İPUCU

Bilişim Hukuku Bilişim Hukuku

Seçenekler

Bilişim Suçları ve Kanunuları (Ayrıntlı)

02-04-2017 00:21
#1
byOnur13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
02/2014
Nereden:
QATAR
Mesajlar:
1.412
Teşekkür (Etti):
399
Teşekkür (Aldı):
293
Konular:
96
Merhaba tht ailesi hayırlı geceler başta biraz uzun ama önemli maddeler


Bilişim suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda iki biçimde sınıflandırmaya tabi tutulmuştur
a) Doğrudan Bilişim Suçları (Gerçek Bilişim Suçları)
b) Dolaylı Bilişim Suçları (Bilişim Bağlantılı Suçlar)

a) Doğrudan Bilişim Suçları (Gerçek Bilişim Suçları)

Türk Ceza Kanunu’nun 2’nci Kitap, 3’üncü Kısım, 10’uncu Bölümünde ‘Bilişim Alanında Suçlar’ ana başlığı altında;
-Bilişim Sistemine Girme 243,
-Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme’ 244
-Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması’ 245’inci maddelerinde düzenlenmiştir

Genel olarak TCK’nin 243-246. maddeleri doğrudan bilişim suçlarını tanımlamaya yönelmektedir.
Bilişim sistemine girme


Madde 243
(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur


Madde 244
(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.Madde 245
(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.E-posta Ele Geçirme Cezası

Bir eposta hesabını ele geçiren kişi için uygulanacak işlemler.
E-posta ele geçirildiğinde yapılan şikayette kanun durumu ilk olarak TCK 'nın 243. maddesine dayanarak ele alır ve suçluya iki yıla kadar hapis yada parasal cezai işlem uygulayabilir.

Fakat, ele geçirilen e-posta içeriğindeki bilgilerde eksiklik yada bir değişiklik varsa kesin olarak 243. maddenin üçüncü fıkrasını uygulayıp para cezasını kaldırarak suçluya iki yıl ile dört yıl arasında hapis cezası istemini arz eder.

Suçlu eğer bu e-postayı mağdurdan tehdit veya benzeri bir davranış ile zoraki yoldan alırsa devreye TCK nın 107. maddesi girer. 107. madde yukarıdaki cezalara ek olarak bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile beşbin güne kadar parasal ceza işlemine karar verir.

Ayrıca, e-posta adresi ele geçiren kişi bir kamu kuruluşunda yada bir devlet organında ( bakanlık, devlet daireleri vb. ) çalışıyor ise bu sefer 243 ve 107. maddeye ek olarak 113. maddeden yargılanır. 113. madde ile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemi hükmedebilir.Sahte Hesap Oluşturma Cezası

Bir kişi adına açılan profil hesabında, o kişinin fotoğrafı, kimlik bilgileri, kişisel e-posta hesabı, meslek bilgileri yani o kişiyi tanımlamaya yarayacak birtakım kişisel bilgiler hukuka aykırı olarak kaydedilmiş ise TCK 135/1’e göre aykırılık teşkil edebilecektir. Buna göre; hukuka aykırı olarak bir kişinin kişisel verilerini kaydeden kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilebilecektir.

Bu tür kişisel bilgilerin yer aldığı, profil hesaplarının, yine farklı kişilere yayılmasını sağlayanlarda cezai sorumluluk altına girebileceklerdir. Buna göre; kişisel bilgilerin yer aldığı bu profil hesapların veya grupların, hukuka aykırı olarak başka kişilere yayılmasını sağlayanlar TCK 136 gereği bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına mahkûm olabileceklerdir.
b)Dolaylı bilişim suçları

Bilişim bağlantılı suçlar, genel olarak diğer bazı klasik suçların bilişim sistemlerinden yararlanılarak işlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu bağlamda, TCK›nin 124, 125, 132-138, 142/2-e, 158/1-f, 226, 228, 286 vs. gibi maddelerinde bahsedilen suçların dolaylı bilişim suçları hükümleri arasında yer almaktadır.Madde 124.
(1)Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2)Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3)Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.Madde 125.
(1)Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2)Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3)Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, üçte biri oranında artırılır.Madde 132. –
(1)Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2)Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3)Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

(4)Kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayınlanması halinde, ceza yarı oranında artırılır.
Madde 133.

(1)Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2)Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerden biri işlenerek elde edildiği bilinen bilgilerden yarar sağlayan veya bunları başkalarına veren veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu konuşmaların basın ve yayın yoluyla yayınlanması halinde de, aynı cezaya hükmolunur.Madde 135.
(1)Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2)Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
Madde 136.

(1)Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

MADDE 138.
(1)Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.Madde 142.
(1)Hırsızlık suçunun
e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
İşlenmesi halinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.

Madde 158.
(1)Dolandırıcılık suçunun;
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
İşlenmesi halinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.


Madde 226.
(1)
a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,

b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,

c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,

d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,

e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,

f) Bu ürünlerin reklamını yapan,
Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI

Madde 286.
(1) Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Kullanıcı İmzası
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
ByOnur13

Gri Şapka
Konu byOnur13 tarafından (07-05-2017 15:25 Saat 15:25 ) değiştirilmiştir.

02-04-2017 00:22
#2
nezirer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
04/2016
Nereden:
88.250.249.1
Mesajlar:
502
Teşekkür (Etti):
63
Teşekkür (Aldı):
67
Konular:
30
Hocam korktum şimdi
Kullanıcı İmzası
byOnur13 Teşekkür etti.
02-04-2017 00:24
#3
byOnur13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
02/2014
Nereden:
QATAR
Mesajlar:
1.412
Teşekkür (Etti):
399
Teşekkür (Aldı):
293
Konular:
96
Alıntı:
nezirer´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Hocam korktum şimdi
Kanunlar böyle dostum
Kullanıcı İmzası
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
ByOnur13

Gri Şapka
02-04-2017 00:27
#4
b0yner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
07/2013
Nereden:
Turan
Mesajlar:
5.750
Teşekkür (Etti):
8079
Teşekkür (Aldı):
4796
Konular:
995
Eline,emeğine sağlık kardeşim
Kullanıcı İmzası
Ben Türk'üm Türk esir olmaz
Ben Türk'üm Türk bayraksız olmaz
Ben Türk'üm Türk devletsiz olmaz
Ben Türk'üm Türk ezansız olmaz
Ben Türk'üm Türk hürriyetsiz olmaz
byOnur13 Teşekkür etti.
02-04-2017 00:29
#5
byOnur13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
02/2014
Nereden:
QATAR
Mesajlar:
1.412
Teşekkür (Etti):
399
Teşekkür (Aldı):
293
Konular:
96
Alıntı:
b0yner´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Eline,emeğine sağlık kardeşim
eyvallah hocam kanunlar önelidir.
Kullanıcı İmzası
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
ByOnur13

Gri Şapka
b0yner Teşekkür etti.
02-04-2017 00:30
#6
jkhacking - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
06/2016
Mesajlar:
1.555
Teşekkür (Etti):
65
Teşekkür (Aldı):
140
Konular:
70
Eline Sağlık
Kullanıcı İmzası
┏╋━━━━━━━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━━━━━━╋┓
1881 DEN SONSUZLUĞA UZANAN BİR SEVDADIR ADIN.
DÖN GEL BİRAZ DA CENNET ÖZLESİN SENİ.

067d419c5c2c34d587e8143ca2ab1a33
┗╋━━━━━━━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━━━━━━╋┛
byOnur13 Teşekkür etti.
02-04-2017 00:31
#7
Quiklav - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
09/2016
Nereden:
127.0.0.1
Mesajlar:
7.023
Teşekkür (Etti):
30
Teşekkür (Aldı):
1866
Konular:
332
eline emeğine sağlık
byOnur13 Teşekkür etti.
02-04-2017 00:33
#8
byOnur13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
02/2014
Nereden:
QATAR
Mesajlar:
1.412
Teşekkür (Etti):
399
Teşekkür (Aldı):
293
Konular:
96
Alıntı:
b0yner´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Eline,emeğine sağlık kardeşim
Alıntı:
jkhacking´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Eline Sağlık
eyvallah dostum
Alıntı:
Quiklav´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
eline emeğine sağlık
eyvallah hocam ayrıntılı olmuş mu ?
Kullanıcı İmzası
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
ByOnur13

Gri Şapka
02-04-2017 00:34
#9
k1nyas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
01/2017
Yaş:
2
Mesajlar:
2.847
Teşekkür (Etti):
2
Teşekkür (Aldı):
973
Konular:
123
Eline sağlık kardeşim
Kullanıcı İmzasıkinyas ve kayra
zargana
sek * sezar encryption +2
malafa
azil
ziyan
az
daha

byOnur13 Teşekkür etti.
02-04-2017 00:36
#10
Quiklav - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
09/2016
Nereden:
127.0.0.1
Mesajlar:
7.023
Teşekkür (Etti):
30
Teşekkür (Aldı):
1866
Konular:
332
Alıntı:
byOnur13´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
eyvallah hocam ayrıntılı olmuş mu ?
gayet iyi kardeşim
byOnur13 Teşekkür etti.

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
Sizin eklenti yükleme yetkiniz yok
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodları Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı