Fotoğraf Gösterme (Delphi)

Köstebek-02

Yaşayan Forum Efsanesi
6 May 2008
15,580
45
Köstebek
unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, System.ComponentModel, Borland.Vcl.ExtDlgs;

type
TForm1 = class(TForm)
OpenPictureDialog1: TOpenPictureDialog;
procedure FormPaint(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormDblClick(Sender: TObject);
procedure FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.nfm}

uses System.Drawing,System.Drawing.Drawing2D,System.IO, Cizim_ResimGoster;
var
secildi:Boolean;
resimler:Array[0..500] of String;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
OpenPictureDialog1.Title :=
'Gösterilecek resimlerin bulunduğu klasörü seçiniz';
end;

procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
var
g:System.Drawing.Graphics;
d:FileInfo;
klasor
biggrin.gif
irectoryInfo;
dosyalar:Array of FileInfo;
i, u, k, satir, sutun, max_sutun:Integer;
const
uzantilar:Array[0..3] of string= ('*.jpg', '*.bmp', '*.gif', '*.wmf');
begin
g:=System.Drawing.Graphics.FromHwnd(IntPtr.Create( handle));
if secildi=false then
g.DrawString('Resim seçmek için formu çift tıklayın',
System.Drawing.Font.Create('Tahoma', 16, FontStyle.Regular),
SolidBrush.Create(System.Drawing.Color.Black), 0, 0)
else
Begin
g.Clear(System.Drawing.Color.White);
d := FileInfo.Create(OpenPictureDialog1.FileName);
klasor := DirectoryInfo.Create(d.DirectoryName);
max_sutun := Self.ClientWidth div 50;
for u := 0 to High(uzantilar) do
Begin
dosyalar := klasor.GetFiles(uzantilar);
for i := 0 to High(dosyalar) do
Begin
if sutun = max_sutun then
Begin
sutun := 0;
satir := satir + 1;
end;
resimler[k] := dosyalar.FullName;
try
g.DrawImage(Image.FromFile(dosyalar.FullName),
Rectangle.Create(sutun * 50, satir * 50, 45, 45));
except
g.DrawString('BOZUK',
System.Drawing.Font.Create('Tahoma', 8, FontStyle.Regular),
SolidBrush.Create(System.Drawing.Color.Red),
sutun * 50, satir * 50);
end;
sutun := sutun + 1;
k := k + 1;
end;
end;
end;
end;


procedure TForm1.FormDblClick(Sender: TObject);
begin
if OpenPictureDialog1.Execute then
Begin
secildi := true;
Self.Repaint; //Paint olayının çalışmasını sağla
end;
end;

procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
i, satir, sutun, max_sutun:Integer;
resim:TBitmap;
begin
if secildi then
if Button = mbLeft then
begin
max_sutun := Self.ClientWidth div 50;
satir := y div 50;
sutun := X div 50;
i := satir * max_sutun + sutun;
try
resim:=TBitmap.Create;
resim.LoadFromFile(resimler);
Form2.Show();
Application.ProcessMessages;
Form2.Width := resim.Width + 5;
Form2.Height := resim.Height + 20;
Form2.Canvas.Draw(0,0,resim);
Form2.caption := resimler;
except
;
end;
end;
end;

end.
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.