THT DUYURU

chat
Sağlık Sağlık Dünyasından Haberler

ugursuz reklam
takipci
Seçenekler

Sağlık Nedir

TURKSTFN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Özel Üye
Üyelik tarihi:
04/2013
Mesajlar:
23.265
Konular:
5520
Teşekkür (Etti):
239
Teşekkür (Aldı):
3009
Ticaret:
(0) %
1
21572
15-12-2013 15:53
#1
Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, "sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali" olarak açıklar.[kaynak belirtilmeli] Yaşayan bir organizmada, organizmanın dengede olduğu bir durum olarak tanımlanabilir. Bu dengeli durumda organizmaya giren ve organizmadan çıkan madde ve enerji miktarı (organizmanın normal büyüme sürecinde kullanılan madde gözardı edildiğinde) yaklaşık olarak eşittir ve organizmanın hayatta kalma beklentisi vardır.


Ülkemizde Sağlık Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarının sağlığını korumak, sağlık
düzeyini yükseltmek, hasta ve yaralıların tedavi edilmelerini sağlamak, gerektiğinde
rehabilite hizmetlerini sunmak amacıyla kurulmuĢ en üst düzeyde bir teĢkilattır.
Sağlık Bakanlığı teĢkilatı ile ilgili düzenleme; milli mücadele dönemlerinde
Ankara’da kurulan ilk milli hükümet tarafından 2 Mayıs 1920 tarihinde çıkarılan 3 sayılı
kanun içerisinde yer almıĢtır. 3 sayılı kanun ile Sağlık Bakanlığı “Sıhhat ve Ġçtima-i
Muavenet Vekâleti” adı ile teĢkilatlanmıĢtır. Ülkemizdeki tüm sağlık hizmetlerinin
yürütülmesi görevi bu bakanlığa verilmiĢtir. Dr. Adnan Adıvar ilk sağlık bakanı olmuĢtur.
Sağlık Bakanlığının teĢkilat yapısını ve görevlerini düzenleyen 181 sayılı “Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”
14 Aralık 1983 tarih ve 18251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır. Cumhuriyet tarihi
boyunca sağlık teĢkilatında bazı değiĢiklikler yapılmasıyla birlikte en son 24 Ocak 1989 tarih
ve 356 sayılı "Sağlık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname" ile Bakanlığın ismi “Sağlık Bakanlığı” olarak değiĢtirilmiĢ ve hizmet
koĢullarına göre merkez ve taĢra örgütü geliĢtirilerek bugünkü örgüt ve yönetim biçimi
oluĢturulmuĢtur.Sağlık Bakanlığının Görevleri


Anayasal çerçevede devletin sağlık hizmetleri alanındaki rolü ve görevi ülkemizde aile
sağlığının korunması ve geliĢtirilmesine yönelik hizmetlerin, devletin sorumluluğunda
olduğu Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41. Maddesinde Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir:

“Aile, Türk toplumunun temelidir ve eĢler arasında eĢitliğe dayanır. Devlet, ailenin
huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlaması öğretimi ile
uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teĢkilatı kurar.”
Yine Anayasamızın 56. maddesinde çevre sağlığının korunmasına iliĢkin
düzenlemelerin yapılması, sağlığın korunması ve geliĢtirilmesi, sağlık hizmetlerinin
planlanması ve sunumunun gerçekleĢtirilmesi, gerekli denetimlerin yapılması ve sağlık
hizmetlerinin maliyetinin karĢılanması için finansman kaynakları sağlanmasının devletin
sorumlulukları arasında olduğu belirtilmiĢtir:
“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama hakkına sahiptir. Çevreyi geliĢtirmek,
çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaĢların ödevidir.
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve
madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak iĢbirliğini gerçekleĢtirmek amacıyla sağlık
kuruluĢlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet bu görevini kamu ve
özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak onları denetleyerek yerine
getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir Ģekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık
sigortası kurulabilir.”
Sağlık Bakanlığı’nın görevleri aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir.
 Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hâli içinde
sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla
ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her
türlü tedbiri almak, gerekli teĢkilatı kurmak ve kurdurmak,
 BulaĢıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaĢarak koruyucu, tedavi edici
hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak,
 Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak,
 Ġlaç, uyuĢturucu vb. maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve
denetlemek; farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım
yerlerinin açılıĢ ve çalıĢmalarını esaslara bağlamak, denetlemek,
 Gerekli aĢı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve
gerekirse ithalini sağlamak,
 Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım ve KöyiĢleri
Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve mahalli idarelerle iĢbirliği suretiyle gıda
maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini
yürütmek,
 Mahallî idareler, ilgili diğer kuruluĢlarla iĢbirliği suretiyle çevre sağlığını
ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
 BulaĢıcı, salgın insan hastalıklarına karĢı kara hudut kapıları, deniz ve hava
limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak,
 Kanser, verem ve sıtma ile savaĢ hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet
veren kurum ve kuruluĢların çalıĢmalarının koordinasyonunu ve denetimini
sağlamak,
13
 Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve iĢletmek,
meslek personelini yetiĢtirmek,
 Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve
kuruluĢlarla iĢbirliğinde bulunmaktır.
--------------------- Turkhackteam dışında sosyal medya,forum ve gruplarda hesabım bulunmamaktadır .
Konu TURKSTFN tarafından (15-12-2013 16:31 Saat 16:31 ) değiştirilmiştir.
azer07 Teşekkür etti.
-SiPaHi- - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yardımsever
Üyelik tarihi:
01/2012
Nereden:
İstanbul
Mesajlar:
12.866
Konular:
1289
Teşekkür (Etti):
656
Teşekkür (Aldı):
2790
Ticaret:
(0) %
15-12-2013 16:17
#2
Güzel bir paylaşım,ellerine sağlık / Sabit.
--------------------- ............

Hayat bu, bir bakarsın her şey bir anda son bulur. Hayat bu, son dediğin an her şey yeniden can bulur.

......
azer07 Teşekkür etti.

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler