THT DUYURU

chat
Aöf Açık Öğretim Sınavı İle İlgili Her Şey, Sorular,cevaplar vb..

ugursuz reklam
takipci
Seçenekler

aöf 2006 bütünleme(Yeni sorular benzeri çikiyor)

djcapkin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Özel Üye
Üyelik tarihi:
08/2008
Nereden:
Türkiye
Yaş:
28
Mesajlar:
8.228
Konular:
847
Teşekkür (Etti):
427
Teşekkür (Aldı):
5325
Ticaret:
(0) %
3
2165
01-10-2009 16:55
#1
iktisat çalışması
1-John Maynard Keynes’in en önemli eseri ve bu eserin içeriği nedir?

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi , makro iktisadın kökenini oluşturur.

2-Keynes’in geliştirdiği görüş nedir?

Toplam talebin istihdamı belirleyen temel faktör olduğu.Devlet ekonomiye müdahale ederek üretim ve istihdam hacmi üzerinde etkili olabilecektir.

3-Makro iktisadın ilgi alanına giren temel göstergeler nelerdir?

İşsizlik ve istihdam düzeyi, enflasyon ve üretim artış oranı.

4-istihdam nedir?

Çalışma ve gelir sağlama kararında olan bireylerin hizmetlerinden yararlanılmak üzere çalıştırılması.

5-işsizlik oranı nedir?

Toplam işgücü içerisinde işsiz olanların yüzdesi.

6-işsizlik türleri nelerdir?

Friksiyonel( arızi) işsizlik:kısmi,geçici,olumsuz etkisi en az olan,yer ve meslek değiştirme sırasında görülen.

Konjonktürel işsizlik:yaygın tür,üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı tür.

Mevsimlik işsizlik: yaygın tür,tarımsal yapılı ülkelerde.

Bölge ve sektör işsizliği: belli bir sektörün veya bölgenin çekici bir alan olmaktan çıkması durumunda sektörün üretiminin daralmasına bağlı olarak ortaya çıkan tür.

Teknolojik işsizlik :uzun süre emek yoğun üretim metodu uygulanmasından sermaye yoğun tekniklere geçilmesi durumunda bir kısım emeğin işsiz kalması ile ortaya çıkan tür.

Yapısal işsizlik:durgun ekonomik dönemlerdeki tür.

Gizli işsizlik:gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üretim alanında yaygın,belli bir üretim sektöründe istihdam edilenlerden bir kısmının faaliyetten çekilmesi durumunda üretim hacminde bir daralma meydana gelmemesi sonucu görülen tür.

7-enflasyon nedir?

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan artış.

8-fiyatlar genel düzeyi nedir?

Mal ve hizmet fiyatlarının belirli bir dönemdeki tartılı ortalamasını gösteren indeks değeri.

9-hiperenflasyon nedir?

Fiyatlar genel düzeyinde çok hızlı artışların yaşandığı dönem.

10-ekonomik büyüme nedir?

Ekonominin mal ve hizmet üretme kapasitesindeki artış.

11-konjonktür nedir?

Üretim hacmindeki artış (canlanma dönemi) ve azalış(daralma dönemi:resesyon) şeklindeki kısa dönemli dalgalanmalar.

12-konjonktür dönemindeki evreler nelerdir?

Canlanma,tepe,daralma,dip

13-ekonominin daralmadan canlanmaya geçişine ne ad verilir?
U dönüşü

14-devletin makro ekonomiyi etkileyebilmek amacıyla kullanabileceği araçlar nelerdir?

a-Maliye politikası(devletin topladığı vergi ve yaptığı harcamalarla ilgili politikalar.) ,

b-para politikası (Merkez Bankasının ekonomideki para miktarını kontrol edebilmek amacıyla aldığı önlemler.) ve

c-arz yönlü politikalar(devletin toplam talebi arttırmak yerine üretimi arttırmaya yönelik politikaları)

15-Keynes’e göre ekonomiyi durgunluk döneminden çıkartmak için yapılması gereken nedir?

Devlet vergileri azaltmalı ve veya harcamaları arttırmalıdır.Yani genişlemeci maliye politikası uygulamalıdır.

16-enflasyonist dönemde yapılması gereken nedir?

Devlet enflasyon oranını düşürebilmek için vergileri arttırmalı ve-veya harcamaları kısmalıdır.Yani daraltıcı maliye politikası uygulamalıdır.

17-para politikası nasıldır?

Devlet para miktarının,fiyatlar genel düzeyini,faiz oranlarını ve döviz kurunu etkileyerek,işsizlik ve üretim ,üzerinde etkilerinin bulunduğunu kabul etmektedir.

18-makro iktisat ekonomide hangi grupların davranışları üzerinde durur?

Hanehalkları ve işletmeler (özel sektör), devlet (kamu), diğer ülkeler( uluslar arası sektör)

19-devresel akım diyagramı neyi gösterir?

Ekonomideki 4 sektör tarafından elde edilen geliri ve yapılan harcamaları.

20- devresel akım diyagramının ortaya koyduğu gerçek nedir?

Ekonomide birisinin yaptığı harcama mutlaka bir başkasının gelirini oluşturmaktadır.

21-transfer ödemeleri nelerdir?

Devletin,mal ,hizmet veya işgücü karşılığı olmaksızın hanehalklarına yaptığı ödemeler.

22-milli gelir muhasebesi nedir?

Bir ekonomide belirli bir dönemde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin ölçüm sistemi.

23-milli gelir hesapları neleri gösterir?

Tüm ekonomik faaliyetlerin genel bir özetini,üretim,gelirler ve harcamalar arasındaki karşılıklı etkileşimleri.

24-gayri safi milli hasıla nedir?

bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen tamamlanmış(nihai) mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile ifade edilen değerleri toplamı.

25-gayri safi milli hasılanın ölçülmesinde karşılaşılan sorunlar nelerdir?

a-Çifte sayma yani aynı ürünü 2 kez gsmh hesaplarına dahil etmekten kaçınmak gerekir.neden?

çünkü ara malı denen bazı mal ve hizmetler diğer bazı mal ve hizmetlerin üretilmesinde kullanılır.

Katma değer nedir?

Her üretim aşamasında ara mallarının değerine yapılan ilave.

b-bazı mal ve hizmetlerin(emniyet-milli savunma,eğitim hizmetleri gibi) piyasalar aracılığıyla satılmaması bunların değerlerini belirlemede güçlük yaratır.

C-pratik nedenlerle bazı mal ve hizmetlerin ( ev hanımlarının yaptığı hizmetler gibi ) gsmh hesaplarına dahil edilmemesi yararlı olur.

d-tamamiyle finansal nitelikte olan işlemlerde ( kamu kesimi ile özel kesimin transfer ödemeleri ,alım satım işlemleri ) gsmh hesaplarına dahil edilmez.

e-ikinci el malların satışı da gsmh hesaplarına dahil edilmez.

26-üretim faktörlerinin mülkiyetinin kimde olduğuna bakılmaksızın o ülke sınırları içinde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin toplam değerini göstermek için hangi alternatif tanım geliştirilmiştir?

Gayri safi yurt içi hasıla.

27-gsmh hangi yöntemlerle hesaplanabilir?

Gsmh = ücret + faiz + rant + kar +dolaylı vergiler + amortismanlar
Gsmh = C + I + G + (EX- IM)

a-üretim kesimlerinin yarattığı mal ve hizmetlerin toplamı açısından ( gsmh kesimlerden her birinin kaynağına kadar gidip 1 yıl içinde yaratılan değerlerin toplamı alınır)

b-gelir oluşumu açısından(gelirin ayrı ayrı tespiti ve toplamının alınması.

c-harcamalar açısından :tamamlanmış mal ve hizmetlere yapılan harcamaların toplamı gsmh yı verir.

28-ülkede elde edilen gelirler nasıl hesaplanır?

Üretim faaliyetlerine katılım sonucunda elde edilen ücret,faiz,kar ve rant gelirlerinin toplamı bulunarak.milli gelir bir ülkedeki fertlerin satın alma gücünü verir.

29-safi milli hasıla nedir?

Bir ülkenin net üretim gücünü gösteren değer.

Smh = gsmh – amortismanlar

Smh = ücret + faiz + rant + kar + dolaylı vergiler

30-amortisman nedir?

Sermaye mallarında oluşan aşınma ve eskimenin parasal değeri.

31-dolaylı vergiler nelerdir?

Bir mal veya hizmet satın alındığında ödenen vergiler.

32-dolaysız vergiler nelerdir?

Araya hiçbir aracı girmeksizin kişinin kendi beyanına göre yapılan ödemeler.(gelir vergisi)

33-kişisel gelir nasıl bulunur?

Milli gelirden dağıtılmayan şirket karları,sosyal güvenlik ödemelerinin çıkarılması,kamu ve özel sektör transfer ödemelerinin eklenmesiyle bulunur.

Kişisel gelir = Milli gelir –( dağıtılmayan şirket karları,sosyal güvenlik ödemeleri) + kamu ve özel sektör transfer ödemeleri

34-kullanılabilir gelir nedir?

Kişinin bir dönemde elde ettiği net gelir.
Kullanılabilir gelir= kişisel gelir-dolaysız vergiler

35-kişi başına milli gelir nedir?

Mevcut milli gelir değerinin nüfusa bölünmesi ile bulunan ve bir refah ölçütü olarak kullanılan değerdir.

Milli gelir = smh- dolaylı vergiler
Mg= ücret+faiz+ant+kar

36-:tamamlanmış mal ve hizmetlere yapılan harcamalar nelerdir?

a-Tüketim harcamaları:C:kişilerin gereksinimlerini karşılayan mal ve hizmetlere yaptıkları harcamalar.

b-Yatırım harcamaları:I: firmaların ve devletin yeni tesisat ve teçhizat ile yeni binalara yaptıkları harcamalar,stoklardaki artışlar ve kişilerin yeni ev yaptırmak için harcadıkların miktarların toplamı.

c-Kamu harcamaları:G: devletin mal ve hizmet alımları için yaptığı harcamalar toplamı.

d-Net ihracat (EX-IM):ihracat gelirleri (EX)- ithalat harcamaları (IM )

37-bir ülkedeki net yatırım miktarı nasıl bulunur ?

gayrisafi yatırımlar – amortismanlar

38-net yatırımların + ve – olması durumlarından üretim kapasitesi nasıl etkilenir?

Pozitif ise sermaye stoğundaki artışa bağlı olarak üretken kapasite artar.
Negatif ise sermaye stoğundaki azalışa bağlı olarak üretken kapasite azalır.

39-Nominal fiyatlarla gsmh nedir?

Hesaplama yapılan dönemde piyasada geçerli olan fiyatların kullanılması ile bulunan gsmh değeri.

40-reel (sabit) fiyatlarla gsmh nedir?

Belirli bir yılın fiyatları esas alınarak hesaplanan gsmh değeri.

41-fiyat indeksi nedir?

Cari fiyatlarla ifade edilen bir grup mal ve hizmetin değerinin aynı mal grubunun sabit fiyatlarla ifade edilen değerine oranı.

42-gsmh deflatörü nedir?

Nominal gsmh rakamlarını reel gsmh rakamlarına dönüştürmek amacıyla kullanılan özel fiyat indeksi.

Gsmh deflatörü = nominal gsmh / reel gsmh

43-gsmh ‘nın kullanımındaki sınırlar nelerdir?

Ülkenin nüfusu bilinmedikçe gsmh ve bununla ilgili milli gelir kavramları anlam ifade etmez( bu sakıncanın giderilmesi için kişi başına üretimi ifade eden kişi başına gsmh ( GSMH/ NÜFUS) kavramı kullanılır ) ,dinlenme faaliyeti hesaba katılmaz,üretilen malların kalitesindeki değişim hesaba katılmaz,ülkede yaratılan gelirin birleşimi ve dağılımı konusunda ayrıntılı bilgi vermez,sosyal maliyetleri yansıtmaz,yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelir gsmh na yansıtılamaz.

44-kayıt dışı ekonomi nedir?

Gsmhna dahil edilmesi gerekirken hesapların dışında kalan ekonomik faaliyetler.

45-hane halkları elde ettikleri gelirleri hangi şekillerde kullanırlar?

a-mal ve hizmetlerin tüketiminde
b-tasarrufta
c-vergi ödemede

46-elde edilen gelir nasıl bulunur?

Tüketim harcamaları ile tasarruf toplanarak

Y = C + S

47-tüketim nedir?

Tüketicilerin mal ve hizmetler için yaptıkları harcamalar.

48-tasarruf nedir?

Gelirin tüketilmeyen kısmı.

49-tüketim fonksiyonu nedir?

Gelirle tüketim harcamaları arasındaki doğru yönlü ilişkiyi gösteren fonksiyon.

50-otonom tüketim nedir?

Tüketim harcamalarının gelirden bağımsız olan kısmı.

51-ortalama tüketim eğilimi nedir?

(APC):gelirin tüketim amacıyla harcanan kısmı.

APC = tüketim / gelir = C / Y

52-Gelir artışı ortalama tüketim eğilimini nasıl etkiler?

Gelir arttıkça ortalama tüketim eğilimi düşer.bunu nedeni hane halklarının gelirde ortaya çıkan artışın sadece belli bir bölümünü tüketime ayırmalarıdır.gelir arttıkça tüketim harcamaları gelirdeki artıştan daha düşük olacaktır.

53-marjinal tüketim eğilimi nedir?

Gelirdeki değişmenin tüketim harcamalarında yarattığı değişmeyi ifade eder.
Tüketim fonksiyonunun eğimidir.

MPC = tüketimdeki değişme / gelirdeki değişme

54-tasarruf fonksiyonu nedir?

Gelir ile tasarruflar arasındaki doğru yönlü ilişkiyi gösteren fonksiyon.

55-negatif tasarruf nedir?

Harcamaların geliri aşan kısmı.

56-otonom tasarruf nedir?

Tasarrufların gelirden bağımsız olan kısmı.

57-ortalama tasarruf eğilimi nedir?

APS:gelirin tasarrufa ayrılan kısmı.

APS = tasarruf / gelir = S / Y

58-marjinal tasarruf eğilimi nedir?

MPS: gelirdeki değişmenin tasarruflarda yaratacağı değişmeyi ifade eder.tasarruf fonksiyonunun eğimini gösterir.

MPS = tasarruflardaki değişme / gelirdeki değişme

59-tüketim harcamalarını belirleyen faktörler nelerdir?

Kullanılabilir gelir(en önemlisi),bekleyişler,demografik unsurlar (nüfus büyüklüğündeki bir artış otonom tüketimi arttırır.nüfusun yaş bileşimi ise tüketim fonksiyonunun eğimini değiştirir. ) ,yatırımlar (yatırımların arttığı bir durumda fonksiyon yukarıya kayacak,yatırımların azaldığı durumda ise fonksiyon aşağıya kayacaktır )

60-yatırım harcamaları nelerdir?

İşletmelerin sermaye mallarına ve stoklara yaptıkları harcamalardır.

61-planlanmış stoklar (envanterler ) nedir?

Bir firmanın stoklarında ileride yoğunlaşmasını bekledikleri talebi karşılamak için yeterli miktarda mal bulundurması.

62- planlanmamış stoklar (envanterler ) nedir?

Firmanın hedeflediği satış sürecinde elinde kalan stok miktarı.

63-planlanmış yatırımları neler etkiler?

Faiz oranı (borçlanılan fonların maliyeti ) ,beklenen kar,teknolojik değişim(bir malın üretim teknolojisinin gelişmesi yatırım harcamalarını arttırır ),sermaye mallarının maliyeti(sermaye mallarının fiyatı arttıkça beklenen karlılık azalır.)

64-faiz oranının yükselmesinden yatırım harcamaları nasıl etkilenir?
Azalır.

65-beklenen karlılığı hangi faktörler etkiler?

Yeni firmaların piyasaya girişi,politik istikrarsızlık,vergiler,dünyadaki genel ekonomik koşullar.

66-kamu harcamalarının otonom olduğunu ve devletin izlediği politikalara göre belirlendiği varsayımı altında kamu harcamalarındaki bir artış fonksiyonu nasıl etkiler ?

yukarıya doğru paralel olarak kaydırır.

67-net ihracat nedir?

Mal ve hizmet ihracatı ile mal ve hizmet ithalatı arası fark.

Fark pozitif ise durum nedir?

Dış ticaret fazlası mevcuttur.

Fark negatif ise durum nedir?

Dış ticaret açığı vardır.

68-ihracat nedir?

Ülkede üretilen mal ve hizmetlerin diğer ülkelere satılan miktarı.otonom kabul edilir(cari yurt içi gelirden bağımsızdır)

69-ithalat nedir?

Diğer ülkelerden satın alınan mal ve hizmet miktarı.

70-ülkenin gelir düzeyindeki artış ithalatı nasıl etkiler?
Arttırır.

71-marjinal ithalat eğilimi nedir?_


MPI: gelirdeki değişmeler karşısında ithalat miktarının hangi miktarda değiştiğini gösteren kavram.

72-toplam harcama fonksiyonu nedir?

AE = C + I + G + X

73-19.ve 20.yy başlarındaki iktisatçılar kimlerdi ve görüşleri neydi?

John Stuart Mıill,Alfred Marshall,A.Cecil Pigou
Bir ekonomide tam istihdamı gerçekleştirmek için devlet müdahalesine gerek olmadığı.ekonomide işsizlik geçicidir,piyasa mekanizması tam istihdamı otomatik olarak sağlar.

74-Say yasası nedir?

( John Baptiste Say) her arz kendi talebini yaratır.
Belirli miktarda mal ve hizmetin üretimi,bu üretimi satın almaya yetecek miktarda bir gelirin yaratılması ile sonuçlanır.
--------------------- *
* Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.
*
djcapkin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Özel Üye
Üyelik tarihi:
08/2008
Nereden:
Türkiye
Yaş:
28
Mesajlar:
8.228
Konular:
847
Teşekkür (Etti):
427
Teşekkür (Aldı):
5325
Ticaret:
(0) %
01-10-2009 16:56
#2
genel muhasebe konu özeti

GENEL MUHASEBE
 İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılamak amacıyla para,
araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi
faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya
getirerek ve faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet
üreten iktisadi birime işletme denir.
 İşletmenin varlıkları, sermayesi ve borçlarıüzerinde
değişme yaratan ve para ile ifade edilen işlemlere ait
bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek,
analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgililere
raporlar şeklinde sunan bilgi sistemine muhasebe
denir.
Muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde temel
alınan, işletme faaliyetlerinin sürekli olmasına
rağmen ara ara kesildiği varsayılarak ölçme, kontrol
ve planlama işlevlerine imkan veren eşit uzunluktaki
sürelere dönem denir.
 Bir işletmenin belirli bir döneme, genellikle bir mali
yıla ait net sonucunu, brüt satışkarı, faaliyet karı
büyüklüklerine ve bunlarıoluşturan ana olaylara yer
vererek gösteren mali tabloya gelir tablosu denir.
 Hesaplar:
*Makinelerdeki azalışlar ilgili hesapta
alacaklandırılır.
*Gelirlerdeki artışlar ilgili hesapta alacaklandırılır.
*Giderlerdeki artışlar ilgili hesapta borçlandırılır.
*Sermayedeki azalışlar ilgili hesapta borçlandırılır.
 Tekdüzen hesap planının dayandığıhesap
çerçevesine göre gelir tablosu hesapları6. hesap
grubunda yer alır.
 Nakit hareketlerinin kaydedilmesine yardımcıişlevi
bulunan ve alacaklıhesabıdaima kasa hesabıolan
belge tediye fişi (ödeme) denir.
 Yevmiye defteri için geçerli bilgiler:
*Bir işlemin bir bütün olarak iki madde çizgi
arasında kaydedilmesi
*Yevmiye defterine yapılan kayıtların tümünün
büyük deftere aktarılması
*Sayfa numaraları, her bir sayfaya bir numara
gelecek şekilde birbirini takip etmesi
*Büyük defter bağlantınumarasısütunu bulunması
 Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle
bilanço günündeki varlıklarıborçlarıkesin bir
şekilde ve ayrıntılıolarak saptama işlemine envanter
çıkarmak(muhasebe dışıenvanter) denir.
 Dönem sonu bilançosu kesin mizana dayanarak
düzenlenir.
Muhasebenin temel kavramlarına dayanan,
muhasebe uygulamasınıoluşturan muhasebe
usulleri, işlemleri ve tekniklerine yön veren(dayanak
oluşturan) kurallara genel kabul görmüşmuhasebe
ilkeleri denir.
Muhasebenin temel kavramlarından birkaçı:
*Önemlilik
*Tutarlılık
*Kişilik
*Verilerin güvenilir olması
 Aralıklıenvanter yönteminin özellikleri:
*Mal mevcudunun ancak sayım ve değerleme
yapıldıktan sonra belirlenmesi
*Satın alınan malların maliyetini oluşturan bütün
unsurların "153 ticari mallar hesabı"na
kaydedilmesi
*Satışların kar veya zararınıbelirlemek için fiili
sayım ve değerleme yapmanın gerekmesi
*Mal çeşidi çok ve küçük hacimli nispeten ucuz
fiyatlıbirimlerden oluşan işletmeler için uygun bir
yöntem olması
 100 Kasa Hesabıborçlu ve 640 İştiraklerden Temettü
Gelirleri Hesabıalacaklıolan işlem hisse senetleri
kar payıtahsilatına aittir.
 Tahvil üzerinde yer alan faiz kuponlarının vadesi
geldiğinde tahsil edilene kadar borç kaydedildikleri
hesap diğer hazır değerlerdir.
 Bir işletme hisse senedi satın alarak sermayesine
veya yönetimine katıldığıbaşka işletmeden olan
alacaklarınıiştiraklerden alacaklar hesabının
borcuna kaydeder.
 İşletme, ana faaliyet konusu olan maldan personeline
kredili satışyapmıştır.Bu satıştan doğan alacağını
personelden alacaklar hesabında izlenir.
 "Maddi olmayan duran varlıklar" grubunda yer
alanlar:
*Şerefiye
*Haklar
*Kuruluşve örgütlenme giderleri
*Özel maliyet
*Araştırma ve geliştirme giderleri
*Birikmişamortismanlar
*Verilen avanslar
 İşletme 5.000.000.000 liraya satın alındığısatın aldığı
bir arsa üzerinde yer alan eski bir yapıyı300.000.000
liraya yıktırmışve enkazını125.000.000 liraya
satmıştır. Bu bilgilere göre, Arazi ve Arsalar
Hesabına arsanın değeri 5.175.000.000 lira olarak
görülecektir.
5.000.000.000+300.000.000=5.300.000.000
5.300.000.000-125.000.000=5.175.000.000
Maliyet muhasebesinin işlevleri: Mamullerin
maliyetini saptamak, Maliyet kontrolünü sağlamak,
Planlama yapma yapmak, Yönetimin alacağı
kararlara yardımcıolmak.
 İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını
sermayesini ve borçlarınıçeşit ve tutar olarak
gösteren mali tablo Bilanço'dur.
 Tekdüzen hesap planının dayandığıhesap
çerçevesine göre gelir tablosu hesapları6.hesap
grubunda yer alır.
 Yevmiye defterinin sağladığıyararlar:
Mali nitelikteki olayların etkilerini hesap bazında
sınıflandırması
Bir gün içinde yapılan işlemlerin neler olduğunu
toplu olarak göstermesi
Büyük deftere yapılacak kayıtların sağlıklıolmasına
yardım etmesi
Bir işlemden etkilenen unsurlarıbir arada ele alarak
bir bütün olarak göstermesi
 Yeni işe başlayan işletme ile öteden beri işine devam
etmekte olan işletme arasında muhasebe süreci
açısından farklıişlem : Dönembaşıenvanterine
dayanarak dönembaşıbilançosunun düzenlenmesi
Muhasebenin temel kavramlarına dayanan ,
muhasebe uygulamasınıoluşturan muhasebe
usulleri, işlemleri ve tekniklerine yön veren (dayanak
oluşturan) kurallara Genel kabul görmüşmuhasebe
ilkeleri denir.
 100 kasa hesabıborçlu, 600 Yurtiçi satışlar hesabı
alacaklı, 320 satıcılar hesabıborçlu, 153 ticari mallar
hesabıalacaklıolduğu devamlıenvanter yönteminde
satışişleminin yapıldığı320 satıcılar hesabıyanlış
kullanılmıştır.
 Tahviller: Borç para bulmak amacıyla çıkartılırlar,
Anonim şirket ve kamu kuruluşlarıtahvil çıkarma
yetkisine sahiptir, Elinde tahvil olan kişi kar payı
almaz faiz alır, Alındıklarında alışbedelleri
üzerinden borçlandırılarak kayda alınırlar,
Satıldığında alışbedeli üzerinden alacaklandırılırlar.
 A işletmesi müşteri Naim Uygun'dan 120 milyon
liralık alacağına karşılık 3 ay vadeli 150 milyon lira
nominal değerli bir bono almıştır. İlgili yevmiye
kaydı: 121 Alacak senetleri hesabı150milyon borçlu,
120 alıcılar hesabıa120 milyon alacaklı, 642 Faiz
gelirleri 30 milyon alacaklıolur. 150-120=30
 İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve ünvan gibi
bedel ödenerek elde edilen bazıhukuki tasarruflar ile
kamu otoritelerinin, işletmeye belirli alanlarda
tanıdığıkullanma, yararlanma gibi yetkiler
dolayısıyla yapılan harcamalar 260 Haklar
Hesabında izlenir.
 Borçlunun imzasından başka bir teminata
dayanmayan kredi türü Açık Kredi'dir.
 31:03.2003 tarihinde; 191 indirilecek KDV hs. 1
milyar 200 milyon borç,
391 hesaplanan KDV hs. 1 milyar 450 milyon alacak
kalanıvermektedir.Bu bilgilere göre yapılacak kayıt:
Hesaplan KDV Hs. 1 milyar 450 milyon borçlu,
İndirilecek KDV Hs. 1 milyar 200 milyon alacaklı,
Ödenecek vergi ve fonlar hs. 250 milyon alacaklı
olur.
 Sermaye ortaklar tarafından taahhüt edildiğinde
yapılacak kayıt: Ödenmemişsermaye hesabıborçlu,
Sermaye hesabıalacaklıdır.
 Satışlar maliyetinin belirlenmesinde 620 Satılan
mamullerin maliyeti, 621 satılan ticari malların
maliyeti, 622 satılan hizmet maliyeti, 623 diğer
satışların maliyeti hesaplarıkullanılır, Komisyon
giderleri hesabıkullanılmaz.
 Büyük defter hesaplarında envanter kayıtlarına yer
verildikten sonra kesin mizan çıkarılır.
 Piyasa değeri alışbedelinin altına inen hisse
senetlerinin piyasa fiyatıyla değerlenmesi ve değer
azalışıiçin karşılık ayrılmasıihtiyatlılık kavramı
muhasebe ilkesi ile açıklanabilir.
 Borç senetleri hesabının alacak kalanı1 milyon 500
bin ve hesaplanan tasarruf değeri 1 milyon 450 bin
ise şu kayıt yapılır: Borç Sn. Reeskontu Hs. 50 bin
borçlu, Reeskont Faiz Gelirleri Hs. 50 bin alacaklı
olur.
 Gelecek aylara ait gelirler hesabı: Bir bilanço
hesabıdır. Pasif karakterli bir hesaptır. Kısa vadeli
yabancıkaynaklar grubunda yer alır. Hesap alacak
kalanıverir.
 Özsermaye hesabıgelir tablosunda yer almaz. Brüt
satışlar, Satışların maliyeti, Diğer faaliyetlerden
olağan gelir ve karlar, dönem net karıveya zararı
gelir tablosunda yer alır.
MUHASEBE, işletmenin varlıklarıve kaynakları
( sermayesi ve borçları) üzerinde değişme yaratan ve
para ile ifade edilen mali nitelikli işlemlere ait
bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek,
analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve
kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi
sistemidir.
Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin,
belgelendirilerek toplanmasıdaha sonra bilgi
kullanıcılarına sunulmasıve yorumlamaya
hazırlanmasıiçin belirli şekillere ve kurallara göre
yazılmasıişlemine KAYDETME denir.
 Sermayede GİDER, azalışyaratan işlemdir.
 Asli hesaplarıetkileyen ve asli hesapların temsil ettiği
aktif ve pasif değerlerin gerçek değerleri ile
gösterilmesini sağlamak için kullanılan hesaplar
DÜZENLEYİCİHESAPLAR'dır.
 Varlıklarda, borçlarda ve sermayede artışveya azalış
yaratmayan, ancak işletme yönetimi ve diğer ilgililer
tarafından bilinmesi ve izlenmesi gereken işlemlere
ait hesaplar NAZIM HESAPLAR hesap grubu
altında yer alır.
 Varlıklar=Sermaye+Borçlar, bilanço eşitliğini ifade
eder.
 Bilançonun her bir kaleminde, dönem içindeki
işlemler nedeniyle meydana gelen artışve azalışların
izlendiği çizelgeye HESAP denir.
 KREDİLİMAL ALIŞI işleminde varlıklarda ve
kaynaklarda EŞİT büyüklükte bir ARTIŞolur.
 İşletmenin KARLI PEŞİN MAL SATMASI
durumunda hem aktif hem de pasif toplamlarında
ARTIŞolur.
 Yevmiye defterine maddeler şeklinde kaydedilen
işlemleri, buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili
hesaplara dağıtan ve sınıflandırılmışolarak bu
hesaplara toplayan defter BÜYÜK DEFTER'dir.
 Bir işletmede "Alıcılar defteri" yardımcıdefter
kapsamıaltında yer alır.
 Kesin mizan, dönem sonu muhasebe işlemlerinin
yapılmasından sonra düzenlenir.
 Genel geçici mizan düzenlendikten sonra sırasıyla
muhasebe dışıenvanter yapılır, muhasebe içi
envanter yapılır, kesin mizan düzenlenir, mali
tablolar düzenlenir(Bilanço).
 İşletmenin sınırsız kabul edilen ömrünün belli
dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet
sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak
saptanmasıdolayısıyla gelir ve giderlerin tahakkuk
esasına göre muhasebeleştirilmesi DÖNEMSELLİK
kavramının gereğidir.
 İşletmenin kasasında bulunan paranın bir bankada
açtırılan ticari mevduat hesabına yatırılması
durumunda, bir aktif hesap (102) borçlandırılırken,
bir aktif hesap(100) alacaklandırılır.
 İşletme, bankadaki mevduat hesabından para
çekmiştir. Bu durumda Bankalar Hesabı
alacaklandırılır. Kasa hesabıborçlandırılır.
 Devamlıenvanter yönteminde satılan mal iade
edilirse, iade tutarı, 610 Satıştan İadeler (satış
iadeleri) hesabının borcuna kaydedilir.
 Bir işletmenin dönem sonu 153 Ticari Mallar Hesabı
borç kalanı350 milyon TL dir. Mal Mevcudu 260
milyon TL, Yurtiçi Satışlar Hesabıalacak kalanı265
milyon TL. dir. Bu durumda işletmenin mal alım
satım işlemlerinden elde ettiği kar 175 milyondur.
Mevcut malın maliyeti 350, satılan maliyetin
maliyeti=350-260=90, Yurtiçi satışların alacak kalanı
satışgelirini verir. 265-90=175 milyon kar.
 İşletmenin daha çok yönetim faaliyetleri sırasında
kullandığıbüro eşyalarıDEMİRBAŞLAR hesabında
muhasebeleştirilir.
 A İşletmesi satın almışolduğu mal karşılığında
satıcıya bir müşteri çeki vermiştir. Bu durumda
yapılacak muhasebe kaydında "Verilen çekler ve
ödeme emirleri" hesabıalacaklandırılır.
 A işletmesi müşterisi Naim Uygun'dan 15 milyar
TL'lik alacağına karşılık aynıtutarda 2 ay vadeli bir
bono almıştır. Bu durumda Alacak Senetleri Hesabı
borçlandırılır. Alıcılar Hesabıalacaklandırılır.
 Kasa Hesabının borç kalanıkasada mevcut parayı
gösterir. Bir işletmenin dönem sonu sayımındaki
para mevcudu 60 milyon TL. ve Kasa Hesabının borç
kalanı60 milyon TL ise muhasebe kayıtlarında
yapılacak bir işlem yoktur.
 İşletmenin 1996 yılında 120 milyon TL'ye satın aldığı
demirbaşa %20 üzerinden ayırdığıamortisman
tutarı24 milyon TL dir. 1997 yılısonunda %70
oranıyla yapılan yeniden değerleme sonucu
hesaplanacak yeniden değerleme artışı67 200 000 TL
dir. 120*0.7=84, 24*0.7=16,8 , 84-16,8=67,2 değer
artışıdır.
 Bir işletme, hisse senedi satın alarak sermayesine
veya yönetimine katıldığıbaşka bir işletmeden olan
alacaklarınıİŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
HESABININ BORCUNDA izler.
 Bir işletme devalınırken katlanılan maliyet ile söz
konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net
varlıklarının değeri arasındaki olumlu farklar
Şerefiye Hesabında izlenir.
 Bir kişi veya kuruma açık kredi açılabilmesi için
aranan koşullar: İşlerinde deneyimli olması, Faaliyet
konusunun güvenli olması, Uzun bir ticari geçmişe
sahip olması, Ticari ahlakının iyi olması, O banka
şubesinde yeterli ticari mevduatıolmasıve
komisyonlu işler getirmesi.
 İşletme vadesi gelen senedini ilgili bankaya ödemişve
senedini geri almışsa yapılacak muhasebe kaydında
321 Borç Senetleri Hesabıborçlandırılır.
 Özkaynaklarıarttıran unsurlar: Dönem net karı,
Sermaye artışı, Olağandışıyedekler, Yeniden
değerleme artışları.
 İşletmenin temettü gelirinin doğmasıdurumunda
İştiraklerden Alacaklar Hesabıborçlandırılır,
İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı
alacaklandırılır.
 Genel geçici mizandan yararlanmak suretiyle dönem
sonu bilançosunun hazırlanamama nedenleri:
Bazıalacakların tahsili şüpheli duruma düşmüş, bazı
alacakların tahsil olanağıtamamen ortadan kalkmış
yani değersiz duruma düşmüşolması.
Bazımali nitelikteki işlemlerin kayıtlarının
unutulmuşolması.
Portföydeki hisse senetlerinde alışbedellerine göre
değer düşmelerinin meydana gelmişolması.
Mal hareketleri, aralıklıenvanter yöntemine göre
muhasebeleştirildiğinde eldeki malların değerini ilgili
hesap kalanından saptama olanağının olmaması.
 İstenilmesine rağmen borçlusu tarafından
ödenmeyen senetli veya senetsiz alacaklar , Alacak
Senetleri Hesabında izlenir.
 Duran varlıkların maliyetinin dönem sonuçlarına
amortisman payıolarak yüklenecek tutarının
belirlenmesinde Duran varlğın bedeli, Duran varlığın
hurda değeri, Seçilen Amortisman yöntemi, Duran
varlığın ömrü gözönünde bulundurulur.
 İşletmenin çıkarmışolduğu tahvillerin satılmış
olmasıve bedelinin işletmenin ticari mevduat
hesabına kaydedilmesi durumunda 102 Bankalar
Hesabıborçlandırılır, 405 ÇıkarılmışTahviller
Hesabıalacaklandırılır.
 Borçlu cari hesap üzerinden tahakkuk eden faizler,
642 Faiz Gelirleri Hesabının alacağına kaydedilir.
 610 Satıştan iadeler, 621 Satılan ticari mallar
maliyeti, 600 Yurtiçi satışlar, 654 Karşılık giderleri
Dönem Karıveya zararıhesabına devredilir.
 Dönen varlıklar, Duran varlıklar, Özkaynaklar,
Yabancıkaynaklar bilançoda yer alır.
--------------------- *
* Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.
*
Konu djcapkin tarafından (01-10-2009 19:11 Saat 19:11 ) değiştirilmiştir.
djcapkin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Özel Üye
Üyelik tarihi:
08/2008
Nereden:
Türkiye
Yaş:
28
Mesajlar:
8.228
Konular:
847
Teşekkür (Etti):
427
Teşekkür (Aldı):
5325
Ticaret:
(0) %
01-10-2009 16:59
#3
Buna benzer konulari bu başlik altinda siralarsak Sevinirim


www.sorumatik.net tavsiye ederim derslerin hepsi yok ama olan dersleri iyi sunmuslar.
--------------------- *
* Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.
*
Genghis Khan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Hevesli Üye
Üyelik tarihi:
06/2009
Mesajlar:
4.460
Konular:
1451
Teşekkür (Etti):
583
Teşekkür (Aldı):
2138
Ticaret:
(0) %
01-10-2009 18:41
#4
Alıntı:
djcapqın´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Buna benzer konulari bu başlik altinda siralarsak Sevinirim


www.sorumatik.net tavsiye ederim derslerin hepsi yok ama olan dersleri iyi sunmuslar.
İlgine teşekkürler djcapqın. Ama tek başlık altında olmasına gerek yok. Eğitimin diğer bölümlerinde olduğu gibi konular çoğaldıkça bir index hazırlayıp, aynı bölüm altındaki konu başlıklarını orada vereceğim. Böylece hem ulaşılması kolay olur konuların, hem de her konu birbirinden bağımsız olmuş olur.
---------------------

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِارَّحِيم
"VATANIMIN HA EKMEĞİNİ YEMİŞİM; HA UĞRUNA KURŞUN!"


Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler