Teravih Namazi

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
47
Little Town.
TERAVİH NAMAZI
Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça* "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak* istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı her dört rekatın sonunda oturulup biraz dinlenildiği için* bu adı almıştır (el-Meydanı* el-Lubab* İstanbul* (t.y) I* 123).

Teravih namazı* kadın erkek her müslüman için sünnet-i müekkededir. Teravih* orucun sünneti değil* vaktin sünnetidir. Bir mazereti dolayısıyla oruç tutamayanlar da teravih namazı kılarlar.

Ramazan gecelerini ihya etmek için kılınan Teravih namazı* Kur'an'da zikredilmemektedir. Fakat hakkında çok sayıda hadis rivâyet edilmiştir (Şevkânî* Neylü'l-Evtâr* Mısır* (t.y) III* 53). Ebû Hureyre'nin naklettiği bir hadise göre Resulullah (s.a.s)* Ramazan gecelerini ihya etmeyi teşvik etmiş* fakat bunu kesin olarak emretmemiştir. Bu konuda; "Her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ihya ederse* geçmiş günahları bağışlanır" (Buharî* İman* 25* 27; Müslim* Musafi'in* 173* 176; İbn Mace* İkametu's-Salâ* 173; Tirmizî* Savm* 83) diye buyurmuştur. Hadis alimlerinden en-Nevevî* Hz. Muhammed (s.a.s)'in ashabına Ramazanı ihya etmeyi vacip kılmadığını* fakat mendup olarak emredip teşvik ettiğini* İslâm alimlerinin de bunun mendup olduğunda ittifak ettiklerini kaydetmektedir. En-Nevevî* "Ramazanı ihya etmenin* teravih namazını kılmakla hasıl olduğunu" da zikretmektedir. Bu açıdan Hz. Muhammed (s.a.s)'in* "her kim Ramazan'ı ihva ederse" sözü* "her kim geceleri namaz kılarak Ramazan'ı ihya ederse" şeklinde anlaşılmalıdır (en-Nevevî* el-Minhâc* 1924* VI* 39* vd.) Nitekim Abdurrahman b. Avf'ın naklettiği bir hadiste Hz. Muhammed (s.a.s): Şüphesiz Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı oruçla* gecelerini namazla ihya ederse* anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur" buyurmaktadır. (İbn Mâce* İkametu's-Salâ* 173; İbn Hanbel* I* 191* 195).

"Resulullah (s.a.s) Ramazanda mescitte gece bir namaz kıldı. Sahabenin çoğu da onunla birlikte o namazı kıldı. İkinci gece yine aynı namazı kıldı. Bu kez O'na tabi olarak aynı namazı kılan cemaat daha fazla oldu. Üçüncü gece Hz. Muhammed (s.a.s) mescit'e gitmedi. Orayı dolduran cemaat onu bekledi. Resulullah (s.a.s) ancak sabah olunca mescide çıktı ve cemaata şöyle buyurdu:

"Sizin cemaatla teravih namazını kılmaya ne kadar arzulu olduğunuzu görüyorum. Benim çıkıp* size namazı kıldırmama engel olan bir husus da yoktu. Ancak ben size* teravih namazının farz olmasından korktuğum için çıkmadım" (Buharî* Teheccud* 57).

Ebû Zer (r.a)'dan nakledildiğine göre* Resulullah (s.a.s) Ramazan ayının sonuna doğru bazı gecelerde ahsabına* gecenin üçte birini geçinceye kadar teravih namazını kıldırmıştır (İbn Mâce* İkametu's-Salâ* 173).

Ebû Hureyre (r.a)'nın naklettiği bir başka hadiste de Rasûlüllah (s.a.s)'in Ramazan ayında* ashabtan bir grubu* Ubey b. Kab (r.a)'ın arkasında cemaatle namaz kılarken gördü ve "Doğru yapıyorlar* yaptıkları şey ne güzeldir" diyerek tasvip ettikleri haber verilmiştir (Ebû Dâvud* İkâmetu's-Salâ* 190).

Yine Hz. Âişe validemiz (r.a) Hz. Peygamber (s.a.s)'in kıldığı teravih namazı hakkında şu bilgileri vermiştir:

"Allah'ın elçisi ne Ramazanda* ne de diğer zamanlarda on bir rekattan fazla namaz kılmazdı. Dört rekat namaz kılardı ki* güzelliği ve uzunluğunu anlatamam! Nihayet üç rekat daha kılardı. Bir defasında* Ey Allah'ın Resulu! Vitir namazını kılmadan uyuyor musun? diye sorduğumda "Ey Âişe! Benim gözlerim uyur* fakat kalbim uyumaz" buyurdu" (Buharî* Teheccüd* 1 25).

Hanefilere göre* teravih namazının rekât sayısı Hz. Ömer (r.a)'ın uygulamasına dayanır. Hz. Ömer Mescid-i Nebevî'de halifeliğinin son zamanlarında teravih namazını yirmi rekât olarak kıldırdı. Dört halife devrinden sonra da kimse teravihin yirmi rekat olarak cemaatla kılınmasına karşı çıkmadı. Alimler bu hususta Hz. Muhammed (s.a.v)'in şu hadisine göre hareket etmişlerdir: "Benden sonra benim sünnetimden ve raşit halifelerin sünnetinden ayrılmayın" (Tirmizî* İlim* 16; İbn Hanbel* IV* 126). Diğer yandan Abdullah b. Abbas (r.a)'ın Ramazan ayında teravih namazını yirmi rekat olarak kıldığı ve arkasından da üç rekat vitir namazını kıldığı rivâyet edilmiştir. İmam Ebû Hanife'ye Hz. Ömer (r.a)'ın bu hususta yaptığı uygulama sorulunca* şöyle demiştir: Teravih namazı hiç şüphesiz müekked bir sünnettir. Hz. Ömer* bu namazın cemaatle ve yirmi rekat kılınmasını şahsi bir ictihadı ile yapmadığı gibi* bir bid'at olarak da emretmemiştir. O* kendisinin bildiği şer'î bir esasa ve Hz. Muhammed (s.a.v)'in bir vasiyetine dayanarak böyle yapmıştır (et-Tahtavî* Haşiye* 334).

Yukarıda işaret edildiği gibi* teravih namazı erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkede olarak kabul edilmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadiste: "Allah size Ramazan orucunu farz kılmıştır* ben de size gece namazını (teravihi) sünnet kıldım" (İbn Mâce* İkametü's* Salâ* 173; İbn Hanbel* I*191 vd.) diyerek buna işaret buyurmuştur .

Nakledilen bütün bu rivâyetlere göre teravih namazının sekiz rekatının müekked sünnet olduğunda şüphe yoktur. İbnu'l-Humam gibi bazı alimler* sekiz rekattan fazlasının müstahap olduğunu söylemişlerdir. Bu durum* yatsı namazından sonra dört rekat nafile namaz kılmanın müstahap oluşuna benzer ki* bunun ilk iki rekatı müekked sünnet olur (İbnu'l-Humâm* Fethü'l-Kadîr* Mısır* 1315* I* 333 vd.).

Teravih namazı* Ramazan ayına mahsustur; vakti* tercih edilen görüşe göre* yatsı namazından sonradır* sabah namazının vaktine kadar devam eder. Vitir namazı teravih namazından sonra kılınır. Ancak teravih namazından önce kılınmasında da herhangi bir sakınca yoktur. Ancak teravih namazı yatsı namazından önce kılınmaz. Kılındığı takdirde* iâdesi gerekir. Bu namazın gece yarısından veya gecenin üçte birinden sonraya tehir edilmesi müstehaptır. En sağlam görüşe göre* teravihte cemaat olmak sünnet-i kifâyedir. Yani bir mescitte hiç kimse teravihi cemaatle kılmazsa* hepsi günahkâr olur. Teravih namazı tek başına kılınabilir. Fakat cemaatle kılınması daha faziletlidir. Teravih namazına* yarısında yetişen kimse* önce yatsı namazının farzını kılar ve daha sonra teravih namazını kılmak için imama uyar. Eksik kalan teravih rekatlarını* daha sonra kendisi tamamlar. Hatim ile teravih namazını kılmak sünnettir.

Teravih namazının kazası yoktur. Bilindiği gibi farz ve vacip namazlar kaza edilirler.

Teravih namazını* her iki rekatta bir selâm vererek on selâm ile bitirmek daha faziletlidir. Dört rekatta bir selam vermek de caizdir. Fakat bu şekilde kılmak mekruhtur.

Teravih namazını kılarken* iki rekatta bir selâm verilse* normal olarak akşam namazının iki rekat sünneti gibi ve dört rekatta bir selâm verilse* yatsı namazının dört rekat sünneti gibi kılınır. Başlarken ve her iki rekatın başında "Sübhâneke"* "Ezûzübesmele" ve her oturuşta "et-Tahiyyat" ile "Salli-barik" duaları okunur. Cemaatle kılınınca* cemaat hem teravihe* hem de imama uymaya niyet eder. İmam teravih namazını sesli olarak kıldırır (el-Kasânî* Bedai'us-Sanâyi'* Beyrut* 1974* I* 288; Tahtavî* Haşiye* 335 vd).

Teravih namazı* diğer namazlara nispetle biraz seri kılınır. Ama bu* harflerin mahreci anlaşılmayacak şekilde bozuk bir telaffuzla kılınabilir anlamına gelmez. Bu bakımdan teravih namazının normalin dışındaki bir şekilde acele kılınması mekruhtur. Namazın rükünlerini yerine getirirken de acele edilmez. Kelimeleri tane tane okumak* mahreçlere dikkat etmek ve rükünleri gerektiği gibi yerine getirmek gerekir.

Teravih namazı hatimle kılınmayan camilerde* herhangi bir yanlışlığa meydan vermemek ve cemaatın da kısa sureleri iyice ezberlemelerini sağlamak için* "Fil sûresi"nden sonraki sureleri okumakta yarar vardır. Bu durumda imam* rekat sayılarında da tereddüde düşmekten korunmuş olur. (İbn Abidîn* Reddu'l-Muhtar* II* 44; vd.* Vekbe ez-Zuhaylî* el-Fıkhu'l-İslâmî* Dimaşk* 1989* II* 72).

Nureddin TURGAY
Şamil İslam Ansiklopedisi
 

Michælangelo

Yeni üye
2 Eki 2006
11
0
Çok teşekkür ederiz bilgiler için..Sana katılıyorum her müslüman teravih namazını kılmalıdır..
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.