Her gün 1 Dua

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
Allah’ım! Bize Senin için iyilik yapmayı nasip ve müyesser kıl!

Bize hayatı anlamayı ve hayatın yüksek gâyelerine hizmet etmeyi nasip ve müyesser kıl!

Bize Sana şükretmeyi, Seni zikretmeyi ve Senin isimlerinin kâinât üzerindeki yüksek tecellîlerini fikretmeyi nasip ve müyesser kıl!

Bize ebedî âhiret hayatı için hazırlanmayı nasip ve müyesser kıl!

Bize Senin hayatını anlamayı ve yalnız Senin huzurunda eğilmeyi nasip ve müyesser kıl!

Bize Cennete ulaşmayı nasip ve müyesser kıl!

Âmîn… Âmîn… Âmîn…
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
Allah dinimiz için bize yeter!

Allah dünyamız için bize yeter!

Kerîm ve cömert olan Allah ehemmiyet verdiğimiz her şey için bize yeter!

Her türlü ihtiyacımız için Rahîm olan Allah bize yeter!

Her türlü sorunumuz için Raûf olan ve bize yakın olan Allah bize yeter!

Mîzanda ve hesap gününde lütfedici olan, cömert olan ve kerem sahibi olan Allah bize yeter!

Cennet ve Cehennem ile ilgili her talebimiz için hikmet Sahibi olan Allah bize yeter!

Sırat köprüsünde kudret sahibi olan Allah bize yeter!

Kendisinden başka ilah olmayan Allah bize her işimiz ve her ihtiyacımız için yeter ki, O’na tevekkül ettik, O’na güvendik. O’na inandık. O Arş-ı Azîm’in Rabbidir!
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
Bende siklet, sende letafet...

Allah'ım affet!

Lâtiften af bekler kesafet...

Allah'ım affet!

Etten ve kemikten kıyafet...

Allah'ım affet!

Şanındır fakire ziyafet...

Allah'ım affet!

Âcize imdadın şerafet...

Allah'ım affet!

Sen mutlatsın, bense izafet!

Allah'ım affet!

Ey kudret, ey rahmet, ey re'fet!

Allah'ım affet!
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
Hamd; bizleri yoktan var ederek şekil veren, bizleri yedirip-içiren, giydiren, her halimizde bizleri yalnız ve yardımsız bırakmayan şanı yüce Mevla'mıza olsun. Eğer O'nun inayet u keremi ve lutfü olmasaydı biz, bizlere ilişmeye çalışan küçük bir zerreciği bile kendimizden def' edemezdik. Ona sonsuz hamd ve senalar olsun.

Resul-i Zişan, Habib-üs Sakaleyn, hilkati âlem, Serveri Kâinat Muhammed Mustafa'ya binlerce salât u selamlar olsun.

Ya İlahi! Her daim kabul edilir umuduyla Sana, Seni zikretmeye üşengeç bir dille, ağlamayan bir gözle, korkmayıp-ürkmeyen ve titremeyen bir kalp ile huzuruna varıyoruz. Sen bizleri 'Ben yere ve göğe sığmam; ama mümin kullarımın kalbine sığarım' iltifatına mazhar ederek, 'Onların yanında O'nun ismi anılınca kalpleri tir tir titrer' şerefiyle şerefyap olmuş muhterem ve mükerrem müminlerden eyle. Şeytanların zincire vurulduğu bu mübarek Ramazan ayından hakkıyla istifade etmemizi sağlayarak bu mübarek ay ve gecelerinde yalnız 'livechillah' için yapılan makbul ibadetler, hayrı hasenatlar hatırına, Salih ve Saliha kullarının makbul taarruz ve niyazları hatırına Sana yapacağımız dualarımızı 'makbul dua'lardan eyle!
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
Ya rabbi kusurumuzu affet,bizi kendine kul kabul et,emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.amin


Allahım, kalbimizi iman ve Kur'ân nuruyla nurlandır. Allahım, Sana karşı fakrımızla bizi zengin kıl; Senden istiğnâ ile bizi fakir düşürme. Biz kendi havl ve kuvvetimizden teberrî edip Senin havl ve kuvvetine iltica ettik. Sen de bizi, Sana tevekkül edenlerden eyle.

Bizi nefsimize terk etme. Bizi hıfzınla koru. Bize ve erkek, kadın bütün mü'minlere rahmet et.

Kulun, nebîn, safiyyin, halilin, mülkünün cemâli, masnuatının melîki ve sultanı, inâyetinin gözbebeği, hidayetinin güneşi, hüccetinin lisanı, rahmetinin misali, mahlûkatının nuru, mevcudatının şerefi, mahlûkatının kesreti içinde vahdetinin sirâcı, kâinatının tılsımının kâşifi, saltanat-ı rububiyetinin dellâlı, marziyyâtının mübelliği, Esmâ-i Hüsnânın hazinelerinin tarif edicisi, kullarının muallimi, âyetlerinin tercümanı, cemâl-i rububiyetinin aynası, Senin görülüp gösterilmene vesile olan, habîbin ve âlemlere rahmet olarak gönderdiğin resulün olan Efendimiz Muhammed'e, bütün âl ve ashâbına, kardeşleri olan nebî ve resullere, melâike-i mukarrebîne ve sâlih kullarına salât ve selâm et. Âmin.!
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
"Ey Rabbim! Gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle, hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölü­mü benim için hayırlı gördüğün zaman da beni vefât ettir.

Ey Rabbim! Gizlide ve açıkda senden haşyetini istiyorum. Rızâ hâlinde de, gadab hâlinde de ihlâs sözünden ayırmamanı istiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i'tidâlden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir ni'met, kesilmez bir göz ferahlığı (yüzde açıkça görülen neş'e ve huzûr) istiyorum. Senden beni kazâna râzı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum.

Senden yüzüne bakmanın lezzetini; sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, sapdırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum.

Ey Rabbim! Bizi îmân zîynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidâyet rehberleri kıl."

*El-Camiu's Sağir*
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
"Ey Nurların Nûru

Ey Allah�ım! Efendimiz Muhammed�e ve Efendimiz Muhammed�in âline öyle bir salât ve rahmet eyle ki; onunla bizi bütün korku ve âfetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı yerine getir, bütün kötülüklerden temizle, katındaki derecelerin en yücesine yükselt, gerek hayatta ve gerekse öldükten sonra bütün hayırların en yüksek gayesine ulaştır! Duâmızı kabul eyle, ey dualara cevap veren! Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah�a mahsustur.

Allah�ım! Efendimiz Muhammed�e ve onun âline; gece gündüz değiştikçe, sabah-akşam birbirini takip ettikçe, gece gündüz tekrarlandıkça, Kutup yıldızı ve onun arkadaşı doğdukça salât eyle! Onun ruhuna ve Ehl-i Beytinin ruhlarına bizden mânevi hediyeler ve selâm ulaştır! Ona ve onlara, mahşer ve ebediyet gününe kadar çok çok rahmet ve bereket ihsan eyle! Bu salavâtlardan her birisi hürmetine bizi mağfiret eyle, bize merhamet et ve bize lütufta bulun!

Allah�ım! Senin nurlarının deryâsı, sırlarının kaynağı, inâyetinin pınarı, hidâyetinin güneşi, memleketinin semâsı, huzuruna götüren imamı, mahlukatının en hayırlısı, yaratılmışların Sana en sevimlisi, kulun, sevgilin ve elçin, nebiler ve rasulleri kendisiyle sona erdirdiğin ümmi peygamberin olan Efendimiz Muhammed�e, diğer nebi ve resullere, onun bütün âl ve Ashabına, mukarreb meleklere, göklerin ve yerlerin ahâlisinden salih kullarına salât eyle! Allah�ın rızası onların ve bizim hepimizin üzerine olsun! Âmin. Âlemlerin Rabbi olan Allah�a hamd olsun.

Allah�ım! Sırlar semasının güneşi, nurların mazharı, celâl medarının merkezi, cemal feleğinin kutbu olan ebediyyete mensub latif Muhammed�in zâtına salât eyle! Allah�ım! Onun Senin katındaki sırrı ve Sana olan manevi yaklaşması hürmetine korkumu emniyete çevir, hatalarımı sil, hüzün ve hırsımı gider, benim destekçim ol, beni benden alıp Kendine götür, yaklaştır, benliğimden geçmeyi bana nasip et, beni nefsime meftun ve hislerimle perdelenmiş kılma, bana her gizli sırrı aç! Yâ Hayyu Yâ Kayyum! Yâ Hayyu Yâ Kayyum! Yâ Hayyu Yâ Kayyum!"
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
Allah ım! Bizi dünyada Peygamber Efendimizin (asm) dîninden, yolundan, tarzından, sünnetinden ve hidâyetinden uzak eyleme! Âhirette Peygamber Efendimiz in (asm) şefaatinden, muhabbetinden, yakınlığından ve berâberliğinden ayırma! Bize onun (asm) sünnetini ve getirdiklerini gücümüz yettiğince anlama ve yaşama nimeti lütfet! Bizi ona (asm) karşı vurdumduymaz ve duyarsız kılma! Bizi ona (asm) ve onun (asm) eliyle indirdiğin rahmetten mahrum eyleme!

Âmîn... Âmîn... Âmîn...
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
Ya İlahel Alemin! Bu şehri Ramazan ve içinde bulunan kutlu ve mübarek saatler hakkına. Bizleri bu uzun gaflet uykusundan uyandır. Kalplerimizi Kur'an ve sünnetle ihya, iman nuruyla aydınlat. Hakkı hak olarak göster ve hakka tabi olmayı nasip eyle. Batılı da batıl olarak göster ve batıldan ırak kalmaya müyesser eyle. Sen lutfü kereminle ellerimizden tut ki dizginlerimiz şeytan ve heva-i nefsin kontrolüne girmesin.

Ya Rabbi! Ya İlahi! 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' Hadis-i Şerifin her daim hatırımızda kalarak onunla hakkıyla amel etmeyi nasip eyle. Hayır ve sadakaların, hasenat ve infakların karşılığının kat kat verildiği bu mübarek Ramazan ayında bizlere bahşetmiş olduğun nimetlerinden, cimrilik yapmaktan bizleri koru ve bizlere her alanda infak ruhunu bağışla.

Ya Allah! Ya Alim! Düşünce ufkumuzu genişlet. Bize doğru nazar ve muhakeme gücünü, kendisiyle amil bir ilim ve amel, insanları karanlıktan aydınlığa, zulümattan nura, cehaletten hidayete çıkarabilecek bir iman ver. "Müslümanların derdleriyle derdlenmeyen bizden değildir." Hadis-i Şerif'in kudsiyetini kavrayabilmeyi nasip ederek, hak ve ağır, zor ve meşakkatlerle dopdolu olan davanı dava edinmeyi ve dergâhı ilahiye Mü'minler olarak, almayı nasip eyle.

Ya Hennan! Ya Ğufran! Bu mübarek ayı; Bizim için Kur'an'ı Kerim'i öğrenme, öğrendiğiyle amel etme, Resulullah (sav)'ı tanıma, onların öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama ve her türlü kötülüğü terk etme vesilesi yap. Çünkü saadeti dareyni hedefleyen ve manevi varlığımızı karartan her türlü nehiyattan arındırarak bizleri üstün ahlaki değerlere yönelten Kur'an'ı Kerim'dir. O'nun getirdiği ilke ve prensiplerinin lübbünde güzellik, huzur, dostluk, kardeşlik... vardır.

Ey Rabbimiz! Dünya'ya karşı açgözlü ve hırslı, ahirete karşı ise gönlü tok nefsimizin dizginlerini aklımızın, aklımızı da Kur'an ve sünnetin eline vermeyi bizlere nasip et. Artık bizleri aldatmasına müsaade etmeyelim.

Ey Rabbimiz! Tüm benliğimizle, yanık ve yaralı yüreğimizle sana yalvarıyoruz. Şu anda dünyanın dört bir yanında Müslümanların kanı akmakta, çocukları yetim, eşleri dul, annelerin göz yaşları yürek yakmakta. İşte Filistin, işte Çeçenistan, işte Irak ve daha niceleri... Ağıtlarına, çektiklerine nasıl bir tarif getirelim ya Rab! Tüm bu olanları Sana havale ediyoruz, Senin en iyi hesap gören olduğunu çok iyi biliyoruz. Sen başta Amerika, İngiltere ve İsrail Terör devletleri olmak üzere tüm müstekbir devlet ve güçleri kahhar sıfatınla kahr-u perişan eyle ve onları bela üzerine bela ile cezalandır.

Ey Rabbimiz! Ancak şunu da iyi biliyoruz ki, biz Müslümanlar, kardeşlerimizin çektiklerine karşılık yapmamız gerekenleri yapmıyoruz. Bize tüm benliğini kardeşinde eriten, onun derdiyle dertlenen bir anlayış ver.

Amin velhamdulillahi Rabbil Alemin
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
Hz. Mevlana'nin Sabah Namazindan Sonra Okuduklari Dua


Allah'ım kalbimi nurlandır, kulağımi nurlandır,
gözümü nurlandir, saçımı nurlandir, derimi nurlandır,
etimi nurlandır, kanımı nurlandır, önümü nurlandır, ardımı nurlandır, altımı nurlandır,
üstümü nurlandır, sağımi nurlandır, solumu nurlandır,
Allahım! nurumu artır, bana nur ver. Ey nurun nuru ey merhametlilerin merhametlisi Allahım merhametinle beni nur et.
Bu dua, ismi güzel, cismi güzel, teni güzel, cani güzel, ruhu güzel, huyu güzel

Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'in dilindendir
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
YAKMA YA RABBi

Yolunda kaim kullarına Bagışla
Rızana giden Yollarına bagışla
Arşına açılan ellere bagışla
Cahilligin içine sokma yarabbi
Muhammed Mustafa (sav)´in özüne bagışla
Fatima tüz Zehra adlı kizina bagışla
Yetim yetemanin yüzüne bagışla
huzurunda boynumuzu bükme Yarabbi
Cemil Peygamberlerin cani hürmetine
Uhud Şehidlerinin kani hürmetine
Suçlarımızı başa kakma yarabbi
Muhammed askina yakma Yarabbi
Kabe askina yakma Yarabbi
Kura´n aşkına yakma Yarabbi
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
Allah ım! En üstün rahmet, en mükemmel selam ve en güzel selametlerini, peygamberliğin başlangıcı ve sonu, risalet semasının güneşi, en parlak nur, en temiz sır, kıyamet gününde Kevser havuzunun ve şefaatinin sahibi, melek ve insanların efendilerinin efendisi, Allah ın yaratıklara karşı delili, peygamberlerin sultanı, Allah ın seçkin kullarının rehberi, Âlemlerin Rabbinin Habibi, Efendimiz ve en şereflimiz olan Hz. Muhammed e (Allah ona, bütün âl ve Ashabına salât ve selam eylesin) nasib eyle.

Allah ım! Kalblerin tabibi ve ilacı, bedenlerin âfiyet ve şifâsı, gözlerin nuru ve ışığı olan Efendimiz Muhammed e, onun âl ve Ashabına salât ve selam eyle.
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
Afv et ilahi, muhtac-ı rahmetim,
Gelmekteyim huzuruna yaklaştı rıhletim,
Mahv eyledi hayatımı gafletle rüzgar
Geçti bütün heva ile ömr-i muvakkatim
Andıkça seyyiâtımı, muzlim hayatımı
Yakmaktadır ömrümü âh-ı nedâmetim
Lutfen beni bağışla, habib-i nezihine
Lahuti bir saadete dönsün şekavetim
Nurunla ruşen eyle karanlık mezarımı
Dönsün rıdayı cennete hâk-i mezelletim


Günümüz Türkçesiyle
"İlahi afv et, rahmetine muhtacım.
Huzuruna gelmekteyim, yolculuğum yaklaştı.
Rüzgar gafletle hayatımı mahveyledi.
Mahdut ömrüm, hep heva ve heveslerimle geçti.
Günahlarımı ve karanlık hayatımı hatırladıkça, ömrümü pişmanlık ahı yakmaktadır.
Beni, bir lutfun olarak nezih Habibi'ne (Peygamber Efendimize) bağışla.
Yapmış olduğum günahlarım, manevi bir saadete dönüşsün.
Nurunla, karanlık mezarımı aydınlık eyle.
Hakir, değersiz toprağım bir cennet bahçesine dönsün."
Amin

Ömer Nasuhi Bilmen
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
Allah'ım!
Verdiğin nimetin şükrünü yerine getirebilenlerden eyle, nankörlerin listesinde ismimiz bile geçmesin Allâh'ım. Benim kalbimi, dilimi ve bütün amellerimi rızandan ayırma. Bize daima râzı olacağın amelleri işlemeyi nasip eyle!..

Ya Rabbi, Senden isteyeceğimiz şeyleri de bilemiyoruz. Eksiklerimizi, noksanlarımızı, hatalarımızı ört, Sen rahmet ve mağfiretinle onları hayra tebdil eyle.

Şu güzel bahar günü, ağaçlardaki tomurcuklar, dallardaki çiçekler nasıl açmışsa, Sen de yalnız kalbimizde sevgi çiçeklerini açtır.

Gönlümüzde ise iki cihan güneşimiz habibinin ve bütün sevdiklerinin muhabbet goncaları açsın!..

Gönlümüzü, gülümüzü soldurma Allâh'ım!

Hazan gelmesin, yaprakları dökülüp boyunları bükülmesin, daima canlı ve taze kalsın. Ve öyle bir rayiha yayılsın ki içimize, onu her zerremizde hissedelim, bütün nefeslerimizle...

Ya Rabbi, Sen affedicisin, afvı seversin, biz günahkar kullarını da affet.
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
Ey Allah'ım beni Sen'den ayırma
Beni Senin dîdârından ayırma

Seni sevmek benim dînim îmânım
İlâhî dîni îmândan ayırma

Ben ol dost bahçesinin bülbülüyem
İlâhî bülbülü dilden ayırma

Balığın cânını suda dediler
İlâhî balığı gölden ayırma

Eşrefoğlu Senin kemter kulundur
İlâhî sultânı kuldan ayırma

Eşrefoğlu Rûmi (Öl.1470)'in dilindendir
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
Aydan geceyi, güneşten gündüzü var eden, inciyi midyenin midesinde, balı arının peteğinde var eden, yağmurdan baharı, topraktan çiçeği var eden, kalbimizi yoktan var eden Rabbimiz''e hamd olsun ..

Allah''ım! Kalbimize nakşettiklerin için sana şükrediyoruz.
Acıların karşılığında cenneti sunduğun, günahlarımızı rahmetinle affettiğin, sevgiyi bize verdiğin için, sana şükürler olsun.

Yokuşta elimizi tutan, melekleri bize arkadaş kılan, aşkı kalbimize yoldaş kılan ...

Rabbimiz! Kalbimizdeki yaralarımızı iyileştir. Sana ve senin aşkına yolculuğumuzu tamama erdir. Sevdiklerimizi koru. Çocukları koru. Senin adına dağları mesken tutanları koru. Bizi koru. Kalbimizi koru. Filistin''i koru. Çeçenistan''ı koru. Keşmir''i koru. Doğu Türkistan''ı koru. Afganistan''ı koru.

AIlah''ım! Bizi korkutma ki; bizler birer ceylanız; korkudan yüreğimiz telaşIanır. Bizi zorlukla sınama ki, kırılgan bir cesaretimiz var. Senden ayrı koma ki, sevdiğimizden ayrılık, ferini alır gözlerimizin. Allah''ım! Bizi uzağında bırakma.

Şahdamarımıza sırlarını akıt. Rabbim! Seni bilmenin heyecanını bize tattır.

Kalbimizi gülle doldur. Yarabbi! Kalbimizi koru, kalbimizi koru!
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
Eşiğine baş koymuş sadık kullarını yalnız bırakmayacağı, Kendisinden uzaklığın zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyleyeceği ve kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs lutfedeceği recasıyla bir kere daha kapısının tokmağına dokunduğumuz âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a kâinatın zerreleri adedince hamd ü sena; bir söz erinin “O ki, o yüzden varız” diyerek kendisine bütün insanlığın medyuniyetini ifade ettiği İnsanlığın İftihar Tablosu’na, O Peygamberler Serveri’nin hâlis, muhlis ehl-i beytine ve ashab-ı güzînine deryalardaki su kabarcıkları sayısınca salât ü selam ediyor, düşkünlüğümüzü ve ızdırarımızı şefaatçi yaparak ellerimizi açıp ‘Amin!’ diyoruz:

Ey Yüceler Yücesi Rab! İşte yine Sen’in kalblere inşirah salan huzuruna geldik. Sana teveccüh ediyor, mukaddes iklimine sığınıyor ve teveccühümüze teveccühle hem de teveccüh-ü tamm ile mukabelede bulunmanı dileniyoruz. Bize aksine ihtimal verilmeyecek kadar güçlü ve olgun bir iman; hiçbir şirk şaibesiyle bulanmamış berrak bir tevhid telakkisi lütuf buyur. Kalblerimizi, Sen’in için sevilenler dışında zerresi bile Sen’den başkasına tahsis edilmemiş dupduru bir sevgiyle donat. Vicdanlarımızı kusursuz, pâk ve her hususta noksansız bulunduğun mülahazasına bağlanmış ve Zat-ı zülcelaline isnad edilmesinden hoşnut olmayacağın sıfatlardan azade kalmış bir takdis düşüncesiyle mamur kıl.. ve iyilik mülahazasına kilitlenmiş mukarreb kullarına ihsanda bulunduğun gibi bize de topyekün günah, hata, masiyet, batıl mülahaza ve hiçbir sağlam esasa dayanmayan kuruntulardan kurtulma yolları ihsan et!...

Ya Rab! Niyazımızın sonunda mukarrebliğin zirvesi Efendimiz Hazreti Muhammed’e, ihlas burcunun kahramanları olan aile halkına ve yol arkadaşlarına salât ü selam ediyor; gönüllerimiz reca duygusuyla dopdolu olarak bir kez daha rahmet-i ilahiyene sığınıyoruz. Dualarımızı kabul buyur, Rabbimiz!
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
Allâh'ım,

bana işimde sebat, doğru yolda olduğum zaman kararlılık ve azim ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasib eyle.

Bana selim kalb, doğru konuşan dil ver. Bana, ancak Sen'in bildiğin tüm iyilikleri ver; ve ancak Sen'in layıkıyla bildiğin tüm kötülüklerden beni koru!

Senden gizli kalmayan bilerek veya bilmeyerek işlediğim bütün günahlardan beni bağışla!

Günahlarımı setret, beni bu dünyada ve âhirette günahlarım sebebiyle insanlar önünde mahcub ve rezil etme!

Hatalarımızı, sevaplarla değiştir.
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
Allah’ım!
Senin kulunuz; fakat gafletten başımız dertte! Sana kulluk yapmakta yardımını bekleriz!

İbâdetlerde muvaffak olmakta inâyetini bekleriz! Günahlardan sakınmakta rahmetini bekleriz! Emirlerine itaatte nusretini umarız!

Nehiylerinden uzak durmakta tevfîkini bekleriz! Şeytanın envâi türlü şerrine karşı elimizden tutmanı umarız! Nefsimizin desîselerine karşı merhametini bekleriz! Günahlarımıza ve hatâlarımıza karşı mağfiretini umarız! Eksiklik ve kusurlarımızdan dolayı affına muntazırız!


Bize ibâdet hususunda tevfik ver, hidâyet ver; bizden inâyetini, hidâyetini, rahmetini, merhametini, yardımını ve nusretini esirgeme!
Âmîn... Âmîn... Âmîn...
 

CyberiAn

Özel Üye
8 Nis 2005
112
1
İstanbul
Allah’ım!
Senin kulunuz; fakat gafletten başımız dertte! Sana kulluk yapmakta yardımını bekleriz! İbâdetlerde muvaffak olmakta inâyetini bekleriz! Günahlardan sakınmakta rahmetini bekleriz! Emirlerine itaatte nusretini umarız! Nehiylerinden uzak durmakta tevfîkini bekleriz! Şeytanın envâi türlü şerrine karşı elimizden tutmanı umarız! Nefsimizin desîselerine karşı merhametini bekleriz! Günahlarımıza ve hatâlarımıza karşı mağfiretini umarız! Eksiklik ve kusurlarımızdan dolayı affına muntazırız!

Bize ibâdet hususunda tevfik ver, hidâyet ver; bizden inâyetini, hidâyetini, rahmetini, merhametini, yardımını ve nusretini esirgeme! Âmîn... Âmîn... Âmîn
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.