Yabancı ülke komutanlarının Türk ordusu hakkındaki görüşleri

C0M!S3R-eX

Uzman üye
14 Kas 2006
1,174
27
Mareşel Montecuccoli* bir çok Batı diline çevrilerek klasik olmuş tâbiye kitabında Türk ordusunu şöyle anlatıyor:

" ...Osmanlı Devleti o derecede kudretli ve kuvvetli bir imparatorluktur ki* hesapsız sayıda* mükemmel eğitim görmüş askerlerden müteşekkil ordusu* her an harbe hazırdır. İstenildiği anda yürüyüşe geçebilen bu ordu* her zaman emre âmâdedir. Ordunun yürüyüşe başladığını daha düşman öğrenmeden Türk ordusu* muharebe sahasına girmiştir. 1660 yılında gemilere manda ve öküzleri koşup Tuna yoluyla Belgrat'a* Osiyek'e* Budapeşte'ye Türkler'in çektirdikleri gemiler ve taşıdıkları yiyecek ve ağırlıklar tarif edilemez* akıl almaz. Gerek ordu yürüyüşünü* gerekse ağırlık naklini Osmanlılar* bütün hileleri kullanarak saklarlar. Düşman casuslarına daima ters hedef verirler. Her seferindeki hileleri de bir öncekinden farklıdır. Nitekim herkesi Venedik seferi yapacaklarına inandırıp birden Transilvanya'da görünen Türk ordusu* şaşkınlık yaratmıştır. Malta'ya gideceklerini yayıp Girit'e sefer etmeleri de böyledir. Savaştan çok önce vaktiyle tedarik görmek* Romalılar'da usul ve kaide idi. Osmanlılar* zuhurlarından bu ana kadar Romalı'ların bu usul ve kaidesini aynen tatbik etmişlerdir. Osmanlılar ordusundaki her çeşit san'at erbâbı işçinin sayısı* şaşılacak kadar çoktur. Kılavuzları ve casusları da çoktur. Ordunun büyük ağırlıkları ve topları bulunduğu için nakliyeye ehemmiyet verilir. Diğer milletlerin tahammül edemedikleri* tâkat getiremedikleri meşakkatlere Türk ordusu alışıktır. Çok iyi siper ve tabya yaparlar. Ordunun yürüyüşü fevkalâde sür'atlidir. Bizde "Türk'e ayak kurşundan ve el demirdendir." atasözü meşhurdur. Türk askeri cesurdur.

· Grenard Grenard* şevket devri Türk ordusunu şöyle anlatır:

"Muharebe meydanında Türk askeri ölür teslim olmazdı. İlk çağırma emrine daima hazırdı. Her nefer yüzbaşısını tanırdı. Her nefer kumandanının kendisinden önce yığınak yerinde bulunacağından emindi ve ona göre davranırdı. Bu sûretle en kısa zaman içinde Sultan'ın emrinde çok tecrübeli* iyi silahlandırılmış* iyi atlandırılmış* iyi kumanda edilen* sayı bakımından olduğu kadar kalite bakımından da üstün bir ordu âmâde olurdu. Topçuya çok hususî bir ihtimam gösterilirdi. Top sayesindedir ki II. Mehmet İstanbul'u almıştı. Top sayesindedir ki Osmanlılar başlıca zaferlerini kazanmışlardı. Top boldu* çeşitliydi* iyi imal edilmişti ve kullanılmasını fevkalâde iyi bilen ellerdeydi. Bilhassa ağır Türk topları* dehşet vericilikleriyle meşhurdu. XVII. asırda bile dünyanın en iyi topu ve topçusu Türk ordusundaydı.

Yardımcı sınıflar iyi yetiştirilmişti: Cebeciler* demirciler* nakliyeciler ve her türlü yardımcı sınıf. Türk levazım teşkilatı yer yüzünün en iyisiydi. Asker* ülkenin sırtından geçinmezdi; levazımın kendisine verdiğinden başka ne yemek* ne almak isterse hepsini öderdi.

· XVI. asırda Türk ordugahını gören Postel "dünyanın en ilâhî düzeni= le plus divin ordre du monde" ibaresini yazmaktan kendisini alamamıştır.

· XV. asırda Bertrandon de la Brocquiere: "Bizim 10 askerimizin yaptığı gürültüyü* 1.000 Türk askeri bir araya geldiği zaman duymadım." diye yazar.

· Rodos'u teslim almak üzere kaleye giren 30.000 askerden bir tek gürültü* bir tek kelime* adım seslerinden sonra hiçbir şey duyulmadığını gözleriyle gören Hristiyan müşahidler hadiseyi yazmışlardır.

· Paule Jove* Türk askerinin Hristiyan askerinden 3 üstünlüğü olduğunu kaydeder: Kumandanlarına körü körüne itaat* muharebe meydanında canlarını sakınmamak* yiyip içmeksizin çok uzun yol yürüyebilmek.

· Thevenot: "Bir şeyleri eksik olduğu zaman sadece sabrederler. Giyimleri ve teçhizatları hafif* yorgunluğa mütehammildirler* sür'atleri hayret vericidir. Cengiz Han'ın askerlerine benzerler." diye kaydediyor.

· Postel: "Hristiyan askerinin 3 gün 3 gecede aldığı yolu* Türk askeri bir gecede alır." diye yazmaktadır.

· Busbeçg: "Teşkilatının kudreti ne olursa olsun* Türk ordusu nâmağlub bir ordu değildi. Pekala mağlubiyetlere de uğradığı oldu. Ona mukavemet edilemez kudretini veren başlıca iki hususiyet vardı: Daima seferberlik halinde* daima emre âmâde idi ve sefer yolu ne kadar uzun olursa olsun yürümeye hazırdı. Halbuki Avrupalılar her yeni sefer için büyük masraflarla yeniden asker toplamaya mecburdular ve üstelik bu askerlerin iradesi kısa zamanda gevşiyordu. Diğer taraftan Türkler bir başarısızlıkla karşılaşınca aynı teşebbüsü tekrarlamak* gene tekrarlamak karakterinde idiler. Bu sebat* inatçılık ve tâkıyb fikri Osmanlı prensibi idi. Cengiz'in* Timur'un* Babur'un prensibi de bu idi. Bu tâkıyb fikri ve muvaffak oluncaya teşebbüse devam azmi* şüphesiz devletin malî gücü sayesinde olabiliyordu. Ordu ile devlet iyice kaynaşmıştı ve maliye bu gücün emrindeydi. Halbuki Batı'da ordular* sosyal yapının üzerinde ve dışında* sonradan eklenmiş müesseselerdi. Bunun neticesi olarak Avrupa orduları için normal kaynaklar bulmakta müşkilat içindeydi. Avrupa hükümdarları üst üste yığılan istikrazların yükü altındaydı. Charles Quint bile bu durumdaydı. Türkiye'de ise aksine ordu hükümetin normal imkânları içinde hayatını devam ettiriyordu.

· II. Murad ve Fatih Mehmed zamanında 22 yıl Türkler arasında esir olarak yaşıyan ve sonradan Almanya'ya dönerek hatıralarını yazıp bastıran Georg von Mühlenbach : "100.000 atın bulunduğu Türk ordugâhında bir tek atın kişnemesinin bile duyulamayacağını" yazmaktadır. Sessizliğin savaş sırasında ne derecede işe yarayacağı âşikârdır.

· Babinger: "Türk ordusundan hâkim olan mâneviyât* muhakkak ki herhangi bir düşman ordusununkinden çok üstündü." der.

· Gene II. Murad devrinde Türkiye'ye gelip Türk ordusunu gören De la Brocqiere şunları yazar:
"Ordudaki büyük emirler ve kumandanlar; öyle basit bir kıyafette idiler ki* onları* alayların içinde alelâde neferlerden ayırmak imkânsızdır. Padişahı (II. Murad'ı) camide namazını kılarken görmeye muvaffak olabildim. Ne tahta benzer ki bir koltukta ne bir iskemlede değil* fakat yere serilmiş bir seccadede ibadet ediyordu. Çevresinde* arkasında veya başı üzerinde* mevkiini işaret eden hiçbir şey yoktu."

· XVII. asrın son yarısında* bu haşyet verici sessizlik hâlâ devam ediyordu. Türk ordusu pek büyük bir sessizlik ve Majeste'nin (XIV. Louis) askerleri arasında tasavvuru müşkül bir tevazu içindeydi.

· Yabancıları her şeyden fazla şaşırtan bu sessizlik bahsine Busbecq tekrar döner ve Kânûnî'nin Amasya ordugâhını şöyle tasvir eder:
"Bu muazzam kalabalık içinde medhe değer görünen nokta* sessizlik ve disiplindir. Hiç bir bağrışma ve uğultu yoktur. Halbuki alelâde kalabalıklarda böyle şeyler eksik olmaz. Herkes kendisine tayin edilen noktada rahatça duruyordu. Paşalar* sancak ve alay beyleri* yüzbaşılar ve daha küçük Türk subayları yerlerine oturmuşlardı. Alelâde neferler ayakta idi. En çok göze çarpan topluluk* sayıları bir kaç bine erişen yeniçerilerdi. Bunlar* diğer birliklerden ayrı bir yerde uzun bir saf halinde duruyorlardı. O kadar sessizdiler ki* benden çok uzakta bulunmadıkları halde* acaba canlı insanlar mıdır* yoksa birer heykel midirler diye tereddüt ediyordum. Bu mevki'den ayrıldığım zaman; hoş bir manzara göründü. Sultan'ın hasa alayı atlar üzerinde* yerlerine dönüyorlardı. Atlar gayet güzel ve yüksek olduktan başka* gayet bakımlı ve süslü idi.

· İstanbul'a gelen Fransız rahiplerinden Canillac* Türk askerinin harp adamları değil keşiş sanılacak derecede sessiz ve mütevazı olduğunu* Dîvân-ı Hümâyûn'da vezirlerin bile yüksek sesle konuşmadıklarını kaydediyor.

Gene Iorga (I* 198-9 ) şöyle der: "Bir Avrupa ordusunun bir ülkeden geçmesi ülkenin halkı için bir felaket* bir Türk ordusunun geçişi bir saadetti. Halk* Türk ordusunun kendi memleketlerinden geçmesini dört gözle beklerdi; zira zengin Türk ordusu ile geniş ölçüde alış veriş yapardı. Balkanlar'da genç hristiyan kızları* tek başlarına mal satmak için endişesizce Türk ordugâhına girerlerdi. Böyle bir durum Avrupa orduları için tamamen imkânsızdı.

· Çağdaş büyük Fransız yazarı Montaine'in kaydettiği gibi Yavuz'un ordusu memlûklerin Şam şehrine girerken* şehri çepeçevre kuşatan hârikulâde meyve bahçelerine el bile değdirmemişti. Türk ordusunda disiplin o derece idi.


Meşhur İngiliz diplomatı Ricault* Orduy-u Hümâyûn ile köprülü-zade Fâzıl Ahmed Paşa'nın Uyvar seferine katılmıştır. Müşahadeleri arasında şunları anlatır:

"Gerek vezîr-i âzamın* gerek diğer büyük kumandanların otağlarına çadırdan fazla saray demek doğru olur. Fevkalâde büyük olmaları* muhteşem ve hârikulâde süsleri* çeşitli dairelere ayrılmaları* otağlara saray manzarası verir. En konforlu şehirlerde bile bu otağlardaki huzur yoktur. Aslında bu otağlara mermer* yahut başka değerli taşlardan yapılmış saraylardan fazla masraf edilmektedir. Zira otağın ömrü azdır* bir kaç yılda yenilenir. Saraylarsa* asırlarca ayakta kalır. Bu otağlar ve onları taşıyan kazıklar çok ağır çektikleri için nakilleri kolay değildir. Fakat bütün eşyalarıyla beraber bu seyyar saraylar* menzilden menzile taşınır.

Türk ordusu günde 5 veya 6 saat yürür* daha fazlası cebri yürüyüştür ve fevkalâde hallerde olur. Bütün ordu ağırlıkları at* katır ve develerle taşınır. Otağ kurucular* bir menzil önden giderek otağı hazırlarlar. Otağı sahipleri menzile gelince* otağlarını kurulmuş ve hazır bulurlar. otağ kurucu ekip* ordudan daima bir gün ileridedir. Aslında her otağ çifttir* birinde otağ sahibi yatıp dinlenirken* diğer otağ bir menzil ileride kuruluş halindedir. Türkler her menzili "konak" tabir ederler. Bu durum Türk ordusunda çok büyük sayıda deve* katır ve diğer yük hayvanlarının bulunmasını icap ettirir. Bu hayvan kervanlarına memur askerler de çok büyük sayıdadır. Bu da büyük masrafı mûcip olmaktadır. Fakat benim fikrime göre* bu halden daha fazla bir ihtişam gösterişi mümkün değildir ve Osmanlı İmparatorluğu bunu gerçekleştirmiştir.

Ordu da düzen tek kelimeyle fevkalâdedir. Fikrimce bu düzen* içki yasağı ile sağlanmaktadır. İçki yasağı* Türk askerini itaatkâr* uyanık ve kanaatkâr yapmıştır. Ordugâhta en küçük bir gürültü ve münakaşa duymak mümkün değildir. Halk ordularının geçişi sırasında en ufak bir endişe hissetmez. Ordu geçtiği yerde her şeyi peşin para ile satın alır; hanlarda geceleyin asker parasını öder. Türk ordugâhına* kızlarına tecâvüz edildiği için şikayete gelen anneler görmek mümkün değildir. Malının asker tarafından yağma edildiğini* hoş olmayan herhangi bir muameleye muhatap olduğunu söyleyerek şikayete gelen de yoktur. Zîrâ böyle şeyler olmaz. Bu düzen* Türk ordusunu muzaffer kılmış ve imparatorluklarını muntazam şekilde büyütmüştür. Biz Hristiyanlar'ın ordularına ise şarap* Türk ordusunda görülenlerin tamamen aksine husule getirir. Türkler bunu çok iyi bilmekte ve değerlendirmektedir. Ordugâhlarına şarap girmemesi için her türlü tedbiri alırlar. İki üç gün önce bir konağa vâsıl olduk* bu konakta meyhaneler vardı* ordu orada bulunduğu müddetçe meyhaneler kapatıldığı gibi * her türlü şarap alış verişi ve satışı da yasak edildi.

Türk ordugâhı her zaman için son derece temizdir* en küçük bir çöp görülmez. Her çadırın yanına* tabiî ihtiyaçlar için geçici çukurlar kazılır ve bu çukurlar ordu hareket ederken toprakla doldurulur. Bu suretle Türk ordugâhı* en temiz şehirlerden daha temizdir.

Büyük yaz sıcaklarında yürüyüş olduğu zaman* nakliye katarları* gecenin 7. saatinde harekete geçirilir. Vezîr-i âzam ve maiyeti ise gece yarısından az sonra yürüyüşe başlar. Bu sûretle gündüzün zahmetli yürüyüşler yerine* gece yürüyüşleri tercih edilir. Her birliğin önünde öylesine bol miktarda meşale yakılır ki; gökyüzü* gündüz gibi aydınlanır. Bu işi "Meşaleci" denilen ve Şam yahut Halep ayetlerinden gelen Arap Birlikleri yaparlar. Bu birlikleri "Meşalecibaşı" denilen subayları düzenler.

Belgrad'dan geçerken genç Sırp kızları ordugâha geldiler. En iyi elbiselerini giymişlerdi. Getirdikleri malları birliklerin içine girip sattıktan sonra çekilip gittiler. Hangi yerden geçtiysek köylüler* orduyu sevinçle karşılıyorlardı. Türk askerine bol bol mal satıp çok para kazanıyorlardı."

Üstün nişancı olan Türk askeri* üstün süvari idi de* doğuştan atlıydı. Bin yıl önce bir Hristiyan müellif* Türkler için: "Atlarıyla beraber doğmuş sanılırlar." demişti. Türk ordusu da esas bakımdan atlı bir ordu idi. Süvarilik meziyetleri XIX. asırda bile üstün kalmıştı.

1827'de Sir Adolphus Slade şöyle yazar:

"Türk süvarileri atlarına çok hakimler. Günlerinin çoğu at üzerinde geçer. Eğitimleri sert ve çok disiplinlidir. Atlarını daima muharebe sahasının icaplarına göre terbiye ederler. Eğitinde Türk süvarisi atını alevlere bürünmüş fıçılara* silah ateşlerine* domuz ayaklarına doğru sürer ve düz duvarlardan aşırır. Onun için Türk atı* muharebe meydanına girince ürkmez. Türk süvarisi atını sürmekteki mahareti kadar* dört nalla giderken nişan alması ve vurması ile de meşhurdur* çok keskin nişancıdır. Cirit atmada Türk süvarisinin üzerine yoktur. Hiç bir süvari* Türk süvarisi ile teke tek döğüşemez* mağlup olur.

Türk atlıları 100 yarda gibi kısa bir mesafede baskın tarzında taarruz eden nâdir dünya süvarilerinden biridir. Bu kabiliyetin ârızalı arazide ne derecede ehemmiyet taşıdığı âşikârdır. Nitekim Kelefçe muhaberesinden sonra Rus süvari subaylarıyla konuştum. Niye Türk süvarileri karşısında âciz kaldıklarını sordum. Arazinin Rusya'da bile alışmadıkları derecede ârızalı olduğunu* atlarının böyle arazide hareket edemediklerini* meşhur kazak süvarilerinin bile Türk atlarına yetişemediğini söylediler.

Kelefçe muharebesinde Türk süvarisinin hareket kabiliyeti inanılmaz bir şeydi. "Deli" denilen Türk süvarisinin cesaretine* benimle beraber muharebe meydanında bulunan arkadaşım İngiliz süvari yüzbaşısı Chesney'de hayretler içinde kaldı. Rus subayları bile Türk süvarilerinden "muhteşem cengâverlermiş" diye bahsetmeye başladılar.

Bir Rus subayından

"Şumnu kalesinden bize taarruz için çıkan Türk süvarilerinin atlarını şaha kaldırarak gelmeleri* bana şövalye romanlarını hatırlattı* heyecanlandım." diyordu. "Türk süvarileri* ellerindeki mızrakları havaya atıp tekrar tutarak atlarını dört nala sürüyorlar ve yürük atları üzerinde* uçan kuş sürüleri gibi* ovaya akıyorlardı. Doludizgin at süren bu gözü pek insanların bazen kalpakları başlarından uçuyor* cepkenlerinin geniş yenleri yaprak gibi açılıyor* yağız atlarının kuyrukları rüzgârda dalgalanıyor ve ölüme göz kırpmadan ilerliyorlardı. Derken Rus süvarileri ile mızraklaşmaya başlıyor* ölüyor veya öldürülüyorlardı. Bu akım birden bir hengâme halini alıyor* dalgalanıyor* karışıyor* naralar yeri göğü inletiyordu. Kanlı muharebeden arta kalan süvariler* yıldırım gibi çark ederek aynı sür'atle dönüyorlardı. Fakat ric'at taktikleri şaşırtıcıydı. Öylesine dağılıyorlardı ki* iki atlıyı bir arada görmenin imkânı yoktu. Bu sûretle kendilerini tevcih edilmiş Rus toplarını hayal kırıklığına uğratıyorlardı. Rus topçuları teker teker her Türk süvarisine bir mermi göndermeyi göze alamıyorlardı. Bu sûretle geri çekilen Türk süvarilerinin çok azı şarapnel isabeti aldı.

Açıkta Türk süvarisini karşılayamayacağını anlayan Ruslar* bu defa müstahkem tabyaların arkasına sinerek Türk süvarilerini beklemeye ve onları mustahkem siperlerin önünde kırmaya karar verdiler. Türk süvarisi bu defa da taarruza geçmekten çekinmedi. Ölümden zerrece korkuları olmadığı âşikârdır. Rus siperlerine doğru yaklaştılar. Siperlere az kala atlarını dizginleyip bir an siperlerin ardındaki Rus kazak süvarilerine küfrediyor* onları kızdırıp siperlerden çıkarmak istiyorlardı. Siperlerin önünde bir an kalıp derhal çekildikleri için isabet almıyorlardı. Âdetâ şehir meydanında cirit oynuyorlardı. Bu yaptıkları artık süvariliğe bile sığar şey değildi. Tam manasıyla at canbazlığı idi. Rus topçusunun ateşi altında* ateşten mümkün olduğu kadar kaçınıp isabet almamaya çalışarak siperlere yaklaşıp piştovlarını Ruslar'ın üzerlerine boşaltıyorlardı. Fakat bir an geldi ki Rus toplarının ateşi şiddetlendi. O zaman Türk süvarisi ric'ate başladı. Ama atlarının üzerlerinde görünmüyorlardı* kafalarını atlarının karnına sokup çekiliyorlardı.

Fakat başları atlarının karnında çekilmeleri çok kötü netice verdi. Zira çevrelerini görmüyor* yanlız istikamet tayin edebiliyorlardı. Kumandanları Reşit Paşa'nın yalnız başına Rusların önünde kalakaldığını göremediler. Bir kazak yüzbaşısı* Rus siperleri önünde şaşkın şaşkın bakan bir Türk süvarisini fark etti. Süvarinin üzerindeki parlak üniformadan* bunun büyük bir Türk subayı olduğunu anlamıştı. Reşit Paşa Serdar başkumandandı. Kazak yüzbaşısı atını sürdü* paşanın kolundan tuttu. Paşa şaşırmıştı. Tarihte ilk defa olarak bir Türk Serdarı'nın düşmana esir düşmesine bir saniye kalmıştı. Fakat o sırada ric'at eden bir Türk süvarisi durumu görmüş* atını gerisin geriye Serdar'a doğru sürmeye başlamıştı. Yıldırım gibi yetişip piştovuyla kazak yüzbaşısını alnından vurdu. Reşit Paşa'nın atının dizginlerini kavrayıp çekti. Ve paşasıyla beraber Şumnu istikametinde gözden kayboldu. Hadise yalnız bir an sürmüştü. Ruslar siperlerinin arkasında sadece şaşkın şaşkın seyrediyorlardı. Böyle bir vak'a olmamış gibiydi* sanki hayal görmüşlerdi.

XIX. asırda böyle olan bir süvarinin* XVI. asırda ne olduğu kıyas yoluyla kolayca tahayyül edilebilir. İngiliz amiralinin tasvir ettiği Türk süvarisinin* akıncılar soyunun son fertlerinden biri olduğu aşikardır.

· 1789 tarihli bir Almanya İmparatorluk askeri jurnelinde: "Avrupa'nın en âlâ süvarisi olan Osmanlı süvarisi" denmektedir. Bu sûretle son zamanlara kadar Türk süvarisinin kesin şekilde Avrupa süvarisinden üstün olduğu anlaşılır. Fakat XVII. asırdan sonra muharebelerin mukadderâtı artık süvarinin elinde değildi* piyadenin eline geçmişti.


Charles-Quint'in Kânûnî nezdindeki büyükelçisi Baron ve Busbecq:

"Türk sistemini kendi sistemimizle mukayese ettiğim zaman* istikbalin başımıza getireceği şeyleri düşünerek titriyorum. Bir ordu galip gelecek ve Pâyidâr olacak* diğeri de mahv olacaktır. Çünkü şüphesiz* ikisi de sağlam sûrette devam edemezler. Türkler'in tarafında* kuvvetli bir imparatorluğun bütün kaynakları mevcut; hiç sarsılmamış bir kuvvet var; sefer görmüş askerler* zafer îtiyadları* meşakkatleri tahammül kabiliyeti* birlik* düzen* disiplin* kanaatkârlık ve uyanıklık var. Bizim tarafta ise* umûmi fakirlik* hususî israf* sarsılmış kuvvet* bozulmuş mâneviyât* tahammülsüzlük ve idmansızlık var. Askerlerimiz serkeştir* subaylarımız tamâkârdır. Disiplini istihkar ediyoruz. Sebatsizlik* serkeşlik* sarhoşluk* sefâhat* bizde bol bol mevcuttur. Bütün bunların en kötüsü düşmanın (Türkler'in) zafere* bizim de hezimete alışkın bulunmamamızdır. Neticenin ne olacağını tahminde tereddüt* artık caiz midir? Yalnız İran* bizim lehimize işe müdahale ediyor. Çünkü düşman* hücûma teşebbüs ettiği zaman arkalarını tehtid eden tehlikeyi (İran-ı) hesaba katmak mecburiyetindedir. Fakat İran bizim mukadderâtımızı geciktirmekten başka bir iş görmüyor. İran bizi kurtaramaz. Türkler* İranlılar ile işlerini neticelendirdikleri zaman* bütün Doğu'nun kuvvetlerinden yardım görerek* bizim boğazımıza atılacaklardır. Bu tehlikeye karşı ne kadar hazırlıksız bulunduğumuzu düşünmekten korkuyorum. (1 Haziran 1560'da Almanya'ya gönderdiği mektup) (Türk mektupları* H.C. Yalcın tercümesi. 141-2).

"İlk dikkat ettiğim husus* muhtelif teşkilatı mensup Türk askerlerinin* kendi karargâhları içinden hârice çıkmamaları idi. Bizim karargâhlarda cereyân eden işleri bilenler* buna inanmakta zorluk çekerler. Fakat gerçek şu ki* her tarafta tam bir sükûnet ve sessizlik hüküm sürüyordu. Kat'iyen kavga ve münakaşaya tesadüf edilmiyordu. Hiç bir türlü zorlama ve şiddet harekâtı görülmüyordu. Sarhoşluktan yahut kafa kızgınlığından ileri gelmiş yüksek sesler bile yoktu. Bundan başka* her taraf tertemizdi. Gübre yığınları* süprüntüler görülmüyordu. Göze* yahut buruna fena gelecek hiç bir şeye tesadüf etmedim. Bu gibi şeyleri Türkler yakıyorlar* yahut uzağa götürüyorlar. Neferler de büyük bir çukur açarak* pislikleri oraya gömüyorlar ve karargâhı tertemiz tutuyorlar. Bizim askerimiz arasında olduğu gibi hiç bir tarafta bir sarhoşluk* cünbüş yahut kumar gibi şeylere tesadüf edemezsiniz. Türkler kâğıt ve zar oyununu bilmezler.

Bundan başka* düşman memleketinde bulundukları ve muharebe yakın olduğu zaman* Türk askeri* ordularını başka bir zaman için geri bırakabilirler. Açlık yüzünden zayıf düşmüş oldukları bir sırada muharebeye girmemeleri için böyle yapılır. Bu emre itaat hususunda tereddüt gösterirlerse padişah* bizzat öğle üzeri* ordunun göreceği bir yerde yemek yer. Bu sûretle herkes* aynı vechile hareket etmeye cesaretlendirilmiş olur.

Türk ordugâhında (Amasya yakınlarında) bir bayram namazı seyrettim. Sarıklı başlardan mürekkep büyük bir topluluğun toplanmış olduğunu gördüm. Derin bir sessizlik içinde namazı idare eden dîn adamının sözlerini dinliyorlardı. Her saffın belirli bir durumu vardı. Ayrı saflar* dizildikleri açık sahrâda* tıpkı bir duvar gibi uzanıyordu.

ÇANAKKALE ZAFERİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDAN ALINTILAR

İngiliz Genarel Maude:
"Başka millet askerinin* artık muharebeyi kaybettik* yenildik diye silahını bırakıp savaştan vazgeçtiği hallerde* Türk askeri için muharebe yeniden başlar."

İngiliz Genareli Oglander:

"Türk Askerlerinin savaş ve muharebe için haiz olduğu yüksek niteliklerin önceden lâyıkiyle bilinmemesi İngilizler için felâket olmuştur. Türk askerlerinin ne yaman muharip olduğunu İngilizler kendileriyle dövüştükten sonra denemeyle anlamışlardır."

Çanakkale'deki Müttefik Ordular Başkomutanı olan İngiliz Generali Hamilton

"Çok cesur harbeden* iyi sevk ve idare edilen asil Türk Ordusunun karşısında bulunuyorsunuz."

AVUSTURYA GENEL VALİSİ LORD CASEY

"Biz Çanakkele yarımadasında Türkler'le savaşarak ve binlerce insanımızı kaybederek* kahraman Türk milletine ve onun eşsiz vatan sevgisine duyduğumuz büyük takdir ve hayranlıkla ayrıldık."

Bütün Avustralya'lılar mehmetçiği kendi evlâtları gibi sever. Onun mertliği* vatan ve insan sevgisi* siperlerdeki dayanılmaz heybeti ve cesareti* bütün Anzakları hayran bırakan yurt sevgisi* insanlığın örnek alacağı büyük hasletlerdir. Mehmetçiğe minnet ve saygılarımla.

GENERAL HAMİLTIN- Çanakkale'de Müttefik kuvvetleri başkomutanı

"Kılıcı insafsız bir maharetle kullanan Türk eli* mağlup ettiği insanların yarasını sarmakta da ustadır."

İngiliz Mareşal Frenç:

"Türk askerleri korku bilmez* dünyada yenilgi adında bir kavram tanımaz. Türkler Asya'nın centilmenleridir."

BEŞİNCİ OSMANLI ORDUSU KUMANDANI MAREŞAL LİMAN VON SANDERS

"Bir asker için mutluluk denen bir şey varsa* Türk'lerle omuz omuza savaşmaktır diyebilirim. Fakir insanlardı; buğday kırığından yapılmış çorba* en önemli yemekleriydi. Sağlıksız su içerlerdi; çamur barınaklarında yatarlardı; fakat en modern silah ve araçlarla donanmış düşmanlarına karşı aslanlar gibi savaşırlardı. Bu insanların kalplerinde sadece ve sadece ulvî bir vatan sevgisi vardır. Ölüme onlar kadar gülümseyerek giden bir millet ferdi daha görmedim."

Lord Byron

"Şehitleri şehit yapan ölümleri değil* ölümlerinin sebebidir."

Müttefik Orduları Başkomutanı General Jean Hamilton

"...Evet* insan ruhunu yenmek oluyor. Dünyada hiçbir ordu bu kadar sürekli ayakta kalamaz. Sadece bugün 1800 şarapnel attı. Aylardan beri gece gündüz savaş gemilerimiz mevzilerini bombalıyor. Son derece hırpalanmış Türkleri koruyan Cenab-ı ALLAH'larından ayırmak için başka ne yapabilir!..."

Üsteğmen Casey

"25 Nisan 1915 günü Conk Bayırı'nda Türkler ve birleşik kuvvetleri arasında korkunç siper savaşları oluyor. Siperler arasında 8-10 metre mesafe var. Süngü hücumundan sonra savaşa ara verildi. Askerler siperlerine çekildi. Yaralılar ve ölüler toplanıyor. İki siper arasında açıkta ağır yaralı ve bir bacağı kopmak üzere olan İngiliz yüzbaşısı avazı çıktığı kadar bağırıyor* ağlıyor* kurtarın diye yalvarıyordu. Ancak hiçbir siperden* kimse çıkıp yardım edemiyordu. Çünkü en küçük bir kıpırdanışta yüzlerce kurşun yağıyordu. Bu sırada akıl almaz bir olay oldu. Türk siperlerinden beyaz bir bayrak sallandı. Arkasından aslan yapılı bir Türk askeri* silahsız siperden çıktı. Hepimiz donup kaldık. Kimse nefes alamıyor* ona bakıyorduk. Asker yavaş adımlarla yürüyor* siperdekiler nişan almış bekliyordu. Asker yaralı İngiliz subayını okşar gibi yerden kucakladı* kolunu omzuna attı. Ve bizim siperlere doğru yürümeye başladı. Yaralıyı usulca yere bırakıp geldiği gibi kendi siperlerini döndü. Teşekkür bile edemedik. Savaş alanlarında günlerce bu kahraman Türk askerinin cesareti* güzelliği ve insan sevgisi konuşuldu.
 

şövalye

Üye
4 Eyl 2006
119
0
kardeş eyw.sağolasın valla okuduğum zaman gözlerim doluyordu.kahraman mehmetçiğin düşmanlarına bile yaptığı iyilik *mertlik ve cömertlik gibi kavramları tüm dünyaya tanıtan bir ordu varsa bizim şanlı ordumuz MEHMETÇİKTİR...

VATAN ONLARA MİNNNETTAR...
 

karakan

Yeni üye
26 Ocak 2007
9
0
İşte böle yazıları okudukça atalarımıza olan hayranlığım artıyor. şimdi nerde o komutanlar :(
Ellerine sağlık çok güzel bir yazı .Sağlıcakla
 

burak61

Yeni üye
30 Haz 2007
16
0
rodeo kardeş doğru diyon da amerikayı işgal ettiğimizde tövbe ettirmemize zaman vermemize gerek kalmayacak çünkü hepsinin kafasını uçurtcağız
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.