C++ ile Okul Otomasyon Sistemi Projesi

illustratus

Yeni üye
25 Kas 2022
8
6
C++:
#include <iostream>
#include <string>
#include <conio.h>
#define MAX 150
#define MAX2 15
#define MAX3 10

using namespace std;

void gorevli_menu();
void ana_menu();

class Ogrenci {
  public:
    string ad,soyad;
    int numara,vize,final;
    double ort;
    Ogrenci() {};
    void yeni_kayit(string,string,int);
} ogrenciler[MAX], ogrenciler1[MAX3];

void Ogrenci::yeni_kayit(string a, string s, int n) {
  ad = a;
  soyad = s;
  numara = n;
}

class Ogretmen {
  public:
    string ogretmen_ad, ogretmen_soyad, sifre, ders;
    int ogretmen_no;
    void yeni_kayit1(int,string,string,string,string);
    void ogretmen_menu();
} ogretmenler[MAX2];

void Ogretmen::yeni_kayit1(int n, string a, string s, string d, string pass) {
  ogretmen_no = n;
  ogretmen_ad = a;
  ogretmen_soyad = s;
  ders = d;
  sifre = pass;
}

void Ogretmen::ogretmen_menu() {
  int secim,n;
  static double toplam;
  static int d = -1;        // indis olarak kullanılacağı için static olarak tanımlandı.
  // fonksiyon her çağırıldığında önceki değerini okur.

  system("cls");
  cout << "Ogretmen Not Sistemi" << endl;
  cout << "---------------------" << endl;
  cout << " 1. Not Girisi" << endl;
  cout << " 2. Sinif Not Ortalamasi" << endl;
  cout << " 3. Ogrenci Listesi" << endl;
  cout << " 4. Ana Menu" << endl;
  cout << "\n Seciminizi giriniz: ";
  cin >> secim;

  switch(secim) {
    case 1:
      system("cls");
      cout << "Notunu gireceginiz ogrencinin numarasini giriniz: " << endl;
      cin >> n;
      for(int c=0; c<150; c++) {
        if(ogrenciler[c].numara == n) {
          system("cls");
          cout << "Vize notunu giriniz: ";
          cin >> ogrenciler[c].vize;
          cout << "Final notunu giriniz: ";
          cin >> ogrenciler[c].final;
          cout << "\nIslem Basarili!" << endl;
          d++;
          ogrenciler[c].ort = double(ogrenciler[c].vize * 0.3 + ogrenciler[c].final * 0.7);
          ogrenciler1[d] = ogrenciler[c]; // seçili öğretmenin dersini alan öğrenciler ayrı bir nesne dizisine alınıyor.
          cout << "\n\n";
          system("pause");
          ogretmen_menu();
        }
      }
      cout << "Ogrenci Bulunamadi!\n" << endl;
      system("pause");
      ogretmen_menu();
      break;
    case 2:
      system("cls");
      cout << "Sinifin Not Ortalamasi: ";
      if(d<0) {
        cout << "Bu dersi alan ogrenci yok." << endl;
        system("pause");
        ogretmen_menu();
      } else {
        for(int x=0; x<=d; x++) {
          toplam += ogrenciler1[x].ort;  // tum elemanlarin ortalamalari toplaniyor.
        }
        cout << toplam / (d+1) << endl << endl;
        system("pause");
        ogretmen_menu();
      }
      break;
    case 3:
      system("cls");
      for(int x=0; x<=d; x++) {
        for(int y=0; y<=d; y++) {
          if(ogrenciler1[x].numara == ogrenciler[y].numara) { // buradaki if yapisi ogrencinin gorevli tarafindan silinmesi durumunda burada notunun gosterilmemesini saglar.
            cout << "Ad: " << ogrenciler1[x].ad << "\t Soyad: " << ogrenciler1[x].soyad << "\t Numara: " << ogrenciler1[x].numara << "\t Ortalama: " << ogrenciler1[x].ort << endl << endl;
          }
        }
      }
      system("pause");
      ogretmen_menu();
      break;
    case 4:
      system("cls");
      ana_menu();
  }
}

int main() {
  system("title Okul Otomasyon Sistemi");
  ana_menu();
  return 0;
}

void ana_menu() {
  system("cls");
  int secim, b, num;
  string sifre, k_id, k_sifre;

  cout << "Ana Menu" << endl;
  cout << "----------------" << endl;
  cout << " 1. Gorevli Girisi" << endl;
  cout << " 2. Ogretmen Girisi" << endl;
  cout << " 3. Cikis" << endl;
  cout << "\nSeciminizi Giriniz: ";
  cin >> secim;

  switch(secim) {
    case 1:
      system("cls");
      cout << "Kullanici Adi: ";
      cin >> k_id;
      if(k_id == "1") {
        cout << "Sifre: ";
        cin >> k_sifre;
        if(k_sifre == "1") {
          gorevli_menu();
        } else {
          cout << "Sifre Yanlis!\n" << endl;
          system("pause");
          ana_menu();
        }
      } else {
        cout << "Kullanici Adi Yanlis!\n" << endl;
        system("pause");
        ana_menu();
      }
      break;
    case 2:
      system("cls");
      cout << "Numaranizi Girin: ";
      cin >> num;
      for(b=0; b<15; b++) {
        if(ogretmenler[b].ogretmen_no == num) {
          cout << "Sifre Girin: ";
          cin >> sifre;
          if(ogretmenler[b].sifre == sifre) {
            cout << "Sifre Dogru!\n" << endl;
            system("pause");
            ogretmenler[b].ogretmen_menu();
          } else {
            cout << "Sifre Yanlis!\n" << endl;
            system("pause");
            ana_menu();
          }
        } else {
          cout << "Numara Yanlis!\n" << endl;
          system("pause");
          ana_menu();
        }
      }
      break;
    case 3:
      exit(0);

    default:
      ana_menu();
  }
}

void gorevli_menu() {
  int secim, no, aranan;
  static int numara=0, i=-1, a=-1;
  string ad, soyad, ders, s;

  system("cls");
  cout << "Gorevli Menusu" << endl;
  cout << "----------------" << endl;
  cout << " 1. Yeni Ogrenci Kayit" << endl;
  cout << " 2. Ogrenci Kayit Sil" << endl;
  cout << " 3. Ogrenci Kayit Listele" << endl;
  cout << " 4. Yeni Ogretmen Kayit" << endl;
  cout << " 5. Ogretmen Kayit Sil" << endl;
  cout << " 6. Ogretmen Listele" << endl;
  cout << " 7. Ana Menu" << endl;
  cout << "\n Seciminizi giriniz: ";
  cin >> secim;

  switch(secim) {
    case 1:
      system("cls");
      cout << "Yeni ogrencinin adini girin: ";
      cin >> ad;
      cout << "Yeni ogrencinin soyadini girin: ";
      cin >> soyad;
      cout << "Yeni ogrencinin numarasini girin: ";
      cin >> no;
      i++; // indis 1 arttırıldı.
      ogrenciler[i].yeni_kayit(ad,soyad,no);
      cout << "Islem basarili! Yeni ogrenci kaydi olusturuldu.\n" << endl;
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 2:
      system("cls");

      if(i<0) {
        cout << "Kaydi silinecek ogrenci yok.\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "Kaydi silinecek ogrencinin numarasini girin: ";
        cin >> aranan;
        for(int j=0; j<=i; j++) {
          if(ogrenciler[j].numara == aranan) {
            for(int k=j; k<i; k++) {
              ogrenciler[k] = ogrenciler[k+1];
              cout << "Kayit Silindi!\n" << endl;
              i--;
              system("pause");
              gorevli_menu();
            }
          }
        }
        cout << "Kayit Bulunamadi!\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      }
      break;
    case 3:
      system("cls");
      if(i<0) {
        cout << "Ogrenci kaydi yok.\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "OGRENCI NO.\tOGRENCININ ADI ve SOYADI" << endl;
        cout << "===============================================" << endl;
        for(int j=0; j<=i; j++) {
          cout << ogrenciler[j].numara << "\t\t" << ogrenciler[j].ad << "  " << ogrenciler[j].soyad << endl;
          cout << "-----------------------------------------------" << endl;
        }
        cout << "===============================================" << endl;
      }
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 4:
      system("cls");
      cout << "Yeni ogretmenin adini girin: ";
      cin >> ad;
      cout << "Yeni ogretmenin soyadini girin: ";
      cin >> soyad;
      cout << "Bransi: ";
      cin >> ders;
      cout << "Ogretmen girisinde kullanilacak sifre: ";
      cin >> s;
      a++;    // indis 1 arttirildi.
      numara++;  // ogretmen numarasi her giriste otomatik artiyor.
      ogretmenler[a].yeni_kayit1(numara,ad,soyad,ders,s);
      cout << "\nIslem basarili! Yeni ogretmen kaydi olusturuldu.\n" << endl;
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 5:
      system("cls");
      if(a<0) {
        cout << "Kaydi silinecek ogretmen yok.\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "Kaydi silinecek ogretmenin numarasini girin: ";
        cin >> aranan;
        for(int j=0; j<=a; j++) {
          if(ogretmenler[j].ogretmen_no == aranan) {
            for(int k=j; k<a; k++) {
              ogretmenler[k] = ogretmenler[k+1];
              cout << "Kayit Silindi!\n" << endl;
              system("pause");
              gorevli_menu();
            }
          }
        }
        cout << "Kayit Bulunamadi!\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      }
      break;
    case 6:
      system("cls");
      if(a<0) {
        cout << "Ogretmen Kaydi Bulunamadi!\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "NUMARA\t\tOGRETMENIN ADI ve SOYADI\tBRANSI" << endl;
        cout << "==================================================" << endl;
        for(int j=0; j<=a; j++) {
          cout << ogretmenler[j].ogretmen_no << "\t\t" << ogretmenler[j].ogretmen_ad << " " << ogretmenler[j].ogretmen_soyad << "\t\t" << ogretmenler[j].ders << endl;
          cout << "--------------------------------------------------" << endl;
        }
        cout << "==================================================" << endl;
      }
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 7:
      ana_menu();
      break;
    default:
      cout << "Hata!!" << endl;
      gorevli_menu();
      break;
  }
}
 

Rold

Üye
3 Ara 2022
77
32
C++:
#include <iostream>
#include <string>
#include <conio.h>
#define MAX 150
#define MAX2 15
#define MAX3 10

using namespace std;

void gorevli_menu();
void ana_menu();

class Ogrenci {
  public:
    string ad,soyad;
    int numara,vize,final;
    double ort;
    Ogrenci() {};
    void yeni_kayit(string,string,int);
} ogrenciler[MAX], ogrenciler1[MAX3];

void Ogrenci::yeni_kayit(string a, string s, int n) {
  ad = a;
  soyad = s;
  numara = n;
}

class Ogretmen {
  public:
    string ogretmen_ad, ogretmen_soyad, sifre, ders;
    int ogretmen_no;
    void yeni_kayit1(int,string,string,string,string);
    void ogretmen_menu();
} ogretmenler[MAX2];

void Ogretmen::yeni_kayit1(int n, string a, string s, string d, string pass) {
  ogretmen_no = n;
  ogretmen_ad = a;
  ogretmen_soyad = s;
  ders = d;
  sifre = pass;
}

void Ogretmen::ogretmen_menu() {
  int secim,n;
  static double toplam;
  static int d = -1;        // indis olarak kullanılacağı için static olarak tanımlandı.
  // fonksiyon her çağırıldığında önceki değerini okur.

  system("cls");
  cout << "Ogretmen Not Sistemi" << endl;
  cout << "---------------------" << endl;
  cout << " 1. Not Girisi" << endl;
  cout << " 2. Sinif Not Ortalamasi" << endl;
  cout << " 3. Ogrenci Listesi" << endl;
  cout << " 4. Ana Menu" << endl;
  cout << "\n Seciminizi giriniz: ";
  cin >> secim;

  switch(secim) {
    case 1:
      system("cls");
      cout << "Notunu gireceginiz ogrencinin numarasini giriniz: " << endl;
      cin >> n;
      for(int c=0; c<150; c++) {
        if(ogrenciler[c].numara == n) {
          system("cls");
          cout << "Vize notunu giriniz: ";
          cin >> ogrenciler[c].vize;
          cout << "Final notunu giriniz: ";
          cin >> ogrenciler[c].final;
          cout << "\nIslem Basarili!" << endl;
          d++;
          ogrenciler[c].ort = double(ogrenciler[c].vize * 0.3 + ogrenciler[c].final * 0.7);
          ogrenciler1[d] = ogrenciler[c]; // seçili öğretmenin dersini alan öğrenciler ayrı bir nesne dizisine alınıyor.
          cout << "\n\n";
          system("pause");
          ogretmen_menu();
        }
      }
      cout << "Ogrenci Bulunamadi!\n" << endl;
      system("pause");
      ogretmen_menu();
      break;
    case 2:
      system("cls");
      cout << "Sinifin Not Ortalamasi: ";
      if(d<0) {
        cout << "Bu dersi alan ogrenci yok." << endl;
        system("pause");
        ogretmen_menu();
      } else {
        for(int x=0; x<=d; x++) {
          toplam += ogrenciler1[x].ort;  // tum elemanlarin ortalamalari toplaniyor.
        }
        cout << toplam / (d+1) << endl << endl;
        system("pause");
        ogretmen_menu();
      }
      break;
    case 3:
      system("cls");
      for(int x=0; x<=d; x++) {
        for(int y=0; y<=d; y++) {
          if(ogrenciler1[x].numara == ogrenciler[y].numara) { // buradaki if yapisi ogrencinin gorevli tarafindan silinmesi durumunda burada notunun gosterilmemesini saglar.
            cout << "Ad: " << ogrenciler1[x].ad << "\t Soyad: " << ogrenciler1[x].soyad << "\t Numara: " << ogrenciler1[x].numara << "\t Ortalama: " << ogrenciler1[x].ort << endl << endl;
          }
        }
      }
      system("pause");
      ogretmen_menu();
      break;
    case 4:
      system("cls");
      ana_menu();
  }
}

int main() {
  system("title Okul Otomasyon Sistemi");
  ana_menu();
  return 0;
}

void ana_menu() {
  system("cls");
  int secim, b, num;
  string sifre, k_id, k_sifre;

  cout << "Ana Menu" << endl;
  cout << "----------------" << endl;
  cout << " 1. Gorevli Girisi" << endl;
  cout << " 2. Ogretmen Girisi" << endl;
  cout << " 3. Cikis" << endl;
  cout << "\nSeciminizi Giriniz: ";
  cin >> secim;

  switch(secim) {
    case 1:
      system("cls");
      cout << "Kullanici Adi: ";
      cin >> k_id;
      if(k_id == "1") {
        cout << "Sifre: ";
        cin >> k_sifre;
        if(k_sifre == "1") {
          gorevli_menu();
        } else {
          cout << "Sifre Yanlis!\n" << endl;
          system("pause");
          ana_menu();
        }
      } else {
        cout << "Kullanici Adi Yanlis!\n" << endl;
        system("pause");
        ana_menu();
      }
      break;
    case 2:
      system("cls");
      cout << "Numaranizi Girin: ";
      cin >> num;
      for(b=0; b<15; b++) {
        if(ogretmenler[b].ogretmen_no == num) {
          cout << "Sifre Girin: ";
          cin >> sifre;
          if(ogretmenler[b].sifre == sifre) {
            cout << "Sifre Dogru!\n" << endl;
            system("pause");
            ogretmenler[b].ogretmen_menu();
          } else {
            cout << "Sifre Yanlis!\n" << endl;
            system("pause");
            ana_menu();
          }
        } else {
          cout << "Numara Yanlis!\n" << endl;
          system("pause");
          ana_menu();
        }
      }
      break;
    case 3:
      exit(0);

    default:
      ana_menu();
  }
}

void gorevli_menu() {
  int secim, no, aranan;
  static int numara=0, i=-1, a=-1;
  string ad, soyad, ders, s;

  system("cls");
  cout << "Gorevli Menusu" << endl;
  cout << "----------------" << endl;
  cout << " 1. Yeni Ogrenci Kayit" << endl;
  cout << " 2. Ogrenci Kayit Sil" << endl;
  cout << " 3. Ogrenci Kayit Listele" << endl;
  cout << " 4. Yeni Ogretmen Kayit" << endl;
  cout << " 5. Ogretmen Kayit Sil" << endl;
  cout << " 6. Ogretmen Listele" << endl;
  cout << " 7. Ana Menu" << endl;
  cout << "\n Seciminizi giriniz: ";
  cin >> secim;

  switch(secim) {
    case 1:
      system("cls");
      cout << "Yeni ogrencinin adini girin: ";
      cin >> ad;
      cout << "Yeni ogrencinin soyadini girin: ";
      cin >> soyad;
      cout << "Yeni ogrencinin numarasini girin: ";
      cin >> no;
      i++; // indis 1 arttırıldı.
      ogrenciler[i].yeni_kayit(ad,soyad,no);
      cout << "Islem basarili! Yeni ogrenci kaydi olusturuldu.\n" << endl;
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 2:
      system("cls");

      if(i<0) {
        cout << "Kaydi silinecek ogrenci yok.\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "Kaydi silinecek ogrencinin numarasini girin: ";
        cin >> aranan;
        for(int j=0; j<=i; j++) {
          if(ogrenciler[j].numara == aranan) {
            for(int k=j; k<i; k++) {
              ogrenciler[k] = ogrenciler[k+1];
              cout << "Kayit Silindi!\n" << endl;
              i--;
              system("pause");
              gorevli_menu();
            }
          }
        }
        cout << "Kayit Bulunamadi!\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      }
      break;
    case 3:
      system("cls");
      if(i<0) {
        cout << "Ogrenci kaydi yok.\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "OGRENCI NO.\tOGRENCININ ADI ve SOYADI" << endl;
        cout << "===============================================" << endl;
        for(int j=0; j<=i; j++) {
          cout << ogrenciler[j].numara << "\t\t" << ogrenciler[j].ad << "  " << ogrenciler[j].soyad << endl;
          cout << "-----------------------------------------------" << endl;
        }
        cout << "===============================================" << endl;
      }
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 4:
      system("cls");
      cout << "Yeni ogretmenin adini girin: ";
      cin >> ad;
      cout << "Yeni ogretmenin soyadini girin: ";
      cin >> soyad;
      cout << "Bransi: ";
      cin >> ders;
      cout << "Ogretmen girisinde kullanilacak sifre: ";
      cin >> s;
      a++;    // indis 1 arttirildi.
      numara++;  // ogretmen numarasi her giriste otomatik artiyor.
      ogretmenler[a].yeni_kayit1(numara,ad,soyad,ders,s);
      cout << "\nIslem basarili! Yeni ogretmen kaydi olusturuldu.\n" << endl;
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 5:
      system("cls");
      if(a<0) {
        cout << "Kaydi silinecek ogretmen yok.\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "Kaydi silinecek ogretmenin numarasini girin: ";
        cin >> aranan;
        for(int j=0; j<=a; j++) {
          if(ogretmenler[j].ogretmen_no == aranan) {
            for(int k=j; k<a; k++) {
              ogretmenler[k] = ogretmenler[k+1];
              cout << "Kayit Silindi!\n" << endl;
              system("pause");
              gorevli_menu();
            }
          }
        }
        cout << "Kayit Bulunamadi!\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      }
      break;
    case 6:
      system("cls");
      if(a<0) {
        cout << "Ogretmen Kaydi Bulunamadi!\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "NUMARA\t\tOGRETMENIN ADI ve SOYADI\tBRANSI" << endl;
        cout << "==================================================" << endl;
        for(int j=0; j<=a; j++) {
          cout << ogretmenler[j].ogretmen_no << "\t\t" << ogretmenler[j].ogretmen_ad << " " << ogretmenler[j].ogretmen_soyad << "\t\t" << ogretmenler[j].ders << endl;
          cout << "--------------------------------------------------" << endl;
        }
        cout << "==================================================" << endl;
      }
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 7:
      ana_menu();
      break;
    default:
      cout << "Hata!!" << endl;
      gorevli_menu();
      break;
  }
}
Elinize Sağlık. :)Onlar ; Görünmeyen Kahramanlar...
 

EnverEmin

Yeni üye
19 Eki 2013
4
4
C++:
#include <iostream>
#include <string>
#include <conio.h>
#define MAX 150
#define MAX2 15
#define MAX3 10

using namespace std;

void gorevli_menu();
void ana_menu();

class Ogrenci {
  public:
    string ad,soyad;
    int numara,vize,final;
    double ort;
    Ogrenci() {};
    void yeni_kayit(string,string,int);
} ogrenciler[MAX], ogrenciler1[MAX3];

void Ogrenci::yeni_kayit(string a, string s, int n) {
  ad = a;
  soyad = s;
  numara = n;
}

class Ogretmen {
  public:
    string ogretmen_ad, ogretmen_soyad, sifre, ders;
    int ogretmen_no;
    void yeni_kayit1(int,string,string,string,string);
    void ogretmen_menu();
} ogretmenler[MAX2];

void Ogretmen::yeni_kayit1(int n, string a, string s, string d, string pass) {
  ogretmen_no = n;
  ogretmen_ad = a;
  ogretmen_soyad = s;
  ders = d;
  sifre = pass;
}

void Ogretmen::ogretmen_menu() {
  int secim,n;
  static double toplam;
  static int d = -1;        // indis olarak kullanılacağı için static olarak tanımlandı.
  // fonksiyon her çağırıldığında önceki değerini okur.

  system("cls");
  cout << "Ogretmen Not Sistemi" << endl;
  cout << "---------------------" << endl;
  cout << " 1. Not Girisi" << endl;
  cout << " 2. Sinif Not Ortalamasi" << endl;
  cout << " 3. Ogrenci Listesi" << endl;
  cout << " 4. Ana Menu" << endl;
  cout << "\n Seciminizi giriniz: ";
  cin >> secim;

  switch(secim) {
    case 1:
      system("cls");
      cout << "Notunu gireceginiz ogrencinin numarasini giriniz: " << endl;
      cin >> n;
      for(int c=0; c<150; c++) {
        if(ogrenciler[c].numara == n) {
          system("cls");
          cout << "Vize notunu giriniz: ";
          cin >> ogrenciler[c].vize;
          cout << "Final notunu giriniz: ";
          cin >> ogrenciler[c].final;
          cout << "\nIslem Basarili!" << endl;
          d++;
          ogrenciler[c].ort = double(ogrenciler[c].vize * 0.3 + ogrenciler[c].final * 0.7);
          ogrenciler1[d] = ogrenciler[c]; // seçili öğretmenin dersini alan öğrenciler ayrı bir nesne dizisine alınıyor.
          cout << "\n\n";
          system("pause");
          ogretmen_menu();
        }
      }
      cout << "Ogrenci Bulunamadi!\n" << endl;
      system("pause");
      ogretmen_menu();
      break;
    case 2:
      system("cls");
      cout << "Sinifin Not Ortalamasi: ";
      if(d<0) {
        cout << "Bu dersi alan ogrenci yok." << endl;
        system("pause");
        ogretmen_menu();
      } else {
        for(int x=0; x<=d; x++) {
          toplam += ogrenciler1[x].ort;  // tum elemanlarin ortalamalari toplaniyor.
        }
        cout << toplam / (d+1) << endl << endl;
        system("pause");
        ogretmen_menu();
      }
      break;
    case 3:
      system("cls");
      for(int x=0; x<=d; x++) {
        for(int y=0; y<=d; y++) {
          if(ogrenciler1[x].numara == ogrenciler[y].numara) { // buradaki if yapisi ogrencinin gorevli tarafindan silinmesi durumunda burada notunun gosterilmemesini saglar.
            cout << "Ad: " << ogrenciler1[x].ad << "\t Soyad: " << ogrenciler1[x].soyad << "\t Numara: " << ogrenciler1[x].numara << "\t Ortalama: " << ogrenciler1[x].ort << endl << endl;
          }
        }
      }
      system("pause");
      ogretmen_menu();
      break;
    case 4:
      system("cls");
      ana_menu();
  }
}

int main() {
  system("title Okul Otomasyon Sistemi");
  ana_menu();
  return 0;
}

void ana_menu() {
  system("cls");
  int secim, b, num;
  string sifre, k_id, k_sifre;

  cout << "Ana Menu" << endl;
  cout << "----------------" << endl;
  cout << " 1. Gorevli Girisi" << endl;
  cout << " 2. Ogretmen Girisi" << endl;
  cout << " 3. Cikis" << endl;
  cout << "\nSeciminizi Giriniz: ";
  cin >> secim;

  switch(secim) {
    case 1:
      system("cls");
      cout << "Kullanici Adi: ";
      cin >> k_id;
      if(k_id == "1") {
        cout << "Sifre: ";
        cin >> k_sifre;
        if(k_sifre == "1") {
          gorevli_menu();
        } else {
          cout << "Sifre Yanlis!\n" << endl;
          system("pause");
          ana_menu();
        }
      } else {
        cout << "Kullanici Adi Yanlis!\n" << endl;
        system("pause");
        ana_menu();
      }
      break;
    case 2:
      system("cls");
      cout << "Numaranizi Girin: ";
      cin >> num;
      for(b=0; b<15; b++) {
        if(ogretmenler[b].ogretmen_no == num) {
          cout << "Sifre Girin: ";
          cin >> sifre;
          if(ogretmenler[b].sifre == sifre) {
            cout << "Sifre Dogru!\n" << endl;
            system("pause");
            ogretmenler[b].ogretmen_menu();
          } else {
            cout << "Sifre Yanlis!\n" << endl;
            system("pause");
            ana_menu();
          }
        } else {
          cout << "Numara Yanlis!\n" << endl;
          system("pause");
          ana_menu();
        }
      }
      break;
    case 3:
      exit(0);

    default:
      ana_menu();
  }
}

void gorevli_menu() {
  int secim, no, aranan;
  static int numara=0, i=-1, a=-1;
  string ad, soyad, ders, s;

  system("cls");
  cout << "Gorevli Menusu" << endl;
  cout << "----------------" << endl;
  cout << " 1. Yeni Ogrenci Kayit" << endl;
  cout << " 2. Ogrenci Kayit Sil" << endl;
  cout << " 3. Ogrenci Kayit Listele" << endl;
  cout << " 4. Yeni Ogretmen Kayit" << endl;
  cout << " 5. Ogretmen Kayit Sil" << endl;
  cout << " 6. Ogretmen Listele" << endl;
  cout << " 7. Ana Menu" << endl;
  cout << "\n Seciminizi giriniz: ";
  cin >> secim;

  switch(secim) {
    case 1:
      system("cls");
      cout << "Yeni ogrencinin adini girin: ";
      cin >> ad;
      cout << "Yeni ogrencinin soyadini girin: ";
      cin >> soyad;
      cout << "Yeni ogrencinin numarasini girin: ";
      cin >> no;
      i++; // indis 1 arttırıldı.
      ogrenciler[i].yeni_kayit(ad,soyad,no);
      cout << "Islem basarili! Yeni ogrenci kaydi olusturuldu.\n" << endl;
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 2:
      system("cls");

      if(i<0) {
        cout << "Kaydi silinecek ogrenci yok.\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "Kaydi silinecek ogrencinin numarasini girin: ";
        cin >> aranan;
        for(int j=0; j<=i; j++) {
          if(ogrenciler[j].numara == aranan) {
            for(int k=j; k<i; k++) {
              ogrenciler[k] = ogrenciler[k+1];
              cout << "Kayit Silindi!\n" << endl;
              i--;
              system("pause");
              gorevli_menu();
            }
          }
        }
        cout << "Kayit Bulunamadi!\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      }
      break;
    case 3:
      system("cls");
      if(i<0) {
        cout << "Ogrenci kaydi yok.\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "OGRENCI NO.\tOGRENCININ ADI ve SOYADI" << endl;
        cout << "===============================================" << endl;
        for(int j=0; j<=i; j++) {
          cout << ogrenciler[j].numara << "\t\t" << ogrenciler[j].ad << "  " << ogrenciler[j].soyad << endl;
          cout << "-----------------------------------------------" << endl;
        }
        cout << "===============================================" << endl;
      }
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 4:
      system("cls");
      cout << "Yeni ogretmenin adini girin: ";
      cin >> ad;
      cout << "Yeni ogretmenin soyadini girin: ";
      cin >> soyad;
      cout << "Bransi: ";
      cin >> ders;
      cout << "Ogretmen girisinde kullanilacak sifre: ";
      cin >> s;
      a++;    // indis 1 arttirildi.
      numara++;  // ogretmen numarasi her giriste otomatik artiyor.
      ogretmenler[a].yeni_kayit1(numara,ad,soyad,ders,s);
      cout << "\nIslem basarili! Yeni ogretmen kaydi olusturuldu.\n" << endl;
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 5:
      system("cls");
      if(a<0) {
        cout << "Kaydi silinecek ogretmen yok.\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "Kaydi silinecek ogretmenin numarasini girin: ";
        cin >> aranan;
        for(int j=0; j<=a; j++) {
          if(ogretmenler[j].ogretmen_no == aranan) {
            for(int k=j; k<a; k++) {
              ogretmenler[k] = ogretmenler[k+1];
              cout << "Kayit Silindi!\n" << endl;
              system("pause");
              gorevli_menu();
            }
          }
        }
        cout << "Kayit Bulunamadi!\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      }
      break;
    case 6:
      system("cls");
      if(a<0) {
        cout << "Ogretmen Kaydi Bulunamadi!\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "NUMARA\t\tOGRETMENIN ADI ve SOYADI\tBRANSI" << endl;
        cout << "==================================================" << endl;
        for(int j=0; j<=a; j++) {
          cout << ogretmenler[j].ogretmen_no << "\t\t" << ogretmenler[j].ogretmen_ad << " " << ogretmenler[j].ogretmen_soyad << "\t\t" << ogretmenler[j].ders << endl;
          cout << "--------------------------------------------------" << endl;
        }
        cout << "==================================================" << endl;
      }
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 7:
      ana_menu();
      break;
    default:
      cout << "Hata!!" << endl;
      gorevli_menu();
      break;
  }
}
CREATE TABLE ogrenci (
numara INTEGER PRIMARY KEY,
ad VARCHAR(50) NOT NULL,
soyad VARCHAR(50) NOT NULL,
vize INTEGER NOT NULL,
final INTEGER NOT NULL,
ort DOUBLE PRECISION NOT NULL
);

Bu kod, öğrencilerin numara, ad, soyad, vize, final ve ortalama notlarını saklayacak bir tablo oluşturur. Öğretmen tablosu için ise aşağıdaki SQL kodunu kullanabilirsiniz:


CREATE TABLE ogretmen (
ogretmen_no INTEGER PRIMARY KEY,
ogretmen_ad VARCHAR(50) NOT NULL,
ogretmen_soyad VARCHAR(50) NOT NULL,
ders VARCHAR(50) NOT NULL,
sifre VARCHAR(50) NOT NULL
);

Bu kod, öğretmenlerin öğretmen numaraları, adları, soyadları, dersleri ve şifrelerini saklayacak bir tablo oluşturur.
 

admin44

Katılımcı Üye
6 Kas 2023
358
108
anonim
C++:
#include <iostream>
#include <string>
#include <conio.h>
#define MAX 150
#define MAX2 15
#define MAX3 10

using namespace std;

void gorevli_menu();
void ana_menu();

class Ogrenci {
  public:
    string ad,soyad;
    int numara,vize,final;
    double ort;
    Ogrenci() {};
    void yeni_kayit(string,string,int);
} ogrenciler[MAX], ogrenciler1[MAX3];

void Ogrenci::yeni_kayit(string a, string s, int n) {
  ad = a;
  soyad = s;
  numara = n;
}

class Ogretmen {
  public:
    string ogretmen_ad, ogretmen_soyad, sifre, ders;
    int ogretmen_no;
    void yeni_kayit1(int,string,string,string,string);
    void ogretmen_menu();
} ogretmenler[MAX2];

void Ogretmen::yeni_kayit1(int n, string a, string s, string d, string pass) {
  ogretmen_no = n;
  ogretmen_ad = a;
  ogretmen_soyad = s;
  ders = d;
  sifre = pass;
}

void Ogretmen::ogretmen_menu() {
  int secim,n;
  static double toplam;
  static int d = -1;        // indis olarak kullanılacağı için static olarak tanımlandı.
  // fonksiyon her çağırıldığında önceki değerini okur.

  system("cls");
  cout << "Ogretmen Not Sistemi" << endl;
  cout << "---------------------" << endl;
  cout << " 1. Not Girisi" << endl;
  cout << " 2. Sinif Not Ortalamasi" << endl;
  cout << " 3. Ogrenci Listesi" << endl;
  cout << " 4. Ana Menu" << endl;
  cout << "\n Seciminizi giriniz: ";
  cin >> secim;

  switch(secim) {
    case 1:
      system("cls");
      cout << "Notunu gireceginiz ogrencinin numarasini giriniz: " << endl;
      cin >> n;
      for(int c=0; c<150; c++) {
        if(ogrenciler[c].numara == n) {
          system("cls");
          cout << "Vize notunu giriniz: ";
          cin >> ogrenciler[c].vize;
          cout << "Final notunu giriniz: ";
          cin >> ogrenciler[c].final;
          cout << "\nIslem Basarili!" << endl;
          d++;
          ogrenciler[c].ort = double(ogrenciler[c].vize * 0.3 + ogrenciler[c].final * 0.7);
          ogrenciler1[d] = ogrenciler[c]; // seçili öğretmenin dersini alan öğrenciler ayrı bir nesne dizisine alınıyor.
          cout << "\n\n";
          system("pause");
          ogretmen_menu();
        }
      }
      cout << "Ogrenci Bulunamadi!\n" << endl;
      system("pause");
      ogretmen_menu();
      break;
    case 2:
      system("cls");
      cout << "Sinifin Not Ortalamasi: ";
      if(d<0) {
        cout << "Bu dersi alan ogrenci yok." << endl;
        system("pause");
        ogretmen_menu();
      } else {
        for(int x=0; x<=d; x++) {
          toplam += ogrenciler1[x].ort;  // tum elemanlarin ortalamalari toplaniyor.
        }
        cout << toplam / (d+1) << endl << endl;
        system("pause");
        ogretmen_menu();
      }
      break;
    case 3:
      system("cls");
      for(int x=0; x<=d; x++) {
        for(int y=0; y<=d; y++) {
          if(ogrenciler1[x].numara == ogrenciler[y].numara) { // buradaki if yapisi ogrencinin gorevli tarafindan silinmesi durumunda burada notunun gosterilmemesini saglar.
            cout << "Ad: " << ogrenciler1[x].ad << "\t Soyad: " << ogrenciler1[x].soyad << "\t Numara: " << ogrenciler1[x].numara << "\t Ortalama: " << ogrenciler1[x].ort << endl << endl;
          }
        }
      }
      system("pause");
      ogretmen_menu();
      break;
    case 4:
      system("cls");
      ana_menu();
  }
}

int main() {
  system("title Okul Otomasyon Sistemi");
  ana_menu();
  return 0;
}

void ana_menu() {
  system("cls");
  int secim, b, num;
  string sifre, k_id, k_sifre;

  cout << "Ana Menu" << endl;
  cout << "----------------" << endl;
  cout << " 1. Gorevli Girisi" << endl;
  cout << " 2. Ogretmen Girisi" << endl;
  cout << " 3. Cikis" << endl;
  cout << "\nSeciminizi Giriniz: ";
  cin >> secim;

  switch(secim) {
    case 1:
      system("cls");
      cout << "Kullanici Adi: ";
      cin >> k_id;
      if(k_id == "1") {
        cout << "Sifre: ";
        cin >> k_sifre;
        if(k_sifre == "1") {
          gorevli_menu();
        } else {
          cout << "Sifre Yanlis!\n" << endl;
          system("pause");
          ana_menu();
        }
      } else {
        cout << "Kullanici Adi Yanlis!\n" << endl;
        system("pause");
        ana_menu();
      }
      break;
    case 2:
      system("cls");
      cout << "Numaranizi Girin: ";
      cin >> num;
      for(b=0; b<15; b++) {
        if(ogretmenler[b].ogretmen_no == num) {
          cout << "Sifre Girin: ";
          cin >> sifre;
          if(ogretmenler[b].sifre == sifre) {
            cout << "Sifre Dogru!\n" << endl;
            system("pause");
            ogretmenler[b].ogretmen_menu();
          } else {
            cout << "Sifre Yanlis!\n" << endl;
            system("pause");
            ana_menu();
          }
        } else {
          cout << "Numara Yanlis!\n" << endl;
          system("pause");
          ana_menu();
        }
      }
      break;
    case 3:
      exit(0);

    default:
      ana_menu();
  }
}

void gorevli_menu() {
  int secim, no, aranan;
  static int numara=0, i=-1, a=-1;
  string ad, soyad, ders, s;

  system("cls");
  cout << "Gorevli Menusu" << endl;
  cout << "----------------" << endl;
  cout << " 1. Yeni Ogrenci Kayit" << endl;
  cout << " 2. Ogrenci Kayit Sil" << endl;
  cout << " 3. Ogrenci Kayit Listele" << endl;
  cout << " 4. Yeni Ogretmen Kayit" << endl;
  cout << " 5. Ogretmen Kayit Sil" << endl;
  cout << " 6. Ogretmen Listele" << endl;
  cout << " 7. Ana Menu" << endl;
  cout << "\n Seciminizi giriniz: ";
  cin >> secim;

  switch(secim) {
    case 1:
      system("cls");
      cout << "Yeni ogrencinin adini girin: ";
      cin >> ad;
      cout << "Yeni ogrencinin soyadini girin: ";
      cin >> soyad;
      cout << "Yeni ogrencinin numarasini girin: ";
      cin >> no;
      i++; // indis 1 arttırıldı.
      ogrenciler[i].yeni_kayit(ad,soyad,no);
      cout << "Islem basarili! Yeni ogrenci kaydi olusturuldu.\n" << endl;
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 2:
      system("cls");

      if(i<0) {
        cout << "Kaydi silinecek ogrenci yok.\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "Kaydi silinecek ogrencinin numarasini girin: ";
        cin >> aranan;
        for(int j=0; j<=i; j++) {
          if(ogrenciler[j].numara == aranan) {
            for(int k=j; k<i; k++) {
              ogrenciler[k] = ogrenciler[k+1];
              cout << "Kayit Silindi!\n" << endl;
              i--;
              system("pause");
              gorevli_menu();
            }
          }
        }
        cout << "Kayit Bulunamadi!\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      }
      break;
    case 3:
      system("cls");
      if(i<0) {
        cout << "Ogrenci kaydi yok.\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "OGRENCI NO.\tOGRENCININ ADI ve SOYADI" << endl;
        cout << "===============================================" << endl;
        for(int j=0; j<=i; j++) {
          cout << ogrenciler[j].numara << "\t\t" << ogrenciler[j].ad << "  " << ogrenciler[j].soyad << endl;
          cout << "-----------------------------------------------" << endl;
        }
        cout << "===============================================" << endl;
      }
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 4:
      system("cls");
      cout << "Yeni ogretmenin adini girin: ";
      cin >> ad;
      cout << "Yeni ogretmenin soyadini girin: ";
      cin >> soyad;
      cout << "Bransi: ";
      cin >> ders;
      cout << "Ogretmen girisinde kullanilacak sifre: ";
      cin >> s;
      a++;    // indis 1 arttirildi.
      numara++;  // ogretmen numarasi her giriste otomatik artiyor.
      ogretmenler[a].yeni_kayit1(numara,ad,soyad,ders,s);
      cout << "\nIslem basarili! Yeni ogretmen kaydi olusturuldu.\n" << endl;
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 5:
      system("cls");
      if(a<0) {
        cout << "Kaydi silinecek ogretmen yok.\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "Kaydi silinecek ogretmenin numarasini girin: ";
        cin >> aranan;
        for(int j=0; j<=a; j++) {
          if(ogretmenler[j].ogretmen_no == aranan) {
            for(int k=j; k<a; k++) {
              ogretmenler[k] = ogretmenler[k+1];
              cout << "Kayit Silindi!\n" << endl;
              system("pause");
              gorevli_menu();
            }
          }
        }
        cout << "Kayit Bulunamadi!\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      }
      break;
    case 6:
      system("cls");
      if(a<0) {
        cout << "Ogretmen Kaydi Bulunamadi!\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "NUMARA\t\tOGRETMENIN ADI ve SOYADI\tBRANSI" << endl;
        cout << "==================================================" << endl;
        for(int j=0; j<=a; j++) {
          cout << ogretmenler[j].ogretmen_no << "\t\t" << ogretmenler[j].ogretmen_ad << " " << ogretmenler[j].ogretmen_soyad << "\t\t" << ogretmenler[j].ders << endl;
          cout << "--------------------------------------------------" << endl;
        }
        cout << "==================================================" << endl;
      }
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 7:
      ana_menu();
      break;
    default:
      cout << "Hata!!" << endl;
      gorevli_menu();
      break;
  }
}
güzel olmuş eline sağlık hocam
 

BayWhit3

Üye
13 Kas 2023
133
58
20
Osmanlı İmparatorluğu
C++:
#include <iostream>
#include <string>
#include <conio.h>
#define MAX 150
#define MAX2 15
#define MAX3 10

using namespace std;

void gorevli_menu();
void ana_menu();

class Ogrenci {
  public:
    string ad,soyad;
    int numara,vize,final;
    double ort;
    Ogrenci() {};
    void yeni_kayit(string,string,int);
} ogrenciler[MAX], ogrenciler1[MAX3];

void Ogrenci::yeni_kayit(string a, string s, int n) {
  ad = a;
  soyad = s;
  numara = n;
}

class Ogretmen {
  public:
    string ogretmen_ad, ogretmen_soyad, sifre, ders;
    int ogretmen_no;
    void yeni_kayit1(int,string,string,string,string);
    void ogretmen_menu();
} ogretmenler[MAX2];

void Ogretmen::yeni_kayit1(int n, string a, string s, string d, string pass) {
  ogretmen_no = n;
  ogretmen_ad = a;
  ogretmen_soyad = s;
  ders = d;
  sifre = pass;
}

void Ogretmen::ogretmen_menu() {
  int secim,n;
  static double toplam;
  static int d = -1;        // indis olarak kullanılacağı için static olarak tanımlandı.
  // fonksiyon her çağırıldığında önceki değerini okur.

  system("cls");
  cout << "Ogretmen Not Sistemi" << endl;
  cout << "---------------------" << endl;
  cout << " 1. Not Girisi" << endl;
  cout << " 2. Sinif Not Ortalamasi" << endl;
  cout << " 3. Ogrenci Listesi" << endl;
  cout << " 4. Ana Menu" << endl;
  cout << "\n Seciminizi giriniz: ";
  cin >> secim;

  switch(secim) {
    case 1:
      system("cls");
      cout << "Notunu gireceginiz ogrencinin numarasini giriniz: " << endl;
      cin >> n;
      for(int c=0; c<150; c++) {
        if(ogrenciler[c].numara == n) {
          system("cls");
          cout << "Vize notunu giriniz: ";
          cin >> ogrenciler[c].vize;
          cout << "Final notunu giriniz: ";
          cin >> ogrenciler[c].final;
          cout << "\nIslem Basarili!" << endl;
          d++;
          ogrenciler[c].ort = double(ogrenciler[c].vize * 0.3 + ogrenciler[c].final * 0.7);
          ogrenciler1[d] = ogrenciler[c]; // seçili öğretmenin dersini alan öğrenciler ayrı bir nesne dizisine alınıyor.
          cout << "\n\n";
          system("pause");
          ogretmen_menu();
        }
      }
      cout << "Ogrenci Bulunamadi!\n" << endl;
      system("pause");
      ogretmen_menu();
      break;
    case 2:
      system("cls");
      cout << "Sinifin Not Ortalamasi: ";
      if(d<0) {
        cout << "Bu dersi alan ogrenci yok." << endl;
        system("pause");
        ogretmen_menu();
      } else {
        for(int x=0; x<=d; x++) {
          toplam += ogrenciler1[x].ort;  // tum elemanlarin ortalamalari toplaniyor.
        }
        cout << toplam / (d+1) << endl << endl;
        system("pause");
        ogretmen_menu();
      }
      break;
    case 3:
      system("cls");
      for(int x=0; x<=d; x++) {
        for(int y=0; y<=d; y++) {
          if(ogrenciler1[x].numara == ogrenciler[y].numara) { // buradaki if yapisi ogrencinin gorevli tarafindan silinmesi durumunda burada notunun gosterilmemesini saglar.
            cout << "Ad: " << ogrenciler1[x].ad << "\t Soyad: " << ogrenciler1[x].soyad << "\t Numara: " << ogrenciler1[x].numara << "\t Ortalama: " << ogrenciler1[x].ort << endl << endl;
          }
        }
      }
      system("pause");
      ogretmen_menu();
      break;
    case 4:
      system("cls");
      ana_menu();
  }
}

int main() {
  system("title Okul Otomasyon Sistemi");
  ana_menu();
  return 0;
}

void ana_menu() {
  system("cls");
  int secim, b, num;
  string sifre, k_id, k_sifre;

  cout << "Ana Menu" << endl;
  cout << "----------------" << endl;
  cout << " 1. Gorevli Girisi" << endl;
  cout << " 2. Ogretmen Girisi" << endl;
  cout << " 3. Cikis" << endl;
  cout << "\nSeciminizi Giriniz: ";
  cin >> secim;

  switch(secim) {
    case 1:
      system("cls");
      cout << "Kullanici Adi: ";
      cin >> k_id;
      if(k_id == "1") {
        cout << "Sifre: ";
        cin >> k_sifre;
        if(k_sifre == "1") {
          gorevli_menu();
        } else {
          cout << "Sifre Yanlis!\n" << endl;
          system("pause");
          ana_menu();
        }
      } else {
        cout << "Kullanici Adi Yanlis!\n" << endl;
        system("pause");
        ana_menu();
      }
      break;
    case 2:
      system("cls");
      cout << "Numaranizi Girin: ";
      cin >> num;
      for(b=0; b<15; b++) {
        if(ogretmenler[b].ogretmen_no == num) {
          cout << "Sifre Girin: ";
          cin >> sifre;
          if(ogretmenler[b].sifre == sifre) {
            cout << "Sifre Dogru!\n" << endl;
            system("pause");
            ogretmenler[b].ogretmen_menu();
          } else {
            cout << "Sifre Yanlis!\n" << endl;
            system("pause");
            ana_menu();
          }
        } else {
          cout << "Numara Yanlis!\n" << endl;
          system("pause");
          ana_menu();
        }
      }
      break;
    case 3:
      exit(0);

    default:
      ana_menu();
  }
}

void gorevli_menu() {
  int secim, no, aranan;
  static int numara=0, i=-1, a=-1;
  string ad, soyad, ders, s;

  system("cls");
  cout << "Gorevli Menusu" << endl;
  cout << "----------------" << endl;
  cout << " 1. Yeni Ogrenci Kayit" << endl;
  cout << " 2. Ogrenci Kayit Sil" << endl;
  cout << " 3. Ogrenci Kayit Listele" << endl;
  cout << " 4. Yeni Ogretmen Kayit" << endl;
  cout << " 5. Ogretmen Kayit Sil" << endl;
  cout << " 6. Ogretmen Listele" << endl;
  cout << " 7. Ana Menu" << endl;
  cout << "\n Seciminizi giriniz: ";
  cin >> secim;

  switch(secim) {
    case 1:
      system("cls");
      cout << "Yeni ogrencinin adini girin: ";
      cin >> ad;
      cout << "Yeni ogrencinin soyadini girin: ";
      cin >> soyad;
      cout << "Yeni ogrencinin numarasini girin: ";
      cin >> no;
      i++; // indis 1 arttırıldı.
      ogrenciler[i].yeni_kayit(ad,soyad,no);
      cout << "Islem basarili! Yeni ogrenci kaydi olusturuldu.\n" << endl;
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 2:
      system("cls");

      if(i<0) {
        cout << "Kaydi silinecek ogrenci yok.\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "Kaydi silinecek ogrencinin numarasini girin: ";
        cin >> aranan;
        for(int j=0; j<=i; j++) {
          if(ogrenciler[j].numara == aranan) {
            for(int k=j; k<i; k++) {
              ogrenciler[k] = ogrenciler[k+1];
              cout << "Kayit Silindi!\n" << endl;
              i--;
              system("pause");
              gorevli_menu();
            }
          }
        }
        cout << "Kayit Bulunamadi!\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      }
      break;
    case 3:
      system("cls");
      if(i<0) {
        cout << "Ogrenci kaydi yok.\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "OGRENCI NO.\tOGRENCININ ADI ve SOYADI" << endl;
        cout << "===============================================" << endl;
        for(int j=0; j<=i; j++) {
          cout << ogrenciler[j].numara << "\t\t" << ogrenciler[j].ad << "  " << ogrenciler[j].soyad << endl;
          cout << "-----------------------------------------------" << endl;
        }
        cout << "===============================================" << endl;
      }
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 4:
      system("cls");
      cout << "Yeni ogretmenin adini girin: ";
      cin >> ad;
      cout << "Yeni ogretmenin soyadini girin: ";
      cin >> soyad;
      cout << "Bransi: ";
      cin >> ders;
      cout << "Ogretmen girisinde kullanilacak sifre: ";
      cin >> s;
      a++;    // indis 1 arttirildi.
      numara++;  // ogretmen numarasi her giriste otomatik artiyor.
      ogretmenler[a].yeni_kayit1(numara,ad,soyad,ders,s);
      cout << "\nIslem basarili! Yeni ogretmen kaydi olusturuldu.\n" << endl;
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 5:
      system("cls");
      if(a<0) {
        cout << "Kaydi silinecek ogretmen yok.\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "Kaydi silinecek ogretmenin numarasini girin: ";
        cin >> aranan;
        for(int j=0; j<=a; j++) {
          if(ogretmenler[j].ogretmen_no == aranan) {
            for(int k=j; k<a; k++) {
              ogretmenler[k] = ogretmenler[k+1];
              cout << "Kayit Silindi!\n" << endl;
              system("pause");
              gorevli_menu();
            }
          }
        }
        cout << "Kayit Bulunamadi!\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      }
      break;
    case 6:
      system("cls");
      if(a<0) {
        cout << "Ogretmen Kaydi Bulunamadi!\n" << endl;
        system("pause");
        gorevli_menu();
      } else {
        cout << "NUMARA\t\tOGRETMENIN ADI ve SOYADI\tBRANSI" << endl;
        cout << "==================================================" << endl;
        for(int j=0; j<=a; j++) {
          cout << ogretmenler[j].ogretmen_no << "\t\t" << ogretmenler[j].ogretmen_ad << " " << ogretmenler[j].ogretmen_soyad << "\t\t" << ogretmenler[j].ders << endl;
          cout << "--------------------------------------------------" << endl;
        }
        cout << "==================================================" << endl;
      }
      system("pause");
      gorevli_menu();
      break;
    case 7:
      ana_menu();
      break;
    default:
      cout << "Hata!!" << endl;
      gorevli_menu();
      break;
  }
}
Eline Sağlık.
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.