Oğuz Kağan destanı

black shark

Katılımcı Üye
15 Eyl 2006
413
5
Türklüğü anlatan destan Oğuz Kağan

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]1. OĞUZ DESTANININ ÖZELLİKLERİ[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Eski Türk tarihinde hükümdarların doğuşu* efsanelere büründürülmüş ve kutsal bir olay gibi anlatılmışlardı. Hükümdarlar böyle kutsallaştırılıp* gökten indirilir iken; elbetteki Oğuz-Kağan gibi* bütün Türk kaviminin atası olan kutsal bir kişinin menşeleri de* Tanrıya ve göğe bağlanacaktı. Eski Türklere göre herşeyi yaratan ve her varlığın sahibi olan tek kutsal şey* gökteki biricik Tanrı idi.Aslında göğün kendisi olan Tanrı değildi. Çünkü gök de* yer gibi* maddî birer varlık ve yüce Tanrı tarafından yaratılmış* dünyanın birer parçası idiler. Gök* bir tane idi ve dünyamızın üstünü* bir kubbe şeklinde kaplıyordu. Fakat bu kubbenin üstünde* daha bir çok gökler vardı. Ayın güneşin ve türlü yıldızlar ile burçların dolaştıkları* ayrı ayrı gökler* uzayın sonsuzluklarını kendi aralarında paylaşıyorlardı. Bütün bunların üstünde* bir gök daha vardı ki* bu gökte yaratıcı* büyük ve tek Tanrı oturuyordu. Eski Türkler* ğögün katlarını üst üste koyma yolu ile saymamışlardı. Fakat sonradan* biraz da dış tesirler sebebi ile gökleri* yedi veya dokuz kat olarak tarif etmeğe başladılar.[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] "Oğuz-Kağan destanına* Uygur çağından sonra* hafif dış tesirler girmeğe başladı":[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Göktürk çağında* eski Türk dini ile inançları* bozulmadan devam etmekte ve gittikçe de gelişmekte idi. Uygur devleti kurulup da* yeni bir çok dinler Türkler arasına girmeğe başlayınca* durum biraz daha değişti. Çünkü Uygurlar* çok daha önceleri Çin'in ortalarında gezmişler* ticaret yapmışlar ve birçok insanlarla karşılaşarak* konuşmuşlardı. "Bu dış ilişkiler* Uygurlara birçok yeni görüşler getirmiş ve onlarda* büyük dinlere inanmak ihtiyacını doğurmuştur." Ticaret* eski Türk savaşçılarının dini ile* pek bağdaşan bir meslek değildi. Eski Türk dini* disiplin* otorite ve savaşçılığı* herşeyden üstün tutuyordu. Halbuki tüccarlar* daha geniş ve rahat bir hayata sahip olmak zorunda idiler. İşte bunun içindir ki* bu zamana kadar Türkler göğe ve gökten gelen kutsallıklara inanırlar iken* Uygur çağında durum birdenbire değişiyordu. Uygurlar* köklerini Suriye'den alıp* İran'da gelişen Mani dinini aldıktan sonra* aya daha çok önem vermeye başladılar. Aslında ise Türklerde* kutsal olan en önemli şey* gökten sonra dünyamızı ışıtan güneş idi. "Uygurların* güneşten aya geçmiş olmaları* yeni bir düşüncenin başlangıcı gibi sayılabilirdi". Bu sebeple* Uygurlar çağında yazılmış Oğuz-Kağan destanlarında* eski Türklerin dedikleri gibi kutsal kişiler* artık "Göğün oğlu" değil; "Ayın oğulları" oluyorlardı. Oğuz-Kağan da "Ay Tanrı" nın bir oğlu idi. Destan* daha başlangıçta* şöyle başlıyordu:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] "Aydın oldu gözleri* renklendi ışık doldu*
"Ay-Kağan'ın o gündü* bir erkek oğlu oldu!"
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Eski Türkler de iyi ve güzel olayları* aydınlık ve ışıkla anlatırlardı. Biz* nasıl yeni bir oğlu olan dostumuza* "Gözlerin aydın olsun" diyor isek* onlar da Oğuz-Kağan'ın doğuşu dolayısı ile* "Ay Kağan'ın gözleri aydın oldu* renklendi"* diyorlardı.[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] "Müslüman olmuş Oğuz Türklerinin destanları da* Türk mitolojisinin en eski motifleri ile dolu idiler":[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Fakat Türkler* çoktan müslüman olmuş ve İslâmiyetin ana prensiplerine gönülden bağlanmışlardı. Aslında ise* İslâmiyet ile eski Türk dini arasında büyük ayrılıklar da yoktu. Buna rağmen* eski Oğuz-Kağan destanları* elbetteki İslâmilyetin birçok inançları ile uygunluk gösteremeyecekti. Bunun içindir ki* İslâmiyetten sonra yazılan Oğuz-Kağan destanlarında* biraz daha değişiklik yapılmış ve İslâmiyete uydurulmuştu. İslâmiyeti kabul eden Türkler bizce Uygurlara nazaran* eski Türk an'anesini ve töresini daha çok korumuşlardı. Tabiî olarak biz Oğuz Türkleri üzerine* daha büyük bir önem veriyoruz. "Çünkü Oğuzlar* bütün Ortaasya ve Türk âleminin* en soylu ve en gelişmiş zümreleri idiler". Şehir hayatına çoktan başlamış olmalarına rağmen* eski Türk devlet teşkilâtı ile disiplini* onların ruhlarından henüz daha silinmemişlerdi. Bu sebeple Oğuz Türklerinin destanlarında* Uygurlarınkine nazaran* daha eski ve daha köklü motifler görüyoruz. İslâmiyetten sonraki Türk destanlarına göre* "Oğuz-Han'ın babası Kara-Han" idi. Oğuz Han'ın babasının* "Kara-Han" adını alması da boş değildi. Eski Türklerde* "Ak ve kara soylular ile halkı birbirinden ayıran* sembolik renkler" idi. "Ak-Kemik"* Kağanlar ile* onların oğulları idiler. "Kara-Kemik" ise* halk tabakasından başka bir şey değildi. Diğer kitaplarımızda da her zaman söylediğimiz gibi* Türk halklarının "ak" ve "kara" şeklinde ayrılmış olmalarına rağmen* aralarında bir sınıf mücadelesi yoktu. Müslüman Türkler* Oğuz-Han'ın babasına "Kara-Han" diyorlardı. Çünkü kendisi Müslüman değildi. Müslüman olmak isteyen oğlu Oğuz-Han'a da engel olmak istemişti. Tabiî olarak bu fikirlerimiz tam ve kesin değildir. Fakat Türk tarihi ve an'aneleri hakkındaki bilgilerimiz* bizi bu sonuca doğru sürüklemektedirler. Oğuz Han Müslüman Türklere göre* babasından çok* an'anesine bağlıdır. Bu sebeple Oğuz destanını anlatmağa başlarlar iken* hemen şöyle derler:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Üç gün üç gece geçti* annesine gelmedi*
Annenin memesinden* bir damla süt emmedi.
Bana gelmedi diye* annesi ağlıyordu*
Sütümü emmedi diye* kalbini dağlıyordu.
Ağlayıp sızlıyordu* beşiğe dolanarak*
Sütümü* az em diye* çocuğa yalvararak!
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] 2. TÜRK MİTOLOJİSİ VE KUTSAL ÇOCUKLAR[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Oğuz Han diğer Türk destanlarında olduğu gibi doğar doğmaz* bir olgunluk ve erginlik gösteriyordu. Annesi* henüz daha Müslüman olmamıştı. Annesine karşı* bu kırgınlığın sebebi de* bundan başka birşey olmamalıydı. Nitekim az sonra Oğuz Han annesi ile konuşmağa başlar ve ona şöyle der:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Ey* benim güzel annem* öğüdümü alırsan!
Yüce Tanrı'ya tapıp* eğer hakkı tanırsan!
O zaman memen alır* ak sütünü emerim!
Bana lâyık olursan* adına anne derim!

[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Oğuz-Kağan'ın annesi* henüz daha üç günlük beşikte yatan çocuğunun* böyle konuşup söyleşmeye başladığını görünce* ona kalpten bağlanır ve Tanrıya inandığını oğluna söyler. Müslüman Türklerin söyledikleri bu Tanrı* İslâmiyetin Allah'ından başka birşey değildi. Fakat aynı zamanda destanlar* zaman zaman bir "Gök Tanrısı" ndan da söz açıyorlar ve eski Türklerin* gerçek inançlarını açığa vurmaktan geri kalmıyorlardı. Eski Türklerde de "üç sayısı" ve "üç yaşında" olma önemli idi. Fakat Türk mitolojisinin en önemli sayısı "yedi" ile "dokuz" sayılarıdır. Müslüman Türklerin Oğuz destanlarında: "Oğuz-Kağan* üç gün içinde olgunlaşmıştı". Halbuki eski Altay destanlarında: "Çocuğun olgunlaşması için* yedi günün geçmiş olması gerekiyordu". Hatta çok güzel* şöyle bir Altay efsanesi de vardır:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Altay'da olmuş idi* bir çocuk doğmuş idi*
Dünyaya gelir iken* nurlara boğmuş idi.
Yedi kurtlar uçmuşlar* koku alıp koşmuşlar*
"Çocuğu ver"* demişler* uluyarak coşmuşlar.
Annesi çok ağlamış* yüreğini dağlamış*
Çocuk da dile gelmiş* yarasını bağlamış.
Demiş: "Anne* sızlama! Oyala da* ağlama!
"Yedi gün mühlet iste* işi bağla sağlama!"
Yedi gün mühlet dolmuş* annenin benzi solmuş*
Oğlan beşiği kırmış* bir civan yiğit olmuş.
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Bu Altay efsanesi mitolojinin ta kendisidir. Gerçi Oğuz-Kağan destanı da* bir mitolojidir. Fakat büyük devletler kurup gelişen Türk toplumları* onun içindeki akla uymayan motifleri ayıklamış ve gerçekçi bir şekle sokmuşlardı. Oğuz-Kağan destanında* göklerde dolaşıp* ğögün çeşitli katlarını zapteme ve türlü ruhlarla çarpışma* kutsal bir Hakandı. Fakat O* daha çok* bir insandı. İnsanlık özelliklerini taşımış ve insanların yaşadığı yeryüzünü zaptederek* Tanrı adına* idare etmeğe memur edilmişti. Az önce özetini yaptığımız Altay efsanesi dikkatle incelenince* daha birçok mitolojik motifler de ortaya çıkacaktır. Meselâ "Yedi kurt"."Büyük ayı burcu" nun* yedi yıldızında başka bir şey değildi. Çünkü Türklere göre: "(Büyükayı burcu'nun yedi yıldızı* kalın ve demir zincirlerle Kutup yıldızı'na bağlanmış* yedi azgın kurt idiler). Bir ara bu kurtlar* çocuğun atı ile tayını da alıp götürmek isterler. Bu savaşlar sırasında çocuk sıkışınca* akıllı ve kutsal buzağısı da ona yol gösterir ve başarı sağlamasına imkân verir. (Türklere göre 'Küçükayı burcu'* iki at tarafından çekilen* bir arabadan başka birşey değildi.) Bu burcun etrafından dönen Büyükayı burcunun yedi kurdu* bu iki atı yakalayıp yemek isterler ve bunun için de gökyüzünde* durmadan onların etrafında dönerlerdi. (Altay efsanesi göre). Küçükayı burcu* çocuğun dostu ve yakını idi. Boğa burcu da* herhalde yine bu kahramanın buzağısından başka birşey olmamalıydı".[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Görülüyor ki* Oğuz-Kağan destanı birdenbire uydurulmuş ve yazılmış bir hikâye değildi. Onun kökleri* yüzyıllar önce inanılmış ve söylenmiş* Türk efsaneleri ile inançlarına dayanıyordu. Süzüle* süzüle* akla mantığa uymayan bölümlerin* gerçeğe uydurulması ile* bütün Türklerin malı olan Oğuz-Kağan destanı meydana gelmişti.
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] 3. OĞUZ - KAĞAN'IN DOĞUŞU [/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] "Oğuz-Kağan* kutsal bir şekilde doğmuştu":[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Az önce* büyük Türk kahramanlarının* genel olarak kutsal bir şekilde doğduklarını söylemiştik. Elbette ki Oğuz-Kağan'ın da doğuşu da* kutsal ve fevkalâde bir şekilde olmalıydı. Nitekim Uygurların Oğuz-Kağan destanı* O'nun doğuşunu şöyle anlatıyordu:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Gök mavisiydi sanki* benzi bu oğlancığın!
Ağzı kıpkızıl ateş* rengi bu oğlancığın!
Al* al idi gözleri* saçları da kapkara*
Perilerden de güzel* kaşları var ne kara!

[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Oğuz-Kağan doğarken* benzinin rengi tıpkı gök mavisi gibi idi. Yüz* eski Türklere göre* insanın en önemli bir yeri idi. Utanç* kötülük ve hatta kutsallık bile* insanın yüzüne akseden özellikleri idiler. Kötü bir insanın yüzü* elbette kara idi. İyilerin de yüzleri* aktı. Ama kutsal insanların yüz rengi* gök mavisinden başka birşey olamazdı. Çünkü gök* Tanrı'nın oturduğu ve hatta bazan* Tanrı'nın kendisinden başka birşey değildi. "Oğuz-Kağan doğarken* yüzünün gök renkten olması* onun gökten geldiğini ve Tanrı'nın rengini taşıdığını gösteren bir belirti idi." Biz yanlış olarak Türklerin* "Gök Börü"* yani gök kurt dedikleri kutsal kurda* bozkurt adını veregelmişiz. Aslında ise gök ile boz arasında büyük ayrılıklar vardır. Türklerin kutsal kurtlarının rengi de gök idi. Çünkü o Tanrı tarafından gönderilmiş bir elçiden başka bir şey değildi. Belki de Tanrı'nın ta kendisi idi. Tanrı* kurt şekline girerek Türklere görünüyor ve onlara başarı yolu açıyordu. Onun için de* kurdun rengi gömgök idi. Daha sonraları Türkler* gök rengini olgunluk* erginlik ve tecrübenin bir sembolü olarak görmüşlerdir.[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Oğuz-Kağan'ın ağzı ateşe niçin benzetilmişti":[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Bugün Anadolu'da söylenen* "Gözleri Kanlı" deyimi de* bize çok şeyler ifade eder. O'nun gözlerinin al oluşu* daha doğrusu kan rengine benzemesi* Oğuz-Kağan'ın büyük bahadarlığının* bir özelliğinden başka bir şey değildi. Cengiz-Han da doğarken "avucunun içinde bir kan pıhtısı" tutuyordu. Bunu gören annesi ile babası şaşırmış ve hemen Şamanlara koşmuşlardı. Şamanlar ise* O'nun dünyayı zaptedeceğini ve büyük bir bahadır olacağını söylemişlerdi. Fakat Cengiz-Han çağı ile ilgili efsaneler* en eski Türk ve Ortaasya özelliklerini göstermiyorlardı. Elbetteki onları kökleri de* Türk mitolojisine dayanıyordu. Fakat Çin yolu ile* Moğollara birçok yabancı tesirler girmişti. Türklerde yeni doğan kahramanlar* avuçlarında bir kan pıhtısı tutmazlardı. Çünkü biraz da* eski Hint mitolojisinin motiflerinden biri idi. "Türklerin kahramanlarının gözleri* kırmızı ve kızıldır." Çinde de* bu vardır. Fakat çin kahramanlarının gözleri yalnız kırmızı olmakla kalmazlar* aynı zamandan cam gibi de parlarlardı. Çinliler* "Büyük bir Göktürk Kağanı Mohan Kağan'dan söz açarken* onun da yüzünün kıpkırmızı ve gözlerinin cam gibi parladığını" söylüyorlardı. Herhalde Mohan-Kağan* acayip bir fizyonomiye sahip değildi. Fakat 20 sene müddetle* bütün Çin'i korkutmuş ve diz çöktürmüş bir hükümdardı. Eski Türkler* kırmızı renk için genel olarak "al" sözünü kullanırlardı. Fakat bu söz sonradan* biraz da manevi bir anlam almıştı. Nitekim loğusaları basan ve kötülük yapan* "Albastı" da* yine bu rengi taşıyordu. Altay Türkleri* büyük kurt sürülerini idare edip* köylere korkunç zararlar veren kurtlara da* zaman* zaman* "al-börü" derlerdi. Bu allık* kurdun veya albastı gibi ruhların renginden dolayı değil; daha çok* onların korkunç zararlar vermesinden ileri geliyordu. Çünkü onlar güçlü ve kudretli idiler. Tıpkı yeryüzünü zapteden ve kendi egemenliği altında toplayan Oğuz-Kağan gibi.[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] "Oğuz-Kağan'ın yüzünün rengi gök mavisi* gözleri de al* yani kırmızı idi".[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Bazıları al sözünü* "ela" şeklinde anlamak istemişlerdi. Fakat tabiî olarak* bunun aslı yoktur. Çünkü* "Oğuz-Kağan'ın saçları da kara" idi. Sarı değil. Bu sebeple gözlerinin elâ olmasına da* hiçbir sebep yoktu.[/FONT]


 
Son düzenleme:

black shark

Katılımcı Üye
15 Eyl 2006
413
5
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] 4. OĞUZ - KAĞAN'IN ÇOCUKLUĞU[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] "Türk mitolojisinde kahramanlar* 'üç' veya 'yedi' günde konuşurlardı":[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Az önce* Müslüman olmuş Türklerin Oğuz-Kağan destanlarından söz açarken* Oğuz-Kağan'ın üç günde konuşmağa başladığını belirtmiştik. İslâmiyetin tesirleri görülmeyen* Uygurca Oğuz Kağan destanında da* aynı şeyleri görüyoruz. Ama* yukarıda da dediğimiz gibi* eski Türk efsanelerinde büyük kahramanlar çoğu zaman "Yedi günde kendilerine gelir ve kırk gün sonra da bir delikanlı gibi hayata başlarlardı". Nitekim Uygurların Oğuz Destanı* Oğuz'un küçüklüğünü şöyle anlatıyordu:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Geldi ana göğsünü* aldı emdi sütünü*
İstemedi bir daha* içmek kendi sütünü.
Pişmemiş etler ister* aş yemek ister oldu*
Etraftan şarap ister* eğlenmek ister oldu.
Ansızın dile geldi* şiirler düzer oldu*
Aradan kırk gün geçti* oynaşır* gezer oldu.
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Geldi ana göğsünü* aldı emdi sütünü*
İstemedi bir daha* içmek kendi sütünü.
Pişmemiş etler ister* aş yemek ister oldu*
Etraftan şarap ister* eğlenmek ister oldu.
Ansızın dile geldi* şiirler düzer oldu*
Aradan kırk gün geçti* oynaşır* gezer oldu.
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] "Türkler yemeklerini* ilk çağlardan beri pişirerek yerlerdi":[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Türkler herhalde* tarihten çok önceki çağlarda bile* yemeklerini pişirerek yemeğe başlamışlardı. Nitekim* Göktürklerin Çin kaynaklarında bulunan ilk efsaneleri de* "İlk Türk Atasının* ateşi icât ettiğini ve yemekleri pişirmeği öğrettiğini*" söylüyordu. Sibirya'nın tundralarında yaşayan geri halklar* Türklere nazaran çok daha sonraki çağlarda yemeklerini pişirip* yemeği öğrendiler. Nitekim* Fin'lerle Macar'ların ataları olan Batı Sibiryalılar* kendi atalarının çiğ et yediklerini söylerler ve bununla öğünürlerdi. Onlar* daha güneylerindeki Ortaasya Türk halklarına* "yemeklerini pişirenler" derler ve kendilerini* onlardan ayırırlardı. Gerçi bu Sibirya halkların da* sonradan yemeklerini pişirmeğe başlamışlardı. Ama* zaman zaman bu eski hatıraları yadetmek için "çiğ et yeme törenleri" yapmağı da* ihmal etmezlerdi. Türk mitolojisinde* Türk çiğ et yediğine dair* elimizde hiçbir delil yoktur. Ama büyük kahramanlar* o kadar korkunç idiler ki* zaman zaman çiğ et bile yerlerdi. Onun için Oğuz-Kağan'ın* çiğ et istemesinin sebebi de* bundan ileri geliyordu.[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] "Oğuz-Han'ın vücudu* güçlü ve korkunç hayvanlara benzetilirdi":[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Dede Korkut masallarında da büyük kahramanların yürüyüşü* arslanlara benzetilmiş ve vücut yapıları da* korkunç hayvanlar gibi anlatılmışlardı. Oğuz-Kağan destanında da* az da olsa bunları görmüyor değiliz. Uygurların Oğuz destanı* Oğuz-Kağan'ın şeklini* şöyle anlatıyordu:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Öküz ayağı gibi* idi sanki ayağı*
Kurdun bileği gibi* idi sanki bileği.
Benzer idi omuzu* ala samurunkine*
Göğsü de yakın idi* koca ayınınkine!

[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Destana göre* Oğuz'un elleri ve pençesi* ayının büyük ve güçlü pençesini andırıyordu. Ama kurdun bileği başka idi. Kurt* yeryüzündeki hayvanlar içinde* koşma bakımından* en dayanıklı hayvandı. Bir türlü yorulma bilmezdi. Bileği ince idi. Fakat o ince bilekli kurdun pençesi korkunçtu. Bir samur büyüklüğündeki* kıllı omuzlar ve ayının göğsü gibi* gergin ve şişkin ğögüsler* Oğuz-Kağan'ın bir insan olarak ne derece güçlü olduğunu anlatmağa yarayan sözlerdi.[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] "Oğuz-Kağan'ın vücudu niçin "tüylü" idi":[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Eski Türkler* "ilk insanın* tüylü olduğuna inanırlardı." Altaylarda yaşayan birçok efsanelerde* bu konu ile ilgili* sayısız örneklere rastlıyoruz: "Tüylere kaplı olan ilk insan* Tanrı'ya karşı günah işlemiş ve bundan dolayı da tüyleri dökülmüştü. Tüyleri dökülünce de insanoğlu* bir türlü hastalıktan kurtulamamış ve ölümsüzlüğü elinden kaçırmıştı. (Bir söylenişe göre) Tanrı* insanı yaratırken şeytan gelmiş ve insanın üzerine tükürerek* her tarafına pislik içinde bırakmıştı. Tanrı da* insanın dışını içine* içini de dışına çevirmek zorunda kalmıştı. Bu suretle insanın içinde kalan şeytanın pisliği ve tüyler* insanoğlunun ruhunu ve ahlâkını kötü yapmıştı. İnsanın gerçi dışı* Tanrı yapısı idi ve güzeldi ama; içi şeytan tarafından kirletilmiş ve şeytana benzer* bir özelliğe bürünmüştü". Bu sebeple Oğus destanında* bu çok eski Türk inançlarının izlerini de buluyoruz. Çünkü Oğuz-Kağan* bizim gibi tüysüz değil; her tarafı kıllarla dolu ve fevkalâde bir yaratıktı:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Bir insan idi fakat* tüyleri dolu idi*
Vücudu kıllı idi* çok uzun boylu idi.
Güder at sürüleri* tutar* atlara biner*
Daha bu yaşta iken* çıkar* avlara gider.
Geceler günler geçti* nice seneler doldu.
Oğuz da büyüyerek* bir yahşi yiğit oldu!
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] 5. OĞUZ - KAĞAN'IN GENÇLİĞİ[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Türk mitolojisinde büyük kahramanların* çocukluk ile gençliğini birbirinden ayıran* bazı önemli* çağlar vardı. Altay efsanelerinde bu çağ* daha çok "Ad koyma" töreni ile başlardı. Adı olmayan bir çocuk* henüz daha yetişkin bir genç ve kahraman sayılmazdı. Bir gencin ad alabilmesi de* kolay bir iş değildi. Elbette adsız bir insan olamazdı. Her çocuğa Türkler* doğuşundan itibaren bir ad verirlerdi. Fakat bu ad* onun gerçek adı ve ünvanı sayılmazdı. Hatta Türkler kahramanlarına* her yeni bir başarı üzerine* yeni bir ad daha verirlerdi. Daha yüksek bir rütbeye terfi eden kimseler bile* yeni memuriyet unvanı ile beraber* ayrıca bir ad da alırlardı. Bu sebeple Çin kaynakları* bu bakımdan bize bir çok güçlükler çıkarmışlardır. Meselâ* büyük bir komutan veya Kağan'ın* bir gençlik adı vardır. Geçliğinde büyük şöhret elde eden bu komutanlar* Çin kaynaklarında çoğu zaman* gençlik adları ile adlandırılırlardı. Zaman zaman bunlar* bazı savaşlar dolayısı ile yeni ünvanlar alırlardı. Fakat Çin kaynaklarında bu Türkler* gençlik ve olgunluk adları ile geçince* tarihçeler için* kimin kim olduğunu anlamak* adetâ çok güç bir hale girer. Bu sebeple Oğuz Han'ında* gerçek bir ad ve unvan alabilmesi için* büyük bir kahramanlık ve başarı göstermesi lâzımdı. Eski Türk tarihinde de* "Baş kesmeyen ve kan dökmeyen" şehzadelere* gerçek adları verilmezdi.[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] 6. OĞUZ'UN BİR GERGEDAN ÖLDÜRMESİ[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] "Oğuz korkunç bir gergedan öldürerek* erginliğini ispat etmişti":[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Bunun içindir ki* Oğuz-Kağan* insanları ve sürüleri yiyen bir gergedanı öldürür ve milletini* büyük bir belâdan kurtarır. Eski Türkler* karanlık ve sık ormanlara da saygı gösterir ve hatta onlara tapılanırlardı. Türk tarihinde* yeni tahta çıkan hükümdarların* bir orman dikerek* kendi adlarına yetiştirdikleri de görülmemiş değildir. Nitekim Oğu-Kağan destanında da* Oğuz'un yurdunun yanında büyük bir orman ve içinde de bir "gergedan" yaşardı. Destan bu olayı şöyle anlatıyordu:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Bir büyük orman vardı* Oğuz yurdundan içre*
Ne nehir ırmaklar* akardı bu orman içre.
Ne çok av hayvanları* ormanda yaşar idi*
Ne çok av kuşları da* üstünde uçar idi.
Ormanda yaşar idi* çok büyük bir gergedan*
Yer idi yaşatmazdı* ne hayvan ne de insan!
Başardı sürüleri* yer idi hep atları*
Yokluk verir insana* alırdı hayatları!
Vermedi hiçbir zaman* insanoğluna aman!
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Hepimiz biliyoruz ki* Ortaasya'da "gergedan" yoktu. Türklerin gergedan görmüş olmaları da* pek ihtimal dahilinde değildi. Ama gergedanın* çok korkunç bir hayvan olduğu kulaktan kulağa* Ortaasya'ya kadar gelmiş ve Türk mitolojisinde de gerekli yerini almıştı. Gergedanın yaşadığı bölgeler* Çin'e yakın olan bölgelerdi. Fakat Çinliler de gergedanın esas şeklini bilmiyorlardı. Çinlilere göre* "Gergedan* burnunun ucunda sivri boynuzu bulunan* bir geyikten başka birşey değildi". Ama gergedan* Çin'de büyük bir öneme sahipti. Çünkü Çin İmparatorları ile büyük komutanlar* zırhlarını gergedan derisinden yaparlardı. Bu bakımdan onlar gergedanın derisini ve dolayısı ile* bu hayvanın büyüklüğünü de tasavvur edebiliyorlardı. Gergedan motifi bakımından Türk mitolojisine* Çin tesirleri de olabilirdi. Fakat gergedanla ilgili bilgiler Türklere daha çok Batı Türkistan ve Hindistan yolu ile gelmişti. Türkler gergedana "kıyant" derlerdi. Bu söz de* Hindistan ile Batı Türkistan'da yayılmış bir deyimdi. Oğuz-Kağan* kendi milletine bu kadar zarar veren gergedanı duyunca* onu avlamak ister ve yola çıkar. Destan Oğuz'un yıla çıkışını şöyle anlatıyordu:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Oğuz-Kağan derlerdi* çok alp bir kişi vardı*
Avlarım gergedan: diye o yere vardı.
Kargı* kılıç aldı* kalkan ile ok ile*
Dedi: "Gergedan artık* kendisini yok bile!
Ormanda avlanarak bir geyiği avladı*
Bir söğüt dalı alıp* bir ağaca bağladı.
Döndü gitti evine* sabah olmadan önce*
Tam tan ağarıyordu* geyiğine dönünce*
Anladı ki gergedan* geyiği çoktan yuttu*
Geyiğin yerine de* büyük bir ayı tuttu.
Belinden çıkararak* altın bakma kuşağı*
Ayıyı astı yine* o ağaçtan aşağı*
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Tabiî olarak efsaneye göre* gergedan ayıyı da yutmuştu. Çok iyi biliyoruz ki gergedan* otla geçinen bir hayvandır. Halbuki gergedanı yakından tanımayan Türkler* onun et yediğini zannediyorlardı. Çünkü onlara göre* bütün korkunç hayvanlar et yerler ve etle beslenirlerdi. Oğuz'un belindeki kuşağı altındı. "Kuşak* Türkler için çok önemli bir hükümdar sembolüdür". Çünkü her hükümdarın belindeki kemerin altın olması* onun hükümdarlığını gösteren bir sembol ve belirti idi. Oğuz-Kağan* daha gençliğinde bu kuşağı kuşanmış ve hükümdarlığa hazırlanmıştı. Öyle öyle anlaşılıyor ki Oğuz-Kağan gergedana büyük bir tuzak kurmuş ve onu* bu yolla avlamak istemişti. Fakat gergedan* her defasında bu tuzağa düşmeden* gelip* avını almasını bilmişti. Bunun için Oğuz* başka yol görmemiş ve bizzat kendisi* gergedanın karşısına çıkarak* onu öldürmek zorunda kalmıştı. Destan bu korkunç vuruşmayı da* şöyle anlatıyordu:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Yine sabah olmuştu* ağarmıştı çoktan tan*
Oğuz baktı ki almış ayısını gergedan.
Artık bu durum onu* can evinden vurmuştu*
Ağaca kendi gidip* tam altında durmuştu!
Gergedan geldiğinde* Oğuz'u görüp durdu*
Oğuz'un kalkanına* gerilip bir baş vurdu!
Kargıyla gergedanın* başına vurdu Oğuz!
Öldürüp gergedanı* kurtardı yurdu Oğuz!
Keserek kılıcıyla* hemen başını aldı*
Döndü gitti evine* iline haber saldı!
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] "Altay Türk efsanelerindeki kahramanlar da* boynuzlu" canavarlar öldürürlerdi":[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Oğuz-Kağan'ın korkunç bir canavar öldürerek* kendi yurdunu kurtarması* Türk mitolojisinin ilk ve son motifi değildir. Bu motif* dışarıdan gelmiş bir tesire de bağlanamaz. Gerçi Türkler gelişip yayıldıktan sonra* "gergedan" gibi korkunç hayvanların bulunduğunu da duymuşlar ve efsanelerini bu yeni bilgilere göre anlata gelmişlerdi. Fakat bu olayın kökleri* çok eski Türk inançlarından ve efsanelerinden geliyordu. Nitekim* Altay efsanelerinde de* buna benzer olaylar görüyoruz. Bu efsanelerdeki kahramanların* öldürdükleri canavarlar da* "boynuzlu" idiler. Bu efsanelerden birini* çok kısa olarak özetleyip* aşağıda verelim:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Yedi gün geçmişti ki* oğlan başladı işe*
Demir beşiği kırdı* kendini attı dışa.
Yedi dağı dolaştı* yedi geyik avladı*
Boynuzlarını yonttu* birbirine bağladı.
Öyle bir yay yaptı ki* kirişsiz olmaz idi*
Böyle büyük yaya da* her kiriş uymaz idi.
Duydu bir hayvan varmış* çok büyük bir canavar!
"Bari gideyim"* dedi* "Belki derisi uyar!"
Oğlan göklere gider* devlerle de savaşır*
Büyük bir dağa çıkar* canavara ulaşır*
Bu ne müthiş hayvandı* bir dağa yaslanmıştı*
Bir dağa da yatmıştı* upuzun uzanmıştı.
Oğlana bakaraktan* sanki göz kırpıyordu*
Uzun boynuzlarıyla* gökleri yırtıyordu!...
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Bu Altay efsanesi* tam bir mitolojidir. Çünkü efsanenin kahramanı* atı ile göklerde uçar ve göğün katlarını gezerek* canavarı aramağa koyulur. Oğuz-Kağan destanındaki canavar* Oğuz yurdunun hemen yanındaki bir ormanda yaşamaktadır. Altay efsanesindeki canavar ise* göklerin derinliğindeki* efsanevî dağların ve göllerin içinde yaşar.[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] "Müslüman Türkler* Oğuz-Kağan'ın gençliğini mitolojiden kurtarmak istemişlerdi":
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Müslüman Türkler* Oğuz-Han'ın ad alması için* böyle bir kahramanlık yapmasını gerekli görmemişlerdi. Oğuz-Han* kendi adını kendi vermiş ve bütün Oğuz milleti de* onun bu arzusuna uymuşlardı. Efsaneler* onun ad alışını şöyle anlatıyorlardı:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Büyük toy yapılırdı* eski Türk âdetince*
Böyle ad seçilirdi* çocuğun kudretince*
Kara-Han atlar kesti* Oğuz ad bulsun diye*
Çağırdı hep Türkleri* yurdu şen olsun diye.
Oğuz-Han birden bire* adım Oğuz'dur dedi*
Beklemedi kimseyi kendi adını verdi*
Ne kadar Türk var ise* hepsi şaşa kaldılar*
Bu Tanrı sözü deyip* buyruğa katıldılar.
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Bundan da anlaşılıyor ki Oğuz-Han'ın daha çok küçük yaşta iken kendi adını koyması* milletince bir Tanrı buyruğu gibi kabul edilmişti. Daha sonraki Türk efsanelerinde olduğu gibi burada* gök sakallı bir ihtiyar görülmüyordu. Oğuz-Han* Tanrının gönderdiği gök sakallı elçilerin yerine bizzat geçmiş ve kendi adını* kendisi vermişti. Daha sonraki Oğuz destanının parçaları sayılan "Dede Korkut" hikâyelerinde* çocukların adları* genel olarak "Dede Korkut" un kendisi tarafından verilirdi. Anadolu Masallarında ise gök sakallı ihtiyarlar ile "Hızır" ın ve hatta "Dede Korkut" yerine* ihtiyar dervişler geçmişlerdi.[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] 7. OĞUZ KAĞAN'IN EVLENMESİ
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Müslüman Türkler Oğuz Kağan'ı* normal bir insan gibi kabul etmişler ve onu* öylece evlendirerek* bir yuva kurdurmuşlardı. Halbuki İslâmiyetin tesirleri görülmeyen Oğuz destanlarında* durum daha başkadır. Uygurların Oğuz destanına göre Oğuz Kağan* "Gökten inen göğün kızı ve yerdeki bir ağaç koğuğundan çıkan* yerin kızları ile evlenmiş" ve bu yolla soyunu meydana getirmişti. Burada artık Oğuz-Kağan destanı* bir destan değil; daha çok* gerçek bir mitoloji halinde idi. Öyle bir mitoloji ki* Türklerin dünya görüşlerini* uzay anlayışlarını ve dolayısı ile* Cihân hakimiyeti hakkındaki düşünce ve isteklerini* hep kendisinde topluyordu. Oğuz-Kağan* mitolojik bir Türk hükümdarı idi. Yeryüzünü zaptetmiş ve büyük bir devlet kurmuştu. Bu olay* tıpkı bir tarih gibi anlatılıyordu. Aynı zamanda destanda* bir hikâye çeşnisi de vardı. Ama Oğuz destanı* Binbir Gece Masalları gibi* hayal mahsülü ve uydurulmuş* bir masal değildi. Oğuz-Kağan destanı* Türklerin düşünüş* inanış ve binlerce seneden beri gelişerek* olgunluğa erişmiş fikirlerinin* bir özeti gibi idi. Fikirler* düşünceler ve semboller* tarih olayları ile anlatılmışlardı. Oğuz-Kağan da* hatunları da* çocukları ve akınları da* hepsi birer sembolden başka şeyler değil idiler. Oğuz-Kağan'ın gökten inen kızla evlenişini* Uygurların destanı şöyle anlatıyordu:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] 8. OĞUZ'UN* GÖĞÜN KIZI İLE EVLENMESİ[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Oğuz-Kağan bir yerde* Tanrıya yalvarırken*
Karanlık bastı birden* bir ışık düştü gökten*
Öyle bir ışıktı ki* parlak aydan* güneşten.
Oğuz-Kağan yürüdü* yakınına ışığın*
Gördü* oturduğunu ortasında bir kızın.
Bir ben vardı başında* ateş gibi ışığı*
Çok güzel bir kızdı bu* sanki Kutup yıldızı!.
Öyle güzel bir kız ki* gülse* gök güle durur!
Kız ağlamak istese* gök de ağlaya durur!
Oğuz kızı görünce* gitti aklı beyninden*
Kıza vuruldu birden* sevdi kızı gönülden.
Kızla gerdeğe girdi* aldı dilediğinden!
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Eski Türklere göre* hem gök ve hem de yer* kutsal idiler. İran'da ve Avrupa mitolojisinde olduğu gibi* yer kötülüğün ve fenalığın bir sembolü değildi. Ama gök* yerden daha önemli idi. Bu sebeple Oğuz-Kağan ilk önce* gökten inen kutsal kızla evlenmişti. Daha sonraki Altay efsanelerinde de* buna benzer motifler görüyoruz. "Altay dağlarının vadilerine sıkışmış kalmış olan bu Türkler* büyük devlet kuramamışlardı. Onların* ne Kağanları ve ne de hükümdarları vardı. Bu Türkler arasında* kağanların yerlerini* Şamanlar alıyorlardı". Çünkü* cemiyet içinde söz ve güç sahibi olanlar* Şamanlar idiler. Bu sebeple Şamanların soyları da* eski Türk Kağanları gibi kutsal ve gökten geliyorlardı. Bu efsaneye göre: "Şamanların atası olan büyük bir Şaman* gökle yerin kızı ile evlenmiş ve onlardan* Altay Şamanları türemişti. (Bazıları da)* gökle suların kızları ile evlenmişlerdi". Bütün bunlar bize gösteriyor ki* belirli mitoloji motifleri* her bölgeye ve çağa göre değişiyorlar; fakat ana özelliklerini kaybetmiyorlardı. Bundan sonra da Oğuz-Kağan* yerin kızı ile evlenir. Destanlar* Oğuz-Han'ın bu ikinci hatunu buluşunu da* şöyle anlatırlar:[/FONT]


 

black shark

Katılımcı Üye
15 Eyl 2006
413
5
pixel.gif
OĞUZ KAĞAN DESTANI II

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] 9. OĞUZ'UN* YERİN KIZI İLE EVLENMESİ[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Ava gitmişti birgün* ormanda Oğuz-Kağan:
Gölün tam ortasında* bir ağaç gördü yalnız*
Ağacın koğuğunda* oturuyordu bir kız.
Gözü gökten daha gök* sanki Tanrı kızıydı*
Irmak dalgası gibi* saçları dalgalıydı.
Bir inci idi dişi* ağzında hep parlayan*
Kim olsa şöyle derdi* yeryüzünde yaşayan:
"Ah! Ah! Biz ölüyoruz! Eyvah* biz ölüyoruz!"
Der* bağırıp dururdu! Tıpkı tatlı süt gibi* acı kımız olurdu!
Oğuz kızı görünce* başından aklı gitti*
Nedense yüreğine* kordan bir ateş girdi.
Gönülden sevdi kızı* tuttu aldı elinden*
Kızla gerdeği girdi* aldı dilediğinden.
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]"Bir gölün ortasında bulunan adalar"* Türk mitolojisinin en önemli motiflerinden biridir. Uygurların Türeyiş efsanelerinde ise bu kutsal adacık* iki nehrin kavuştuğu bir yerde bulunuyordu. Oğuz-Han destanındaki Kıpçak Bey'de* "Göl ortasında bulunan bir adacıkta ağaç kovuğunda doğmuştu". Ağaç* köklerini yerden alıyor ve kimbilir yerin ne kadar derinliklerine kadar inebiliyordu. Bu sebeple bereketin sembolü olan ağaç* yerin soylarını da temsil edeyordu. Destan* "Ğögün kızını Kutup yıldızına benzetirken* yerden gelen kızın saçlarını ise* ırmak dalgaları gibi" gösteriyordu. Göğün kızı göğe* yerin kızı da yere benziyordu.[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] "Müslüman Türkler* Oğuz-Kağan'ı normal bir insanmış gibi evlendiriyorlardı":[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] İslâmiyeti kabul etmiş olan Türkler ise* daha başka türlü düşünüyorlardı. Onlar Oğuz-Han'ı* normal bir insan olarak kubul ediyorlar ve kendi fikrine uygun* bir kız alıyor gibi gösteriyorlardı. Oğuz-Han* iki amcasının da kızını almış; fakat onları yola getirip* müslüman edememişti. Bunun üzerine* her iki karısının da yüzüne bakmamış ve onlara elini bile değdirmemişti. Üçüncü amcasının kızı* diğerlerine nazaran daha çirkindi. Fakat küçüklüğünden beri* Oğuz-Han'ı bütün kalbi ile seviyordu. Oğuz* en sonunda bu kıza getmiş* içini açmış ve müslüman olduğu takdirde* kendisi ile evleneceğini söylemişti. Bu teklifi çoktan beri bekleyen kız* ağlayarak Oğuz'a bakmış ve şöyle demişti:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Ben ne Allah tanırım* ne de Tanrı bilirim!
Senin sözün buyruktur* hep peşinden gelirim!
Sen ne dersen o olur* fermanından çıkamam!
Sen var iken başımda* başkasına bakamam!
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Oğuz bunu duyunca* çok sevinmiş ve artık kaygısı dinmişti. Bunun üzerine kıza* Tanrıya inanmasını söyleyerek* şöyle demişti:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Ey* sevgili hatunum! Benim ey eşsiz eşim!
Gönlümde ebediyen* yanacak ey ateşim!
Tanrının birliğinde* bir defa iman getir*
Sev onu! Varlığıma* seninle bir can getir.
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Kız Oğuz Han'ın bu sözü üzerine Tanrıya inandığını söyleyerek artık müslüman olmuştu:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Sözünü kabul ettim* senin yoluna geldim!
Tanrının birliğiyle* canımı sana verdim!
[/FONT]

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Müslüman olan Türklerin* eski Oğuz-Kağanlarından ve onun destanlarından vazgeçemeyerek* yeni olarak düzdükleri bu hikâyeler* aslında en eski Türk mitolojisinin ana çizgileriyle bir benzerlik göstermiyorlardı. Fakat ne yapsınlar ki* onlar da müslüman olmuşlardı ve müslümanlığı* yalnızca X. yüzyılda değil; ta Oğuz Han zamanından beri tanıdıklarını ve bildiklerini göstermek istiyorlardı. Müslüman tarihçiler* Oğuz-Han'ın yaşadığı çağlar hakkında da* bize bazı bilgiler verirler. Meselâ Hiveli meşhur Ebul Gazi Bahadır Han'a göre Oğuz-Han* zamanımızdan 5000 sene önce yaşamıştı. "En önemli nokta da şu idi ki* Ebul Gazi Bahadır Han Oğuz-Han'ı* İran'ın en eski atalarından daha önceye koyuyor ve Türkleri* bir millet olarak İran'lılardan daha eski tutuyordu. Bu efsaneler Türklerin* İslâmiyeti ve Allah'ı* 5000 sene önceleri ve hatta insanlığın ilk yaratılış sıralarında tanıdıklarını* söylemek istiyorlardı". Henüz daha müslümanlığın ne demek olduğunu bilmeyen Türkler "Allah" sözünden habersiz idi. Eski Türk tarihçilerine göre* "Allah" sözünün manasını anlamayan Türkler* Oğuz-Han'ın şiir okuduğunu veyahut da şarkı söylediğini zannederlermiş. Bunlar da* Müslüman Türkler tarafından* bir Türk olarak uydurulmuş* düzenlenmiş ve geniş halk kitleleri arasında yayılmış hikâyelerdi.[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Öyle anlaşılıyor ki Türkler* İslâmiyetin öncülüğünü* Araplara ve hatta Peygambere bile vermek istemiyorlardı. Bu duruma göre* "Oğuz-Han Türklerin ilk ve en eski peygamberleri oluyordu. Gerçi bu da* İslâmiyetin esaslarına aykırı idi. Fakat Türk kitlelerinin* milliyet ve üstünlük hislerini göstermesi bakımından bizler için bir önem taşıyordu".[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] 10.. YER VE GÖK VARLIKLARININ OĞUZ'UN OĞLU OLMALARI[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] "Gök ve yerin türlü varlıkları* Oğuz-Han'ın oğulları oluyorlardı":[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Oğuz-Han* "gökten bir ateş gibi* ışık hâlesi içinde inen göğün kızı" ile evlendikten sonra* üç oğlu olmuştu. Bu oğullarının adları* "Gün-Han"* "Ay-Han" ve "Yıldız-Han" koyması* bize çok şey ifade eder. Zaten göğün belli başlı varlıkları* güneş* ay ile yıldızlar idiler. Ağaç koğuğunda bulduğu yerin kızından da* yine üç oğlu oluyordu. Bunların adını da "Gök-Han"* "Dağ-Han" ve "Deniz-Han" koyuyordu. Burada Türk mitolojisi ile Türk düşünce düzeninin* çok önemli bir meselesi ile karşılaşıyoruz. Yerin kızından doğan çocuklardan birinin adı "Gök-Han" idi. Ayrıca "Gök-Han" yerin kızının çocuklarının* en büyüğü idi. Yerin kızından* "Gök-Han" ın doğmuş olması* ilk bakışta bizi şaşırtıyordu. Halbuki bu kitapta sık sık söylediğimiz gibi gök kubbesi* aslında Türklerce* maddî bir varlık gibi düşünülüyordu. Türkler gök kubbesini uzaydan ayrı düşünüyorlardı. Asıl gök* güneş ve ay ile yıldızların dolaştıkları* uzay idi. Eski Göktürk kitabelerinde de söylendiği gibi: Tanrı* gök ile yeri yarattıktan sonra* ikisi arasında da* insanoğlunu yaratmıştı. Yer ile göğü yaratan Tanrı* gök kubbesinin üstünde ve sonsuz feza içinde bulunuyordu. Eski Türkler göğe* "Tengri" derlerdi. "Tengri"* hem "gök" ve hem de "Yüce-Tanrı" anlamına geliyordu. Ama onlar* gök kubbesini anlatmak isterlerken* "Kök Tengri" derler ve böylece* gök kubbesini* esas büyük Tanrıdan ayırırlardı. Bu çok eski Türk düşüncesinin izlerini* Oğuz destanında da* bulmamız bizi sevindirmektedir. "Çünkü* Türk düşünce düzeni* yüzyıllar boyunca değişmemiş ve ana çizgileriyle üç kıt'a üzerinde yaşamıştı".[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Burada önümüze çok önemli bir mesele de çıkmaktadır: bazılarına göre* "Gün-Han"* güneşin hanı; "AY-Han" ise* ayın hanı şeklinde açıklanmıştır. Onlara göre Türkler* güneşte de bir dünyanın olduğunu düşünmüş olmalı idiler. Oğuz-Han* en büyük oğlunu da güneşe bir Han olarak tayin etmiş olmalıydı. Bu düşünce tarzı* oldukça sakat ve yanlıştır. "Oğuz-Han'ın oğulları güneşin* ayın ve yıldızların hanları değil; bilâkis güneş* ay ve yıldızların ta kendileri idiler. Gerçi Oğuz-Han* yine insanoğlu sayılan Türk milletinin* bir atası idi. Fakat Oğuz destanında Oğuz-Han* yanlnızca Türk milletini temsil etmiyor; aynı zamanda göğün ve yerin bütün varlıklarını da* kendi adı ve soyları altında topluyordu. Görülüyor ki* bir efsane gibi ve Türk milletinin türeyişi şeklinde karşımıza çıkan Oğuz-Kağan destanı* bütün kâinatın kendileri idiler. Gerçi Oğuz-Han* yine insanoğlu sayılan Türk milletinin* bir atası idi. Fakat Oğuz destanında Oğuz-Han* yanlnızca Türk milletini temsil etmiyor; aynı zamanda göğün ve yerin bütün varlıklarını da* kendi adı ve soyları altında topluyordu. Görülüyor ki* bir efsane gibi ve Türk milletinin türeyişi şeklinde karşımıza çıkan Oğuz-Kağan destanı* bütün kâinatın oluş ve türeyiş mitolojisi halinde görünüyordu. İşte Oğuz-Han destanının* bizce en önemli olan özelliği bu idi. Sonradan bu altı oğullar dörder oğul daha türeyerek* 24 Oğuz boylarını meydana getireceklerdi".[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] 11. OĞUZ DESTANINDA "AİLE DÜZENİ"[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] "Oğuz efsanesinde görülen aile düzeni* daha çok 'Baba ailesi' ile ilgili idi":[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif] Şimdiye kadar sosyologlar aileleri* başlıca iki bölüm içinde incelemişlerdir. İlkel kavimlerde daha çok "Ana ailesi" görülüyordu. Fakat cemiyet ilerledikçe ve içtimaî seviye yükseldikçe "Baba ailesi" ne doğru bir gidiş vardı. Daha doğrusu Ana ailesi geriliği* Baba ailesi ise* bir toplumun olgunluğunu gösteriyordu. Bazı Moğol efsanelerinde* ana ailesinin izlerini görmüyor değiliz. Meselâ Cengiz-Han'ın atası kocasız bir kadın idi. Gökten inen sarı bir köpek şeklindeki hayvandan hâmile kalmış ve Moğol ulusunu meydana getirmişti. Türklerde ve Türk mitolojisinde* böyle bir "Ana-Ata" ya rastlamıyoruz. Türk mitolojisinin bütün ataları* - hatta istisnasız olarak - hep erkek ve büyük bahadır idiler. Burada da* Oğuz-Han'ın çocuklarının hepsi* erkek olarak doğmuşlar ve Türk milletine birer baba olarak meydana getirmişlerdi. Şunu da söylemekte fayda vardır: Eski Roma'da "Baba ailesi"* kayıtsız ve şartsız olarak* babanın hakimiyeti altında idi. Baba oğlunu satabilir ve öldürebilirdi. Ama Türklerde* böyle bir baba ailesi görmüyoruz. Oğuz-Han babasını bile* müslüman olmadı diye öldürmüş ve ona karşı gelebilmişti.[/FONT]

 

black shark

Katılımcı Üye
15 Eyl 2006
413
5
pixel.gif
OĞUZ KAĞAN DESTANI III

[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]12. OĞUZ'UN TOPLUM DÜZENİ "ZAMAN BİRİMLERİNE" GÖRE[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]"Oğuz-Han'ın oğulları ile boylarının sayıları birer takvim rakamları idiler":[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Oğuz destanı* eski Türk düşünce ve toplumunun* mantık üzerine kurulmuş düzenlerini göstermesi bakımından* büyük bir öneme sahiptir. Eski Türkler* İranlılar veya Hintliler gibi* hesapsız ve düzensiz düşünmüyorlardı. "Türk düşüncesinin her yönü* matematik bir mantık üzerine kurulmuş ve bu* topluma da sıkı bir disiplin ile benimsetilmişti". Oğuz Han'ın altı oğlu vardı. Göğün kızından doğan çocuklar Boz-Ok bölümünü; yerin kızından doğanlar da* Üç-Ok bölümlerini meydana getiriyorlardı. Bu yolla altı çocuk* ikiye bölünmüş ve üçlü bir düzen meydana getirilmişti. Yani 12 saatin* 12 ayın ve hatta 12 burcun yarısı olan çocuklar* yine bölümlere ayrılıyorlar ve takvim biriminin bir çeyreğini meydana getiriyorlardı. Bütün rakamlar 12 ile 24 sayılarını bölen* birimler idiler. Aslında eski Türklerde çoğu zaman bir sene 12 ay değil; 24 ay idi. Bu da ayın* onbeş günlük devrelerine göre hesaplanıyordu. Nitekim Oğuz Han'ın da 24 torunu vardı. Eski Çin takviminde üç* altı* on iki ve yirmi dört rakamları yalnız bir zaman birimi olarak değil; aynı zamanda kutsal sayılar olarak da* büyük bir öneme sahip idiler. Eski Çin'de* "zaman ve mekân birimleri"* birbirine uyduruluyor ve zamanla mekân arasında* bir birlik meydana getiriliyordu. 12 ay ve 24 saat* Çin imparatorluğu içinde de* 12 eyâlet ile 24 vilâyetin meydana gelmesini gerektiriyordu. Bunları söylemekle Türkler* Oğuz Kağan destanını* Çin düşüncesine göre düzenlemişlerdir* demek istemiyoruz. Türklerin de kendilerine göre bir takvimi vardı; Çinlilerin de. Aslında Türk takvimi* zaman zaman Çin'e tesir etmiş ve Çin kültüründe de büyük bir önem kazanmıştı. Fakat mitoloji tetkiklerinde* başlıca problemlerin daha iyi anlaşılabilmesi için* mukayeseli araştırmalar yapmak ve örnekler vermek* çok faydaladır.[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]"Oğuz Han destanındaki 'takvim rakamları'* Türk devlet teşkilâtı ile ordu düzeninde de görülüyordu":[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Oğuz destanı* yüzyıllar ve hatta binyıllar boyunca* Türk halkları tarafından söylenmiş ve anlatılmış* uydurma bir masal değildi: "Onu meydana getiren düşünce düzeni* yalnızca Türklerin gönüllerinde ve kalplerinde yaşamamış; aynı zamanda* topluma düzen ve disiplin veren bir ilham kaynağı halinde devam etmişti". Meselâ Büyük Hun imparatoru Mete'nin ordusu* 24 tümenden meydana geliyordu. Bu 24 tümen* 6 köşeye bağlı idi. Tıpkı Oğuz Han'ın 6 oğlu gibi. Bu 6 köşe de* ikiye ayrılıyorlardı. "Sağ" ve "Sol" adlar ile* imparatorluğun "Doğu" ile "Batı" yönlerini* aralarında bölmüş bulunuyorlardı. Atilla'nın Macaristanda büyük bir imparatorluk kurması* düzenli ve disiplinli orduları ile dehşet vermesi* Avrupalıların toplum düzenlerinde de* yeni yeni değişiklikler meydana getirmişti. Birçok Cermenler* Atilla'nın emrinde çalışmışlar ve Atilla Hunlarından* pek çok şey öğrenmişlerdi. Atilla* M.S. 450 de ölüp gitmişti. Fakat O'nun adı* Cermen ve İskandinav efsanelerinden* yüzyıllar boyunca silinmemişti. Hep* Atilla'nın harplerinden ve ordu düzeninden* bahsedilir olmuştu. Bu zaman kadar "yüzlük"* "binlik" ve "Onbinlik"* ordu birimlerini bilmeyen Cermen'ler* Atilla'nın ölümünden sonra* yalnız kendi ordularını değil; köy ve şehirlerini bile* bu prensiplere göre düzenlediler. Atilla'nın ordularından bahseden İskandinav efsaneleri* O'nun 24 tümeninden ve 6 ordusundan söz açıyorlardı. Tıpkı Oğuz Han'ın 6 oğlu ve 24 torunu gibi* bütün bunlar bize gösteriyor ki* "Oğuz Kağan destanı zihinlerde ve hayallerde yaratılmış bir hikâye değil; Türk toplumunu anlatan ve yansıtan bilgiler idiler".[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]13. TÜRK DEVLETİ DÜNYA DEVLETİ İDİ[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]"Eski Türkler yeryüzünü bir Türk devleti* Oğuz Kağanı da bütün insanlığın bir hükümdarı olarak düşünüyorlardı":[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Oğuz Han* 6 oğlunu toplamış ve onlara* birçok öğütler vermişti. Bundan sonra beyleri ile* milletini de biraraya getirerek* büyük şölenler ile ziyaretler verdiğini de görüyoruz. Eski Türk Kağanları* savaşlardan önce ve sonra bütün milleti toplar ve onlara* büyük ziyaretler verirlerdi. Bu toplantılar aynı zamanda* birer "kurultay" ve "danışma" toplantıları idiler. Uygurların Oğuz destanına göre* Oğuz-Han konuşmağa başlamış ve kendi devletini tarif etmişti. O'na göre:[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]"Yukarıda gök* kendi devletinin bir çadırı gibi idi. Güneş de Oğuz-Kağan devletinin bir bayrağı olacaktı". Zaten eski Göktürk yazıtları da öyle diyorlardı: "Yukarıdaki mavi gök* aşağıdaki yağız yer yaratıldığında ikisi arasında da insanoğlu yaratılmış insanoğlunun üzerine de* atalarımız Bumın-Kağan ile İstemi-Kağan* Han olarak oturmuşlar". Göktürk devletini kuran Bumın ve İstemi-Kağan* yalnızca Türk milletinin değil; gök ile yer arasında yaşayan* bütün insanlığın hükümdarları idiler. Onlar* bu tahta Tanrı tarafından oturtulmuş ve bütün yeryüzünü idare etme yarlığı da* yine Tanrı tarafından onlara verilmişti. Bu fikir* Türklerin yalnızca devlet idare etme düşüncelerinde değil; Türk dininin çok eski prensipleri içinde de bulunuyordu. Büyük Hun Devleti ile* daha sonraki Türk devletlerinde* bu düşüncenin türlü ve sayısız örneklerini bulabiliyoruz.[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]"Oğuz-Kağan'ın akınları* sonraki Türkler tarafından* kendi bilgilerine göre* ilâve edilmiş bölümlerdi":[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]Şimdiye kadar sözünü ettiğimiz konular* Oğuz-Kağan destanının esasını meydana getiren bölümlerdi. Artık bundan sonra* Oğuz Han'ın akınlarından söz açılır ve nereleri zaptettiği* geniş olarak anlatılmağa çalışılır. Uygurlar* Oğuz-Kağan'a* kendi bildikleri memleketleri akınlar yaptırırlar ve oraları aldırırlardı. Uygurlar* İran ve Hindistan bölgelerini çok iyi tanımıyorlardı. Güney Rusya Türkleri hakkında da pek fazla bilgileri yoktu. Cengiz-Han imparatorluğu kurulunca* âdeta bütün imparatorluk içinde* Oğuz-Kağan destanını yazmak ve söylemek bir moda haline gelmişti. Bu sebeple* çok daha geniş ve büyük Oğuz-Kağan destanlarının yazılmaya başlandıklarını görüyoruz. Cengiz-Han İmparatorluğu* Anadolu dahil* Macaristan ovalarından Japonya'ya ve daha güneyde de* Endenozya'ya kadar uzanıyordu. Bu sebeple* aynı çağda yaşayan Türkler ve İranlı yazarlar* bu bölgeler hakkında* gayet geniş bilgilere sahip idiler. Bu çağda Oğuz-Han* artık Cengiz-Han'ın yerine konmuştu. Cengiz-Han nerelere gidip* zaptetmiş ise* Oğuz-Han'a da* O'nun gibi akınlar yaptırılmıştı. Cengiz-Han gençliğinde akıllı bir eşkiyadan başka bir kimse değildi. Yol kesmek* haraç almak ve para toplamak* O'nun en ileri gelen özelliklerinden biri idi. Bu sebeple geniş bölgeler elde edip* büyük bir devlet kurduktan sonra* gençliğindeki haraç sistemini* yeni imparatorluğuna da uygulamış ve buna göre* bir idare düzeni meydana getirmişti. Cengiz-Han herşeyden önce* bir memleketin vergilerinin toplanmasına önem verir ve memurlarını* bu amaca uygun olarak tayin ederdi. Cengiz-Han çağındaki Oğuz-Kağan destanlarında artık Oğuz Kağan değişmişti. Zaptettiği yerlere vergi memurları gönderiyor ve alınan vergileri de* tıpkı Cengiz-Han gibi* gözden geçiriyordu. Aslında ise* eski Türk devletlerinin teşkilâtı ile* Cengiz-Han'ın kurduğu bu yeni düzen arasında* büyük ayrılıklar vardı. Hiç şüphe yok ki* eski Türk Kağanları da* zaptettikleri yeni memleketlerden gelecek vergilere* büyük önem veriyorlardı. Fakat devletin idaresinde* hakim olan tek ve en önemli prensip* vergi toplamak değildi. Nitekim Uygurların Oğuz-Kağan destanı daha çok eski Türk devlet teşkilâtını andıran bir şekilde konuşuyor ve eski Türk kağanlarının* gerçek düşüncelerini yansıtıyordu.[/FONT]
[FONT=Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif]alıntıdır
[/FONT]


 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.