Kisaca DÜnya Tarİhİ

hantala

Kıdemli Üye
20 Tem 2007
3,279
33
HER YERDEYİM VALA:D
Kisaca DÜnya Tarİhİ
KISACA DÜNYA TARİHİİ.Ö. 8500-7000, Ortadoğu'da çiftçiliğe geçiş

İ.Ö. 3500-3000, Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş


İ.Ö. 4000-3000, Uygarlığın Sümer'de doğuşu


İ.Ö. 3000, sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden
yararlanmanın yolunu bulmaları


İ.Ö. 3000 dolayları, yazılı kayıtların başlayışı


İ.Ö. 2000'den az önce, Mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra
uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını
kolaylaştıran koşulların oluşması


İ.Ö. 1700 dolayları, Hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin
çıkarılışı


İ.Ö. 1700, Avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının Avrupa'nın Atlantik kıyılarına ulaşması


İ.Ö. 1300, dolayları, alfabetik yazının Suriye'de ve Filistin'de yaygınlaşması


İ.Ö. 1000, yıllarında, Ortadoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve
İran'da) verimli düşünce akımlarının doğuşu


İ.Ö. 700'den az önce Orta Asya'dan ve Güney Rusya'dan göç etmiş İskitler'in
Ukrayna'da bir kabileler imparatorluğu kurup, Yunan dünyasıyla ticarete
girişmeleri


İ.Ö. 6. yüzyıl, Lidya Krallığı'nda sikke paranın dolaşıma konması


İ.Ö. 6. yüzyıl, İyonyalı filozofların dünyayı ve insanı akılla kavrama çabası


İ.Ö. 500 dolayları, Çin uygarlık biçiminin temel öğelerinin ortaya çıkışı


İ.Ö. 500 dolayları, Kastların ve Hind dininin kendine özgü vurgularının
biçimlenişi


İ.Ö. 330, Pers İmparatorluğunun Makedonyalıların saldırısıyla yıkılması


İ.Ö. 320, İskender'in İndüs Vadisi'ne girmesi


İ.Ö. 146, Roma'nın Makedonya'yı ve Yunanistan'ı fethetmesi


İ.Ö. 30, Roma'nın Mısır'ı fethetmesi


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------70-100, Dört İncil'in yazıldığı yıllar


193, Roma Barışı'nın şiddete başvurulmasıyla bozulması


372, Hunlar'ın Güney Rusya'ya girip Ostrogotları sürüşleri


378-511, Roma İmparatorluğu'nun büyük barbar akınlarıyla çökmesi


410, Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar'ın Roma kentini
yağmalamaları ve İspanya'yı geçip krallıklarını kurmaları


451, Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı'nın Papa'nın çağrısıyla toplanıp, kutsal
üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon'un saptadığı biçimiyle benimseyip,
"monofizist" biçimini reddedişi


453, Attila'nın ölüşü ve Hun Konfederasyonu'nun dağılması


552, Japonya'ya ulaşan Budist misyonerler topluluğunun önemli başarılar elde
etmesi


565'ten sonra (Doğu) Roma İmparatorlarının "Bizans İmparatoru" denmeye
başlanışı


568'den sonra, Cermen kabilesi Lombartların Bizanslıları İtalya'nın iç
bölgelerinden çıkan buraların denetimini ellerine geçirmeleri


572, Türk İmparatorluğu'nun haneden kavgalarıyla ikisi de iç kavgalarla
yıpranan doğu ve batı ordularına bölünmesi


600 dolayları, Hint Okyanusu'nda Hindu gemicilerin yerini Müslümanların
alması


610, Hz.Muhammed’e ilk vahyin gelişi


622, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü


632-1000 arasında İslam'ın Hızla yükselişi ve Ortadoğu'da Kuzey Afrika'da
İspanya'da yayılışı


632, Hz. Muhammed'in ölümü


636, Arap ordusunun Bizans'ı Suriye'den ve Filistin'den çıkarması


641, Arap akıncı birliklerinin Mezopotamya'yı ele geçirişleri


642, Arap akıncı birliklerinin Mısır'ı ele geçirişleri


651, İran ve Mezopotamya'da Sasani iktidarının sona ermesi


651, Arap akıncı birliklerinin İran'ı ele geçirmeleri


711, Vizigot krallığının sona ermesi


711-715, Kuzey Afrika'nın ve İspanya'nın Müslümanların denetimine geçmesi


715, İslamların Kuzeybatı Hindistan'daki Sind Bölgesinde, daha sonra da Hint
Okyanusu'nda üstünlüğü ele geçirmeleri


717-718, Müslümanların Konstantinopolis'i kuşatmaları


750, Emeviler'in halifelik döneminin sona ermesi


751, Talas Meydan Savaşı'nda Çin'e bağlı birkaç vahanın Müslümanlara
kaptırılışı


756, Baskı aygıtının Çin'de bulunuşu.


800, Şarlman'a Papa tarafından Romalıların imparatoru olarak taç giydirilişi


800'den birkaç yıl sonra, Bizans İmparatorunun Şarlman'ın imparatorluğunu
tanımasıyla Batı Roma İmparatorluğunun yeniden kuruluşunun yasallaşması


831-1000 arası, Danimarka'nın İsveç'in ve Norveç'in Hristiyanlığa geçmeleri


840, Uygurların yıkılışı


845, Budizmin Çin'de resmen yasa dışı sayılması; bunun üzerine Kore'de
devlet dini yapılıp iyice benimsenmesi


900 dolaylarında, Türk askerlerinin kabilelerinin, İslam devletlerinin siyasal
yaşamına egemen olmaya başlamaları


900-14. yüzyıl ortaları, Avrupa'da toprakların tarıma açılışı


989, Rusya'nın Hristiyanlığa geçiş


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1000 dolayları, kolonileşme ve ticari yayılma sürecinin başlayışı

1000 dolayları, Gazneli Mahmut'un akınlarıyla İslam'ın Hindistan'ın İç
bölgelerini ele geçirmeye başlaması


1000, Macaristan'ın Hristiyanlığa geçmesi


1000 Hristiyanlığın Uzakbatı ülkelerinde Kelt, Cermen ve Slav kabileleri
arasında yayılması


1000-1300 arası, Avrupa'da kasabaların hızla gelişmeleri


1000-1453 arası, İslamlığın Hindistan'da, Doğu Avrupa'da, Orta Asya'da
yayılışı


1000-1500, İslam mimarlığının görkem ve incelik dönemi


1054, Katolik-Ortodoks bölünmesinin, Papa ile Konstantinopolis Patriğinin
birbirlerini afaroz etmeleriyle yaratılışı


1071, Malazgirt Savaşı ile Türklerin Hristiyanlık (Bizans) dünyasına karşı
başarılı olup, Anadolu'nun iç bölgelerinin denetiminin Selçuk Türklerine geçişi


1096-1099, Birinci Haçlı Seferi


1171, Galler ülkesinin ve İrlanda'nın Anglo-Norman şövalyelerince fethinin
tamamlanışı


1204, Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis'in ele geçirilip
yağmalanması ve kısa yaşamlı Doğu Latin İmparatorluğu'nun kurulması


1206-1227, Cengiz Han'ın yönetim dönemi


1254; Avrupa'da imparatorluğun çökmesiyle, Papalığın, Latin Hristiyanlık
dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren tek kurum olarak kalışı-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1300'den sonra, Japonların geniş çaplı denizcilik eylemlerine girişmeleri


1300'den sonra, Cermen ve Frank şövalyelerinin, Baltık ve Doğu
imparatorluklarını kurup, ticaret etkinliklerine girişmeleri


1300, Rönesans'ın İtalya'da biçimlenmeye başlanışı


1337-1453, Yüzyıl Savaşları, İngiltere ile Fransa arasında, kiralık askerlerle
yürütülen her yeri yakıp yıkıp yağmalayıcı savaşlar


1347-1351, Avrupa'da Veba salgını


1354, Türkler'in Çanakkale Boğazı'nı geçip Gelibolu Yarımadasını ele
geçirerek, Avrupa'ya adım atmaları


1389, Kosova Savaşı'nda Sırpları yenen Türklerin Balkanlarda askeri
üstünlüğü ele geçirmeleri------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15. yüzyıl İnkalar'ın And Dağları'ndaki merkezlerinde yayılan
imparatorluklarının Peru'da merkezi bir rejim kurması


1417, Papalık monarşisinin Konstanz kurultayında onaylanmasıyla
Protestan-Katolik ikililiğinin azaltılması


1430, Çinlilerin denizlerden çekilmesiyle Japonların Güneybatı Pasifik'te deniz
üstünlüğünü ele geçirmeleri


1453, Konstantinopolis'in Türklerin eline geçmesi, bunun üzerine, Rusların
Ortodoks kiliselerinin Hıristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaları


1480 Moskova, Dükü III. İvan'ın Altınordu egemenliğini tanımayıp, "Çar"
sanını alarak bağımsızlığını ilan edişi


1492, Kolomb'un okyanusu aşması


1492, Müslüman Faslıların Avrupa'daki son kalesi Grenada'nın alınışı, bu olayla
Hıristiyan haçlı ruhunun körüklenmesi-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1500, İtalyan Rönesansı'nın doruğuna ulaşması


1500'den sonra, Avrupa'nın deniz üstünlüğü kurması


1500-1650, Avrupa'da fiyatların hızla yükseldiği "Fiyat Devrimi"


1500-1700 arası milyonlarca kilometrelik ülkenin milyonlarca insanın İslam
yönetimine sokulmasıyla İslam tarihinin en parlak dönemi


1508 Şah İsmail'in Bağdat'ı fethetmesi


1509 Portekizlilerin İslam filosunu Umman Denizi'ndeki Diu limanı açıklarında
yenilgiye uğratmaları ve Hint Okyanusu'nda üstünlük kurmaya başlamaları


1511, Akdeniz'de, Türk İspanyol ve Portekiz güçleri arasında uzun deniz
savaşlarının başlayışı


1512-1520, Yavuz Sultan selim yönetimi dönemi


1513, İlk Portekiz tacirin Güney Çin kıyılarına gelmesi


1514, Şah İsmail yanlılarının Anadolu'da büyük bir ayaklanmayı kışkırtmaları


1514, Çaldıran savaşında Şah İsmail'in yenilgiye uğratılması


1515, Portekizlilerin Hürmüz Adası'nda üs kurmaları


1517, Luther'in Wittenberg'deki Kilisenin kapısına 95 maddelik tezini
asmasıyla Protestanlık hareketinin başlaması


1520-1566, Kanuni Sultan Süleyman yönetimi dönemi


1521, Cortez'in yeni Dünya'nın hazinelerinin kapısını (İspanyollara) açması


1526, Mohaç Savaşı'nda Türkler'den kaçan Macar kralının ölmesiyle, V. Karl'ın
Bohemya ve Macaristan taçlarını ele geçirmesi


1526, Timur soyundan gelen Babür'ün Hindistan'ı ele geçirmesiyle, Babür
İmparatorluğunun kurulması


1534, İngiltere'nin Papalık ile ilişkilerini koparması, İngiltere kilisesinin yavaş
yavaş Protestanlığı benimsemesi


1534-1603, İngiltere'de Tudor hanedanı yönetimi ve bölük pörçük reformlar
dönemi


1536, Fransa kralının, Habsburg gücüne karşı, Osmanlı imparatoruyla
imzaladığı ittifak anlaşması


1552, Korkunç İvan'ın Altınordu Hanlığı başkenti Kazan'ı ele geçirişi, bunu
izleyen dört yıl içinde Aşağı Volga bölgesinin fethini tamamlaması


1560, İspanyolların, İtalya'yı istila edip, papalık topraklarını ele geçirip,
Reform karşıtı harekete izin vermemeleri; bunun üzerine, Papaların
Hasburglular ile işbirliğine girişimleri


1568-1609, Felenekler'in İspayol yönetimine karşı ayaklanmaları


1580-1640, İspanyolları Portekiz'i ve imparatorluğunu kendi imparatorlularına
katmaları


1587-1629, Safevi devleti yöneticisi Büyük Şah Abbas yönetimi dönemi


1590, dolayları mikroskopun icad.


1598, İspanyol üstünlüğü döneminin başlayışı----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1600, denizlerde yeni bir güç dengesiyle, Hint Okyanusu'nda İspanyol ve Portekiz gemilerinin yerini Felemenk, İngiliz, Fransız gemilerinin alışı

1600, Felemenk Doğu Hindistan Kumpanyası'nın kurulması


1600'den sonra, İngilizlerin Hint Okyanusu'nda ticaret etkinliklerine
başlamaları


1601, İngiliz Doğu Hindistan kumpanyası'nın kurulması


1608, bir Polonya ordusunun Moskova'yı ele geçirip bir kukla yönetim kurması


1608 dolayları, teleskopun icadı


1618-1648, Otuz Yıl Savaşları


1620, İngilizlerin Massachussets kolonisini kurmaları


1626, Felemenkler'in New York'ta koloni kurmaları


1636, Japon hükümetinin, kendi iç sorunlarından dolayı açık deniz gemiciliğini
uyruklarına yasaklaması


1638, Japonya'nın kabuğuna çekilme politikası


1640'lar, İngiliz, Fransız ve Felemenk girişimcilerinin, şekerkamışı ticaretini
Portekizlilerin ve İspanyolların elinden alıp başı çekmeleri


1642-1648, İngiliz iç savaşları


1648, Westphalia Antlaşması, bunun sonucunda İtalya'nın ve Almanya'nın
bölünmesi ile ortaya çıkan küçük devletlerin, duruma göre Fransa'nın yanında
ya da karşısında yer almaları


1648, Fransız üstünlüğünün başlaması


1648, İngiltere'de Parlamento egemenliğinin kurulması


1648-1715, XVI. Louis yönetimi dönemi


1648-1789, Avrupa'nın Eski Rejim ve kolonici yayılma dönemi


1649, İngiliz kralı I. Charles'in idamı


1653-1689, Fransa'nın rakipleri karşısında kesin üstünlüğe sahip olduğu
dönem


1688, İngilizlerin İspanyol armadasına karşı zafer kazanmaları


1689, Petro'nun Avrupa gezisi dönüşü, geniş çaplı reform hareketlerini
başlatması


1696, Petro'nun Türklere karşı başarısı


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1701-1714, İspanyol Taht Savaşları sırasında, Avusturyalıların, İspanya'nın
bölüşülmesinde en büyük parsayı toplamaları


1707, Kok kömürü yapma yöntemlerinin bulunuşuyla, demir cevherini
eritmede kömürden yararlanma olanağının doğuşu


1740-1786, Büyük Frederick (II. Frederick) yönetimi döneminde, Prusya'nın
Avrupa'nın büyük güçlerinden biri durumuna gelmesi


1745, Abdül Vahab'in Arabistan'da Vahhabiliğin ilkelerini oluşturması


1756-1763, Yedi Yıl Savaşları 1762, bir Alman prensesinin kocasının
öldürülmesi üzerine, II. Katerina adıyla Rusya imparatorluğu tahtına çıkması


1763, İngiltere'nin Hindistan, Kanada gibi denişaşırı ülkelerde kesin zafer
kazanması


1768-1774, Rusların Osmanlı ordularını ağır bir yenilgiye uğratmaları ve Küçük
Kaynarca Anlaşması'nın yapılması


1772, Polonya'nın ilk bölüşülmesinde Prusyalılar ve Avusturyalılar, Türkler
karşısındaki ilerleyişini durdurmak için Rusya'ya sus payı olarak Polonya'nın
büyük bir parçasının işgaline izin vermeleri


1774, Safevi imparatorluğunun dağılması


1774-1778, İspanya'nın Amerika limanlarının kıyı ticaretini yasaklayıp,
kolonilere yapılan dışsatımları ve iç alımları Cadiz kentinden tekelci bir
tutumla düzenlemesi


1775-1783, Amerikan bağımsızlık savaşı


1789, 1 Mayıs, Etats-Generaux'un toplanması


1789, 14 Temmuz, Kralın Ulusal Meclis'i kaldıracağı söylentisi üzerine, halkın
Bastille'e saldırması


1789, 4 Ağustos, Ulusal Meclis'in feodal hakları kaldırarak köylü çoğunluğunu
Devrim Safhalarına çekmesi


1791, Yeni Fransız anayasalarının hazırlanması


1793, Polonya'nın ikinci bölüşülmesi


1794, Robespierre'in öldürülmesi


1795, Polonya'nın üçüncü bölüşülmesi, ile Rusya sınırlarını, batıda Vistül
Irmağı'na kadar genişlemesi


1799, Napoleon'un bir darbe ile iktidara getirilişi


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1803, Sırpların Osmanlı'ya başkaldı


1807, İlk buharlı geminin Robert Fulton tarafından yapılması


1812-1815, Napoleon'un Avrupa devletleri koalisyonunca yenilgiye
uğratılması


1815, Viyana Konferansı, sonucu barış anlaşmasının yapılması


1821-1830, Yunan devrimi


1830, Cezayir'in Fransızlarca işgali


1833, Köleliğin, Büyük Britanya'nın yönetimindeki tüm ülkelerde kaldırılması


1839-1841, Afyon Savaşı


1839, Tanzimat Fermanı'nın ilanı


1840, posta sisteminin Büyük Britanya'da kuruluşu


1840'lar demiryolları ağı yapımının başlayışı


1847, Liberya'nın Amerika'dan eski yurtlarına dönen eski kölelerce, Birleşik
Devletler anayasasına benzeyen bir anayasa sahip bir cumhuriyet olarak
kurulması


1848 devrimleri


1848, Marx'ın gittikçe yoksullaşan proleter kitlelerin bir devrimle toplumsal
sorunu çözecekleri düşüncesini ortaya atması


1848-1852, Fransa'da, III. Napoleon'un devlet başkanlığında cumhuriyet
dönemi


1854, Japonya'nın kabuğuna çekilme politikasını bırakıp dışa açılmak zorunda
kalışı


1854, Kırım Savaşı'nda Fransa'nın ve Britanya'nın Ruslara karşı Türklerin
yardımına koşup, Rusların Kırım'da yenilgiye uğratılması


1856, Islahat Fermanı'nın ilanı


1859, İtalya'nın Kont Cavour'un çabalarıyla birleştirilmesi


1859, Darwin'in canlıların evrimi kuramını ortaya atması


1861-1865, Amerikan iç savaşı


1863, ABD'de köleliğin kaldırılması


1869, Süveyş Kanalı'nın açılışı


1870-1871, Prusya'nın Fransa'yı yenilgiye uğratması


1871, Almanya'nın, Bimarck'ın çabalarıyla birleştirilmesi


1878-1908, Abdülhamid II'nin iktidarı dönemi


1885, Hindistan Ulusal Kongresi'nin (Kongre Partisi'nin) kurulması


1888, köleliğin Brezilya'da kaldırılması


1889, İkinci Enternasyonal'in kuruluşu


1889, Japon İmparatoru Meiji'nin Bismarck Almanyasını örnek alan bir
Anayasa çıkarması; Diyet'in kurulması


1893, Havai Adaları'nın ABD topraklarına katılması


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1900, Batılı devletlerin gönderdikleri uluslararası birliğin Pekin'i ele geçirmesi

1901, Avusturya'nın İngiliz Uluslar Topluluğu'nun kendi kendini yöneten
dominyonu olması


1903, Sibirya'yı aşan demiryolunun tamamlanması


1904-1905, Rus-Japon savaşı beklenmeyen sonuçla Japonların yenmesi


1905, Hindistan Müslüman Birliği'nin kurulması


1906, Rusya'nın, parlamenter organa sahip olması


1908, Jön Türkler'in iktidara ortak olmak isteğiyle, Abdülhamid'i deviren
darbeyi gerçekleştirmeleri


1910, Japonların Kore kralını indirip, Kore Yarımadası'nı ülkelerine katmaları


1912, Mançu hanedanının yakılıp, Çin Cumhuriyetinin kurulması


1912-1913, Balkan Savaşları ile Balkanlardaki toprakların kaptırılması


1914, Berlin-Bağdat demiryolunun başlaması


1914, Panama Kanalı'nın açılması


1914-1919, Birinci Dünya Savaşı


1915, Çanakkale Zaferi


1917, 6 Nisan, ABD Kongresi'nin Almanya'ya savaş ilanı


1917, Kasım, İkinci bir devrimci hükümet darbesinin Sosyal Demokrat
seçilmesi


1918, Ekim, Alman ve Avusturya hükümetlerinin Başkan Wilson'un barışın
dayandırılacağı "On Dört Nokta"sını kabul etmeleri


1918-1920, Rusya'da ve Rusya'nın sınır ülkelerde iç savaş


1919, Paris Barış Konferansı'nın Rusya'daki durumu ele almaya kalkmayıp,
savaşı yitiren Almanya, Avusturya ve Osmanlı hükümetlerine barış koşullarını
zorla kabul ettirmeleri


1919, Barış antlaşmasının, Arap dünyasının zengin ve kalabalık bölgelerini
Fransız ve İngiliz koloni yönetimlerine bırakması


1921, Çin Komünist Partisi'nin kurulması


1922, Faşizmi İtalya'da iktidara getiren hükümet darbesi


1922, Lenin'in "Yeni Ekonomik Politikası"nı (NEP) ilan etmesi--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1923, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması

1925, Rıza Pehlevi'nin İran'da iktidarı ele geçirip, Mustafa Kemal'inkine benzer
bir laik reform hareketini başlatması


1925, Abdülaziz İbni Suud'un Arabistan Yarımadası'nı fethedip, Mekke'nin ve
Medine'nin denetimini eline geçirmesi


1929, New York borsasının çökmesiyle ABD'de 1920'lerin hızlı ekonomik
gelişmesinin sona ermesi


1930'lar, Japon yayılmasının yeniden canlanışı


1030'lar, Amerikan Başkanı Franklin D. Roosevelt'in New Deal politikası


1931, Japonların Mançurya'yı istila etmesi


1932, Irak'ın formal olarak bağımsızlığını kazanması


1933, New Deal politikasının başlatılması


1933, Haziran, Hitler'in iktidara gelmesiyle Almanya'nın köklü bir rejim
değişikliği geçirmesi


1934, Etiyopya'nın 1896 yenilgisinin öcünü almak isteyen İtalya'nın saldırısına
uğrayıp, uçakların ve zehirli gazların yardımıyla İtalya emperyalizmi altına
sokuluşu


1938 Eylül, Çekoslovakya'nın Almanların yaşadığı bölgelerinin Almanya'ya
geçirilmesi


1939, 1 Eylül, Hitler'in Polonya'ya saldırması


1939-1945, İkinci Dünya Savaşı


1940 ilkbaharı, Almanların Danimarka'yı ve Norveç'i ele geçirmeleri


1941, 22 Haziran, Hitler'in savaş duyurusunda bulunmadan Rusya'ya
saldırması


1942, Kasım'ı 1943 Şubat'ı, Ruslar'ın Almanlar'ı geri püskürtmeleri


1943, Temmuz'u, Mussolini'nin, İngiliz-Amerikan birliklerinin İtalya'ya
çıkmasıyla iktidardan düşmesi, İtalya'nın savaştan çekilmesi


1944, 6 Haziran, İngiliz-Amerikan birliklerinin Normandiya çıkartması


1945, 1 Mayıs, Hitler'in kendini öldürmesi, Alman başkomutanlığının teslim
belgesini imzalamaları


1945, Hiroşima'ya ve Nagazaki'ye atom bombalarının atılması


1946, Türkiye'de çok partili hayata geçiş


1947, İsrail Yahudi devletinin kurulması


1947, Hindistan'ın İngiltere'den çekilmesi


1947, Birleşmiş Milletler'in Filistin'in Araplar ve Yahudiler arasında
bölüştürülmesi, kararı


1947, Truman Doktrini


1948, Ghandi'nin öldürülmesi


1948 (ve 1956, 1967, 1973) Yahudi-Arap savaşları


1949, NATO'nun kurulması


1949, komünistlerin, Kuomingtang'a karşı kesin zafer kazanıp Çin'in yönetimini
ele geçirmeleri


1949, ilk Rus atombombası denemesi


1950, Kuzey Kore komünist yönetiminin Güney Kore'ye saldırmasıyla Kore
Savaşı'nın çıkışı


1953, Kore Savaşı'nda ateşkes


1953-1954, Rusların, Amerika'dan birkaç ay sonra hidrojen bombalarını
patlatmaları


1954, Vietnam'ın Fransız egemenliğinden kurtulması


1956, Macarların ülkelerindeki komünist rejime başkaldırmaları


1956, Süveyş bunalımı


1957, Gana'nın bağımsızlığını kazanan ilk Afrika kolonisi olması


1957, Rusya'nın uzaya uydu gönderen ilk ülke oluşu


1957, Roma Andlaşması ile AET'nin kurulması


1958, Suriye ile Mısır'ın birleşmesi


1961, Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayrılması


1962, Fransa'da halkoyu yoklamasının Cezayir'e bağımsızlıktan yana sonuç
vermesi


1962, ABD Küba'daki füzelerin çekmesini istediğinde SSCB'nin üçüncü dünya
savaşı korkusuylabu isteğe uyuşu


1964, Vietnam'da Amerikan askeri etkinliklerinin başlayışı


1966, De Gaulle Fransası'nın NATO'dan çekilerek mutlak egemenlik hakkını
elinde tutmayı seçmesi


1967, İsrail ile Arap devletleri arasında Ekim Savaşı


1969, ABD uzay gemilerinin ay'a inip dönmeyi başarmaları


1970, Sovyetler Birliği'nin ticaret ve yatırım olanakları yolunda Federal
Almanya ile görüşmelere başlaması


1973, Ocak, İngiltere, İrlanda ve Danimarka'nın Avrupa Topluluğu'na tam üye
olmaları


1973, İsrail ile Arap devletleri arasında Ramazan Savaşı; petrol ambargosu
ve ardından petrol fiyatlarının yükselmesi


1975, Yumuşamanın göstergesi olan Helsinki Anlaşması


1978, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Deng Şaoping'in önderliğinde ekonomik
reformların başlaması


1979, Mısır ile İsrail arasında Camp David Andlaşması'nın imzalanması


1979, İran'da Ayetullah Humeyni önderliğindeki İslamcıların bir devrimle
yönetimi ele geçirmesi


1979, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1980-1988, İran-Irak savaşı


1981, Ocak, Yunanistan'ın AT'ye tam üye olması


1985-1991, Ülkesinde glasnost ve perestroika'yı uygulamaya çalışacak olan
Michael Gorbachev'in başkanlık süresi


1986, Ocak, İspanya ve Portekiz'in AT'ye tam üye olması


1987, Temmuz, Avrupa Tek Senedi'nin (Single Act) kabul edilmesi


1988, Nisan, Türkiye'nin AT'ye tam üyelik başvurusunda bulunması


1989, Doğu Avrupa'da marksist ekonomilerin çökmesi


1989, Kasım, Berlin Duvarının yıkılması


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1990, Sovyetlerin dağılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesi

1990, Ağustos, Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi


1990, Ekim, Almanyaların birleşmesi


1991, Aralık, Bağımsızlık Devletler Topluluğu'nun kurulması


1995, Ocak, İsveç, Finlandiya ve Avusturya'nın Avrupa Birliğine tam üye olmaları


1996, Ocak, Dayton Barış Andlaşması ile Bosna Savaşı'nın sona ermesi...------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003, ABD’nin Irak’ı işgali

2006, Saddam Hüseyin idam Edildi (30-Aralık-2006) (Tsi 04:55) ( Kurban
Bayramının 1. Günü !!! )
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.