Network Algoritması

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
TCP/IP'YE DAHA DERİN BİR YAKLAŞIM

TCP/IPye aslında Internet protokol seti demek daha do rudur. TCP ve IP bu set içinde en bilinen ve yaygın olarak kullanılan protokoller oldu u için bütün set sadece bu ikisinin adıyla anılmaktadır.

ETHERNET KARTI VE ETHERNET STANDARDI

Ethernet 1970lerde Xeroxun Palo Alto Araştırma Merkezinde geliştirildi. 1980 yılında IEEE 802.3 standardı olarak tanıtılan teknolojinin temelidir. Kısa bir süre sonra Digital Equipment, Intel ve Xerox şirketleri birlikte IEEE 802.3 ile tamamen uymlu olan Ethernet sürüm 2.0I geliştirdi ve tanıttı. Ethernetin ve IEEE 802.3 standardının birlikte, LANler içinde bilgisayarların ba lanması konusunda piyasadaki payı çok büyüktür. Günümüzde Ethernet terimi, Ethernet ve IEEE 802.3 protokolüne uyan bütün taşıyıcı duyarlıklı çoklu erişim / çakışma belirleme (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection - CSMA/CD) protokolüne uyan cihazlar için kullanılmaktadır.

Ethernertin sundu u hızlar ise 1 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbpsdir.

Fiziksel Ba lantılar

Ethernet sadece bir fiziksel katman tanımlarken IEEE 802.3 birkaç tane fiziksel katman tanımlar. Her IEEE 802.3 katmanı protokolünün, karakteristik-lerini özetleyen bir isme sahiptir.

Örne in 10Base5 ismini ele alalım.

10: Mbps olarak LAN hızı

Base: Baseband (Broad: Broadband)

5: 100 metrede LAN birim(segment) uzunlu u

Ethernet Sürüm 2 ve IEEE 802.3 Fiziksel Karakteristikleri

Karakteristik Ethernet 10Base5 10Base2 1Base5 10BaseT 10Broad36

Veri oranı(Mbps) 10 10 10 1 10 10

Sinyalleme Base Base Base Base Base Broad metodu

Maksimum birim 500 500 185 250 100(KsÇKK) 1800

Uzunlu u(m)

Ortam 50 kkk) 50 kkk) 50 ikk) KsÇKK KsÇKK 50 kkk)

Topoloji Otobüs Otobüs Otobüs Yıldız Yıldız Otobüs

KsÇKK: Korumasız Çift Katlı Kablo (Unshielded Twisted Pair - UTP)

kkk: Kalın Koaksiyel(eş eksenli) Kablo (thick coaxial cable)

ikk: İnce Koaksiyel Kablo (thin coaxial cable)

Ethernet IEEE 802.3 10Base5 standardına çok benzerdir. Bu protokolle-rin ikisi de kablolarla iki bilgisayardaki a biriminin ba lanmasıyla bilgisayar-ları birbirine ba layan otobüs topolojisini kullanır. Ethernetteki kablo, iletici ve alıcı (transceiver) kablo adını alır. İletici ve alıcı kablo fiziksel a ort***** ba lı iletici ve alıcı cihaza ba lanır. IEEE 802.3 standardında ise bu kabloya ba lama ünitesi arabirimi (attachmebt unit interface - AUI) denir ve ietici ve alıcı cihaza da ortam birleştirme ünitesi (medium attachment unit - MAU) denir.İki durumda da ba layıcı kablo bilgisayardaki arabirim kartına ba lanır.

Paket Biçimleri

Ethernet paketi

7 1 6 6 2 46-1500 4 bayt

IEEE 802.3 paketi

7 1 6 6 2 46-1500 4 bayt

SOF: Paket sınırlayıcısının başlangıcı (start of frame delimiter)

FCS: Paket kontrol sırası (frane check sequence)

Ön bilgi parçası alıcı bilgisayara, paketin geldi ini haber verir. SOF LAN üzerindeki bütün bilgisayarların paket alma bölümlerini senkronize eder. Varış adresi ve gönderici adresi arabirim kartlarında yazılıdır. Varış adresi çoklu olabilir; ancak gönderici adresi bir tane olmak zorundadır. Ethernet paketindeki tip bölümü Ethernet işlemi bittikten sonra üst katman protokolünün veriyi kabul ediş şeklini belirler. IEEE 802.3 paketindeki uzunluk bölümü ise kendinden sonraki bölümün uzunlu unu gösterir. FCS bölümünde ise çevrimsel yedeklik kontrolü (cyclic redundancy check - CRC) de eri bulunur.

Ethernet Yönlendirme

Ethernertin CSMA/CD kablo erişim kontrol düzeni hem zayıf hem de güçlü tarafıdır. Birçok a da, özellikle de kısa kısa göndermeler yapan a larda CSMA/CD iyi çalışır; fakat video konferans ve çok büyük çoklu ortam dosyaları gibi bazı modern a uygulamaları çok yo un trafik yüküne ve birçok CSMA çarpışmalarına neden olurlar ve bunlar da a ın işlem gücünü azaltır.

Ethernet yönlendirme adlı bir teknikle bilgisayarda yüklenmiş olan LAN adaptör kartlarını ve kablolama sistemini de iştirmeden a ın işlem gücü artırılabilir. Yönlendirme kutuları daha hızlı sinyalleme sa lamazlar; fakat daha fazla bant aralı ı sa larlar. Böylece daha hızlı işlem gücüne sahip olunur ve hızlı sinyallemeyle elde edileceklerin aynısı elde edilir. Mevcut Ethernet LAN adaptörleri muhafaza edilir ve bunlar 10 Mbps hızla çalışmaya devam ederler; fakat her adaptör a da sanki bir tek kendisi varmış gibi çalışır. Yönlendirme kutuları a ın bant genişli ini bütün aktif dü ümler arasında bölmez, bunun yerine kutudaki hızlı bir işlemci saniyede yüzlerce megabitlik hızla paketleri taşır. Buna çökmüş omurga mimarisi denir, çünkü kutu hızlı bir omurga hattı ile ba lanmış bir dizi ayrı kablolama merkez kutusu gibi davranır.

Pratikte birçok bilgisayar 10 Mbps Ethernet kanalının avantajından faydalanamaz, bu nedenle firmalar 10 Mbps bant genişli inin bir ile sekiz dü üm arasında paylaşılmasına olanak sa layan Ethernet yönlendirme ürünleri sunarlar.

Genelde, yönlendirme kutuları dört düzenlemeden biri kullanılarak kurulabilir: Da ıtıcı önünde, bir grup merkez kutunun arkasında, yüksek hızlı kablolama toplayıcı kutusu olarak ve FDDI (Fiber Da ıtılmış Veri Arayüzü) (Fiber Distributed Data Interface) toplayıcı kutusu olarak.

? Da ıtıcı önünde: Yönlendirme kutusu bir veya daha fazla da ıtıcının tek ba lantı noktasıdır. Kullanıcı bilgisayarlar daha sınırlı bant aralıkları için rekabet halindeyken her da ıtıcı kullanabildikleri maksimum bant aralı ına sahip olurlar.

? Yönlendirme özelli i olmayan merkez kutularının arkasında: Yönlendirme kutusu çok hızlı omurga gibi davranır ve üstelik daha ekonomiktir. Bir düzine merkez kutu kanal için birbirleriyle rekabete düşmeden 10 Mbps bant genişli ine sahip olurlar.

? Bir yüksek hızlı kablolama toplayıcı kutusu olarak: Yönlendirme kutusu yöneticinin her dü üme ihtiyacı kadar bant genişli i ayırmasına izin verir. Bu klasik bir çökmüş omurga mimarisidir.

? Yüksek hıza sahip bir sistem için toplayıcı kutu olarak: Yönlendirme kutusu bir FDDI hattını veya başka bir tip omurga teknolojisini besleyebilir.

Yönlendirme kutuları hızlı bir a sistemi için her gereksinimi karşılamaz-lar; fakat saniyede yüzlerce megabitlik ba lanma sa layabilirler.

Özet

Ethernet LANler içindeki bilgisayarları ve di er birimleri ba lamak için kullanılan standardın adıdır. Bu standart bilgisayarların iletişimi için 1, 10 ve 100 Mbps bant genişli inde iletişim olana ı sa lar. İletişim sa larken CSMA/CD protokolüne uyarlar.

Ethernet kartları bilgisayarın ISA slotlarından birine takılır. Bilgisayar-dan gelen verileri kullandı ı kablo sistemindeki (korumasız dolanmış çift kablo, kalın veya ince koaksiyel kablo fiber optik kablo gibi) kabloya iletir ve kablo üzerinden verileri alır. Bu işlemi AUI veya BNC konnektörleri üzerinden yapar


TCP/IP Protokolleri

Internet Protokolü(IP) : Dü ümler arasında paket da ıtım hizmetlerini sa lar. Internet Kontrol Mesajı Protokolü(Internet Message Control Protocol-ICMP): Hizmet birimleri ve geçiş yolları arasında hata ve kontrol mesajlarının iletimini kontrol eder.

Adres Çözünürlük Protokolü(Address Resolution Protocol-ARP) : Internet adreslerini fiziksel adreslere çevirir.

Ters Adres Çözünürlük Protokolü(Reverse ARP-RARP) : Fiziksel adresleri Internet adreslerine çevirir.

İletişim Kontrol Protokolü(Transmission Control Protocol-TCP) : İstemciler arasında güvenilir akış da ıtım hizmeti sa lar.

Kullanıcı Dtagram Protokolü(User Datagram Protokol-UDP) : İstemciler arasında güvensiz paket da ıtım hizmeti sa lar.

Dosya Transfer Protokolü(File Transfer Protocol-FTP) : Dosya transferi için uygulama katmanı hizmetleri sa lar.

Telnet: Terminal benzetimi sa lar.

Yönlendirme Bilgisi Protokolü(Routing Information Protocol) : Yönlendiriciler arasında yönlendirme bilgisi de işimine izin verir.

TCP/IP için geliştirilen uygulamalar, protokol paketindeki birkaç protokolü birlikte kullanır. Protokol paketinin katmanlarının hepsine birlikte protokol yı ını da denir. Kullanıcı uygulamaları protokol paketinin en üst katmanıyla iletişim kurar. Kaynak bilgisayardaki en üst protokol katmanı fiziksel a a kadar daha aşa ı katmanlara bilgiyi iletir. Fiziksel a da bilgiyi hedef bilgisayara iletir. Hedef bilgisayardaki protokol yı ınının alt katmanları hedef uygulamaya kadar üst katmanlara geçirir.

TCP/IP protokol paketindeki herbir katmanın çeşitli fonksiyonları vardır, bu fonksiyonlar di er katmanlardan ba ımsızdır.Buna ra men her katman bir altındaki katmandan belli hizmetler bekler ve her katman bir üstündeki katmana belli hizmetler sunar.

TCP ile dosya transferi için bir uygulama şu işlemleri gerçekleştirir:

1-) Uygulama katmanı kaynak bilgisayardaki taşıma katmanına bir bayt dizisi gönderir.

2-) Taşıma katmanı bu diziyi TCP bölmelerine ayırır, bu bölmelere sıra numarasıyla birlikte bir başlık ekler ve bu bölmeyi IP katmanına gönderir.

3-) IP katmanı TCP bölmesini içeren veri parçası ile bir paket oluşturur, kaynak ve hedef IP adreslerini içeren bir paket başlı ı ekler, aynı zamanda hedef bilgisayarın ıp adresine veya hedef bilgisayara ulaşmak için yoldaki ara bilgisayarların hangileri olaca ına karar verir ve paketi ve fiziksel adresleri veri ba lantı katmanına geçirir.

4-) Veri ba lantı katmanı paketi veri ba lantı biriminin veri parçaları olarak hedef bilgisayara iletir. Bu IP paketinin ara sistemler tarafından ilerletilmesini de içerebilir.

5-) Hedef bilgisayarda veri ba lantı katmanı veri ba lantı başlı ını atar ve IP paketini IP katmanına geçirir.

6-) IP katmanı IP paketi başlı ını kontrol eder. E er IP katmanı tarafından hesaplanan sonuçlarla kontrol sonuçları tutmazsa IP katmanı paketi atar.

7-) E er sonuçlar birbirini tutarsa IP katmanı IP paket başlı ını atar ve TCP bölmesini TCP katmanına geçirir. TCP katmanı sıradaki bölmenin do ru bölme olup olmadı ını anlamak için sıra numarasını kontrol eder.

:cool: TCP katmanı TCP başlı ı ve veri için bir kontrol yapar. E er hesaplanmış olan sonuç, başlıkla iletilen sonuçla birbirini tutmazsa TCP katmanı bölmeyi atar. E er sonuçlar birbirini tutarsa ve bölme de do ru sıradaysa TCP katmanı kaynak bilgisayara bilgi gönderir.

9-) Hedef bilgisayarın TCP katmanı, TCP başlı ını atar ve gelen bölmedeki baytları uygulamaya geçirir.

10-) Hedef bilgisayardaki uygulama, bayt dizisini sanki kaynak bilgisayarın uygulama progr***** do rudan ba lıymış gibi alır.

Internet Protokolü(IP)

IP paketlerin alması gereken durumu ve paketler iletildi inde veya alındı ında nasıl ele alınaca ını tanımlar. Paketin alması gereken durum IP datagramı olarak adlandırırlır. IP datagramı a üzerinde fiziksel paket ile eşde erdir. Bir datagram di er bilgilerin yanında gönderici ve alıcı IP adreslerini içeren başlık bölümünden oluşur. Her a tipi IP paketlerini kendisinin fiziksel paketinin veri bölümü olarak iletir.

IP Datagram Yapısı

Bir a paketinin uzunlu u fiziksel a karakteristiklerinin teknik yeterlili ine göre belirlenmesine ra men datagramın uzunlu u a yazılımı tarafından belirlenir. Bir datagram a paketi tarafından iletildi inde a paketinin veri alanı tarafından kapsüllenir. Dü ümdeki IP yazılımı a ın fiziksel paket yapısına uyan bir datagram üretir. Datagram hedefe kadar birçok farklı fiziksel paket uzunlu una sahip birçok de işik tipteki a üzerinden geçebilir.

IP, paket iletiminin bu özelli ini ele almak için datagramı tekrar iletmek zorunda olan her dü ümde datagramı parçalara ayıracak bir metot ve hedefte parçaları birleştirecek eş bir metodu tanımlar. Bu yüzden tek fiziksel paket boyutuna sahip bir a dan paket alan bir yönlendirici, e er ikinci a birinciye göre daha küçük bir fiziksel paket boyutuna sahipse ikinci a a iletmek için aldı ı IP paketini parçalara ayırmaya ihtiyaç duyabilir. Paketler bir kere parçalara bölünürse, son hedefe ulaşana kadar tekrar birleştirilemezler.

Hata ve Kontrol Mesajları

TCP/IP protokol yı ınındakidi er bir protokol de Internet Kontrol Mesaj Protokolüdür (ICMP). ICMP paketleri, a üzerindeki hatalar hakkında bilgi içerir (işlevsiz dü üm ve geçitler, bir geçitte sıkışık paket trafi i gibi). Bir ICMP mesajını uygulama de il IP yazılımı yorumlar. IP yazılımı daha sonra uygulamada ba ımsız olarak ICMP mesajının belirtti i görevi yapar. Çünkü ICMP mesajı, hedefine ulaşmak için birkaç a üzerinden geçmek zorunda kalabilir. Bu mesaj IP datagramının veri bölümünde kapsüllenir.

Taşıma Katmanı Protokolleri (UDP ve TCP)

TCP/IP protokol yı ınının taşıma katmanıiki protokol içerir. Bunlar Kullanıcı Datagram Protokolü (UDP) ve İletim Kontrol Protokolüdür (TCP).

 

3333

Emektar
27 Ara 2005
3,212
45
Little Town.
UDP, gönderici ve alıcı üzerindeki özel işlemlerden mesaj almak ve bunlara mesaj göndermek için güvensiz, ba lantısız da ıtım hizmeti sa lar. TCP, IPnin güvensiz, ba lantısız paket da ıtım hizmetinin üstüne güvenli akış da ıtım hizmetini ekler. UDP, TCP/IP protokol yı ını içinde uygulamaların bireysel bilgi paketlerinin bir a üzerinden de işimini sa lar.

UDP, protokol portları olarak adlandırılan bir varış setini tanımlar. Bu protokol portları iki tanedir ve adları iyi bilinen port ve dinamik ba lı porttur. İyi bilinen portlarda TCP/IP belli uygulamalar için belli numaralar ayırır. 1 ile 255 arasında numaralanmış portlar iyi bilinen portun numaralarıdır ve birçok alanda kullanılan uygulamalara atanır. Bütün TCP/IP uygulamaları aynı port numaralarını aynı şekilde kullanır. Dinamik ba lı portlarda bir işlemden hizmet isteyen uygulama, işlemin kullandı ı portun hangisi oldu unu belirlemek için öncelikle dü ümü sorgulamalıdır. Bundan sonra UDP datagramları bu porta yönlendirebilir. UDP birçok kullanıcının aynı port numarasını ve de işik IP adreslerini kullanmasına izin verir. Ulaşan UDP datagramları, port numarası ve hedef adresi uyan istemciye yollanır. E er bunlara uyan bir istemci yoksa paket, adresi 0.0.0.0 olan istemciye yollanır, e er 0.0.0.0 adresine sahip bir istemci de yoksa paket atılır.

UDP datagramı sırasıyla fiziksel paketlerde kapsüllenen bir veya daha fazla IP datagramı tarafından kapsanır.

UDP Datagram Kapsüllemesi

Bu figürde IP adresi IP datagramı do ru dü üme yönlendirir. Bu varış noktasında IP yazılımı YDP datagramını açar ve UDP katmanı yazılımına gönderir. Porttaki işlem UDP katmanı yazılımı UDP verisini ve kontrol bilgisini, belirledi i hedef protokol portuna gönderir. Porttaki işlem UDP datagram içindeki veriyi kullanır. UDP datagramı aynı zamanda hedef işlemin do ru olarak cevaplandırabilmesi için kaynak protokol portu da içerir.

TCP

Yüksek yo unlukta veri göndermek ve almak zorundaolan uygulamalar için güvenliksiz, ba lantısız paket da ıtımı yetersiz kalabilir. Uygulama programı yazanlar her uygulamada veri transferindeki gelişmeleri ve durumu izleyebilmek için ileri hata ele alma ve bilgi izleme modülleri geliştirmek zorunda olabilirler. TCP/IP protokol yı ını TCPyi kullanarak bu sorunu çözer. TCP güvenli bir akış da ıtım protokolüdür. TCP iki uygulama arasında bir sanal devre kurar ve kayna ı terk ediş sırasını hiç bozmadan hedef noktaya bir baytlar dizisi gönderir. İletim başlamadanönce iletim olayının iki ucundaki uygulamalar kendi işletim sistemlerinden bir TCP portu sa larlar. Bu portlar UDPdeki portlarla eşde erdir. Transferi başlatan ve aktif taraf olarak bilinen uygulama genellikle dinamik olarak bir port alır. Transfer istemine cevap veren ve pasif taraf olarak bilinen uygulama genellikle iyi bilinen TCP portunu kullanır.Aktif taraf pasif taraftaki TCP portunu arar.

UDP datagramlarına benzer olarak TCP bölmeleri de bir IP datagramı tarafından kapsüllenir. TCP bir datagram göndermeden önce geniş bir datagramın dolmasını bekleyerek akışı tamponlar. Akış yapılandırılmamıştır. Bunun anlamı, verinin transferinden önce hem gönderen hem de alan tarafın akışın içeri i hakkında anlaşmalarıdır.TCP full-duplex iletimi kullanır. Full-duplex iki veri akışı farklı yönlerde aynı anda akabilmesidir. Böylece alıcı uygulama gönderici uygulama veri göndermeye devam ederken kontrol bilgisi gönderebilir.

TCP her bölmeye bir sıra numarası verir. Sanal devrenin alıcı tarafından uygulama bölmelerin sıra numaralarını, do ru ulaşıp ulaşmadıklarını anlamak için kontrol eder. Alıcı taraf sıradaki yeni bir bölmeyi aldı ında gönderici dü üme bilgi gönderir. Gönderici dü üm bu bilgiyi aldı ında son bölmelerin başarılı olarak ulaştırıldı ını anlar. E er gönderici taraf belli bir süre içinde herhangi bir bilgi alamazsa aynı bölmeyi tekrar gönderir. Bu döngü tekrar iletimle bilgilendirme olarak adlandırılır ve akış da ıtımının güvenli oldu unu garanti eder.

Adresler

Her teknoloji aynı a üzerindeki iki a üzerinde mesaj iletimi için kendine özgü bir yönteme sahiptir. Bir LAN üzerinde mesajlar bilgisayarlar arasında MAC adresi denen 6 baytlık tanımlayıcılar yoluyla sa lanır. Bir SNA a ında her bilgisayar kendine ait a adresi ile birlikte bir mantıksal üniteye sahiptir. DECNET, Appletalk ve Novell IPXin herbiri, a a ba lı her yerel a a ve her iş istasyonuna bir numara atamak için de işik yöntemler uygular.

Hepsinin üstünde yerel veya üreticiye özel a adreslerine TCP/IP, dünya üzerindeki her iş istasyonuna bir numara atar. IP numarasını oluşturan bu 4 baytlık de er geleneksel olarak her baytı onluk sisteme çevrilerek ve herbiri noktayla ayrılarak gösterilir. Örne in 130.132.59.234 gibi.

Bir organizasyon a numarası istemiyle mailto:[email protected]:NET adresine e-mail gönderir. Hemen hemen herkes 3 baytının a ı, 1 baytının kişisel bilgisayarı tanımladı ı bu C sınıfı adrese sahip olabilir. Daha büyük organizasyonlar 2 baytının a ı, son 2 baytının da herbiri 64 bin kişisel iş istasyonu tanımlayabilece i B sınıfı adrese sahip olabilir. Bu sayısal adresleri isimlere çeviren matematiksel bir formül yoktur. Bu bilgiler bir tabloda tutulur. Örne in
http://www.aaa.com/ gibi bir adres yazdı ımızda önce bu tabloya bakılır ve karşısındaki numaraya göre yönlendirme yapılır

BİLGİSAYAR AĞLARI

Bilgisayar a ları ses, faks ve program verileri gibi de işik tiplerdeki verileri belli bir protokolle, birtakım yönlendirme araçları kullanılarak bilgisayarlar arasında her bilgisayarın sanki kendi yerel verileriymiş gibi kullanabilmelerini sa layan bir kaynak paylaşım planlamasıdır. Bilgisayar a larında bilgisayarlar birbiriyle genellikle seri olarak iletişim kurarlar. Bilgisayar içindiyse veriler paralel işlendi inden bu verileri seri verilere çevirecek a kartları kullanılır.

Bilgisayarlar genel olarak 3 tipte a oluştururlar. Bunlar küçükten büyü e LAN (Local Area Network - Yerel Alan A ı), MAN (Metropolitan Area Network - Şehirsel A lar) ve WAN (Wide Area Network - Geniş Alan A ı)'dır. Bu ayırım içinden MAN çıkarılabilir çünkü LAN ve WAN a ın büyüklü ünden öte co rafi yapısına dayanılarak birbirlerinden ayrılmıştır. Bu sebeple şehirsel a lar da geniş alan a ları içinde de erlendirilebilir.

Yerel alan a ları sınırlı bir fiziksel yapının içinde kurulur. Yerel kaynakların paylaşılmasını sa lar. Geniş alan a ları ise co rafi sınırlamaları ortadan kaldırır. Bir geniş alan a ının içinde genellikle yerel alan a ları bulunur.

Bilgisayar A ları ve Yönlendirme

Bilginin(information) farklı dizaynlardaki bilgisayarlar arasında taşınması büyük ve önemli bir iştir. 1980lerin başlarında Milletlerarası Standartlar Toplulu u (ISO) de işik üreticilerin üretti i farklı a ürünlerinin birlikte veya birbirlerinin yerine çalışabilmesi için bir a modeline ihtiyaç duyuldu unun farkına vardı ve 1984 yılında bu ihtiyaca cevap verecek Açık Sistemler Arası Ba lantısını (Open Systems Interconnection -OSI) tanıttı. Kısa zamanda OSI başvuru modeli bilgisayarlar arası ba lantılarda en çok kullanılan mimari model haline geldi. Daha başka başvuru modelleri üretilmesine ra men birçok a üreticisi, tüketicilerini, ürünleri hakkında bilgilendirmek istedi inde ürünlerini OSI başvuru modeline ba lantılandırdılar. Bu yüzden OSI başvuru modeli a teknolojisini ö renmek isteyen insanlar için en iyi modeldir.

Hiyerarşik İletişim

OSI başvuru modeli a ortamındaki bilgisayarlar arasında bilgi hareketinin nasıl sa lanaca ı problemini 7 parçada çözer. Her bir parça bu modelin bir katmanı olarak gösterilir. En alt 2 katmanın çözümü hem donanım hem yazılım temelliyken, di er katmanların çözümleri genellikle sadece yazılım temellidir. OSI başvuru modeli bir bilgisayardaki uygulama programlarından (örne in hesap tabloları) di er bir bilgisayardaki uygulama programlarına kablolar gibi a ortamlarında nasıl yol alaca ını tanımlar. OSI tipi iletişime örnek olarak A sisteminin B sistemine gönderece i bir verinin oldu unu varsayalım. A sistemindeki uygulama programı, 7. katmanla, 7. katman 6. katmanla, böylece her katman bir alt komşu katmanıyla iletişim kurar. 1. katman da bilgiyi a ort***** vermekle sorumludur. Bilgi a ortamından geçtikten sonra B sisteminin 1. katmanına ulaştırılır ve buradan sonra A sistemindeki katmanların izledi i yolun tersine 7. katmana kadar iletilir.Gönderici sistemde her katman bir altındaki katmanla iletişim kurmasının yanı sıra asıl görevi olan, alıcı sistemdeki aynı adlı katmanla da iletişim kurar. A sisteminin 4. katmanı B sisteminin 4. katmanıyla iletişim kuracak oldu unu varsayalım. Bunu yapmak için A sisteminin 4. katmanı 3. katmanın sa ladı ı hizmetlerden yararlanmak zorundadır. Bu yüzden 4. katman hizmet kullanıcı (service user), 3. katman da hizmet sa layıcı (service provider) olarak adlandırılır. 3. katmanın 4. katmana sa ladı ı hizmetler, hizmet erişim noktası (service access point - SAP) denilen, 4. katmanın bu hizmeti isteyebilece i bir yerden elde edilir.

OSI Katmanları

1-)Fiziksel katman (1. katman - Physical layer) : Fiziksel katman son sistemler arasındaki fiziksel ba ın etkinleştirilmesi, bakımı ve sonra ba lantının kesilebilmesi için elektriksel, mekanik ve fonksiyonel özellikleri tanımlar. Voltaj seviyeleri, voltaj de işim zamanları, fiziksel veri oranları, en fazla iletişim uzaklıkları, fiziksel birleştiriciler (konnektörler) vb. özellikler fiziksel katmanın özellikleri tarafından tanımlanmıştır.

2-)Veri hattı katmanı (2. katman - Data-link layer) : Fiziksel ve elektriksel ba lantılar yapıldıktan sonra sistem içindeki veri akışını denetler. Karakterleri bir dizi halinde birleştirip mesajlar haline getirir ve daha sonra yola koymadan önce kontrol eder. Gönderdikten sonra karşı taraftan veri düzgün biçimde geldi şeklinde bir mesaj gelebilir veya veri do ru gitmediyse yeniden oluşturulabilir. Bu tüzden veri hattı katmanı fiziksel adresleme, a topolojisi, hat denetimi (son sistemlerin a ba lantısını nasıl kullanaca ı), hata bildirimi, paketlerin düzenli da ıtımı ve akış kontrolü ile ilgilidir.

3-)A katmanı (3. katman - Network layer) : A ın durumuna, hizmetin önceli ine ve di er faktörlere göre verinin hangi fiziksel yolla iletilece ine karar verir. Özellikle co rafi olarak birbirinden uzak yerlerdeki birimlerin iletişimi için önemlidir, çünkü co rafi uzaklık iletişim kurmak isteyen iki sistemin ba lantısının kopmasına neden olabilir. A katmanı yönlendirme alanıdır. Yönlendirme protokolleri, aralarında ba lanmış alt a lar (subnetwork) üzerinden en iyi yolları seçer.

4-)Taşıma katmanı (4. katman - Transport layer) : Bu katman a katmanının yaptı ı işleri yerel olarak yapar. A da bir arıza oldu u zaman, taşıma katmanı yazılımı alternatif güzergahları arar veya gönderilecek veriyi a ba lantısı yeniden kurulasıya kadar bekletir, alınan verilerin do ru biçimde ve sırada olup olmadı ını kontrol eder. Özellikle a lar üzerinden güvenli bir taşımanın nasıl gerçekleştirdi i bu katmanın konusudur.

5-)Oturum katmanı (5. katman - Session layer) : A da iki uygulamanın haberleşmesini sa lar. Uygulamalar arasındaki ba lantıları kurar, yönetir ve sonlandırır. Oturumlar iki ya da daha çok sunum girdisini içerir. Oturum katmanı, sunuş katmanı girdileri ile diyalogları senkronize eder ve bunların veri de işimlerini yönetir.

6-)Sunuş katmanı (6. katman - Presentation layer) : Bir sistemin uygulama katmanının gönderdi i bilginin di er sistemin uygulama katmanı tarafından okunabilir olmasını sa lar. Sunuş katmanı sadece mevcut kullanıcı verilerinin sunumu ve biçimiyle de il, programların kullandı ı veri yapılarıyla da bilgi toplar. Bu sebeple mevcut veri biçiminingerekli oldu u takdirde çevirilmesinin yanı sıra uygulama katmanı için veri taşıma söz dizimi ile ilişki kurar. Bu katman aynı zamanda şifreleme ve özel dosya biçimlendirme işlemlerini de yapar.ekranları ve dosyaları progr****ların istedi i şekilde biçimlendirebilir. Aynı zamanda kontrol kodları, özel grafiklerin ve karakter tabloları da bu katmanda bulunur.

7-)Uygulama katmanı (7. katman - Application layer) : Kullanıcıya en yakın olan katmandır. Di er katmanlardan ayrılan yanı di er katmanların hiçbirine servis sa lamamasıdır. Uygulama katmanı, ba lanılacak birirmlerin uygunlu unu tesbit eder ve kurar, iş birli i içinde olan uygulamaları senkronize eder, hataları düzeltir ve verinin do rulu unu kontrol eder. Aynı zamanda istenen ba lantının olabilmesi için yeterli kaynak olup olmadı ına da karar verir.

TCP/IP PROTOKOL SETİ (GENEL BAKIŞ)

TCP/IP OSI başvuru modeliyle sıkı bir ilişki içindedir. Katmanlama sistemi, sistem geliştiricilerin sadece belirli bir katman üzerinde yo unlaşarak çözüm üretmelerini sa lar. Bir a üzerinden bilgi gönderme mekanizmalarının tümünün tasarlanmasının bir kişi tarafından geliştirilmesi gerekli de ildir. Sadece yazılımın bir üst katmana sa layaca ı hizmetler ve alt katmanın yazılıma sa layaca ı hizmetleri ve protokol paketinden hangi protokolün bu hizmetleri sa layaca ını bilmesi yeterlidir.

arkadaşlar e er hacker olunacaksa yani bi sisteme girilecekse o sistemin çalışma mantı ını anlamadan bunu yapmamız imkansız.

aşa ıda network un nasıl çalıştı ı ayrıntılı olarak anlatılmış.

umarım faydalanırsınızAĞ DONANIMI (NETWORK HARDWARE)

Bilgisayar a ları, kullanılan iletim teknolojisine ve a ın fiziksel boyutlarına göre sınıflandırılabilirler. İletim teknolojisine (transmission tecnology) göre a ları iki sınıfa alabiliriz:

Yayın a ları (broadcast networks)
Noktadan-noktaya a lar (point-to-point networks)


YAYIN AĞLARI (BROADCAST NETWORKS)

Yayın a larında a a ba lı bütün makineler tarafından paylaşılan tek bir haberleşme kanalı vardır. Herhangi bir makine tarafından gönderilen paketler (kısa mesajlar) di er bütün makineler tarafından alınır. Paketin hangi adrese gönderildi i pakette bulunan adres alanında belirtilir. Paketi alan bütün makineler adres alanını kontrol ederler. Paket kendisine gönderilmiş ise, makine paket üzerinde işlem yapar, kendisine ait de ilse paket üzerinde hiçbir işlem yapmaz.

Bazı yayın sistemleri bir makinenin alt sistemlerine de yayın yapabilirler. Bu tür yayına çoklu da ıtım (multicasting) denir. Bunun için adres alanında alt adres (sub address) olarak tanımlanan bir bitlik bir yer ayrılır; adress alanındaki geriye kalan n-1 bit grup adresini tanımlamak için kullanılır. Her makine bir gruba yada bütün gruplara abone olabilir. Bir gruba bir paket geldi inde, bu paket o grubun bütün abonelerine da ıtılır.

NOKTADAN NOKTAYA AĞLAR

Bu tür a larda, kişisel makineler arasında çok sayıda yol bulunur. Bir paket bir makineden di erine gitmek için bir ara makineden geçebilir ve böylece, uzunlukları farklı çok yoldan biri üzerinden alıcıya ulaşabilir. Bu nedenle, bu tür a larda yol atma algoritmaları önem kazanır.

Genel bir kural olarak, küçük boyutlu a lar için yayın türü, büyük boyutlu a lar için noktadan noktaya iletim türü kullanılır. Aşa ıdaki şekilde çok işlemcili sistemlerin fiziksel boyutlarına göre sınıflandırılmaları gösterilmektedir.

İşlemciler arası uzaklık
İşlemcilerin bir arada bulundu u yer
Örnek

0.1 m
Devre kartı
Veri akış makinesi (data flow machine)

1 m
Sistem
Çoklu bilgisayar (multicomputer

10 m

100 m

1 m
Oda

Bina

Kampus
Yerel Alan A ı (LAN:Local Area Network)

10 km
Şehir
Şehir Alan A ları (MAN:Metropolitan Area Networks)

100 km

1000 km
Ülke

Kıta
Geniş Alan A ı (WAN: Wide Area Network)

10000 km
Gezegen
Internet (The Internet)
Veri Akış Makineleri (Data Flow Machines) aynı program üzerinde çalışan paralel bilgisayarlar olarak; Çoklu Bilgisayarlar (Multicomputers) ise çok kısa ve çok hızlı yollar (bus) üzerinden mesaj göndererek haberleşen sistemler olarak tanımlanabilirler. Çoklu bilgisayarlardan sonra daha uzun ba lantılar üzerinden haberleşen bilgisayarların bulundu u gerçek a lar yer alır. Bunlar yerel alan a lar (local area networks), şehir alan a ları (metropolitan area networks) ve geniş alan a ları (wide area networks)dır. İki yada daha fazla a ın ba lantısına a lararası ba lantı (internetwork) adı verilir; bunun en yaygın örne i internettir.

YEREL ALAN AĞLARI (LAN:LOCAL AREA NETWORKS)

LANlar bir bina yada boyutları birkaç kilometreyi geçmeyen bir kampus içindeki özel bilgisayar a larıdır. Bu a lar, bir şirkette yada fabrikada kaynakları (yazıcıları, programları, dosyaları ) paylaşmak için PCler ve iş istasyonları (workstations) arasında ba lantı kurmak için kullanılırlar.

LANları di er şebekelerden farklı kılan 3 özellik bulunur:

Boyutları
Kullandıkları iletim teknolojisi
Topolojileri (a yapıları)


LANların fiziksel boyutlarının sınırlı olması maksimum iletim sürelerinin de sınırlı olması ve önceden bilinmesi demektir. Bu sınırlamanın bilinmesi a tasarımında ve a yönetiminde (network management) kolaylık sa lar.

LANlar genellikle tüm makinelerin ba lı oldu u tek bir kablodan oluşan bir iletim ortamı kullanırlar. LANların ba lantıları ile ilgili standartlar IEEE 802 standartlarında açıklanmaktadır. LANlardaki iletim hızı 10 ile 100 Mbps arasındadır. Yeni teknolojiler kullanılan bazı LANlar bir kaç yüz Mbps hızında çalışmaktadırlar.

Yayın türü iletim yapan LANlarda (broadcast LANs) kullanılan teknolojilerden ikisi; veriyolu (bus) ve halka (ring) türü teknolojiler aşa ıdaki şekilde gösterilmiştir.

YAYIN TÜRÜ AĞLARDA BİLGİSAYARLARIN AĞA (Ortama) ERİŞİMLERİ

Taşıyıcı Dinlemeli Çarpışma Sezimli Çoklu Erişim (CSMA/CD: Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection): İletim ort***** erişerek bilgi göndermek isteyen bir PC önce ortamı dinlerler ve ortamı kullanan başka bir PC olup olmadı ını kontrol eder. E er ortamı kullanan yoksa, çoklu erişim özelli i PCnin başka bir sorgulama yapmaksızın hatta erişmesini sa lar. E er iki PC, ortamı (hattı) boş bulup aynı anda erişmek isterlerse, çarpışma sezme yetenekleriyle aynı anda bir başka PCnin de ortama erişmek iste ini anlar ve göndermek istedi i bilginin iletilemedi ini bilerek bilgi göndermeyi durdurur. Çarpışamyı sezen her iki PC de rastgele uzunlukta bir süre bekledikten sonra ortama erişmek için tekrar girişimde bulunurlar. Bekleme sürelerinin farklı uzunluklarda olması çarpışmalarının ardı ardına olma olasılı ını azaltır.
Çarpışma hangi PCnin gönderme yapaca ına karar veren mekanizmaya hakem mekanizması (arbitration mechanizm) denir. Bu mekanizma, merkezi ve da ıtılmış olmak üzere iki türlü uygulanabilir. Örne in, IEEE 802.3 standartlarında tanımlana veriyolu tabanlı yayın a ı (bus-based broadcast network) olan Ethernet a ı da ıtılmış kontrollüdür ve 10 ile 100 Mbps hızında iletim yapar.

Herhangi bir sorgulama ve izin verme işlemi olmaksızın PClerin ortama erişebilmeleri ek yükü (overhead) azaltır ve düşük kullanım sayıları için a başarımını (network performance) arttırır; yüksek kullanım sayıları için çarpışmalar ve tekrar göndermeler artaca ından a başarımı olumsuz yönde etkilenir.

Jeton Geçirme (Token Passing) Yöntemi ile Erişim: A daki PClerden belirli biri tarafından bir jeton paketi (token packet) üretilir ve bu paket a a (iletim ort*****) erişmek isteyen bir PC oluncaya kadar PCler arasında dolaştırır. Bir PC a a erişmek istedi inde jeton paketini kendisinde tutar ve verilerini a a aktarır gönderilen verilerin yerine ulaştı ından emin olduktan sonra jeton paketini bir sonraki PCye verir.
Jeton geçirme yönteminde PCler veri gönderebilmek için jeton paketini beklediklerinden, a kullanım oranının düşük de erleri için bu bekleme süreleri a başarımını azaltır. A kullanım oranının yüksek oldu u uygulamalarda, çarpışmalara neden olmayan bir yöntem oldu u için, a dan yararlanma oranını arttırır.

Jeton geçirme yöntemini kullana veriyolu türü a lara token bus, halka türü a lara token ring adı verilir.

Sorgulama (Polling) Yöntemi ile Erişim: Bu yöntemde, a a ba lı makinelereden biri (ana dü üm: master node) di er makinelere sıra ile a a erişim izni verir.


Yayın Türü A larda Atama Yöntemi:

Statik Kanala Atama (Static Channel Allocation): Bu yöntemde, zaman belirli aralıklara bölünür ve bir algoritma ile her makineye kendi sırası geldi inde yayın yapma izni verilir. Statik kanal atama yönteminde, bir makineye sıra geldi inde gönderilecek bir veri yoksa, kanal kapasitesi boşa harcanmış olur. Bu nedenle, genellikle dinamik kanal atama yöntemi kullanılır.
Dinamik Kanal Atama (Dynamic Channel Allocation: On Demand): Dinamik kanal atama yöntemi merkezi ve da ıtılmış olmak üzere iki türe ayrılır:
Merkezi Kanal Atama Yöntemi (Centralized Channel Allocation Method): Bu yöntemde, ortama erişim sırasının kimde oldu unu belirleyen bir veriyolu hakem birimi (bus arbitation unit) bulunur. Bu birim, makinelerin ortama erişim taleplerini kabul eder ve bir algoritmaya göre sıranın hangi makinede oldu una karar verir.
Da ıtılmış Kanal Atama Yöntemi (Decentralized Channel Allocation Method): Bu yöntemde, kanal atama işlevini üstlenen merkezi bir birim yoktur; her makine veri gönderme kararını kendisi verir. Bu yöntemde ortaya çıkabilece i düşünülen karışıklık (chaos) bazı algoritmalar yardımı ile önlenebilmektedir.


Di er tür LANlar noktadan noktaya ba lantılar (point-to-point lines) kullanan LANlardır. Bu tür LANlar aslında minyatür WANlar olarak düşünülebilir.

ŞEHİR ALAN AĞLARI (MAN:Metropolitan Area Networks)

MANlar, LANların şehir çapındaki büyük türleridir ve LANlarla aynı teknolojileri kullanırlar. Bir MAN veri ve ses haberleşmesi sa layabilece i gibi TV a ına da ba lantılı olabilir. MANlarda anahtarlama elemanları bulunmaz; ba lantı bir yada iki kablo ile sa lanır.

MANları di er a lardan ayıran en önemli özellik MANlar için uygulanan DQDB (Distrubated Queue Dual Bus) yöntemidir. IEEE 802.6 standartlarında açıklanan bu yöntemde, aşa ıdaki tüm makinelerin ba lı oldu u tek yönlü iki veriyolu bulunur. Şekilde gösterilen bu ba lantı türünde, bir makine sa tarafındaki makineye veri göndermek için üst veriyolunu, sol tarafındaki bir makineye veri göndermek için alt veriyolunu kullanır. Bu yöntem di er a lara göre tasarım kolaylı ı sa lar


alintidir.
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.