THT DUYURU

Sosyal medya ve Sosyal Platformlar Sosyal Medya Ve Sosyal Platformlar Hakkında Her şey.

Seçenekler

Windows Da Bilmedikleriniz

HaCKeDN0ChanceNooB - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
11/2011
Nereden:
Venüs
Mesajlar:
199
Konular:
35
Teşekkür (Etti):
0
Teşekkür (Aldı):
33
Ticaret:
(0) %
0
901
29-01-2012 18:18
#1
Belgeler menüsüne bir dosya ekleme
uses kısmına ShlOBJ unitini ekleyin;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
s : string;
begin
s := 'C:\DownLoad\deneme.html';
SHAddToRecentDocs(SHARD_PATH, pChar(s));
end;
________________________________________
Belgeler menüsünü temizleme
uses kısmına ShlOBJ unitini ekleyin;
SHAddToRecentDocs(SHARD_PATH, nil);
________________________________________
Duvar kağıdını değiştirmek
var
s: string;
begin
s := 'c:\windows\cars.bmp';
SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER, 0, PChar(s),0);
________________________________________
Başlat butonunu gizlemek veya kullanılmaz hale getirmek
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Rgn : hRgn;
begin
// Başlat butonunu gizle
Rgn := CreateRectRgn(0, 0, 0, 0);
SetWindowRgn(FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWn d', nil),
0,
'Button',
nil),
Rgn,
true);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
//Gizlenen Başlat butonunu eski haline döndürmek için
SetWindowRgn(FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWn d', nil),
0,
'Button',
nil),
0,
true);
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
//Başlat butonunu kullanılmaz yap
EnableWindow(FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWn d', nil),
0,
'Button',
nil),
false);
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
//Kullanılmaz yapılan Başlat butonunu eski haline getirmek için
EnableWindow(FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWn d', nil),
0,
'Button',
nil),
true);
end;
________________________________________
Bir programın çalıştırılması
WinExec('c:\windows\calc.exe',sw_show);
WinExec('C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE C:\WINDOWS\WIN.INI', SW_SHOWNORMAL);
WinExec('COMMAND.COM', SW_SHOWNORMAL);
WinExec('COMMAND.COM /C DIR *.*', SW_SHOWNORMAL);
________________________________________
Harddiskin seri numarasının bulunması
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
VolumeSerialNumber : DWORD;
MaximumComponentLength : DWORD;
FileSystemFlags : DWORD;
SerialNumber : string;
begin
GetVolumeInformation('C:\',
nil,
0,
@VolumeSerialNumber,
MaximumComponentLength,
FileSystemFlags,
nil,
0);
SerialNumber := IntToHex(HiWord(VolumeSerialNumber), 4) + '-' +
IntToHex(LoWord(VolumeSerialNumber), 4);
Memo1.Lines.Add(SerialNumber);
end;
________________________________________
Windows ve System klasörlerinin bulunması
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
a : Array[0..144] of char;
begin
GetWindowsDirectory(a, sizeof(a));
ShowMessage(StrPas(a));
GetSystemDirectory(a, sizeof(a));
ShowMessage(StrPas(a));
end;
________________________________________
Windows lisans bilgilerinin (isim ve şirket) bulunması
uses kısmına Registry unitini ekleyin;
procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);
var
reg: TRegIniFile;
begin
reg := TRegIniFile.create('SOFTWARE\MICROSOFT\MS SETUP (ACME)\');
Memo1.Lines.Add(reg.ReadString('USER INFO', 'DefName', 'Mustafa ŞİMŞEK'));
Memo1.Lines.Add(reg.ReadString('USER INFO', 'DefCompany', ''));
reg.free;
end;
________________________________________
Speakerdan Beep sesi çıkartma
MessageBeep(word(-1));
________________________________________
Bir Denetim Masası uygulamasını çalıştırmak
Control Panel uygulamaları Windows\System klasörü altında bulunur. *.CPL uzantılı dosyalardır. Bu uygulamaları Control.Exe programı ile çalıştırabilirsiniz. Bazı Control Panel uygulamaları Windows\System klasöründe bulunmaz. Bunların ismini vererek çalıştırabilirsiniz.
WinExec('C:\WINDOWS\CONTROL.EXE TIMEDATE.CPL', sw_ShowNormal);
WinExec('C:\WINDOWS\CONTROL.EXE MOUSE', sw_ShowNormal);
WinExec('C:\WINDOWS\CONTROL.EXE PRINTERS', sw_ShowNormal);
Windows 9x ve NT'de ortak olarak kullanılan bazı denetim masası uygulamaları
access.cpl: Erişilebilirlik
appwiz.cpl: Program ekle/kaldır
desk.cpl: Görüntü
intl.cpl: Bölgesel ayarlar
joy.cpl: Oyun çubuğu
main.cpl: Fare
mmsys.cpl: Çoklu ortam
modem.cpl: Modem
sysdm.cpl: Sistem
timedate.cpl: Tarih/Saat
________________________________________
Windows'u kapatmak veya yeniden başlatmak(reboot)
Win9x'te bilgisayarı kapatmak veya yeninden başlatmak için :
ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN,0); //yeniden başlatmak için EWX_REBOOT
________________________________________
Ekran koruyucusunu kapatmak ve açmak
//kapatmak için
SystemParametersInfo(SPI_SETSCREENSAVEACTIVE,
0,
nil,
0);
//açmak için
SystemParametersInfo(SPI_SETSCREENSAVEACTIVE,
1,
nil,
0);
________________________________________
Ekran kartım kaç rengi destekliyor
Ekran kartınızın kaç rengi desteklediğini aşağıdaki kodla bulabilirsiniz.
(1 shl (GetDeviceCaps(Form1.Canvas.Handle, BITSPIXEL) *
GetDeviceCaps(Form1.Canvas.Handle, PLANES)));
________________________________________
Windows Gezginini istediğiniz bir klasörle açma
uses kısmına ShellApi unitini ekleyin.
ShellExecute(0,
'explore',
'C:\WINDOWS', //buraya açmak istediğiniz klasörü yazın.
nil,
nil,
SW_SHOWNORMAL);
________________________________________
Windows'un Bul (Find File) diyalog penceresini istediğiniz bir klasörle açma
Windows'ta Başlat->Bul->Dosyalar ve Klasörler ile açtığınız Bul diyalog penceresini Delphi içerisinden hem de istediğiniz yolu vererek çalıştırabilirsiniz.
uses kısmına ddeman unitini ekleyin.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
with TDDEClientConv.Create(Self) do begin
ConnectMode := ddeManual;
ServiceApplication := 'explorer.exe';
SetLink( 'Folders', 'AppProperties');
OpenLink;
ExecuteMacro('[FindFolder(, C:\DOWNLOAD)]', False); //diyalog açıldığında konum kısmında
CloseLink; //olmasını istediğiniz klasör.
Free;
end;
end;
________________________________________
Pencerenin kapatma düğmesini etkisiz hale getirme
Pencerenin başlık çubuğunda bulunan kapatma düğmesini (X) etkisiz hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda sistem menüsündeki Kapat(Close) seçeneğide kaybolur. Bunun için aşağıdaki gibi bir kod yazmalısınız.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
hwndHandle : THANDLE;
hMenuHandle : HMENU;
begin
hwndHandle := FindWindow(nil, 'Form1'); //Form1 pencerenin başlığını göstermektedir.
if (hwndHandle <> 0) then begin //Burayı uygulamanıza göre değiştirin
hMenuHandle := GetSystemMenu(hwndHandle, FALSE);
if (hMenuHandle <> 0) then
DeleteMenu(hMenuHandle, SC_CLOSE, MF_BYCOMMAND);
end;
end;
________________________________________
Uygulamam Windows her açıldığında otomatik çalışsın
uses kısmına Registry unitini ekleyin.
{$IFNDEF WIN32}
const MAX_PATH = 144;
{$ENDIF}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
reg: TRegistry;
begin
reg := TRegistry.Create;
reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
reg.LazyWrite := false;
reg.OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVer sion\Run',false);
reg.WriteString('Uygulamam', uygulamanızın_yolu_ve_adı);
reg.CloseKey;
reg.free;
end;
________________________________________
Klasöre Gözat diyalogunu kullanarak bir klasörü seçme
uses kısmına ShellAPI ve ShlObj unitlerini ekleyin.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
TitleName : string;
lpItemID : PItemIDList;
BrowseInfo : TBrowseInfo;
DisplayName : array[0..MAX_PATH] of char;
TempPath : array[0..MAX_PATH] of char;
begin
FillChar(BrowseInfo, sizeof(TBrowseInfo), #0);
BrowseInfo.hwndOwner := Form1.Handle;
BrowseInfo.pszDisplayName := @DisplayName;
TitleName := 'Lütfen bir klasör seçin';
BrowseInfo.lpszTitle := PChar(TitleName);
BrowseInfo.ulFlags := BIF_RETURNONLYFSDIRS;
lpItemID := SHBrowseForFolder(BrowseInfo);
if lpItemId <> nil then begin
SHGetPathFromIDList(lpItemID, TempPath);
ShowMessage(TempPath);
GlobalFreePtr(lpItemID);
end;
end;
________________________________________
Bir web adresini açma
uses kısmına Shellapi unitini ekleyin;
ShellExecute(Handle,
'open',
'http://www.geocities.com/siliconvalley/campus/4958/',
nil,
nil,
sw_ShowMaximized);
________________________________________
Bir DOS programını çalıştırma ve çalışması bitince penceresini kapatma
WinExec('command.com /c progdos.exe',sw_ShowNormal); //progdos.exe çalıştırılıyor.
(* eğer ikinci paremetreyi sw_Hide yaparsanız kullanıcı programın çalıştığını görmez. *)
________________________________________
Alt + Tab ve Ctrl + Esc tuşlarının kullanılmaz hale getirilmesi
var
OldVal : LongInt;
begin
SystemParametersInfo (97, Word (True), @OldVal, 0)
(* Word(False) ile kullanırsanız tuşları tekrar kullanabilirsiniz. *)
________________________________________
Bir menü öğesine resim ekleme
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
Bmp1 : TPicture;
begin
Bmp1 := TPicture.Create;
Bmp1.LoadFromFile('c:\deneme\turkey.bmp');
SetMenuItemBitmaps( deneme1.Handle,
0,
MF_BYPOSITION,
Bmp1.Bitmap.Handle,
Bmp1.Bitmap.Handle);
end;
________________________________________
Ağ ortamında makinenin ismini bulma
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Makine_ismi:array[0..255] of char;
BufferSizeWORD;
begin
BufferSize:=SizeOf(Makine_ismi);
GetComputerName(@Makine_ismi,BufferSize);
Showmessage(Makine_ismi);
end;
________________________________________
Ağ ortamında login olmuş kullanıcı ismini bulma
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Kullanici_ismi:array[0..255] of char;
BufferSizeWORD;
begin
BufferSize:=SizeOf(Kullanici_ismi);
GetUserName(@Kullanici_ismi,BufferSize);
Showmessage(Kullanici_ismi);
end;
________________________________________
Ekran çözünürlüğünü nasıl öğrenirim
Screen.Width //yatay çözünürlük
Screen.Height //dikey çözünürlük
MessageDlg('Şu anda ' + IntToStr( Screen.Width ) +' x '+
IntToStr( Screen.Height )+' çözünürlükte çalışıyorsunuz',
mtInformation, [mbOk], 0 );
________________________________________
Taskbar'ın (Görev çubuğu) AutoHide özelliği açık mı, kapalı mı?
uses kısmına ShellAPI unitini ekleyin.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
ABData : TAppBarData;
begin
ABData.cbSize := sizeof(ABData);
if (SHAppBarMessage(ABM_GETSTATE, ABData) and ABS_AUTOHIDE) > 0 then
Showmessage('Autohide özelliği açık');
end;
________________________________________
Programım biraz beklesin
Bazı işlemlerden sonra diğer bir işlemi çalıştırmadan önce bir süre beklemek istersiniz. Bu gibi durumlarda Sleep komutunu kullanabilirsiniz. Burada verilen değer milisaniye cinsindendir. (1 saniye=1000 milisaniye)
Sleep(10000) //10 saniye bekler
________________________________________
Caps lock tuşu açık mı, kapalı mı?
if (GetKeyState(VK_CAPITAL) and $01)<>0 then
Showmessage ('caps lock açık');
________________________________________
İmleci (cursor) gizleyip, tekrar gösterme
ShowCursor(False) //imleci gizler
ShowCursor(True) //imleci tekrardan gösterir.
________________________________________
Ekran görüntüsünü alın
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
DCDesk: HDC;
begin
DCDesk:=GetWindowDC(GetDesktopWindow);
BitBlt(Form1.Canvas.Handle, 0, 0, Screen.Width, Screen.Height,DCDesk, 0, 0,SRCCOPY);
ReleaseDC(GetDesktopWindow, DCDesk);
end;
Not: Yukarıdaki kod ekran görünütüsünü form üstüne alır. Image bileşeni içine ekran görüntüsünü almak için form üzerine bir image bileşeni yerleştirin ve Form1.Canvas.Handle yerine Image1.Canvas.Handle yazın.
________________________________________
Map Network Drive diyalogunu açma
WNetConnectionDialog ( 0, RESOURCETYPE_DISK );
________________________________________
Bir dosyayı bağlantılı olduğu uygulama ile açma
uses kısmına shellapi unitini ekleyin.
shellexecute(0,'open', 'c:\test\2.avi','','',SW_NORMAL);
________________________________________
Temp klasörünü bulma
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
temp_klasor: array[0..MAX_PATH] of char;
begin
GetTempPath(SizeOf(temp_klasor), @temp_klasor);
ShowMessage(temp_klasor);
end;
________________________________________
Ekran koruyucuyu çalıştırmak
PostMessage(GetDesktopWindow, WM_SYSCOMMAND, SC_SCREENSAVE, 0);
________________________________________
Güç koruma modunda (Power Safe Mode) çalışan monitörü kapatıp açma
Monitörü kapatmak için :
SendMessage(Application.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 0);
Monitörü açmak için :
SendMessage(Application.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, -1);
________________________________________
Windows Tarih/Saat Özellikleri (Date/Time Properties) iletişim kutusunu açma
Winexec('Control.exe Date/Time',sw_shownormal);
________________________________________
Windows'ta yüklü bulunan yazıcıları listeleme
uses kısmına printers unitini ekleyin
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Printer:TPrinter;
begin
Printer:=TPrinter.Create;
Listbox1.Items.Assign(Printer.Printers)
end;
{Bu ipucu Abdurrahman Sinanoğlu tarafından gönderilmiştir}
________________________________________
Programımın Windows NT'de çalıştığını nasıl tespit ederim
if Win32Platform = VER_PLATFORM_WIN32_NT then
ShowMessage ('NT''de çalışıyorsunuz!');
________________________________________
Windows oturumunu kapatma (log off)
ExitWindows (0,0);
________________________________________
CPU tipini nasıl tespit ederim
uses kısmına Registry unitini ekleyin. Aşağıdaki fonksiyon ile CPU tipini bulabilirsiniz.
function CPUType: string;
var
Reg: TRegistry;
begin
CPUType := '';
Reg := TRegistry.Create;
try
Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
if Reg.OpenKey('\Hardware\Description\System\CentralP rocessor\0', False) then
CPUType := Reg.ReadString('Identifier');
finally
Reg.Free;
end;
end;
________________________________________
Bir klasördeki tüm dosyaları silme
uses kımına ShellApi komutunu ekleyin. Aşağıdaki kod bir klasördeki tüm dosyaları çöp tenekesine atar. Daha fazla seçenek için Delphi yardıma başvurun.
procedure TumDosyalariSil;
var
T:TSHFileOpStruct;
begin
fillchar(T, sizeof(T), 0 );
with T do begin
Wnd:=0;
wFunc:=FO_DELETE;
pFrom:='E:\Temp\TestDel\*.*'#0;
fFlags:=FOF_ALLOWUNDO or FOF_FILESONLY or
FOF_SILENT or FOF_NOCONFIRMATION;
end;
SHFileOperation(T);
end;
________________________________________
Windows NT/2000/XP'yi Kapatmak
2000 ve XP'de bilgisayarı kapatmak için gerekli yetkiye sahip olmanız lazım. Aşağıda kodla bilgisayarı kapatabilirsiniz.
var
tkHandle : THandle;
BufferLun,ret : DWORD;
tk,tkPrevious : TTokenPrivileges;
LID : TLargeInteger;
LUID : TLuIDAndAttributes;
versione : TOSVersionInfo;
begin
BufferLun := 1024;
ret := 0;
versione.dwOSVersionInfoSize := sizeof(versione);
GetVersionEx(versione);
if versione.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT then
begin
tkHandle := GetCurrentProcess;
OpenProcessToken(tkHandle,TOKEN_ALL_ACCESS,tkHandl e);
LookupPrivilegeValue(PChar(''),PChar('SeShutDownPr ivilege'),LID);
LUID.Luid := LID;
LUID.Attributes := SE_PRIVILEGE_ENABLED;
tk.PrivilegeCount := 1;
tk.Privileges[0] := LUID;
AdjustTokenPrivileges(tkHandle,False,tk,BufferLun, tkPrevious,ret);
end;
ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN or EWX_PowerOff,0);
end;
________________________________________
*.wav (ses) dosyalarını çaldırmak
Bu iş için PlaySound isimli api'yi kullanabilirsiniz. Api geniş bir parametre aralığına sahip, detaylar için Delphi ile gelen Win32 yardım dosyasına bakabilirsiniz.
PlaySound('C:\WINDOWS\MEDIA\Windows Start.wav', 0, Snd_FileName or Snd_Async);
________________________________________
Programımın simgesi Tray'de (saatin yanında) gözüksün
Bu işi yapan birçok bileşen var. Bunlardan en iyisi artık bedava olarak dağıtılan TurboPower ShellShock paketi içindeki tray bileşeni. Bu paketi indirip kurun. İndirme detayları için sitedeki 3. Parti bileşenler kısmındaki TurboPower yazısına bakabilirsiniz.
________________________________________
Programım Windows 2000/Xp'de düzgün çalışıyor, Win9x'te TComboBox bileşeninde xxx.Items.String EReadError veriyor
Bu hata genellikle sistem kaynakları yetersiz olduğu zaman alınmakta. Win 9x'te sistem kaynakları biraz sınırlı.

Diğer programlarda bu tip hatalar almıyorsanız, programınızda aldığınız kaynakları ve bunları işi bittiği anda serbest bırakıp bırakmadığınızı kontrol edin.
Win9x'te user ve gdi kaynakları hala sınırlı. TWinControl sınıfından türeyen componentlerin hepsi handle'a sahiptir. Win9x'te handle sayısı 16K ile sınırlı. Ayrıca glyph, image, imagelist ve font gibi componentler de gdi kaynaklarını kullanırlar. Bu da sınırlı Win9x'te. Aşağıdaki noktalara dikkat edin.

1. Kesin çözüm 2000 veya XP'ye terfi. Eğer işyeri ise güvenlik gibi başka nedenlerle bu en iyi çözüm olacaktır. Biliyorsunuz Win9x'in hedef kitlesi ev kullanıcıları.

2. Formları otomatik create etmeyin. Gerektiği zaman oluşturup işi bitince yok edin.

3. TWinControl'den türeyen bileşenler yerine grafik componentler kullanın. Mesela Panel yerine Bevel kullanın. Grafik componentlerin handle'ları olmadığı için Windows kaynaklarını kullanmazlar.

4. Kendi oluşturduğuz nesneleri yok edin. Mesela bir stringlist oluşturup, daha sonra yok etmezseniz program kapatılsa bile hafızada kalmaya devam eder. Aynı kodu programda bir çok kez çağırıyorsanız gerisini siz düşünün.

5. Windows'ta resource monitör isimli bir program var. Yüklü değilse Program ekle/Kaldır windows kısmından kurabilirsiniz. Burdan user ve gdi resource kısmını takip ederek nerelerde kaynakların kritik noktalara indiğini takip edip önlem alabilirsiniz.

6. Herşey yolunda olsa bile eğer bir formda çok fazla bileşen veya resim vs. varsa buda etkileyebilir. Geçenlerde birisi 1600 tane buton olan bir formdan bahsediyordu.
________________________________________
Başka bir uygulamayı kapatmak
Programatik olarak başka bir uygulamayı kapatmak için, uygulamay WM_QUIT mesajı göndermeniz lazım.
function KillApp(const sCapt: PChar) : boolean;
var AppHandle:THandle;
begin
AppHandle:=FindWindow(Nil, sCapt);
Result:=PostMessage(AppHandle, WM_QUIT, 0, 0);
end;

Kullanılışı :
if not KillApp('Pencere başlığı') then
ShowMessage('Uygulama kapatılamadı!');
________________________________________
CD'nin takılıp çıkarıldığından haberdar olma
Bunun için WM_DEVICECHANGE mesajlarını yakalamamız lazım.
private kısmına aşağıdaki satırı ekleyin :
procedure WMDeviceChange(var Msg: TMessage); message WM_DEVICECHANGE;
bu da yakalama kısmı :
procedure TForm1.WMDeviceChange (var Msg: TMessage);
const
CD_IN = $8000;
CD_OUT = $8004;
var
Mesaj : String;
begin
inherited;
case Msg.wParam of
CD_IN : Mesaj := 'CD takıldı';
CD_OUT : Mesaj := 'CD çıkarıldı';
end;
ShowMessage(Mesaj);
end;
________________________________________
Sürücü (drive) tipini belirlemek
Formun üzerine bir memo ve bir buton koyun ve aşağıdaki kodu yazın.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Drive: Char;
DriveLetter: String[4];
begin
for Drive := 'A' to 'Z' do
begin
DriveLetter := Drive + ':\';
case GetDriveType(PChar(Drive + ':\')) of
DRIVE_REMOVABLE: Memo1.Lines.Add(DriveLetter + ' Disket Sürücü(Floppy Drive)');
DRIVE_FIXED: Memo1.Lines.Add(DriveLetter + ' Sabit disk(Fixed Drive)');
DRIVE_REMOTE: Memo1.Lines.Add(DriveLetter + ' Ağ sürücüsü(Network Drive)');
DRIVE_CDROM: Memo1.Lines.Add(DriveLetter + ' CD-Rom(CD-ROM Drive)');
DRIVE_RAMDISK: Memo1.Lines.Add(DriveLetter + ' RAM Disk');
end;
end;
end;
________________________________________
Bir fontu (.ttf) Windows'a kurmadan uygulamanızda kullanma
Formun OnCreate ve OnClose olaylarına aşağıdaki kodları yazın.
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
AddFontResource('c:\FONTS\MyFont.TTF');
SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_FONTCHANGE, 0, 0);
end;

procedure TForm1.FormClose (Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
RemoveFontResource('C:\FONTS\MyFont.TTF');
SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_FONTCHANGE, 0, 0);
end;
________________________________________
Bir Klasördeki Dosyaları Başka Bir Klasöre Kopyalama
uses kısmına ShellApi unitini ekleyin.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
OpStruc: TSHFileOpStruct;
frombuf, tobuf: Array [0..128] of Char;
Begin
{The fillchars make sure the parameters are terminated by at least
two #0 characters, this is required since each parameter can hold
a list of zero-terminated strings, the extra #0 terminates the
list. }
fillChar( OpStruc, Sizeof(OpStruc), 0 );
FillChar( frombuf, Sizeof(frombuf), 0 );
FillChar( tobuf, Sizeof(tobuf), 0 );
StrPCopy( frombuf, 'c:\deneme\*.*' );
StrPCopy( tobuf, 'd:\deneme' );
With OpStruc DO Begin
Wnd:= Handle;
wFunc:= FO_COPY;
pFrom:= @frombuf;
pTo:[email protected];
fFlags:= FOF_NOCONFIRMATION or FOF_RENAMEONCOLLISION;
end;
ShFileOperation( OpStruc );
end;
________________________________________
Windows'un Özel Klasörlerini Açma
Aşağıdaki kodla Bilgisayarım, Masaüstü, Yazıcılar, Fontlar gibi özel Windows klasörlerini açabilirsiniz.
uses shellapi, ShlObj, ActiveX;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
exInfo: TShellExecuteInfo;
Procedure FreePidl( pidl: PItemIDList );
Var
allocator: IMalloc;
Begin
If Succeeded(SHGetMalloc(allocator)) Then Begin
allocator.Free(pidl);
{$IFDEF VER90}
allocator.Release;
{$ENDIF}
End;
End;

Begin
FillChar( exInfo, Sizeof(exInfo), 0 );
// initialize all fields to 0
With exInfo Do Begin
cbSize:= Sizeof( exInfo ); // required!
fMask := SEE_MASK_FLAG_DDEWAIT or SEE_MASK_IDLIST;
Wnd := Handle;
nShow := SW_SHOWNORMAL;
lpVerb := 'open';
ShGetSpecialFolder********( handle, CSIDL_DESKTOP , PItemIDLIst(lpIDList ));
End;
ShellExecuteEx( @exInfo );
FreePIDL( exinfo.lpIDList );
end;
Diğer özel klasörler : CSIDL_DESKTOP, CSIDL_PROGRAMS, CSIDL_CONTROLS, CSIDL_PRINTERS, CSIDL_PERSONAL, CSIDL_STARTUP, CSIDL_RECENT, CSIDL_SENDTO, CSIDL_BITBUCKET, CSIDL_STARTMENU, CSIDL_DESKTOPDIRECTORY, CSIDL_DRIVES (My Computer), CSIDL_NETWORK, CSIDL_NETHOOD, CSIDL_FONTS, CSIDL_TEMPLATES.

Internetten Arastırdım Icın Alıntı
--------------------- ♣ N0ChanceNooB ♣

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler