Turkhackteam.net/org - Turkish Hacking & Security Platform  
Geri git   Turkhackteam.net/org - Turkish Hacking & Security Platform >
Programlama
> C# j# vb.net (.NET dilleri)

C# j# vb.net (.NET dilleri) Bu dillerin eğitim videolarının, open source projelerin ve gerekli dökümanların paylaşım alanı.

F# İle Fonksiyonel Programlama

C# j# vb.net (.NET dilleri)

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler
Alt 31-03-2018 06:46   #1
  • Yarbay
  • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
11/2011
Nereden
Chicago İL
Mesajlar
KonularF# İle Fonksiyonel Programlama1. Bölüm : Giriş
Bu bölümde önce F#’ın kısa tarihçesine göz atıp, “Neden F#?” ve “F# programlama dili neye benzer?” sorularının cevaplarını vereceğiz. Matematiksel anlamda fonksiyonları ve fonksiyonların bazı ilginç özelliklerini ele aldıktan sonra da fonksiyonel programlamanın tanımı ile bölümü tamamlayacağız.

1.1 F# ile Tanışma
Programlama dili kitapları ekrana “Merhaba Dünya!” yazdırmak için kullanılan kod ile başlar. Bu klasik kod parçası öğrenmek üzere olduğumuz dil hakkında fikir edinmemizi sağlar. Biz de kitabımıza bu klasik ile başlıyoruz.

printfn "F#'dan Merhaba Dünya!"
F# ile terminale bir şeyler yazdırmak işte bu kadar kısa ve basit. Aşağıda günlük çalışmanızda sık sık karşılaşacağımız F# yapılarının büyük çoğunluğu kısa örnekler şeklinde verilmiştir. Yapılan işin karmaşıklığı ve ayrıntısı artsa bile F#’ın sadeliğinden ödün vermediğini ve kodun oldukça şık olduğunu örneklere bakarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Yazılan kodun şıklığı, estetik görünüme ilave olarak kolay okunan, kolay anlaşılan ve kolay yönetilebilen kodu simgeler.

(* 01_0_03.fsx *)


// tek satırlık yorumlar için // kullanılır
(*
Birden fazla satırlı yorumlar için
(* *) çifti kullanılır
*)

// "let" anahtar kelimesi ile değeri
// değiştirilemeyen (immutable) ifadeler tanımlanır
let sayı = 5
let ondalıkSayı = 3.14
let metin = "Merhaba Dünya!"

// İfadeleri `` `` arasında yazarak
// F# anahtar kelimelerini de ifade adı
// olarak kullanabilirsiniz.
let ``let``= "F# ile Fonksiyonel Programlama"

// `` `` kullanarak boşluk içeren ifade isimleri
// oluşturulabilir. Bu kullanım özellikle
// birim testlerin (unit test) fonksiyon isimlerinde
// oldukça faydalı olacaktır.
let ``Cümle gibi değer``="Cümle gibi değer ifadesinin değeri"

// F# değer ifadelerinin ismi olarak
// UTF-8 karakterleri kullanılmasına izin verir.
let çÇşŞğĞüÜöÖİı = "Türkçe'ye özel karakterler"


// ======== Listeler ============
// Köşeli parantez ile liste tanımlanır
// liste elemanlarını ; ile ayrılır.
let pozitifSayılar = [ 1; 2; 3; 4; 5 ]

//Elemanları 1 ile 100 arasındaki sayılar olan liste.
let liste100 = [ 1..100 ]

// Elamanları 1 ile 100 arasında olan ve 1'den itibaren
// 2 artarak oluşturulan sayılar olan liste.
let liste101 = [ 1..2..100 ]

// :: operatörü var olan listenin başına
// 0 değerini ekleyerek yeni bir liste oluşturur.
// doğalSayılar listesinin içeriği [0;1;2;3;4;5] olur.
let doğalSayılar = 0 :: pozitifSayılar

// @ operatörü ile iki liste birleştirilip
// yeni bir liste oluşturulur.
// tamSayılar listesinin içeriği [-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5]
// olur.
let tamSayılar = [ -5; -4; -3; -2; -1 ] @ doğalSayılar

// DİKKAT: liste ve dizilerin elemanlarını tanımlarken
// virgül yerine noktalı virgül kullanılır.

// ======== Fonksiyonlar ========
// "let" anahtar kelimesi ile değer ifadelerinin yanı sıra
// ismi olan fonksiyonlar da tanımlanır.

// Fonksiyon tanımında parantez, süslü parantez veya
// noktalı virgül kullanılmaz.
let küp x = x * x * x

// Fonksiyonu çalıştıralım.
// Fonksiyona parametre geçerken parantez kullanmıyoruz!
küp 3

// ekle fonksiyonunu çağırırken parametreleri geçmek için
// parantez kullanılmaz.
// (1,2) 1 ve 2 değerlerini girdi olarak kullanmak anlamına gelmez
// (1,2) şeklindeki ifade ile değer grubu (tuple) tanımlanır.
let ekle x y = x + y
ekle 2 3

// Birden fazla satıra yayılmış bir fonksiyon tanımlamak
// için girintiler (indent) kullanılır.
// Kod satırlarının bitişini belirtmek için ; kullanılmaz.
let çiftSayılar liste =
// çiftMi fonksiyonunu iç fonksiyon olarak tanımla.
let çiftMi x = x % 2 = 0

// filter fonksiyonu List modülü içinde tanımlıdır.
// filter girdi olarak bir fonksiyon parametresi ve
// bu fonksiyonu uygulayacağı listeyi alır.
List.filter çiftMi liste

// Fonksiyonu çalıştır.
çiftSayılar pozitifSayılar


// Parantezler işlem önceliğini belirtmek için kullanılabilir.
// Parentezli ifadelerde öncelik içten dışa ve sağdan sola hesaplanır.
// Önce en içte ve sağdaki parantezli ifade çalıştırılır.

// Aşağıdaki örnekte önce List.map işleminin yapılması
// sonra da List.sum işleminin yapılması isteniyor.
// Parantezler kullanılmazsa "List.map" fonksiyonu
// "List.sum" fonksiyonuna ilk parametre olarak geçilmiş olur.
let küplerinToplamı =
List.sum ( List.map küp [ 1..100 ] )

// Bir fonksiyonun çıktısı sonraki fonksiyona
// "|>" (ileri aktarım) operatörü ile aktarılır.
// Küplerin toplamı fonksiyonu |> kullanılarak
// aşağıdaki gibi de yazılabilir


// [1..100] listesini List.map fonksiyonuna
// ikinci parametresi olarak aktar.
// List.map fonksyonunun birinci parametresi küp fonksiyonudur.
// List.map sonucunu List.sum fonksiyonuna girdi olarak aktar.
let küplerinToplamı2 =
[ 1 .. 100 ] |> List.map küp |> List.sum

// "fun" anahtar kelimesini kullanılarak
// adsız (anonim) fonksiyonlar tanımlanır.
let küplerinToplamı3 =
// fun x -> x * x * x anonim bir fonksiyon tanımıdır.
[ 1 .. 100 ] |> List.map (fun x -> x * x * x) |> List.sum


// Fonksiyonların içinde yerel fonksiyonlar tanımlanabilir.
let birArttır x =
// Yerel fonksiyon tanımı.
// Kabuk fonksiyon olan birArttır'ın parametrelerine erişebilir.
let birArttırİçFonksiyon() =
x + 1

// Yerel fonksiyonu kabuk fonksiyon içinden kullan.
birArttırİçFonksiyon()

// Fonksiyonu çağır.
birArttır 2


// Öz yinelemeli fonksiyon tanımlamak için
// "rec" anahtar kelimesi kullanılır.
// Aşağıdaki fonksiyon öz yinelemeli olarak
// faktöriyel hesabı yapar.
let rec fact x =
if x <= 1 then 1 else x * fact (x - 1)

// F#'da fonksiyonların dönüş değerleri dolayılı olarak
// belirlenir, bu nedenle değer döndürmek için "return"
// benzeri bir anahtar kelime kullanılmaz.
// Bir fonksiyon bloğundaki son ifade her zaman dönüş değerini oluşturur.

// ======== Desen Eşleme (Pattern Matching) ========
// Desen eşleme için match..with yapısı kullanılır.
let basitDesenEşleme =
let x = 1
match x with
| 1 -> printfn "x'in değer 1"
| 2 -> printfn "x'in değeri 2"
// _ simgesi herhangi bir değeri eşlemek için
// joker olarak kullanılır
| _ -> printfn "x'in değeri 1 veya 2 değil"

// Some(<değer>) ve None, C benzeri dillerdeki null veya
// Pascal benzeri dillerdeki nil değeri gibi düşünülebilir.
// F#'da Some/None dil yapısına option (opsiyon) denir.
let geçerliDeğer = Some(42)
let geçersizDeğer = None

// Aşağıdaki örnekte Some ve None desen eşleme ile
// birlikte kullanılmaktadır.
// Desen eşleme yaparken Some ifadesinin çevrelediği değeri
// kolayca söküp kullanabiliriz
let optionKullanarakEşleme girdi =
match girdi with
| Some i -> printfn "Girdi değeri = %d" i
| None -> printfn "Girdi değer belirtilmemiş"

// Ekrana "Girdi değeri = 42" basılacak.
optionKullanarakEşleme geçerliDeğer

// Ekrana "Girdi değer belirtilmemiş" basılacak.
optionKullanarakEşleme geçersizDeğer

// ========= Karmaşık Veri Tipleri =========

// Değer grupları (tuple) farklı tipte birden fazla
// değer barındırabilir.
// Değer grubu tanımlanırken virgül kullanılır.
let ikili = 1,2
let üçlü = "a",2,true

// Değer gruplarını tanımlarken parantez kullanımı opsiyoneldir
let dörtlü = ("a", 2,true,System.DateTime.Now)

// Kayıt tiplerinin (record) alanları vardır.
// Alanları birbirinden ayrımak için noktalı virgül kullanılır.
type Öğrenci = {Ad:string; Soyad:string; Numara:int}

let öğrenci1 = {Ad="Arda"; Soyad="Özgür";Numara=124}

// Bileşimler (union) birden fazla seçenek tanımlanabilmesini sağlar.
// Bunlara ayrışımlı bileşimler (discriminated union) de denir.
// Bileşimlerin seçenkleri dikine çizgi (|) simgesi ile birbirinden
// ayrıştırılırlar.
type Derece =
| C of float
| F of float
let dereceSantigrad = C 20.0
let dereceFahrenheit = F 68.0

// Tipler öz yinelemeli olarak karmaşık yapılar (örneğin ağaç yapısı)
// oluşturacak şekilde tanımlanabilir.
// Aşağıdaki örnekte İşçi ve Yönetici olarak ayrışan
// öz yinelemeli bir bileşim tanımlanmıştır.
// Yönetici değer olarak Çalışan listesi alabilir.
type Kişi = {Ad:string;Soyad:string}

type Çalışan =
| İşçi of Kişi
| Yönetici of Çalışan list

let kişi = {Kişi.Ad="Ali";Soyad="Özgür"}
let işçi = İşçi kişi

// ========= Terminale çıktı gönderme =========
// F# standart kütüphanesindeki printf/printfn fonksiyonları
// terminale metin yazdırmak için kullanılır
printfn "Bir int %i, bir float %f ve bir bool %b" 42 3.14 true
printfn "Metin %s ve tipi ile ilgilinemiyorum : %A" "Merhaba Dünya" [1;2;3;4;5]

// F# tüm karmaşık tipleri terminale düzgün formatlayarak yazdırır
printfn "ikili=%A,\nkişi=%A,\nişçi=%A" ikili kişi işçi

// Formatlanmış metni sonuç olarak döndürmek için
// F# standart kütüphanesindeki sprintf fonksiyonu kullanılabilir
let çıktı1 = sprintf "Bir int %i, bir float %f ve bir bool %b" 42 3.14 true
let çıktı2 = sprintf "Metin %s ve tipi ile ilgilinemiyorum : %A" "Merhaba Dünya" [1;2;3;4;5]
let çıktı3 = sprintf "ikili=%A,\nkişi=%A,\nişçi=%A" ikili kişi işçi___________________________________________

 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Alt 31-03-2018 07:11   #2
  • Üsteğmen
  • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
01/2018
Nereden
Winterfell
Mesajlar
Konular

Çok karışık bir programlama dili.___________________________________________

Winterfell Evimiz Ned Stark Babamız

The King In The North!

House Stark >All
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler


Bilgilendirme Turkhackteam.net/org
Sitemizde yer alan konular üyelerimiz tarafından paylaşılmaktadır.
Bu konular yasalara uygunluk ve telif hakkı konusunda yönetimimiz tarafından kontrol edilse de, gözden kaçabilen içerikler yer alabilmektedir.
Bu tür konuları turkhackteamiletisim [at] gmail.com mail adresimize bildirebilirsiniz, konular hakkında en kısa sürede gerekli işlemler yapılacaktır.
Please Report Abuse, DMCA, Harassment, Scamming, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to turkhackteamiletisim [at] gmail.com

Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz.
Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.         

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018

TSK Mehmetçik Vakfı

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı

Google+

wau

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.