İPUCU

Trojan ve Virüsler Trojan ve Virüsler Hakkında Bilgiler.

Seçenekler

Bİr hacker'in vİcdani!!!

09-08-2010 22:00
#1
Üyelik tarihi:
08/2010
Mesajlar:
100
Teşekkür (Etti):
77
Teşekkür (Aldı):
18
Konular:
16
Ticaret:
(0) %
Bugün bir kifli daha yakaland›, tüm gazeteler yaz›yor.
“Bilgisayar suçu skandal›n› yaratan genç yakaland›”,
“Bankan›n sistemine giren hacker tutukland›”…
Lanet olas› çocuklar. Hepsi birbirine benziyor.
Fakat siz hiç, üç parça psikolojinizle ve 1950'lerin
teknolojik beyniyle, bir hacker'›n gözlerinin içine
bakt›n›z m›? Onu neyin zay›flatt›¤›n› hiç merak ettiniz
mi, hangi güçlerin onu keskinlefltirdi¤ini, onu neyin
kal›plaflt›rm›fl olabilece¤ini?
Ben bir hacker'›m, dünyama girin…
Benimki okulla bafllayan bir dünya… Di¤er çocuklar›n
ço¤undan daha zekiyim, ö¤rettikleri saçmal›k beni
s›k›yor…
Lanet olas› tembeller. Hepsi birbirine benziyor.
Bir ortaokul veya lisedeyim. Ö¤retmenlerin bir kesrin
nas›l sadelefltirilece¤ini anlatmas›n› on beflinci defa
dinledim. Anl›yorum. “Hay›r, Bayan Smith, ödevimi
göstermedim. Akl›mdan yapt›m.”
Lanet olas› çocuk. Muhtemelen baflkas›ndan kopya
çekti. Hepsi birbirine benziyor.
Bugün bir fley keflfettim. Bir bilgisayar buldum. Bir
saniye, bu muhteflem! Ben ne yapmas›n› istersem onu
yap›yor. E¤er yanl›fl bir fley yaparsa, benim hatamdan
dolay›d›r. Beni sevmedi¤inden de¤il…
Veya benden korktu¤unu hissetti¤inden de¤il…
Veya benim kendini be¤enmifl bir inek oldu¤umu
düflündü¤ünden de¤il…
Veya ö¤retmek istemedi¤inden ve burada olmamas›
gerekti¤inden de¤il…
Lanet olas› çocuk. Bütün yapt›¤› oyun oynamak. Hepsi
birbirine benziyor.
Ve sonunda olan oldu… Bir kap› aç›ld› bir dünyaya… Bir
ba¤›ml›n›n damarlar›ndan geçen eroin gibi telefon
tellerinden geçen, elektronik bir kalp at›fl› gönderildi,
günden güne bir bar›nak arand› beceriksizce… Bir pano
bulundu.
“‹flte bu… Ait oldu¤um yer buras›…”
Buradaki herkesi tan›yorum… Onlarla hiç buluflmam›fl
olsam da, onlarla hiç konuflmam›fl olsam da, onlar› bir
daha hiç duyamayacak olsam da… Hepinizi
tan›yorum…
Allah’›n belas› çocuk yine telefon hatt›n› kilitlemifl.
Hepsi birbirine benziyor…
Hepimizin birbirine benzedi¤ine, k*ç›n›za iddiaya
girersiniz… Biz okulda bifte¤i arzularken bebek
mamas›yla beslendik… Bo¤az›m›zdan geçirdi¤iniz et
parçalar› çi¤nenmifl ve tats›z oldu hep. Biz sadistler
taraf›ndan hükmedildik, ya da ilgisizler taraf›ndan
görmezden gelindik. Ö¤retecek bir fleyleri olan çok az
kifli bizi istekli ö¤rencileri olarak buldu karfl›s›nda, ama
bu kifliler bir çöldeki su damlalar› gibiydi.
Art›k bu bizim dünyam›z… Elektron ve anahtar›n
dünyas›, baud'un güzelli¤i. Biz var olan -belki biz
olmasak ucuz ve kalitesiz olacak- bir servisi para
ödemeden kullan›yoruz ve siz bize suçlu diyorsunuz. Biz
araflt›r›yoruz… Ve siz bize suçlu diyorsunuz. Biz bilginin
peflinden kofluyoruz… Ve siz bize suçlu diyorsunuz. Biz
deri rengi, milliyet ve dini önyarg›lar olmadan
yafl›yoruz… Ve siz bize suçlu diyorsunuz. Siz atom
bombalar› yapt›n›z, savafllar› bafllatt›n›z, öldürdünüz,
hile yapt›n›z, bize yalan söylediniz ve bizi bunlar›n
kendi iyili¤imiz için oldu¤una inand›rmaya çal›flt›n›z…
Ve hala suçlu biziz.
Evet, ben bir suçluyum. Benim suçum merak etmek.
Benim suçum insanlar› söyledikleriyle ve
düflündükleriyle yarg›lamak, görünüflleriyle de¤il. Benim
suçum sizden daha zekice davranmak. Bu beni asla
affetmeyece¤iniz bir suç…
Ben bir hacker'›m, ve bu benim bildirim. Beni
durdurabilirsiniz, fakat hepimizi asla
durduramayacaks›n›z… Sonuçta, hepimiz birbirimize
benziyoruz.
(Metnin orijinaline
www.phrack.org/show.php?p=7&a=3 adresinden
ulaflabilirsiniz. Manifestoyu ve kendi yorumlar›n› Loyd
Blankenship’in sesinden dinlemek isterseniz, H2K2
konferans›nda yapt›¤› konuflman›n kayd›n› CD’mizin
Dergiden bölümünde bulabilirsiniz.)
Kullanıcı İmzası
BİR HACKİN 40 YIL HATIRI VARDIR!!!__HackeR_QraL__
EMEĞE SAYGI BİR TEŞEKKÜR BİR DUA!!!
*-*_ESÇE_TEAM_*-*
BİZ BAŞKASINA BENZEMEYİZ ALLAH İÇİN SAVAŞIR VE ALLAH İÇİN ÖLÜRÜZ!!!
2 ŞEY BİLİRİZ__YA ZAFER YADA ŞEHADET...
dewilboys, |CobraStaB!|, kadi,r Teşekkür etti.

10-08-2010 10:06
#2
Üyelik tarihi:
07/2010
Mesajlar:
270
Teşekkür (Etti):
8
Teşekkür (Aldı):
37
Konular:
8
Ticaret:
(0) %
� bunlar yüzünden okuma hevesim kaçtı..
Kullanıcı İmzası
Özgürlük Kazanılmaz
Hak Edilir ve Alınır
Bana Gülüyorsunuz
Çünkü Farklıyım
Ben de Size Gülüyorum
Çünkü Hepiniz Aynısınız!!

10-08-2010 10:10
#3
ASİ_LoRD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
06/2009
Mesajlar:
1.665
Teşekkür (Etti):
113
Teşekkür (Aldı):
99
Konular:
22
Ticaret:
(0) %
Türkçesini yaz ne bu ya cins cins karakterler var
14-08-2010 20:39
#4
ezgi01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
08/2010
Mesajlar:
35
Teşekkür (Etti):
0
Teşekkür (Aldı):
2
Konular:
1
Ticaret:
(0) %
tşekürler
HackeR_QraL Teşekkür etti.

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
Sizin eklenti yükleme yetkiniz yok
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodları Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı