Domuz Eti

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
İslâmın Yüce Kitabı Kur'ân-ı Kerîm'de: Hukü-Kıy, ahlâKıy, sosyal ve ekonomik prensipler yanında tıp, astronomi, jeoloji, botanik ve zooloji gibi bilim dallarına dâir bilgiler de var.
İnsan sağlığını ilgilendiren tıbbî konular, özellikle bugünkü koruyucu hekimliğe dâir konular da mevcüd..
İşte domuz eti, bu tıbbî konulardan biridir.
Bir çok konularda olduğu gibi; insan sağlığını yakından ilgilendiren alkollü içkiler, bulaşıcı hastalıklar gibi mevzularda yeni bâzı buluşlar, bilgiler edinildikce Kur'ân-ı Kerîm'in asırlar önce ilmî görüşleri ortaya koyduğunu ve müsbet ilimlerin İSLÂM'ı te'yîd etdiğini görmekdeyiz..
Kur'ân-ı Kerîm'de, yasaklanmış bâzı hususların sebebleri de kısaca bildirilmekdedir. Meselâ: EN'AM sûresinin 145. inci âyetinde, domuzun yasaklanış sebebi olarak neci
ş, murdar, pis., olması zikredilmişdir.
Kumar ve içki için de ayni kelimeler kullanılmış ve insanlık için son derece zararlı ve tehlikeli oldukları beyan buyrulmuşdur.
Gerçekden domuz: Obur, hantal, ağır, gayretsiz ve pis görünüşlü bir hayvandır. (
Gerçekden domuz, hayvanlar içinde en hantal olanıdır. Yapılan araştırmalara göre domuz: saatde birbuçuk kilometre yürür; halbuki deve: Yirmikilometre, fil: otuzdokuz kilometre, yarış atı: altmışsekiz kilometre, Aslan: seksenbeş kilometre yol alır.)
• Her türlü pisliği, fare ve hayvan leşlerini bile
yer. Bu sebeble domuz, hayvanlar arasında en pis ve en kötü bir hayvan olarak bilinir.
• Domuz dışında bütün hayvanlar, vücüd bakımı ve temizliği yaparlar:
• Kürklü olanlar; postlarını,
• Kuşlar; tüylerim,
• Kedi, köpek, tilki, kurt gibi hayvanlar; pirelerini., temizler,
• Samur, fok, hattâ fareler bile temizlik yaparlar.
• Filler.çok defa çamura batar, sonra hortumlarıyla duş yaparak yıkanırlar..
• Temizlik yapmayan hayvan, hemen hemen yok gibidir; fakat domuz için böyle bir özellik hiç görülmemişdir.
Biz Türkler arasında domuz, çok defa hakaret mânâsında kullanılır:
• (O, domuzun biridir..)
• (Hınzır herif; pis, katı yürekli adam..)
• Cimri birisi için: (Domuzdan kıl koparır..)
• (Sen, ne domuzsun sen..)
• (Domuz gibi bilir; niyeti: iki alıb bir vermek) gibi..
Tasavvuf ehlince domuz: Şehveti temsil eder; bu, domuzun tabîatındaki hırs, açgözlülük ve doymazlık gibi huyları sebebiyledir.
Domuzun bütün pisliğini, çirkinliğini, kabalığım, hırsını, gaddarlığını bilmesine rağmen TÜM HIRİSTİYAN ÂLEMİ domuzu beslemekde, üretmekde ve etini de domuzcasına yemekde..
Süt küpünden: Süt, şarap küpünden: Şarap sızar misâli, domuz etini yiyenden de domuzluk sızacağı için hiristiyanlık âlemi domuz etini yedikçe domuzlaşmakda ve domuzluğu îcâbı Haçlı Seferleri dâhil tüm insanlığa kan kusturmakda; Ermenisi'yle, Rumu'yla, Vatikan'ıyla, Patrikhâne'siyle hülâsa domuzluğu ile Bosna, Afrika yânî tüm Dünyâda fitneler çıkarmakda, canlara kıymakda, ırzlarınâmusları kirletmekde.. hülâsa domuzluğunu göstermekdedir.
• Domuz etinin yasaklığı, Âdem Aleyhisselâm devrinden başlar.
• EVET; Âdem Aleyhisselâm'a dört şey haram kılınmışdı: Ölü eti, kan, domuz eti ve Allah'dan başkası adına boğazlanan hayvan.
• Domuz eti Tevrat'da da yasaklanmışdır. Yahudiler; Tevrat'ı başdan aşağı değişdirdikleri hâlde, domuz eti yasağına dokunmadılar.. Yahudi, bugün de domuz etini yememekde..
Aslında İncil'de de domuz; pis, murdar, bir hayvan olarak anılmakda.
Markos tarafından yazılan ve asıl İncil'e büyük ölçüde benzerlik gösteren İncil'de: (Pis ruhlar, domuzlara girdiler..) denilmekde.(1)
EVET: Yüce Kur'ân'ımız, domuz etini kat'î süretde yasaklıyor ve domuzun murdar-pis bir hayvan olduğunu bildiriyor.
• Bu sebeble biz Müslümanlar, domuzun etinden başka; yağının, derisinin ve kıllarının da haram olduğu inancını taşırız.
• İslâm'da domuzun alım satımı da haramdır.
• Yüce Peygamberimiz (sa.v) bir hadîs-i şeriflerinde meâlen: (Allah -c.c- içkinin, leşin, domuzun, putların alınıb satılmasını haram kılmışdır) buyurdu.'2'
İslâm; mü'minlerin, haram olan bir şeyle direkt veya dolaylı olarak temas etmesini, yânî haramlara yakın olmasını da men etmişdir. Meselâ: İslâm'da içki içmek haram olduğu gibi mü'mini, içkiyle temasa getirecek, yahüd içki içmeyi kolaylaştıracak şeyleri, içki içilen sofrada oturmayı, içki satmayı, taşımayı da yasaklamışdır.
İslâm: Domuz etini haram kıldığı gibi, domuz kılından yapılan diş fırçalarını, derisinden yapılan mamulleri kullanmayı da yasak etmişdir.
(1) BAB5/13, Kitâb-ı Mukaddes Şirketi, İstanbul, sayfa:39
(2) Sahî-i Müslim Tercümesi, cild: 5, Sayfa : 100
Prof. Dr. Asaf Ataseven
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
slÂm'da Domuz Etİ Neden YasaklanmiŞdir?. Çünki domuz, insanlara zararlı olan ve hastalık bulaşdıran bir hayvandır.
Bu hastalıklardan biraz sonra bahsedeceğiz.
Ancak hemen ifâde edelim ki bu yasak, sâdece domuza has değildir; domuz gibi leşlerle beslenen diğer hayvanlar, yırtıcı kuşlar, yırtıcı kara hayvanları ve bâzı deniz hayvanları için de geçerlidir.
Aslında bütün bu hayvanlar, Allah'ın yaratdığı birer mahlûkdur. Ve hepsi de insan için yaradılmışdır. Her birinin yeryüzünde bir vazîfesi ve
tabîatdaki dengenin sağlanmasında önemli rolleri vardır.
Ancak bu hayvanlar bu vazifeyi yerine getirirken, bir kısmının insan sağlığına zarar vermesi mümkündür. Fakat bu hayvanların insana daha zararlı olabilecek şeyleri ortadan kaldırarak tabîatdaki dengeyi sağlamak gibi bir vazifeyi yerine getirdikleri de bir gerçekdir.
Meselâ: Etleri yasaklanan tüm hayvanların ve bunlar arasında bilhassa domuzun, insanlara hastalığı bulaştırmasına karşılık, her pisliği hattâ leşleri bile yiyerek insanda hastalık yapabilecek pek çok sebebi ortadan kaldırması buna bir misâl teşkil eder.
Bir ara Hindistan'da sokakların temizliği, sokaklara salıverilen domuzlara yaptırıldı.
EVET: Domuzun da yeryüzünde bir vazîfesi var; bu kendine verilen tabîî vazifeyi her canlı gibi o da yerine getiriyor. İlâhî takdir, diğer eti yasaklanan hayvanlar gibi onun da etini ve herşeyini yasaklıyor. İnsanoğlunun buna uyması, kendi menfaati gereğidir. Lâkin insanların çoğu bunu bilmezler.
EVET; domuz eti neden yasaklanmışdır ve neden yasaklanmalıdır?
Daha önce de belirtdiğimiz gibi domuz, gerçekden pis bir hayvandır; etinin ve herşeyinin insan için çok zararlı olduğu ayan-beyan ortaya çıkmışdır.
Tababet, bu zararları ortaya çıkarmasaydı, gene de mü'minler: (Allah'ü Tealâ domuz etini yasakladı) diye onu yemezler ve ona âid herşeyden kaçınırlardı.
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Domuz Eti Ve Hastalik Sebebleri Domuz; karakteri kadar, yemek artıkları ve leşlerle beslenmesi yönünden de zararlı bir hayvandır.Domuz; bütün Dünyâda mikroplu artıklarla beslenir; bunun için hiç bir hayvanın beslenmesi domuzun ki kadar kolay ve mîde bulandırıcı değildir.
Alman hekim RECKEWEG: Türkçesi (İnsan sağlığı) mânâsına gelen kitabında şöyle diyor:
(Almanya'da domuzlar hastahâne artıklarıyle beslenir ve hastalara âid cerahatli sargı bezleri, yakılmak yerine domuzlara atılır. Böylece domuzla insan arasında zehirli ve mikroplu hastalık yapıcılarının bir dolaşımı sağlanmış olur. Aslında bu artıklar domuza verilmese bile domuz, tabiatının gereği olarak buldukça her türlü pisliği yer ve mikrop dolaşımını devam etdirir)
(Böylece domuzun bütün dokuları, özellikle lenf sistemi, çeşitli mikroplarla dolar ve insana her türlü hastalığı bulaştıracak hâle gelir.)
(Domuz eti yiyenlerin pek çoğu domuz etinin bu zararlarım pekâlâ bilirler; fakat ucuz olduğu için gene de yemeye devam ederler; halbuki insana domuz etinden bulaşabilecek hastalıkların tedavisi için ne harcayacaklarım her halde hiç düşünmezler.)
(Almanya'da Karaormanlar Bölgesinde çeşitli hastalıklara tutulmuş bir çiftçi ailesinde:
• Baba: Eklem kireçlenmesi, kalça veremi;
• Anne: Bacaklarda ekzama ve çıbanlar,
• Kızları: Bademcik iltihabı ve kalb yetmezliği,
• Oğulları: Ayni hastalık ve kan çıbanı,
• Diğer oğullarında: Akciğerde su toplanması... vardı..
(Kendilerine, bu hastalıklarının sebebinin çiftliklerinde besledikleri domuzlar olduğunu bildirerek uyardım.)
(Bu aile, domuzlarını satdılar, o çiftlikde İslâm ülkelerinde olduğu gibi- koyun sürüleri otlamaya başladı; ve onlar, ya temâmen veya büyük ölçüde hastalıklarından kurtulmuş oldular...)
Doktor RECKEWEG; domuz etinde bulunan bu zehirli hastalıkların sebebini (Sutoksin) olarak adlandırıyor; ve bunu, domuz etini yiyenlerde görülen hastalıkların baş sorumlusu olarak kabul ediyor.
Dr. RECKEWEG: İkinci Dünyâ Savaşında ROMMEL'in kuzey Afrika seferinde, askerlerin ayaklarında görülen bir çeşid yaradan -Trofik ülserden bahsediyor. Bu yaraların hiç bir ilaçla geçmediğini, askerlerin muharebeye iştirak edemediğini; bu hastalığın yerli halkda -Müslümanlar'da- görülmediğini; ordunun beslenmesi yerli halkın gıdasına göre ayarlanınca askerlerdeki bu yaraların temâmen kaybolduğunu söylüyor.
 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
Domuz Eti Ve Hastaliklari
DOMUZ ETİ VE HASTALIKLARI
Hangi domuz cinsi olursa olsun etlerinin kolestrin, kükürtyağ asitleri, histamin, büyüme hormonları bakımından zengin olduğu bir gerçekdir. Domuz eti, terkibindeki bu maddeler sebebiyle insan sağlığı açısından aşağıdaki hastalıklara sebeb olur.
l- Domuz etinde fazla mikdarda bulunan kolestrin ve yağ asitleri: Damar sertliği, tansiyon yüksekliği, kalb ve damar hastalıklarından sorumlu tutulmakdadır.
2- Domuz etinde bol mikdarda bulunan yağ dokusu, Mükopolisakkaritlerden ibâretdir. Bu madde; insan vücûdünde kıkırdak, kas ve sinirlere yerleşerek eklem iltihabı, mafsal kireçlenmesi, bel fıtığı gibi çeşitli hastalıklara sebeb olmakdadır.
3- Domuzlarda büyüme hormonu yüksek seviyededir; bu yüzdendir ki doğum esnasında bir kaç yüz gram olan domuz, altı ay içinde yüz kiloyu aşan bir domuz olmakdadır.
insanda bu büyüme hormonu; burun, çene, el ve ayak gibi uç kısımların aşırı büyümesine sebeb olur.
Dr. RECKEWEG: Domuz etinde fazlaca bulunan büyüme hormonunun insanda kanser oluşmasından sorumlu olduğunu ve domuz kasaplarının ifâdesine göre erkek domuzların bir süre sonra kansere yakalandıklarını söylemekdedir.
Domuz etleriyle uğraşan kişilerde kansere sebeb olan maddenin, domuz etinin tütsülenerek hazırlanan salamlarda, sosislerde, bol mikdarda bulunduğu ve insanda sindirim sistemi kanserlerinin gelişmesinden sorumlu olduğu bilinmekdedir.
4- Domuz etinden insanlara grip virüsü de geçebilir; zîrâ grip virüsü, domuzların akciğerinde bol miktarda bulunur ve yaşar; oradan domuzun etine ve domuz etinden yapılan sosis, salam ve sucuğa da geçer.
Dr. RECKEWEG; birinci ve ikinci Dünyâ Savaşlarından sonra Almanya'daki kıtlık esnasında Amerika ve Kanada'dan getirilen konserve domuz satışından sonra görülen grib salgınlarına dikkat çekmekdedir.
5- Domuz etinde bol mikdarda histamin ve imidazol gibi maddelerin bulunduğunu ve bu maddelerin insanda ekzama, ürtiker, astma... gibi allerjik hastalıklardan sorumlu tutulduğunu bildirmekdedir.
6- Domuz etinin insanlarda tıpkı alkollü içkilerde, sigarada olduğu gibi alışkanlığa sebeb olabileceği, akıl hastalıkları uzmanı Dr. Hoffman tarafından bildirilmişdir.(2)
7- Domuz etiyle beslenen kimseler, belli yerlerde yağ toplanmaları sebebiyle silindir gibi bir vücûda sâhib olurlar. Dr. RECKEWEG bu düşünceyle domuz eti yiyenlerin domuza benzediklerini söyler 3
Domuz eti yiyenlerde görülen en tehlikeli iki hastalığa da işaret edelim: Bunlardan biri TRİŞİN, diğeri Domuz şerididir.
l- Trişin:
Domuz etinden geçen en tehlikeli hastalıklardan biridir.
STOLL, 1947'de yayınlanan (This Ward World) başlıklı yazısında Dünyâ'da 27 milyon 8 yüzbin trişinli bulunduğuna işaret eder.
Trişin hastalığı, Avrupa ülkelerinde yaygındır. Bu ülkelerde sıkı veteriner kontrolü yapılmasına rağmen:
1946'da İsveç'de, 1948'de Grönland'da, 1953'de İngiltere'de,
1959 ve 1961'de Polonya'da., trişin salgınları görülmüşdür.
Bugün bile hâlâ bâzı Avrupa ülkelerinde, Vietnam'da, Tayland'da, Hindistan, Kenya ve domuz eti yiyen Afrika ülkelerinde trişin vak'aları görülmekdedir.
Trişin; domuzlarda ağır bir hastalık yapmaz, halbuki insanlarda tehlikeli ve öldürücü bir hastalık tablosu gösterir. Gösterdiği tabloların ve hastalıkların sayısı, iki düzünenin üstündedir. Eğer öldürmeye niyetli ise 24 ile 48 saat içinde hastayı öbir tarafa gönderir. Hastanın canını taksitli alacaksa, oh olmuş dercesine, biraz mühlet verir, çektirir ve netice de defterini dürer, işini bitirir.
1977 yılında Amerika'da 284 trişinoz vak'ası görülmüş, bu hastaların % 73'ünde bulaşma kaynağı domuz eti, geri kalan vak'alarda beyaz ayı ve domuz etiyle temas etmiş sığır eti olduğu anlaşılmışdır.
2- Domuz Şeridi:
Bu hastalığa solium adındaki bir şerit sebeb olmakdadır.
Bu şerit, insanın ince bağırsağında parazit olarak yaşar, kopan şerit halkaları, dışkı ile dışarı atılır.
Bu halkalar domuzlar tarafından alınır ve domuzların mîde ve bağırsakları yoluyle kana geçer, domuzun muhtelif yerlerinde yerleşir. İnsanlar domuz eti yiyince, kurtçuk tekrar insan bağırsağına dönerek gelişimim temamlar ve şerit hâlini alır. Bu kurtçuklar mîde, bağırsak yoluyla kana geçer; göz, beyin gibi önemli organlarda ağır hastalık tabloları gösterir ve şahsın başını yer.
Ülkemizde, domuzdan geçen hastalıklar 1984 yılına kadar ancak yerli hiristiyanlarda ve bu arada
bilhassa İmroz adasındaki domuz besleyen ermenilerde görülüyordu.
(Darısı, Ermenistandakilerin başına!..)
Nitekim o devrede, İstanbul'daki YEDİKULE hastahânesinde, domuz eti yediklerini söyleyen bir ermeni kadında, eşi ve yedi yaşındaki çocuğu ile birlikde TRİŞİN hastalığı teşhis edilmişdi.
Bu üç kişi ile birlikde 13 kişinin ayni domuz etini yedikleri anlaşılmış, bu şahısların hepsi adı geçen hastahâneye davet edilmiş, tahlilleri yapılmış ve trişin hastası oldukları teşhis edilmişdir.
EVET: 1984 günlerinde domuz eti yiyenlerin, domuzla uğraşanların temamı bir kaç adetden ibâretdi. Domuzlaşanların sayısı ise, bugünkü kadar değildi...
Şimdi, 1994 yılındaki tabloyu, aziz dostum muhterem Şevket Eygi bey kadeşimin, kendi uslübümle takdim etdiğim, şu tebliğlerinden öğrenelim.
DOMUZLAR
Bir kaç gün önceki bir televizyon yayım ile, İstanbul civarında iki domuz çiftliğinin bulunduğu görüntülendi. Birinde: 1000, diğerinde: 700 domuz olduğu bildirildi.
Domuzların, bâzan bir defasında 20 yavru doğurduğu ve kendi kazuratları dâhil her türlü pisliği yedikleri, bilinen bir gerçek...
Bu pis hayvanların etlerinin memleketimizde yalnız turistler ve gayr-i müslimler tarafından yenilmekde olduğu haberi ise, gerçek dışı...
Maalesef, bugün İstanbul'un civarı, adım adım domuz-hânelerle dolmuş vaziyetde; ve buraları 55 ile 1000 civarında hınzır yâni domuz tarafından pislenmekde... Diğer tarafdan bu etler kıyma, sos, salam, sucuk, köfte yapılıb halkımıza yutdurulmakda...
Gelen turistlerin herbiri, domuz kadar domuz eti yeseler, bunca domuzun etini tüketemezler...
Türkiye'deki gayr-i müslimlerin sayısı ise çok az... Yekûn îtibariyle 3-4 bin kadar rum, 30-40 bin kadar ermemden ibaret....
Bunlar da bu kadar domuz etini yeyip bitiremezler, herhalde...
Marmara ve Trakya bölgesinde kontrolsüz, teftişsiz yüzlerce domuz çiftliği var... İşin fecî tarafı, bunların üretdikleri etler, Müslüman halka yedirilmekde... Bu yetmiyormuş gibi, dışarıdan da bol mikdarda domuz eti, domuz yağı ihtâl edilmekde...
1985 yılında bir domuz polemiği başlatıldı, Türkiye'de... Ne kadar lâik, çağdaş, dinsiz, Allah'sız, kimi komünist, kimi Amerikan'cı İslâm düşmanı ve çok yönden özürlü varsa, hep bir ağızdan yaygara kopartarak; Türk milletinin sağlıklı beslenme mes'elesinin ancak domuz eti üreterek ve bunları iştahla yedirerek halledilebileceği yazıldı, söylendi... Ve domuz aleyhinde olan Müslüman halkımıza şiddetle saldırıldı...
Düzen; lâik olduğu için, elbetde domuzu yasak etmez, ve etmek de istemez.
İş bu lâiklerin yakın dostu ve müttefiKi olan İsrail'de ise domuz etinin üretimi ve ithâli resmen yasak.
Müslümanlar; domuzlukla, domuzculukla ciddî
olarak mücâdele edecek zekâya, kültüre, birliğe, vasfa, teşkilata ne zaman sâhib olacaklar?... Ve, Kur'anî idrâke ne zaman erişecekler...
M. Şevket Eygi
• • •
İnsanın-insanlığın, toplumun-toplumların, lâikin-ateistin, çağdaşın-devrimbazın, ve bunlar vâsıtasıyle ülkelerin ve bilhassa ülkemizin... üstüne çullanan; ve nesilleri ahlâkından, sağlığından, namusundan... iffetinden yoksun kılan bu hâlin, yânî domuzlaşmanın, yegâne sebebi:
Yüce Mevlâ'nın KUR'ÂN-I HAKÎM'deki şu apaçık emr ü fermanına uymamakdır:
(Leş, kan, DOMUZ ETİ, Allah'dan başkası adına boğazlanan hayvanlar, fal okları-yânî kumar ve şans oyunları- üzerinize, yânî size, haram kılınmışdır.
Kur'ân-ı Kerîm, sayfa: 146, sûre: En'âm, âyet: 145
EVET: Yüce Mevlâmızın,
• Helâl dediklerinde: Sağlık vardır, kurtuluş vardır, hayat vardır.
• Haram dediklerinde ise: Maraz vardır, azâb vardır, memat vardır...
(3) Dr. Recweg, H.H.: A.G.E.
(4) İbn-i Haldun; Domuz eti yiyenlerin kıskançlık hislerinde sönüklük olduğunu, bu hususun domuz etinin, beyindeki merkezde uyuşturucu tesirinden ileri geldiğinden bahseder.
Domuz, hayvanlar âleminde dişisini kıskanmayan tek yaratık olarak bilinir. Bu bize, dişisini kıskanmayanların, domuz meşrebli olduklarını hatırlat mıyor mu?
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.