari gelişmiş, şehircilik ve şehir kültürü ortaya çıkmıştır.

Türk devletlerinde sosyal hayat sınıfsızdı. Başarılı olan bir kişi en üst görevlere kadar çıkabilirdi. Ayrıca Türklerde kölecilik anlayışı yayılmamıştır.

Elverişli bölgelerde tarım faaliyetleriyle uğraşılmıştır. Türkler Arpa, Buğday ve darı gibi tahılları yetiştirmişlerdir.

Yenilgiye uğratılan ve egemenlik altına alınan ülkelerden alınan yıllık vergiler ve halktan toplanan vergiler Türk ekonomisine destek olmuştur.

Türkler yakın komşularıyla yoğun ticari ilişkilerde bulunmuşlar, ticaret yaptıkları ülkelere Canlı hayvan, konserve et, deri, kösele, kürk ve hayvani gıdalar satmışlardır.

Türklerin yaşadığı topraklardan geçen İpek ve Kürk Yolları Türk devletlerine önemli ölçüde gelir sağlamıştır.Facebook sayfamızı beğenin.
    __________________

_____________________________________

Kapkara Bir Site ,Kapkara Bir Adam..


Ülkücü Kibrittir Ateşi Vatan..

Forumu Bıraktı ...


Konu CaLLaHaN tarafından (29-01-2011 Saat 11:01 ) değiştirilmiştir..
Offline  
Alıntı ile Cevapla
Bu üyeler CaLLaHaN nickli üyenin mesajına teşekkür etti.
axi_matrax_01 (27-01-2011), Sima Asiya (14-02-2011)
Alt 25-01-2011   #2
 • Offline
 • Teğmen
 • Genel Bilgiler
Üyelik tarihi
Oct 2010
Nerden
muğla/marmaris
Mesajlar
Konular
1
Ettiği Teşekkür
0
3 Mesajına
3Teşekkür Aldı
  


ellerine saglık güzel bilgiler.Facebook sayfamızı beğenin.
    
Offline  
Alıntı ile Cevapla
Alt 25-01-2011   #3
 • Offline
 • Binbaşı
 • Genel Bilgiler
Üyelik tarihi
Jan 2011
Nerden
Dünyadan
Mesajlar
Konular
Ettiği Teşekkür
28
72 Mesajına
159Teşekkür Aldı
  


tamamdır. Bu Saatten Sonra 2. Dönem Tarih yazılılarım 100Facebook sayfamızı beğenin.
    __________________
GEÇMİŞİNİ UNUTAN GELECEĞİNİ GÖREMEZ!!!
Offline  
Alıntı ile Cevapla
Alt 26-01-2011   #4
 • Offline
 • Tuğgeneral
 • Genel Bilgiler
Üyelik tarihi
Jan 2010
Nerden
tukhackteam
Yaş
19
Mesajlar
Konular
Ettiği Teşekkür
100
220 Mesajına
414Teşekkür Aldı
  


Türklerin Göçlerinin en büyük nedeni Türk boyları bağımsızlıkları tehlikeye düştüğünde bir başka topluluğun egemenliği altına girmektense özgür yaşayabilecekleri yerlere göç etmiştirFacebook sayfamızı beğenin.
    Offline  
Alıntı ile Cevapla
Alt 26-01-2011   #5
 • Offline
 • Binbaşı
 • Genel Bilgiler
Üyelik tarihi
Jan 2011
Nerden
Dünyadan
Mesajlar
Konular
Ettiği Teşekkür
28
72 Mesajına
159Teşekkür Aldı
  


Alıntı:
oguzhan65´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Türklerin Göçlerinin en büyük nedeni Türk boyları bağımsızlıkları tehlikeye düştüğünde bir başka topluluğun egemenliği altına girmektense özgür yaşayabilecekleri yerlere göç etmiştir

Evet kardeşim hatta Kavimler Göçünün başlamasının sebebide Türklerin Çin egemenliği altında kalmak istemedikleri için göç etmeleri sonucunda başlamıştır.. Bu bilgide benden olsunFacebook sayfamızı beğenin.
    __________________
GEÇMİŞİNİ UNUTAN GELECEĞİNİ GÖREMEZ!!!
Offline  
Alıntı ile Cevapla
Alt 27-01-2011   #6
 • Offline
 • Binbaşı
 • Genel Bilgiler
Üyelik tarihi
Sep 2008
Nerden
01ADANALI
Yaş
24
Mesajlar
Konular
Ettiği Teşekkür
312
76 Mesajına
108Teşekkür Aldı
  


bir zamanlar sınıfta işledigimiz tarih dersleri güzel paylaşım olmuşFacebook sayfamızı beğenin.
    __________________
aşk 75 milyonluktur. o da FENERBAHÇEDİR
Offline  
Alıntı ile Cevapla
Alt 14-02-2011   #7
 • Offline
 • Forumdan Uzaklaştırıldı
 • Genel Bilgiler
Üyelik tarihi
Dec 2010
Nerden
Manavgat Antalya
Mesajlar
Konular
Ettiği Teşekkür
19
42 Mesajına
55Teşekkür Aldı
  


Emeğinize sağlık çok değerli bir paylaşıma emek vermişsiniz teşekkür ederim...
H.Toku dediği gibi:Büyük Türk ırkının mensupları olarak başka milletlerle bütünleşip, kaynaşmamız söz konusu olamayacağına göre; bu dünyada varlığımızı devam ettirip, yaşayabilmemiz ve başkalarına yem olmamak için mutlak suretle soydaşlarımızla kaynaşmak, bütünleşmek zorundayız. Soydaşlarımızla yakınlaşmaya çalışırken mutlaka zorluklarla karşılaşacağız. Karşılaşacağımız başlıca zorluklar şunlardır: soydaşlarımızla aramızdaki lehçe farkı, Boy isimlerinin sömürgeciler tarafından Millet ismi haline getirilmiş olması, dünyaya hâkim olmak için Türklüğü yok etmeyi hedefleyen egemen güçler ve onların işbirlikçileri.Facebook sayfamızı beğenin.
    
Offline  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı


Bilgilendirme Turkhackteam.net/org
Sitemizde yer alan konular üyelerimiz tarafından açılmaktadır.
Bu konular yönetimimiz tarafından takip edilsede gözden kaçabilen telif hakkı olan veya mahkeme kararı çıkmış konular sitemizde bulunabilir. Bu tür konuları bize turkhackteamiletisim[at]gmail.com adresine mail atarak bildirdiğiniz takdirde en kısa sürede konular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
Please Report Abuse, Harassment, Scamming, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to turkhackteamiletisim[at]gmail.com


"Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur."
(M.KEMAL ATATÜRK)
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2015
Tema Desteği: www.tr-vBulletin.com


Google Links

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.