>>> Şehit ve Gazilerimiz İle İlgili Yasal Bilgiler ve Sağlanan Haklar <<<

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERİMİZE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE SAĞLANAN HAKLAR TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAKTA İKEN ŞEHİT/MALUL OLANLAR /AİLELERİNE SAĞLANAN İLAVE HAKLAR

a. Ölüm Yardımı ve Harcırah Ödemesi
926 sayılı TSK Personel Kanununun 177'nci maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16'ncı maddesi gereğince, şehit personelin (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş) varislerine en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında görevli olduğu Birlik K.lığınca �Ölüm Yardım Ödeneği� ödenir.
Subay, astsubay, uzman jandarmaların herhangi bir nedenle hayatını kaybetmesi halinde; görevli oldukları Birlik K.lığınca; 926 sayılı TSK Personel Kanunu hükümleri gereği en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, uzman erbaşların hayatını kaybetmesi halinde ise 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre kendi maaşlarının iki katı tutarında ölüm yardımı yapılır. Ayrıca hayatını kaybeden TSK personelinin ailesine ikamet yerlerine kadar geçici görev yolluğu (harcırah) ödenir.

b. İlk Destek Yardımı
İlgili Kuvvet Komutanlığınca şehitlerin (Erbaş/Er) ailelerine acil ve öncelikli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak ilk destek yardımı yapılır. Bu yardım evli ise şehidin eşine, bekar ise anne/babasına, yoksa cenazesini teslim alan kardeşlerinden ya da varislerinden birine ödenir.
c. Bayrak Verilmesi:
TSK Tören Yönergesi uyarınca; şehitlerin tabutları üzerine sarılan bayraklar özel kutusu içerisinde, eşi, en büyük erkek evladından başlayarak çocukları, baba veya annesi, sırasına göre kanuni mirasçılarına verilir.
ç. Şehit Personelin Şahsi Tabancalarının Varislerine Devri
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun gereği, şehit subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların şahsi tabancaları varislerine devredilebilir. Bu maksatla; tabancayı adına tescil ettirecek varis, veraset ilamı ve 18 yaşından büyük varislerden alacağı noterden onaylı feragatname ile ilgili Kuv.K.lığı Lojistik Başkanlığına müracaat eder. Buradan verilecek menşei belgesi alındıktan sonra, ruhsat için Jandarma Bölgesinde ikamet edenlerin İl Jandarma K.lıklarına, diğerlerinin ise İl Emniyet Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
d. Göreve Devam Etme, Yara İşareti Takılması, Malul Gazi Şerit Rozeti Verilmesi
Maluliyeti hakkında kesin işlemli sağlık raporu bulunan ve kendi isteğiyle göreve devam etmek için başvuranlardan, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre göreve devam etmesi uygun olduğu Gnkur.Bşk.lığınca onaylananlar, TSK'nde uygun görev yerlerinde mevcut statüleri ile istihdam edilir.
İç güvenlik görevlerinde veya kaçakçılığın men ve takibi ile hudut emniyet hizmetlerinde fiilen çatışmalar sonucu yararlananlardan; yaralandığını onaylanmak suretiyle belgeleyen ve göreve devam eden personel yara işareti taşır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı mücadelede, her çeşit düşman ve terörist silahlarının tesiri ile harp bölgesindeki harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiri ile yaralanarak malul olan ve göreve devam eden personele, �Malul Gazi Şerit Rozeti� verilir.

g. Malul Gazi Rozeti Verilmesi
Kendilerine aylık bağlanan malul gazilere, sadece sivil kıyafetleri ile kullanılmak üzere, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan �Malul Gazi Rozeti� bağlı bulunduğu Kuv.K.lığı tarafından verilir.
ğ. Mehmetçik Yaşam Sigortası Ödemesi
TSK'nde görevli personelin düşük bir miktar karşılığı sigorta yaptırmaları halinde; hizmette bulundukları esnada her ne sebeple ve suretle olursa olsun vefat etmeleri ya da �Askerliğe Elverişli Değildir� raporu alarak malul olmaları halinde eş, çocuk, ana ve babalarına ya da kendilerine ilgili sigorta şirketi tarafından belirlenen miktarlarda ödeme yapılır.
c. TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Üye Yardımları:
(1) TSK Mehmetçik Vakfı Yardımları:
TSK Mehmetçik Vakfı Yönetmeliği ile belirlenmiş durumlarda hayatını kaybetmiş Erbaş/Erlerin varislerine Vakıf tarafından aşağıdaki yardımlar yapılır.

(a) Bir Defaya Mahsus Yapılan Yardımlar:
(I) Şehit Olan Veya Herhangi Bir Nedenle Hayatını Kaybeden Erbaş/Erlere Yapılan Ölüm Yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş/erlerin varislerine yapılır. Ödemenin varisler arasında paylaşımı ilgili yönetmelikte belirlenmiş esaslara göre yapılır.
(II) Malul Gazi Erbaş/Erler ile Engelli Erbaş/Erlere, Maluliyet Dereceleri Esas Alınmak Suretiyle Yapılan Maluliyet Yardımı: Malul gazi erbaş/erlere, maluliyet derecesine göre yapılır. yardımın yapılabilmesi için malul gazi erbaş/er hayatta iken başvurulması gerekir.
(III) Sürekli Bakım Yardımı Almakta İken Vefat Eden Malul Gazi ve Engelli Erbaş/Erler İçin Yapılan Ölüm Yardımı: Vakıftan �Sürekli Bakım Yardımı� almakta iken vefat eden malul gazi erbaş/erler için yapılır.
(IV) Şehit Olan veya Herhangi Bir Nedenle Hayatını Kaybeden Erbaş/Erin Ölüm Tarihinde, Malul Gazi ve Engelli Erbaş/Erin ise Olay Tarihinde Eşi Hamile ise Doğum Yaptığında Ödenen Doğum Yardımı: Vakıftan �Ölüm Yardımı� almaya hak kazanan Erbaş/Erin hayatını kaybettiği tarihte ana rahminde olup da sağ doğan ****** için bir defaya mahsus olmak üzere ******n annesine, annesi bulunmuyorsa vasisine doğum yardımı yapılır.
(V) Bakım ve Öğrenim Yardımı Almakta Olan Çocuğun Vefatı Halinde Ödenen Ölüm Yardımı: Vakıftan �Bakım ve Öğrenim Yardımı� almaya hak kazanmış her bir ******n ölümü halinde; ******n annesine, annesi bulunmuyorsa vasisine çocuk ölüm yardımı yapılır.
(b) Sürekli veya Belli Bir Süre Dahilinde Yapılan Yardımlar
(I) Malul Gazi ve Engelli Bakım Yardımı: Vakıftan �Maluliyet Yardımı� almayı hak eden ve maluliyeti 1'inci, 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü derece olan erbaş/erlere hayatları boyunca üç aylık dönemler halinde yapılır.
(II) Bakım ve Öğrenim Yardımı: Vakıftan �Ölüm Yardımı� ve �Maluliyet Yardımı� hak eden erbaş/erlerin; ölüm tarihinden önce doğmuş çocukları ile bu tarihte ana rahminde olup, müteakiben doğan çocukları için ilgili yönetmelikte belirlenmiş esaslar dahilinde (her üç ayda bir) yardım yapılır.
(2) TSK Dayanışma Vakfı Yardımları:
TSK Dayanışma Vakfı üyesi olan ve TSK'da görevli iken hayatını kaybeden ya da 1, 2, 3, 4'üncü derecede malul olan subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlara; Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlarda yardım yapılır.
(a) Bir Defada Yapılan Yardımlar :
(I) Ölüm yardımı: Hizmet süresine göre hesaplanan miktarlarda ölüm yardımı yapılır.
(II) Maluliyet yardımı: Hizmet süresi ne olursa olsun, 1, 2, 3 ve 4'üncü derecede malul olanlara, Vakıf Yönetmeliğinde belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde yardım yapılır.
(b) Devamlılık Gösteren Yardımlar :
(I) Dul aylığı: Ölen subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma, uzman erbaşın dul eşine bağlanan aylık olup, hayatta olduğu süre içerisinde devam eder. Ölen, OYAK üyesi ise eşi adına OYAK'ın �Emekli Maaş Sistemi� hesabına, Harp Okulu mezunu (Kurmay olmayan) bir yıllık albayın son OYAK aidatına esas maaşının 20 katı tutarında para yatırılarak aylık alması sağlanır. OYAK üyesi olmayanlara tespit edilen miktar defaten ödenir. Bekar ise herhangi bir ödeme yapılmaz.
(II) Sağlık Raporu ile Belirlenen Maluliyet Aylığı Yardımı: Maluliyet aylığı yardımı, görev süresi 10 yılın altındaki Vakıf üyesi TSK'nden ayrılan üye personelden, SGK'ca maluliyetleri 1 ve 2'nci derece olarak belirlenerek ve kendisine aylık bağlanmayanlardan; aynı zamanda OYAK üyesi olanlar adına OYAK'ın �Emekli Maaş Sistemi� hesabına Harp Okulu mezunu (Kurmay olmayan) bir yıllık albayın son OYAK aidatına esas maaşının 20 katı tutarında para yatırılarak aylık bağlanması sağlanır. OYAK üyesi olmayanlara tespit edilen miktar defaten ödenir. Maluliyet aylığı yardımı; Yönetim Kurulunca maaş bağlanmasına ilişkin kararın verilmesini takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere yapılır. Personelin vefatı ile sona erer. Maaş peşin olarak ödenir. Ölüm tarihinde ödenmiş olan geri alınmaz.
(3) Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yardımları:
205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu gereğince aşağıdaki yardımlar yapılır (erbaş/erler hariç).
(a) Ölüm Yardımı: OYAK üyesi personelin hayatını kaybetmesi halinde yasal mirasçılarına OYAK tarafından; albay ve aşağı rütbeler için albay maaşının 20 katı, kıdemli albay ve yukarı rütbeler için ise kendi aylıklarının 20 katı tutarında ölüm yardımı yapılır.
(b) Maluliyet Yardımı: Tam ve daimi malul olduğu kesin işlemli sağlık raporu ile belirlenen OYAK üyesi personel, rapor tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başvurması halinde, kısmi ve daimi malul olduğu kesin işlemli sağlık raporu ile belirlenen OYAK üyesi personel ise rapor tarihinden itibaren 1 yıl, kaza tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde başvurması halinde OYAK tarafından yapılan malullük yardımına hak kazanır. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin sağlık raporu ile birlikte OYAK Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
(c) Konut Kredisi: OYAK'tan malullük yardımına hak kazananlardan �TSK'nde Görev Yapamaz� raporu alanlara, malullük yardımının ödendiği tarihteki limit üzerinden konut kredisi hakkı doğar. Bu hak maluliyet yardımının ödendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde kullanılmadığı takdirde sona erer. Göreve devam eden personel için 2 yıllık süre uygulanmaz. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin satın aldıkları evin tapusu ile birlikte OYAK Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
ç. Şehit/Malul Çocuklarının Askeri Okullara Öncelikle Alınması
TSK bünyesinde görev yapmakta iken şehit, malul/muharip gazi olan personelin çocuklarına, askeri okullara girişte, giriş koşullarını sağlamaları halinde ek puan veya kontenjan verilerek öncelik sağlanmaktadır. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin; alım yapılacak yılın başvuru kılavuzlarında belirtildiği şekilde hareket ederek; ilgili Askeri Okul K.lıklarına başvurmaları gerekmektedir.
d. TSK Akıllı Kartı Verilmesi
TSK Akıllı Kart Yönergesi uyarınca; vazife/harp malullerinin kendileri ile vazife/harp malulü olarak şehit olan personele (subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara) ve bunların hak sahibi aile fertlerine TSK Personel Akıllı Kartı verilir. TSK Akıllı Kartlarında, malul gazi olan personelin statüsünü gösteren bölüme �Malul Gazi� ifadesi ile sınıf ve rütbesini gösteren bölüme ayrıldığı tarihteki rütbesi yazılır. Malul Gazilerin hak sahibi aile fertlerine verilecek olan kartlarda da aynı ibare yer alır. SGK tarafından verilen Ücretsiz Seyahat Kartının ibrazı halinde kart ücreti alınmaz.
Vazife malullüğü gerektiren sebeplerle şehit olan erbaş/erlerin hak sahibi aile fertlerine Askeri Hastanelere Giriş Kartı verilir.
TSK Akıllı Kartı ile ilgili diğer işlemler için, ikamet edilen yerde bulunan Askerlik Şubesi Başkanlığına başvurulması gerekir.
e. TSK Özel/Yerel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma:
Şehit/malul subay, astsubay ve uzman jandarmaların eş ve çocuklarına özel/yerel eğitim merkezlerinden yararlanmada (maluller için malullük derecelerine göre) ek puan verilmek suretiyle avantaj sağlanır. Bu merkezlerden yararlanmak isteyenlerin bağlı bulundukları Kuv.K.lığına dilekçe ile başvurmaları gerekir.
TSK Akıllı Kartına sahip şehit subay, yedek subay, astsubay ve uzman jandarmaların aile fertleri ile TSK Akıllı Kartına sahip malul personel ile aile fertlerinden günübirlik giriş ücreti ve otopark ücreti alınmaz.
f. TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinden Yararlanma
TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde (Lodumlu-Ankara) başta malul gaziler olmak üzere hak sahibi tüm TSK personeli ve ailelerine hizmet verilmektedir. Merkezde malul gazi personelin, her türlü ortopedik (eklem hareket kısıtlıkları, ampüteler, ortez ve protez uygulamaları, sekel bırakan nitelikte romatizmal hastalıklar, yürüyüş bozuklukları ve diğer ağrılı kas iskelet sistemi hastalıkları vs.) ve nörolojik (omurilik yaralanması, beyin hasarı, inme, sinir sistemi hastalıkları vs.) rahatsızlıklarının rehabilitasyonu yapılmaktadır. Ankara dışından gelmiş hastalar ve refakatçileri için Merkez bünyesinde 50 Yataklı Otel hizmet vermektedir.
Bakıma muhtaç ve kimsesiz malul gazilerden; bakıma muhtaçlığı GATA ve/veya TSK Sağlık Kurulu Raporuyla belgelenen, kimsesizliği onaylanan ve Merkez Başkanlığınca uygun görülen malul gaziler, tesisin 50 Yataklı Bakım Merkezi bölümünden sürekli olarak yararlanabilir.
g. TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden Yararlanma:
Balıkesir ili, Ayvalık ilçesinde bulunan TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden, TSK mensubu şehitlerin eşleri, çocukları, anne/babaları ile anne/babanın refakatinde bulunan şehit personelin 18 yaşını doldurmamış erkek kardeşleri ve evlenmemiş kız kardeşleri birlikte yararlanabilirler. Ayrıca malul gaziler evli ise eşi ve çocukları, bekar ise anne, baba ve bekar kardeşi ile birlikte yararlanabilirler. Aksi taktirde yer tahsisi yapılmaz. Tesisten 02 Mayıs-27 Ekim tarihleri arasında 10 (on) günlük, diğer tarihler arasında ise 13 (on üç) günlük dönemler halinde yararlanılır.
Tesisten yararlanan şehit erbaş/er aileleri ile malul gazi erbaş/erler ve yakınlarının gidiş-dönüş yol paraları, tesisteki tabldot usulü yemek paraları (sabah/öğle/akşam) TSK Mehmetçik Vakfı bütçesinden, TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkez K.lığınca karşılanır. Şehit subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman çavuşların aile fertlerinin, yol ve yemek ücretleri kendileri tarafından karşılanır. Tesisten yararlanan hak sahiplerinden yatak ücreti alınmaz.
Merkezden yararlanmak isteyenlerin �Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanlığı Yücetepe/ANKARA� adresine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe örnekleri, Askerlik Şubesi Başkanlıkları ile Askeri Birlik Komutanlıkları ve www.kkk.tsk.tr/GenelKonular/Sehit/yarali adresinden temin edilebilir.
ğ. Askerlik Hizmetinden Muafiyet
1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirmekte iken hayatını kaybedenler ile maluliyet aylığı almasını gerektirecek şekilde malul olanların anne/babasının müşterek olarak talep ettiği veya anne/babasından biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silah altına alınmaz veya silah altında ise terhis edilir.
Anne/babanın müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda; öncelikle silah altında olan kardeşi var ise istekli olması halinde terhis edilir, silah altında olan kardeşi yok ise ya da silah altında olan kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası gelen ilk kardeş istekli olmadıkça silah altına alınmaz.
Ayrıca yine 1111 sayılı Kanun hükümlerine göre; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne/babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri halinde terhis edilir.
Bu haktan 1076 sayılı Kanuna tabi yedek subaylar ile, 1111 sayılı Kanuna tabi erbaş/erlerin çocukları ve kardeşleri yararlanır. Bu haktan yararlanmak için hak sahiplerinin kayıtlı bulundukları Askerlik Şubesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
h. İkametine Yakın Yerde Askerlik Hizmeti Yapma
TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesi uyarınca; askerlik hizmetini yapmakta iken şehit/malul olan kamu personelinin askerlik hizmeti yapacak kardeş ve çocuklarının dağıtımları mümkün olduğu kadar ikamet ettikleri yere yakın birlik, kurum ve karargahlara yapılır.
Bu haktan yararlanmak için; hak sahibi veya ailesinin öncelikle Askerlik Şubesi Başkanlığına, bu başvuru için geç kalınmışsa, eğitim birliğine veya oğlun/kardeşin mensup olduğu Kuv.K.lığına dilekçe, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve şehit belgesi ile başvurması gerekmektedir. Bu talep askerliğin her safhasında yapılabilir. 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
Korucu sisteminden doğan haklar

1- AYLIK BAĞLANMASI

55 yaşını dolduranlardan, 15 yıl ve daha fazla hizmeti olan geçici köy korucularının kurumla ilişikleri kesilerek, 5000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık kat sayısı çarpımı sonucunda bulunacak miktarda aylık bağlanmaktadır. 15 yıldan fazla hizmeti olanlara, 15 yılı aşan her yıl için 200 gösterge rakamı ilave edilir. Ancak bu ilaveler 3000 gösterge rakamını geçemez.

A- 55 yaşını doldurmuş ve 15 yıl hizmeti olanlara (gösterge x memur maaş katsayısı) aylık bağlanmaktadır.

B- 55 yaşını doldurmuş ve 15 yıldan fazla hizmeti olanlara, 15 yılı aşan her yıl için 200 gösterge rakamı ilave edilir. Ancak bu ilaveler 3000 gösterge rakamını geçemez.
C- 5673 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 02.06.2007 tarihinden önce Geçici Köy Koruculuğu görevine başlamış olanlar için Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre, 55 yaşını dolduran ve 10 hizmet yılını tamamlayanlara ilişikleri kesilerek aylık bağlanma hakkı tanınmıştır.

Dosyalar, ilgili Valilik ( İl Jandarma Komutanlığı) tarafından hazırlanmaktadır. İş ve işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

2- SAĞLIK YARDIMI

442 sayılı Köy Kanunu'nun 74'üncü maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan geçici köy korucularıyla bunların eşleri, bakmakla hükümlü oldukları anne , baba ve çocuklarının muayene tetkik ve tedavileri yeşil kart verilerek sağlanmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60 ıncı maddesinin ( c ) bendinin (9) alt bendi gereğince, geçici köy korucuları genel sağlık sigortalısı sayılanlar kapsamına alınmıştır. Ancak 5510 Sayılı Kanuna göre hazırlanan ve 28.09.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan �Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ� gereğince, geçici köy korucularının en geç 3 yıl içinde sosyal güvenlik kurumunca genel sağlık sigortası uygulamaya alınması gerekmektedir.

3- TAZMİNAT ÖDENMESİ

55 yaşını doldurup onbeş yıldan az hizmeti olan veya 55 yaşını doldurmamış olan geçici köy korucularından; sağlık ve idare nedenlerle görevine son verilenler veya kendi istekleriyle görevlerinden ayrılanlar ile ölenlere( 55 yaşını doldurmamış olmakla birlikte 15 yıl veya daha fazla hizmeti bulunanlardan görevleri ile ilişikleri devam etmekte iken vefat edenler hariç ) , 20000 gösterge rakamının memur katsayısı ve hizmet yılıyla çarpımı sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir.

4- NAKDİ TAZMİNAT

Köy Kanunu'nun 74'üncü maddesine göre; geçici köy korucularının görevde bulundukları süre içinde yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölümleri halinde �2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun� hükümlerine göre nakdi tazminat ödenir.

5- ÖLÜM YARDIMI

Görev süresi içinde vefat eden geçici köy korucularının eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa anne ve babasına, bunlarda yoksa kardeşlerine, 15000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda herhangi bir vergi ve kesintiye tabii tutulmaksızın ölüm yardımı ödenir.

6- ŞEHİT VE ÇALIŞAMIYACAK DERECEDE MALÜL OLANLARIN YAKINLARINA İŞ İMKANI

Şehit veya çalışamayacak derecede malul olan geçici köy korucuları ile gönüllü köy korcularının eş, çocuk yada kardeşlerinden birisinin işe yerleştirilmesi imkanı sağlanmıştır. Şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan geçici ve gönüllü köy korucularının bir yakınına kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde iş imkanı tanıyan % 0,5 oranı , % 1 e çıkartılmıştır.
 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
ŞEHİT AİLELERİ ve GAZİLERİMİZE SAĞLANAN DİĞER HAKLAR

1-MESKENDE TÜKETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNDE İNDİRİM


Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığınca kendilerine maaş bağlanan şehit yakını ve gazilerimizin ikamet ettikleri konutta tükettikleri elektrik enerjine %40 oranında indirim uygulanmaktadır.

Şehit yakını ve gazilerimiz, söz konusu indirimli elektrik tarifesinden yaralanabilmek için kendilerine maaş bağlandığını gösteren belgesi ve mesken elektrik abonesi için https://tik.lat/aXYrz internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte, bağlı bulundukları yerin İl Müdürlüğü veya İlçe İşletme Müdürlüğü/İlçe İşletme Şefliği Müşteriler veya Abone Servislerine müracaat etmekleri gerekmektedir.


2-MESKENDE TÜKETİLEN SU TÜKETİMİNDE İNDİRİM

1005 ve 3292 sayılı kanunlara göre aylık bağlananlar ile malûl gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50'den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır.
Bu uygulamadan yararlanabilmek için ikamet edilen yerin Belediye Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir.


3-KAMU KURUM ve KURULUŞLARINA AİT SOSYAL TESİSLERDEN FAYDALANMA

Şehitlerimizin eş, anne, baba ve çocukları Başbakanlığın 2006/16 sayılı genelgesi gereğince, ikametgah mahalleri dışına çıktıklarında kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılmaktadırlar.
4-18 MART ŞEHİTLER GÜNÜNDE ŞEHİT YAKINLARINA İDARİ İZİN VERİLMESİ

2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile; 18 Mart Şehitler Gününde yapılacak etkinliklere rahatlıkla katılabilmelerini sağlamak amacıyla kamu kurum/ kuruluşlarında çalışan şehit dul ve yetimleri ile anne, baba ve kardeşlerinin 18 Mart Şehitler gününde idari izinli sayılmışlardır.
5-DEVLET MEMURU OLARAK GÖREV YAPAN ŞEHİT YAKINLARININ ATANMASINDA KOLAYLIK

�Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe� ilave edilen bir madde ile; terörle mücadelede çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir olan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin atanma taleplerinin yerine getirilmesi kolaylaştırılmıştır.

6-MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN BAYİLİK RUHSATLARINDA KOLAYLIK

İdarece, yerleşim yerlerinde bayilik verme ihtiyacının bulunması halinde baş bayiler ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun değişik 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanlara bir yıldır faaliyet gösterme şartı aranmaksızın ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre çalışma gücünün en az yüzdekırk (%40) ını kaybetmiş olanlardan bu maddedeki diğer koşulları taşıyan gerçek kişilere kura çekilişine tabi tutulmaksızın öncelik tanınır.
7-SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNCA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

Yardıma, bakıma ve korunmaya ihtiyaç duyan şehitlerimizin eş, çocuk, anne ve babalarını Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı;

� Çocuk yuvaları,
� Yetiştirme yurtları,
� Kreş ve gündüz bakım evleri,
� Huzur evleri,
� Bakım ve rehabilitasyon merkezleri,
� Kadın misafirhaneleri,
� Yaşlı danışma merkezlerinde,

kurum olanakları ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin başvuruları öncelikle kabul edilmektedir.

Ayrıca, Ülkemizde ağır özürlü olanlara belirli şartları taşımaları halinde bakım hizmeti verilmektedir.

Bunun için müracaat edilmesi halinde, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinde görevli bakım hizmetleri değerlendirme heyetlerince özürlünün ikametgahlarında inceleme yapılarak bakım raporu hazırlanmaktadır.

Bakım raporunda özürlünün günlük hayatın alışılmış tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olduğunun; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle bakmakla hükümlü olunan birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3 ünden daha az olduğunun tespit edilmesi halinde;

Özürlünün, bakımını üslenen akrabasına bir aylık net asgari ücreti tutarında bakım ücreti ödemesi yada özürlünün bakımını üslenecek akrabası bulunmaması halinde bakım hizmetini verecek özel bakım merkezlerine 2 aylık net asgari ücret tutarında bakım ücreti ödemesi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Sağlanan kolaylıklardan ve özürlü bakım hizmetlerinden yararlanabilmek için özürlü bireyin ikamet ettiği İl/İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmak gerekmektedir.

8-BAZI ÜNİVERSİTELERİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR


-T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

Terörle mücadelede şehit olan T.S.K' ne mensup şehitlerden sosyal güvencesi bulunmayan anne, baba, eş ve çocuklarına üniversitenin hastane ve diş hekimliği fakültesinde ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.

-T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Ülkemizin vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü korumak için şehit düşen ve sosyal güvencesi bulunmayan, T.S.K. mensubu er ve erbaşların anne,baba,eş ve çocuklarının muayene,tetkik ve tedavileri Fırat Tıp Merkezinde ücretsiz olarak yapılmaktadır.


9-HAC KONTENJANINDAN YARARLANMA HAKKI


Diyanet İşleri Başkanlığınca Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu kararları çerçevesinde 2007 ve 2008 yılı hac organizasyonlarında olduğu gibi 2009 yılı hac organizasyonunda da şehitlerimizin, daha önce hacca gitmeyen ve müracaat süresi içerisinde kayıt yaptırmış olan anne, baba ve eşleri ile kayıt yaptırmış olan gazilerimiz ve eşlerinden sırası gelmeyenlere; şehit ailesi ve gazi olduklarını Genel Kurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Valiliklerden alacakları belge ile ibraz etmeleri şartıyla kayıt hakkı verilmiştir. Bunların tespiti Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılmakta ve kayıtları da kendileri için ayrılan kontenjan nispetinde, kur'a sıralamaları dikkate alınarak, tercih ettikleri hac kategorisine ait ücreti de yatırmaları kaydıyla İl Müftülüklerince yapılmaktadır.


10-SAĞLIK KURULU RAPORLARI İÇİN ÜCRET ALINMAMASI

4736 sayılı Kanunun verdiği yetkiyle çıkarılan 3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan �Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.03.2004 tarih ve 2004/30 sayılı genelgesi uyarınca; şehit yakını ve gazilerimizin özel kanunlar uyarınca kendilerine tanınan haklardan yararlanabilmeleri maksadıyla almaları gereken özürlü sağlık kurulu raporları için muayene, tetkik, rapor ücreti, bağış ve evrak parası adı altında herhangi bir ücret talep edilmemesi karara bağlanmıştır.11-GSM OPERATÖRLERİNİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

Şehit yakını ve gazilerimize Avea, Turkcell, Telsim tarafından indirimli ücret tarifesi uygulanmaktadır.

12-BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI VE SATIŞINDA ŞEHİT YAKINI VE GAZİLEREMİZE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR


29.09.2005 tarih ve 25951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelikte;

Belediyeler tarafından üretilen arsa ve sosyal konutların söz konusu yönetmelik kapsamında aşağıda sayılan şartları taşıyanlara Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen bedeli karşılığında ihalesiz olarak tahsis edilmesini karara bağlamaktadır.

Yönetmeliğin 7 inci maddesine göre konut yapılmak amacıyla arsa tahsis edilecekler ile sosyal konut tahsis edileceklerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır.
a) Dar gelirli olmak,
b)Kendisinin, eşinin veya onsekiz yaşından küçük çocuklarının o belediye sınırı içinde konutu veya konut yapmaya müsait arsası bulunmamak,
c) En az bir yıldan beri o belediye sınırları içinde ikâmet ediyor olmak,
d) Afete maruz kalmış olmak,
e) Sanayi bölgelerinden nakledileceklerden olmak,
f) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uygulamaları kapsamında hak sahibi olup, gecekondu ıslahı ve tasfiyesi sebebiyle açıkta kalacak olmak,
Tahsisten yararlanacakların bu maddede aranan şartlardan (a), (b) ve (c) bentlerindeki şartların üçüne birlikte, ya da (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan herhangi birine (c) bendinde belirtilen şartla birlikte sahip olmaları gerekir.
Tahsis edilecek arsa miktarından fazla müracaat olması halinde uygulanacak puanlama kriterleri belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Aile nüfusu, dul, engelli, evde yatalak hasta bulunması, çocukların gelir getirici bir işte çalışıp çalışmaması, aile bireylerinin sahip olduğu araç ve diğer varlıklar, gazi, şehit eş ve çocukları ile diğer hususlar puanlama kriterleri olarak dikkate alınır. denmektedir.
Taleplilerin ilgili belediyeye başvurmaları gerekmektedir.

 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
ŞEHİT YAKINI ve GAZİ/ MALULLERİN ÇOCUKLARININ ASKERLİKTEN MUAF OLMA HAKKI

1-ASKERLİKTEN MUAFİYET
05.02.2009 tarihli ve 5837 sayılı Askerlik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 inci maddesine istinaden; askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölen, akıbeti meçhul kalan, hakkında gaiplik kararı alınan veya maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olanların;
a) Baba ve annesinin müşterek olarak talep ettiği veya baba ya da annesinden biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silah altına alınmaz veya silah altında ise terhis edilir,
b) Baba ve annenin müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda; öncelikle silah altında olan kardeşi var ise istekli olması halinde terhis edilir, silah altında olan kardeşi yok ise veya silah altında olan kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası gelen ilk kardeş istekli olmadıkça silah altına alınmaz.
Ayrıca, askerlik hizmetini yerine getirmekte iken 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin kendilerinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça silah altına alınmaz ve silah altındakiler istekleri halinde terhis edilir. Bu hükümler yalnızca seferberlik ve savaş halinde uygulanmaz.
Bu haktan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın bağlı oldukları Askerlik Şubelerine başvurmaları gerekmektedir.
 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
ŞEHİT YAKINI ve GAZİLERİMİZİN VERGİ ve GÜMRÜK SİSTEMİNDEN DOĞAN HAKLARI

1- GELİR VERGİSİ KANUNDA YER ALAN HÜKÜMLER:
A-Vatan Hizmetleri Yardımlarında istisna

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 26 . Maddesinde �Aşağıdaki yazılı vatan hizmetleri yardımları Gelir Vergisi'nden müstesnadır:
1. Harb malullüğü zamları;
2. Harb malullerine ve şehit, dul ve yetimlerine verilen tekel bayileri;
3. Şehitlerin dul ve yetimlerine şehit, dul ve yetimi sıfatıyla yapılan bilumum ödemeler (Bu hükmün tatbikinde hususi kanunlarına göre kendilerine şehit sıfatı verilenlerle harp, isyan, eşkiya, kaçakçı takip ve müsademesi, sanıkların ve mahkûmların takibi, manevra, talim ve tatbikat esnasında görev başında veya görevden doğan sebeplerle ölenler şehit sayılır.);
4. Vatan hizmetleri tertibinden bağlanan aylıklar ile ödenen mükâfatlar.
B- Sakatlık İndirimi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 31 . Maddesinde �Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir. Sakatlık indirimi:
- Birinci derece sakatlar için 440.000.000 lira,(*) (270 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2009 yılı için 670 TL.)
- İkinci derece sakatlar için 220.000.000 lira,(**) (270 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2009 yılı için 330 TL.)
- Üçüncü derece sakatlar için 110.000.000 liradır.(***) (270 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2009 yılı için 160 TL.)�
Aynı kanunun 89/3 ncü maddesinde de: �Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine, 31 nci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.)� hükmü mevcuttur.
Bu indirim direk şehit, dul ve yetimlere uygulanmamakla birlikte daha sonra aşağıda belirtilen mükellef gruplarından biri olarak çalışmaya başlayan gazi ve malullere uygulanacaktır.
a- Sakatlık İndiriminden Kimler Yararlanır?

Sakatlık İndiriminden;
1- Özürlü hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı,
2- Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı,
3- Özürlü olup basit usulde vergilendirilenler,
yararlanır.

b- Sakatlık İndirimi Nasıl Uygulanır?

Özürlü serbest meslek erbabı ile serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan veya basit usulde vergilendirilenlerin Gelir Vergisine tabi kazançlarından, yukarıda aylık olarak belirlenen dereceler karşılığı rakamlar yıllık olarak dikkate alınır. Yıllık olarak belirlenen sakatlık indirimi miktarları beyan edilen gelirlerine uygulanır. Sakatlık indirimi, özürlü hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulanan hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır. Bakmakla yükümlü olunanlar da indirimden yararlanan kişi değil ona bakmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde eden mükelleflerdir.

2- KATMA DEĞER VERGİSİNDE SAĞLANAN AVANTAJLAR

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde özürlüler tarafından; eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ile özel bilgisayar programları alımında Katma Değer Vergisi ödenmemektedir.
Bu kapsamda, görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap; ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar, özürlüler için özel olarak üretilmiş tekerlekli koltuklar, motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar ile özel bilgisayar programları girmektedir. Binek otomobilleri ise teşvik kapsamında değildir.
3-MALUL ve GAZİ (ENGELLİ)LERE TANINAN YURT İÇİ ARAÇ ALIMINDA ÖTV'DEN MUAF OLMA HAKKI
4760 sayılı ÖTV Kanununun 7/2. maddesi ile sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından bu maddede yazılı olan araçların beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir. Bu hükme ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (7.2.1.) bölümünde yapılan açıklamalara göre, bu istisna aşağıdaki şartlarda uygulanmaktadır.
1. ÖTV İstisnası Kapsamına Giren Araçlar
Motor silindir hacmi 1.600 cm³'ün altında olmak şartıyla binek otomobilleri, jipler, çift sıra koltuklu panelvanlar ile motor silindir hacmi 2.800 cm³'ün altında olmak şartıyla açık veya kapalı kasalı kamyonetler istisnadan yararlanılarak satın alınabilecektir.
2. İstisnadan Yararlanabilecek Olanlar
İstisnadan;
- Sakatlık derecesi (iş gücü kaybı oranı) %90'ın üzerinde olanlar,
- Sakatlık derecesi (iş gücü kaybı oranı) %90'ın altında olup, hareket ettirici özel tertibat yaptırmak suretiyle �H� sınıfı sürücü belgesiyle araç kullanabilecek olanlar,
yararlanabilmektedir.
Sakatlık dereceleri, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen esaslara göre tespit edilecektir.
3. ÖTV İstisnasının Uygulanması
Sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan vatandaşlarımız, yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğini, sıfır araç alacakları motorlu araç ticareti yapanlara vermek suretiyle, bunlar tarafından vergi dairesine verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesine eklenmesini ve beyannamede ÖTV hesaplanmamasını sağlayabileceklerdir. Sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı olması şartı aranmayacaktır.
Sakatlık derecesi %90'ın altında olup, sakatlığı gereği araçta kendi kullanımına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelli vatandaşlarımız, bu şekilde hareket ettirici özel tertibat yaptırarak kullanabileceği araçlarda istisnadan yararlanabilecektir. Bu durumdaki vatandaşlarımız;
- Özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylı örneğini,
- Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneğini,
- �H� sınıfı sürücü belgesinin fotokopisini,
Sıfır aracı satın alacakları motorlu araç ticareti yapanlara verecekler, satıcılar da istisnadan yararlanan kişi adına düzenleneceği faturalarda ÖTV göstermeyecektir.
4. İstisnadan Yararlanma Süresi
Kullanılmamış (sıfır) araç alımında bu istisnadan yararlanan malul ve engelli vatandaşlarımız, aracı satın aldığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe bu istisnadan bir daha yararlanamayacaktır. İstisnadan yararlanılan araç 5 yıl içinde ÖTV ödenerek satılmış olsa dahi, 5 yıl geçmedikçe yeni bir aracın istisnadan yararlanılarak satın alınması mümkün değildir.
Ancak, istisnadan yararlanarak satın aldığı araçları 5 yıl geçmeden deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkaranlar, bu durumu tevsik eden ekspertiz raporu ile �hurdaya çıkarılmıştır� damgası vurularak kayıt konulan tescil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğini de ibraz etmeleri şartıyla yeni satın alacağı araçlar için ÖTV istisnasından yararlanabilecektir.
İstisnadan yararlanılarak araç satın alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçtikten sonra, bu araç başkasına devredilsin veya edilmesin, yeni bir aracın alımında yine istisna uygulanabilecektir.
5. İstisnadan Yararlanılan Araçların Elden Çıkarılması
ÖTV istisnasından yararlanılarak satın alınan araçların 5 yıl içinde istisnadan yararlanmayan kişi veya kuruluşlara devredilmesi halinde, ÖTV Kanununun 15/2-a maddesi uyarınca alıcı tarafından, ilk iktisaptaki matrah üzerinden, devir tarihindeki orana göre ÖTV beyan edilip ödenmediği sürece alıcı adına kayıt ve tescil yapılmayacaktır.
Ancak ÖTV istisnasından yararlanılarak satın alınan araçların, istisnadan yararlananlar adına 5 yıl tescilli kaldıktan sonra elden çıkarılması halinde ÖTV uygulanmayacaktır.
Öte yandan, istisnadan yararlanılan aracın veraset yoluyla varislere intikalinde de ÖTV aranmayacaktır. Aynı şekilde veraset yoluyla intikal eden araçların, murisin istisnadan yararlanarak araç satın aldığı tarihten itibaren 5 yıl geçtikten sonra varislerce satışında ÖTV uygulanmayacaktır.
Detaylı bilgi www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.
4- SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜM

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun �IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar� başlıklı bölümün (5766 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ile değişik şekli) (28) numaralı fıkra hükmü uyarınca, �2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.05.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar� damga vergisinden istisnadır.

Bu hüküm uyarınca. 2985 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında Toplu Konut İdaresi tarafından şehit ailelerine kullandırılan kredilerin temin edilmesi ile bu kredilerin teminatına ve geri ödenmesine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisine tabi tutulmayacaktır.

5- SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER

492 sayılı Harçlar Kanununun 59 ncu maddesine (5766 sayılı Kanunun 11 nci maddesi ile değişik şekli) eklenen (1) bendinde, �2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.05.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescili harçtan müstesnadır.

Bu çerçevede, 2985 sayılı Kanuna eklenen Ek 2 nci maddesi kapsamında Toplu Konut Fonundan kullandırılacak krediye ilişkin olması kaydıyla kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescilinde harç aranmayacaktır.

Silah Bulundurma ve Taşıma Ruhsatlarının Harçtan Muaf Tutulması

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun kapsamında;
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre aylık bağlananlara ait silahların, barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında veya bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile yukarıda sayılan kanunlara göre aylık bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.
Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malul gaziler dahil) intikal eden sîlah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, sîlah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.
6-MALUL ve ENGELLİLERE TANINAN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İSTİSNASI

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 4 üncü maddesinin ( c ) bendinde sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan kişilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde bu istisna hükmünün uygulama esasları belirtilmiştir.

1 - Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Kişilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

Sakatlık dereceleri % 90 veya daha fazla olan kişilerin bu durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri halinde, söz konusu kişilerin adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulacaktır.

Bu istisnadan yararlanmak için, söz konusu kişilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

2 - Sakatlık Dereceleri % 90'ın Altında Olan Kişilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

Sakatlık dereceleri % 90'dan az olan kişilerin bu durumlarını; tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanılabilecektir.

3 - Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

Söz konusu kişilerin bu istisnadan yararlanabilmeleri için; 21 Seri No.lu Genel Tebliği ekinde yer alan formu düzenleyerek (Bildirim Formu'nun internetteki www.gib.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir

7- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNDA SAĞLANAN AVANTAJLAR

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (g) bendinde, harp malulleri ile şehit yetimlerine tekel bey'iyelerinden ödenen paralar ile aynı maddenin (b) bendinde, füruğ ve eşe tanınan istisna tutarının, anılan maddenin (h) bendinde ise harbde veya eşkıya müsademelerinde, manevra ve talimler esnasında veyahut bunlardan aldığı yaralar neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (jandarma dahil) ve bunun gibi vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füruğ ve eşlerine ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) bendinde kabul olunan miktarın bir mislinin istisna edileceği belirlenmiştir.

Buna göre; harp malulleri ile şehit yetimlerine tekel bey'iyelerinden ödenen paralar veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

Harpte veya eşkıya çatışmalarında, manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (jandarma dahil) ve bunun gibi vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının eşine ve çocuklarına, 2009 yılı için geçerli olan 107.604 TL'nin iki misli (215.208 TL), eşin tek başına mirasçı olması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 215.336.TL'nin iki misli (430.672 TL) veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

Ayrıca, harpte veya eşkıya çatışmalarında, manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (jandarma dahil) ve bunun gibi vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının ana ve babalarına intikal eden malların bütün kıymetlerinden 2009 yılı için geçerli olan 107.604 TL veraset ve intikal vergisinden istisna bulunmaktadır.
8- BELEDİYE GELİRLERİ VE EMLAK VERGİSİ KANUNU:
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 8 inci maddesi hükmüne dayanarak; gazilere, şehitlerin dul ve yetimlerine ait brüt 200 m2 yi geçmeyen tek meskenin (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) bina vergisi oranının 2007 ve müteakip yıllar için, sıfıra indirilmesine dair düzenleme Bakanlar Kurulunca 20.12.2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu karar 01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Meskenlere ait sıfır oranlı bina vergisinden faydalanmak isteyen şehit yakını ve gazilerimizin, �Tek Meskeni Olan (İntifa hakkına sahip olanlar dahil) Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Form� ile şehit dul ve yetimi veya gazi olduklarına dair belgeyle birlikte ilgili Belediye Başkanlıklarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.

9- GAZİ VE MALULLERE TANINAN GÜMRÜKSÜZ ARAÇ İTHAL HAKKI

1615 sayılı Gümrük Kanunu 8/14 a maddesi uyarınca malul ve sakatlar tarafından ithal edilecek kara nakil vasıtalarına muafiyet getirilmiştir. Bu vasıtalar motorlu veya motorsuz koltuklar, bisikletler, motosiklet veya binek otomobilleri kapsamaktadır. Gümrük vergisinden muaf olunabilmesi için ithalatın mutlaka malul veya sakat kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca malul veya sakatın ortopedik bir rahatsızlığının olması ve ithal edilecek vasıtaların özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatının bulunması şartı aranmaktadır. Binek otomobillerin ithali için Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğüne, diğer araç ve gereçler için ise illerde bulunan Gümrük Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.
 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
Içişleri bakanlığı emniyet genel müdürlüğü tarafından sağlanan haklar

1-ÖLÜM YARDIMI VE PERSONEL ŞEHİT YARDIMI

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünce, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce şehitliği kabul edilen personelin varislerine karşılıksız ölüm yardımı yapılmaktadır.

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca şehit personelin hak sahiplerine , personel şehit yardımı yapılmaktadır.


2-POLİS AKADEMİSİ, POLİS KOLEJİ ve POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARINA GİRMEDE KOLAYLIK

2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren şehit personelin çocuklarına Polis Akademisi (Düşük puan uygulaması, 245 yerine 185 puanla alınmaktadırlar ), Polis Koleji ( Almış olduğu puan üzerine % 5 artı puan veriliyor) ve Polis Meslek Yüksekokullarına Girişte kolaylık (Gerekli puanı almaları halında kontenjan haricinde yerleştiriliyorlar) sağlanmaktadır.

3-STANDART DIŞI TABANCA VERİLMESİ

Şehit personelin geride kalan eş veya çocuklarına, standart dışı tabanca verilmektedir.

4-EMNİYET BÜNYESİNDEKİ SOSYAL TESİSLERDEN ÜCRETSİZ KONAKLAMA VE YEMEK BEDELLERİNDE KOLAYLIK

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği gereği şehit personelin dul ve yetimleri Emniyet Teşkilatı bünyesinde bulunan sosyal tesislerde ücretsiz konaklamakta, yemek bedelinin ise %50 si alınmaktadır.

5-EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENME YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALMA

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlarında şehit personel çocukları ücretsiz kalmakta yemek giderleri ise Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca karşılanmaktadır.

6-ŞEHİT PERSONELİN MEZARININ ÜCRETSİZ YAPTIRILMASI

Durumu 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümleri kapsamına giren şehit personelin mezarı o yılın bütçe ödeneklerine göre Emniyet Genel Müdürlüğünce yaptırılmaktadır .

7-ŞEHİT PERSONELİN ZATİ DEMİRBAŞ SİLAHININ KANUNİ MİRASÇILARINA VERİLMESİ

Şehit personelin zati demirbaş tabancası kanuni mirasçılarına verilmektedir.

8-MALUL OLAN PERSONELE MALULLUK YARDIMI YAPILMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca görev malulü personele malul yardımı yapılmaktadır.


9-GÖREV MALULU PERSONELDEN İDARİ POLİS OLARAK ÇALIŞANLARIN ŞARK GÖREVİNDEN MUAF TUTULMASI

Görev Malulü personelden İdari Polis Olarak Çalışanlar Şark Görevinden muaf tutulmaktadırlar.


10-GAZİ, MALUL VE ENGELLİLERE AİT ARAÇLARIN PARK ETMELERİNDE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce çeşitli tarihlerde yayımlanan ve en son 13.10.2006 tarih ve 171808 sayılı yazı ile; gazi, malul engellilere ait araçlar için park yerlerinin tahsis edilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması ve trafikte kendilerine gerekli kolaylığın sağlanması istenilmiştir.

Vatanın bölünmez bütünlüğünün müdafaası esnasında sakatlanıp gazi olanların, plakasında engelli işareti bulunan araçlarıyla hastane, banka, postane, alışveriş merkezleri gibi yerlere gidiş gelişleriyle yaptıkları park esnasında, gazi olduklarını gösteren belgelerini araçlarının ön camında bulundurmaları halinde, özürlüler için park kartı uygulanmasında faydalanmaları sağlanacaktır.

Tescil plakalarının üzerinde engellilere mahsus ayrım işareti bulunan araçların park etmelerine yardımcı olunacak, engelli araçları için tahsis edilen park yerlerine başka sürücülerinin park etmeleri önlenerek, aksine hareket edenler hakkında 2918 sayılı Karayolları Kanununun 61/O maddesi gereğince gerekli cezai işlem uygulanacaktır.
 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
şehit ve gazi yakınlarına sağlanan eğitim-öğretim hakları

1-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) TARAFINDAN YAPILAN EĞİTİM YARDIMI

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 79 nolu ek maddesine göre, harp malulleri ile şehitlerin çocuklarına; ilköğretim öğrencileri için (1250), lise öğrencileri için (1875) ve yüksek öğrenim öğrencileri için (2500) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her ay eğitim ve öğretim yardımı yapılır. Bu yardımlar yılda bir kez olmak üzere 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında müracaat etmeleri halinde toptan ödenir.

Bu haktan yararlanmak isteyenler, öğrenim durum belgeleriyle birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvurmaları gerekir. Öğrenim yardımı, iki yıl üst üste sınıfta kalanlara verilmez.

2-İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMDE SINAVSIZ PARASIZ YATILILIKTAN YARARLANMA, BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin 2684 sayılı Kanunun 5. maddesinde sınavsız olarak parasız yatılı alınacak öğrenciler ile ilgili hükümler bulunmaktadır.
Kanunun 5 inci maddesi şu şekildedir:
�Durumları 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunun 65. maddesinin (d) fıkrası, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hükümlerine uyan kişilerin çocukları; doğal afetler, savaş ve olağanüstü haller sebebiyle korunmaya muhtaç duruma düşmüş olan çocuklar ve ayrıca görev yaptıkları yerde ******nun devam edeceği düzeyde okul bulunmayan öğretmenlerin çocuklarından Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı, sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar. Ancak, bu gibi öğrencilerden özel giriş sınavı ve kayıt - kabul şartları bulunan eğitim-öğretim kurumlarına alınacakların, bu kurumların kayıt-kabul şartlarını taşımaları ve sınavlarını kazanmaları gereklidir.�

Devlet Parasız Yatılılıktan sınavsız olarak yararlanma işlemleri İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'nin 17. maddesine göre yapılmaktadır. İlgili maddede hangi durumdaki öğrencilerin sınavsız olarak parasız yatılı olabileceği bildirilmektedir. Madde hükmü şu şekildedir:
Aşağıdaki şartlardan birini taşıyanlardan;

a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 inci maddesinin (d) bendine tabi kişilerin çocukları,

b) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,

c) 2453 sayılı Yurtdışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,

ç) 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesine tabi kişilerin çocukları,

e) Doğal afet ve savaş gibi olağanüstü durumlar nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşen ailelerin çocukları,
f) Kurumlarda öğretmen olup da görevli bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocukları,

g) Başbakanlığın izniyle ülkemizde okutulmak üzere getirilen yabancı uyruklu öğrenciler,
Bakanlıkça belirlenecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilir.
Parasız yatılı olarak ortaöğretime devam etmek isteyen öğrenciler, sınavsız geçiş şartlarını taşımaları halinde müracaatlarını Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yaparken durumlarını belirtmeleri ve sınavsız bölümünü işaretlemeleri gerekmektedir. Bu öğrenciler 10 adet okul tercihi yapmakta ve yerleştirme döneminde ilgili esaslar doğrultusunda yerleştirmeye tabii tutulmaktadır.
Detaylı bilgi İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınabilir.

3-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ OKUMA HAKKI

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve özel öğretim kurumlarında şehit ve malûl gazi çocuklarının ücretsiz olarak okumalarına imkân veren �Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik�, 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik gereği;
Özel anaokulları, özel ilköğretim ve ortaöğretim okulları, özel dershaneler, özel kurslar, özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel öğrenci etüt eğitim merkezleri, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz olarak okutulacak öğrenci kontenjanından şehit ve malûl gazi çocuklarına öncelik verilecektir.

Aynı kuruma başvurunun, ücretsiz okuma kontenjanından fazla olması hâlinde yerleştirme valilikçe yapılır.
Başvurular, şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu kurumdan alınacak şehit veya malûl gazi belgesi ile birlikte kayıt olunacak kurum müdürlüğüne yapılır.
Özel ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ücretsiz okuma hakkını kazanan şehit ve malûl gazi çocukları okulun öğrenim süresince ücretsiz okutulur.

Detaylı bilgi İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınabilir.

4-YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YURTLARDAN VE KREDİLERDEN ÖNCELİKLE YARARLANMA HAKKI

Yüksek öğrenime devam eden öğrencilerden bütün şehit ve gazi çocukları Kuruma bağlı yurtlara öncelikli olarak yerleştirilmekte ve öğrenim süreleri boyunca yurtlarda yurt ücreti ve depozito alınmaksızın barındırılmakta olup, aynı zamanda yüksek öğrenim kredilerinden öncelikle istifade ettirilmektedirler.


5-YÜKSEK ÖĞRENİM KATKI PAYLARININ ALINMAMASI

Şehit olan personelin geride kalan çocuklarından yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim görenlerden yüksek öğretim katkı payları alınmamaktadır.
6-ŞEHİT EŞİ ÖĞRETMENLERİN ATAMANLARINDA KOLAYLIK

3797 Sayılı kanunun 61 nci maddesi uyarınca, Şehit eşi öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atanmalarında hizmet puanı ve sıra esası uygulanmamaktadır.
7-İLKÖĞRETİM OKULLARINA ÖNCELİKLİ KAYIT VE NAKİLLERDE KOLAYLIK

Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan 2007/45 sayılı Genelge ile, İlköğretim kurumlarına kaydedilecek veya okullar arasında nakledilecek şehit çocuklarına, talepleri halinde istedikleri okullarda öğrenim görebilme imkanı sağlanmıştır.

8-VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ŞEHİT ÇOCUKLARINA BURS VERİLMESİ

Genel Müdürlükçe sağlanacak burstan faydalanmak isteyen öğrenciler, öğrenciler öğretim yılı kayıtlarının başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Bölge Müdürlüklerine başvururlar.
Burs başvuruları öğrencinin ikamet ettiği ilin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne yapılır.
Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devamı ve eğitim yardımı almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla öğrenim süresince verilir.

9-GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TESİSLERDE YAPILACAK SPOR MÜSABAKALARINA GİRMEDE KOLAYLIK

Kullanım hakkı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak spor müsabakalarında, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce kendilerine �Gazi Tanıtım Kartı� verilen harp ve vazife malulü gaziler için özel yer tahsisi yapılmaktadır.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup, spor kuluplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen stadyumlar da yapılacak spor müsabakalarına, Türkiye Cumhuriyeti Emekli sandığı Genel Müdürlüğünce kendilerine �Gazi Tanıtım Kartı� verilen Harp ve vazife malulü gazilerin girmesi için gereken kolaylığın gösterilmesi sağlanır.
 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
şehit yakını ve gazileri şehit yakını ve gazilerimize yeni sosyal güvenlik sistemin

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERİMİZE YENİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEN DOLAYI SAĞLANAN HAKLARI

1-ÇALIŞMAYA DEVAM ETME HAKLARI

31.5.2006 tarihinde yürürlüğe girerek Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, aşağıdaki haklar sağlanmıştır.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malûllüğü aylığı bağlanmış (er ve erbaşlar dahil) malûllerden, çalışmaya başlayanların aylıkları hiçbir şekilde kesilmez.

Ayrıca, terörle mücadele dışındaki vazife malûllüğü aylığı bağlanmış malûllerle harp malullerinin, işçi ve bağımsız çalışan olarak işe başlaması hallerinde sosyal güvenlik destek primi ile aylıkları kesilmez. Bunlardan işçi ve bağımsız çalışanlara kısa vadeli sigorta kolları, memur olarak çalışanlara ise uzun vadeli sigorta kollarına ait hükümler uygulanır.

2-SAĞLIK HAKLARI

1- Katılım payı alınmayacaklar
3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinden, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar ve tıbbi malzemelerden katılım payı alınmayacaktır.

Ayrıca;
a) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden
b) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,
ç) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan,
d) Vazife malûllerinden;
ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinden, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar ve tıbbi malzemeler ile yardımcı üreme yönteminden katılım payı alınmayacaktır.
2- İlave ücret ile ilgili olarak;
Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla;
a) 1005 ve 2330 sayılı Kanunlar ile,
b) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan
ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden otelcilik hizmetleri ile istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınamayacaktır.


3- Tıbbi malzeme temini ile ilgili olarak;
3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/ protez ve diğer iyileştirici araç/gereçlerden fark alınmaksızın ve kısıtlama (süre vb.) getirilmeksizin Kurumca karşılanacaktır.
 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
şehit yakını ve gazilerimize iş temini

ŞEHİT YAKINLARINA İŞ TEMİNİ
Terör nedeni ve etkisiyle şehit olan kamu görevlileri, er- erbaş ile geçici ve gönüllü köy korucularının eş, çocuk veya kardeşlerinden birisine, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarında iş imkanı sağlanmaktadır.
Konuyla ilgili açıklamalar aşağıdaki şekildedir:
Şehit Yakınlarının Hak Sahipliği :
İlk hak sahibi şehidin eşidir. Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde çocuklarından biri, ****** yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda ise, ******n kanuni vasisinin iş hakkından feragat etmesi üzerine şehit kardeşlerinden biri olmak üzere, şehit ailesinden sadece bir kişi bu haktan yararlanabilir. Kamu kurum ve kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrosunda çalışan hak sahipleri iş talebinde bulunamaz.
Çocuk veya kardeşlerden öncelikle yaşı büyük olanın işe alınması esastır. (Kanunda belirtilen öncelik sırası dikkate alınmak ve işe gireceği kurumun üst yaş sınırını aşmamak kaydıyla) Şehitlik olayının olduğu tarihte 18 yaşını doldurmamış çocuk ve kardeşlerin müracaat süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren başlar.
Malul ve Malul Yakınlarının Hak Sahipliği:
Terör nedeni ve etkisiyle çalışabilecek durumda malul olan kamu görevlisi, er-erbaş ile geçici ve gönüllü köy korucusunun kendisi, çalışamayacak derecede malul ise, iş hakkından hak sahiplerinden birisi lehine feragat etmesi üzerine eş, çocuk veya kardeşlerinden birisi iş hakkından faydalandırılır.
Başvuru Süresi :
İş hakkından yararlanmak isteyen hak sahipleri şehitlik olayının meydana geldiği tarihten, maluller ise malul maaşı bağlandığı tarihten itibaren 15 yıl içerisinde başvuruda bulunmak zorundadır. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
Ancak, şehitlik ve malullük olayının olduğu tarihte 18 yaşını doldurmamış çocuk ve kardeşlerin müracaat süresi 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren başlar.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 29.03.1996 tarihinden önce olan şehit ve malullük olayları için, müracaat süresi yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.
Müracaat Esasları :
Hak sahibi, iş istek formunu doldurduktan sonra;
1- Öğrenim belgesinin tasdikli bir örneği ( son bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesi )
2-Sabıka kayıt belgesi
3-Malule ait sağlık kurulu raporunun örneği (malul müracaatlarında)
4-Malul maaşı aldığını kanıtlayan resmi yazı veya tasdikli aylık bağlama kararı (malul ve malul yakını müracaatlarında)
5-Diğer hak sahiplerinden noter huzurunda alınacak feragat dilekçesi ile şehit veya malulün T.C. Kimlik numarası ile birlikte,
İkamet ettiği yerdeki kaymakamlığa veya valiliğe müracaat eder. İş için müracaat eden kişi ilk hak sahibi değilse, kendisinden önceki hak sahiplerinden alacağı � 3713 sayılı Kanun gereği tanınan iş hakkından� işe girecek kişi lehine feragat ettiğine dair noter tasdikli beyanları müracaat evraklarına ekleyecektir. Şehit eşinin başvurusu halinde diğer aile fertlerinden feragat beyanı alınmaz.
Yukarıdaki esaslara göre hazırlanan müracaat dosyası, şehitlik ve malullük olayının olduğu İl veya İlçe Hak Sahibi Tespit Komisyonu tarafından kanun kapsamına girdiğinin belirlenmesine müteakip, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Hak sahibi, burada yapılacak değerlendirme sonucu İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşunda işe yerleştirilir.
 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
şehit yakını ve gazilerimize vatani hizmet tertibinden sağlanan haklar

1-ŞEREF AYLIKLARI

1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun gereğince, aşağıdaki sayılanlara aylık bağlanır.
- Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşlarına,
- Türk Tugayının 1950 yılında Kore'ye ayak bastığı Ekim ayından başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına,
-Kıbrıs'ta 1974 yılında Temmuz 1. ve Ağustos 2. Barış Harekatına fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına,
Hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır.


-Eşlere Aylık Bağlanması

İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Savaşına katılanların ölümleri halinde, verilmekte olan aylık, dul eşe % 75 oranında bağlanır.

-Çalışmayan, Aylık ve Geliri Olmayanlara Verilen Aylığın Yükseltilmesi

Aylığa hak kazanan İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Savaşı gazilerinin, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almaması ve çalışmaması halinde kendilerine 30 günlük net asgarî ücret tutarı ödenir. Gazilerin dul eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almaması ve çalışmaması halinde ise 30 günlük net asgarî ücretin % 75'i ödenir.

2-VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN EŞ, ANNE ve ÇOCUKLARA TANINAN SEYAHAT HAKLARI

İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Savaşı Gazilerinin kendileri ve eşleri ile şehitlerin anne ve babaları, Devlet Demiryollarının yurtiçi hatlarında, Denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat ederler

İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Savaşı Gazilerinin dul eşleri ile şehitlerin, sosyal güvenlik kuruluşlarından yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmayan çocukları, şehit olan anne ve babalarından dolayı yetim aylığı aldıkları müddetçe, aynı haklardan yararlanırlar.

3-VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN SAĞLIK HAKLARI

İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Savaşı Gazileri ile bunların aylık bağlanan eşlerinin resmî sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bu kurum ve kuruluşlarca sevk edildikleri özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görecekleri tedavilere ilişkin giderler ile ilaç giderleri, herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın karşılanır.

Bu kapsamda verilen sağlık karneleri daha önceleri askerlik şubeleri tarafından verilmekte iken, yapılan yeni düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmektedir.

4-VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN AYLIK ALANLARA SU TÜKETİMİNDE İNDİRİM

İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Savaşı Gazileri ile bunların aylık bağlanan eşlerinden; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50'den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır.

Bu uygulamadan yararlanabilmek için ikamet edilen yerin Belediye Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir.
 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
şehit yakını ve gazilerimize nakdi tazminat sisteminden dolayı sağlanan haklar

1-NAKDİ TAZMİNAT

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun gereğince, �İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilmeleri sonucu�nda malul duruma düşen ve yaralananlar ve bunlardan ölmüş olanların kanuni mirasçılarına tazminat ödenir.

Bu Tazminat, En Yüksek Devlet Memuru Aylığının,
a) Ölenlerin kanuni mirasçılarına 100 katı tutarında,
b) Bakıma muhtaç özürlü hale gelenlere 200 katı tutarında,
c) Ağır özürlü hale gelenlere 75 katı tutarında,
d) Hafif özürlü hale gelenlere, 50 katı tutarında,
e) Yaralananlara, 20 katını geçmemek üzere,
ödenir.

Tazminattan yararlanmak isteyenler bağlı oldukları kurumlarına istenilen belgelerle birlikte başvururlar.

GKK'larının nakdi tazminat işlemleri Valilikler ve İçişleri Bakanlığınca yürütülmektedir.

2-YURT DIŞI NAKDİ TAZMİNAT

2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun gereğince,

a) Yurt dışı kamu personelinden; bu görevlerinden dolayı maruz kaldıkları tedhiş veya uğradıkları suikast sonucu,
b) Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca yabancı ülkelerde yapılan eğitim, tatbikat, manevra veya harekat sırasında,
ölen veya özürlü hale gelenlere tazminat ödenir.

Bu personel ile bunların eş ve ikinci derece dahil kan ve birinci derece sıhri hısımlarından yurt dışında maruz kaldıkları tedhiş veya uğradıkları suikast neticesinde ölenlerin cenazelerinin nakil ve defin giderleri ile yaralanan veya sakat kalanların tedavi giderleri karşılanır.

Bu kapsamdaki olaylar neticesi ölen diğer Türk uyrukluların cenazelerinin nakil ve defin giderleri ayrıca karşılanır.

3- NAKDİ TAZMİNAT SİSTEMİ NEDENİYLE SSK VE BAĞ-KUR SİGORTALILARINA BAĞLANAN AYLIĞIN ARTIRILMASI

İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilmeleri sonucunda, malul duruma düşen Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıları ile Bağ-Kur sigortalılarına bağlanan aylıklar % 25 oranında artırılır. Bunların ayrıca Nakdi tazminat, ek ödeme ile eğitim ve öğretim yardımı hakları bulunmaktadır.
 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
şehit yakını ve gazilerimize terörle mücadele sisteminden dolayı verilen haklar

1-İKRAMİYE

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler nedeniyle; başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malül olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine, en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.

2-KAMU KONUTLARINDAN YARARLANMA HAKKI

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler nedeniyle malul duruma düşerek aylık bağlananlarla, bunlardan ölenlerin aylığa hak kazanan dul ve yetimleri, (Kamu Konutları Kanunu'nda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere) bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ederler.3-KİRA YARDIMI

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler nedeniyle;
-Malul duruma düşerek aylık bağlananlarla, bunlardan ölenlerin aylığa hak kazanan dul ve yetimlerinden bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ettikten sonra ayrılanların,
-Kamu konutundan yararlanmayanların,
-Özel tahsisli konutlarda oturanların, istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile devletçe karşılanır. Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de bir yıl süre ile devletçe karşılanır. Bu çerçevede hak sahiplerinin konut kiralamalarında uyulması gereken usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kanun kapsamında bulunan kişilere ödenecek kira bedeli için belli bir limit belirlenmeyecek, rayiç kira bedelinin tamamı ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bütçesinden karşılanacaktır.

2. Kiralanacak konutun kullanım alanı (net) 120 m2'yi geçmeyecek, bu alanın tespitinde konut sahibi ile konutu kiralayan arasında yapılan sözleşme esas alınacaktır.

3. İkametgâh olarak kiralanacak konutlar lüks (sauna, jakuzi, dubleks, tripleks, şömine) olmayan konutlardan seçilecek, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde şehrin bulvar ve ana caddeleriyle iş merkezi yoğunluklu mahaller dışında olacaktır.

4. 3'üncü maddede belirlenen kriterlere göre hak sahiplerine ödenecek kira bedeli, kiralamanın yapıldığı yerdeki belediye rayiçlerini geçmeyecektir. Bunun için hak sahibi şehit yakını kiralamanın yapıldığı yerdeki belediye başkanlığından, konutun rayiç bedelini gösterir bir belge alması gerekmektedir.

5. Yakıt, su, elektrik, apartman ve site aidatı gibi ödemeler kira kapsamında olmadığından kira bedeli dışında tutulacak ve oturanlar tarafından karşılanacaktır.

6. 3713 sayılı Kanunun anılan hükmü çerçevesinde kira sözleşmeleri hak sahibi ile mal sahibi arasında yapılacak ve kiralamanın yapıldığı yerdeki kurum harcama yetkilisince onaylanacaktır.

4-BARINMA VE BAKIM HAKKI

Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan aciz ve muhtaç olan Terör malulleri, kamu kurum ve kuruluşlarında yada özel yurtlar ile huzurevlerinde parasız olarak barındırılır.


5-TOPLU KONUT FONUNDAN FAİZSİZ KONUT KREDİSİ VERİLMESİ

Toplu Konut Fonundan şehit Ailelerine Maluller İle Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği 21/09/1991 tarih ve 20998 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik kapsamında kredi kullandırılacak hak sahipleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Öncelik sıralamasına göre,
- Maaşa bağlanan dul eşi,
- Eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanan çocukları müştereken,
- Bunlar bulunmadığı takdirde maaşa bağlanan bakmakla yükümlü olduğu baba veya anası, bu krediden yararlanabilir, hükümleri bulunmaktadır.

Maluller için;

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21 maddesi ve geçici 8 inci maddesi gereği, 01.01.1968 tarihinden sonra memur ve kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa dahi bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanarak ve sakatlanarak malul olanların, öncelik sıralamasına göre,

- Maaşa bağlanan malulün kendisinin, ölümü halinde,
- Maaşa bağlanan dul eşine,
- Eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanan çocuklarını müştereken, konut sahibi yapmak için kredi verilir. Hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla, öncelik sıralamasına göre ve bir defaya mahsus olmak üzere Faizsiz Konut Kredisi İdarece kullandırılmaktadır. 2009 yılı için kredi miktarı 52.993.00- YTL. Dir.
Bununla birlikte, yukarıda belirtilen yönetmelik kapsamında öncelik sıralamasına göre hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir defaya mahsus olmak üzere, başvuru yapılan il sınırları içerisinde 5 yıldır oturuyor olma veya başvuru yapılan il nüfusuna son beş yıldır kayıtlı olmak şartı ile; bu kapsamda bulunan kişilere konut taleplerinin bulunduğu illerde, idarece konut satışı yapılmıyorsa başka illerde bulunan projelerden konut taleplerinin olması halinde ve idarece uygun görülmesi durumunda, % 10 peşin 240 ay vadeli ve sabit taksitli konut satışı yapılmaktadır. Başvuru için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu,Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığından hak sahibi belgesi alınacaktır. Alınan �hak sahipliği� belgesi ile birlikte en yakın Ziraat Bankası Şubesine kredi başvurusu yapılabilmektedir.
Konu hakkında www.toki.gov.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

6-ÜCRETSİZ SEYAHAT HAKKI

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler nedeniyle malul duruma düşerek aylık bağlananlarla, bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine ücretsiz seyahat etme hakkı tanınmıştır. Maaş bağlanması ile birlikte �Ücretsiz Seyahat (Serbest) Kartı� hak sahiplerine ulaştırılır. 17.05.1995 tarihli ve 22286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Ve Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliği'nin 5 inci maddesine istinaden, seyahat kartı verilecek olanlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Ücretsiz seyahat hakkından faydalanacak olanlar:

a) Kendileri;

- Terörle mücadelede yaralanan veya sakatlananlar,
- 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre asayiş ve güvenliğin sağlanmasında görevli iken yaralanan veya sakatlananlar,


b) Eşleri;
- Bu kapsama girenlerin eşleri,
- Aylık almakta iken vefat edenlerin aylık bağlanan dul eşleri,

c) Yetimleri;
- Şehit olan anne ve babalarından yetim aylığı aldıkları müddetçe, sosyal güvenlik kuruluşlarından yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmayan çocukları,
- Şehitlerin anne ve babaları,
d) Terörle mücadele kapsamında sakatlanan er ve erbaşlar
Terörle mücadele kapsamındaki olaylar nedeniyle sakatlanan er ve erbaşların kendileri ile ölenin dul kalan eşleri ve çalışmayan aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malul ve muhtaç erkek çocukları, reşit olmayan çocukları ile ana ve babaları,

Yukarıda sayılanlar Devlet Demiryollarının yurtiçi hatlarında, denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat ederler. Bu hususlar ücretsiz seyahat kartlarının arka yüzünde belirtilir. Bu kart Sosyal Güvenlik Kurumunca verilir. Hak sahiplerine maaş bağlanmasına müteakip ücretsiz seyahat kartı ulaşmamışsa dilekçe ve iki adet fotoğrafla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı (Ankara) adresine müracaat etmeleri gerekmektedir.

7-YURT DIŞI TEDAVİ HAKKI

Memur ve kamu görevlilerinden terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, sakatlananlar ile ölenlerin dul ve yetimleri, Emekli Sandığınca verilen tanıtım kartlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bütün hastanelerde muayene ve tedavi edilirler. Malûl olanların eksilen vücut organları, yurt içi veya yurt dışında en son teknik usûllere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlatılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.
8- BURS VERİLMESİ
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21/ı maddesi uyarınca terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite öğrencilerine ve ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimleri süresince Devletçe karşılıksız burs verilir.
9- TERÖRDEN ZARAR GÖREN DİĞER KİŞİLERE YARDIM
Terör eylemlerinden dolayı yararlananların tedavileri Devlet tarafından yapılır. Zarar gören, can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan öncelikle yardım yapılır. Bu fondan ilk ve orta öğrenim çağındaki şehit çocuklarının öğrenim masrafları karşılanır. Yardımın kapsam ve ölçüsü, Fonun mahalli yetkililerince belirlenecek miktarı aşmamak kaydıyla Fon Kurulunca tespit edilir.
 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
şehit yakını ve gazilerimizin emekli sisteminden doğan hakları

1-VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'na göre, gerek askerlik görevini yürütmekte iken, gerekse askeri ve sivil memuriyet niteliğinde hizmet yürütmekte iken �görevden kaynaklanan nedenlerle� malul duruma düşenlere �vazife malullüğü aylığı� bağlanır.

Aylık bağlanabilmesi için kişinin, görevi ile ilgili nedenlerden dolayı malül hale gelmesi gerekir. Malullük derecesi Kanunda 6 derecede sınıflandırılmakta olup, ölüm halinde birinci derece malullük esas alınarak aylık bağlanmaktadır. Ölüm halinde dul ve yetimleri bu haklardan yararlandırılır. Uygun şartların bulunması halinde yetim kapsamında, ana ve baba da bu aylıktan yararlandırılmaktadır.

Vazife malulü yada vazife malulü ölmüşse onun dul ve yetimleri istenen belgelerle birlikte kendi kurumlarına yada Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik Dairesi Başkanlığı'na başvururlar. Başka yerden aylık alıp almadığına veya herhangi bir işte çalışıp çalışmadığına dair bireysel konulara ilişkin düzenlenmesi gereken belgeler(Kimlik Araştırma Belgesi..vb), aylık bağlanacak kişiler tarafından tanzim edilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.2-HARP MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI

T.C. Emekli Sandığı Kanunu'na göre, gerek askerlik görevini yürütmekte iken ve gerekse askeri ve sivil memuriyet niteliğinde hizmet yürütmekte iken �harp etkileri sonucu� malul duruma düşenlere �harp malullüğü aylığı� bağlanır.

Kanunun ilgili maddelerinde harp malullerinin kimleri kapsadığı gösterilmiştir. Bu kapsama girenler vazife malulü işlemlerinde olduğu gibi, istenen belgelerle birlikte kurumlarına müracaat ederler. Kurumları gerekli belgeleri tamamladıktan sonra dosyalarını Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderirler.

3-EK ÖDEME(TÜTÜN İKRAMİYESİ)

Harp malullüğü aylığı bağlananlarla �olağanüstü hal, talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malûllüğü aylığı bağlananlar� a hayatta oldukları sürece, bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlanması halinde ise aylık aldıkları sürece ayrıca �ek ödeme� yapılır.

Kanun değişikliği yapılmadan önce ek ödemeler tütün satışlarından elde edilen kârın belli bir oranının harp ve vazife malullerinin dul ve yetimlerine dağıtımı şeklinde gerçekleştirilirken, daha sonra yapılan düzenlemelerle �ek ödeme� başlığı altında dağıtımına başlanmıştır.

Bu ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yılda bir kez olmak üzere, herhangi bir müracaat şartı aranmaksızın her yılın ilk üç ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılır.

4 - İKRAMİYE ÖDENMESİ

2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren personelden, uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinin fiilen ifası sırasında;

- Yaşamını sürdürebilmek için gerekli hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olarak derecede malul olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden,

- Diğer malullere ise mevcut aylıkları üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi, emekli ikramiyesi ödenir.

5-VAZİFE VE HARP MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARIN EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN DİĞER HAKLARI

-Er Vazife ve Er Harp Malullüğü Aylığı Alanların Başka Bir İşte Çalışırken Aylıklarının Devam Etmesi:

Askerlik görevini yürütürken malul duruma düşerek vazife veya harp malullüğü aylığı bağlandıktan sonra, gerek memuriyet niteliğinde olsun, gerekse sigortalı nitelikte olsun, başka bir göreve girenlerin vazife veya harp malullüğü aylıkları kesilerek görevlerinden ayrıldıktan sonra yeniden bağlanır, bu görevden ayrılma sırasında ayrıca bir aylığın hak edilmesi halinde iki aylık birlikte ödenir.

Ayrıca, emekli aylığı almakta iken, askerlik görevine başlamasından sonra, askerlikten dolayı vazife veya harp malullüğü aylığına ayrıca hak kazananlara, her iki aylığı birlikte ödenir.

Yukarıda belirtilenlerin ölümleri halinde, dul ve yetimlerine iki aylık birden ödenir.

-Sigortalı Çalışma Halinde Yetim Aylıkları Kesilmez:

Er Vazife Malullüğü ve Er Harp Malullüğünden doğan yetim aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışılması halinde yetim aylığı kesilmez.

-Harp Malullüğü Zammının Devamlılığı:

Harp malullüğü aylığı alanlardan, memuriyete başlayanların harp malullüğü zammı kesilmez.-Barınma Hakkı :

Yaşamak için gerekli hareketleri kendi kendine yapmaktan aciz ve muhtaç olan harp malulleri, parasız olarak barındırılır ve tedavileri yaptırılır. Yedirilmeleri için harcanacak paralar, bunların aylık ve harp malullüğü zamlarından kesilir. Bunun için öncelikle ilgili askerlik şubelerine müracaat etmeleri gereklidir.

-Yükseltme Hakları (Emsal Terfi Uygulaması) ve Bakım Yardımı

a) Harp malullüğü aylığı bağlananlar,
b) İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilmeleri sonucunda Vazife Malullüğü Aylığı bağlananlar,
c) Terörle mücadele nedeniyle, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle malul olanlara, hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimlerine bağlanacak olan Harp Malullüğü ve Vazife Malullüğü Aylıkları, �ölen kişinin hayatta kalan emsallerine göre� yükseltilir.

Bu nedenlerle vazife malullüğü yada harp malullüğü aylığı bağlananlardan hayatta kalan, ancak başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara, ayrıca asgari ücretin net tutarı kadar bir meblağ aylıklarıyla birlikte ödenir. Daha sonra bu kapsama girenler de aynı haktan faydalanır.


-Kesilmeyen Yetim Aylıkları :

T.C. Emekli Sandığından yetim aylığı almakta iken, Harp Okulunda eğitime başlayan öğrencilerin yetim aylıkları kesilmez.
 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
Yönetmelikler

TERÖR EYLEMLERİ NEDENİYLE ŞEHİT VE MALUL OLANLARIN YAKINLARININ VE ÇALIŞABİLECEK DURUMDAKİ MALULLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 � 29/3/1996 tarihli ve 22595 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 2 � Bu Yönetmelik, terör eylemleri nedeni ve etkisiyle;
a) Şehit veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile geçici ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin,
b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda istihdam edilmelerinin usul ve esaslarını kapsar."
MADDE 2 � Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Şehidin çocuklarından birinin başvurusu halinde varsa eşinin ve diğer çocuklarının, kardeşlerden birinin başvurusu halinde ise varsa eşin, çocukların ve diğer kardeşlerin hak sahipliğinden feragat ettiklerine dair beyanları alınır. Eşlerin başvurusu halinde diğerlerinden feragat beyanı alınmaz. Çalışamayacak durumdaki malulün eş, çocuk veya kardeşlerinin başvurusu halinde malulün, hak sahipliğinden bu kişilerden biri lehine feragat ettiğine dair beyanı alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrosunda çalıştığını belgeleyen hak sahiplerinden feragat beyanı istenilmez.
Kanunda belirtilen öncelik sırası dikkate alınarak, işe gireceği kurumun mevzuatındaki üst yaş sınırını aşmamak üzere, hak sahiplerinden yaşı büyük olanın işe alınması esastır.
Şehit veya malul ailesinden sadece bir kişi bu haktan yararlanabilir. Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine göre ataması yapılıp da sakatlık derecesinin artması nedeniyle, atandığı görevde çalışamayacak duruma gelen malullerin sağlık raporu ile durumlarını belgelendirmeleri ve talep etmeleri halinde, iş hakları Kanunda belirtilen hak sahiplerinden birine kullandırılır. Subay, astsubay, er ve erbaş malullerin sağlık raporları askeri hastaneler tarafından verilir. Çalıştıkları süre 10 yılı aşan maluller bu fıkra hükümlerinden yararlanamazlar."
MADDE 3 � Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Görev yaptığı ilin dışında şehit ve malul olanların belge ve bilgilerine ulaşılamadığı durumlarda, ilgili kuvvet komutanlığı veya bağlı olduğu kurumca hazırlanan durum belgesi, yetkili İl veya İlçe Hak Sahibi Tespit Komisyonu kararı yerine geçer, ayrıca komisyon kararı aranmaz."
MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahipleri şehitlik olayının meydana geldiği tarihten, maluller ise malul maaşı bağlandığı tarihten itibaren 15 yıl içerisinde başvuruda bulunmak zorundadır. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
Ancak, şehitlik ve malullük olayının olduğu tarihte 18 yaşını doldurmamış çocuk ve kardeşlerin müracaat süresi 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren başlar. "
MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen %0.5 oranı %0.7 olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


Amaç
MADDE 1 � (1) Bu Yönetmelik; özürlü sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; özürlülerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan sağlık, eğitim, rehabilitasyon gibi alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 � (1) Bu Yönetmelik özürlülere sağlanan haklardan ve verilecek hizmetlerden yararlanmak üzere istenilen Özürlü Sağlık Kurulu Raporları ile Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verebilecek yetkili sağlık kuruluşlarını ve özürlülerle ilgili sınıflandırma ve ölçütleri kapsar.
(2) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında asker hastanelerince malullük aylığı bağlanacaklar için verilecek özürlü sağlık kurulu raporları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca primli sisteme tabi olanlara bağlanacak malullük aylıkları için istenecek özürlü sağlık kurulu raporları ve vergi indirimi için istenecek özürlü sağlık kurulu raporlarının nihai kararları bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.
Dayanak
MADDE 3 � (1) Bu Yönetmelik, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 � (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağır Özürlü: Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %50 nin üzerinde olduğu tespit edilen özürlülerden; beslenme, giyinme, yıkanma ve tuvalet ihtiyacını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede, kendi başına hareket etmede veya iletişim kurmada zorluk ya da yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkalarının yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine tıbbi olarak karar verilen kişileri,
b) Balthazard Formülü: Tüm vücut fonksiyon kaybı hesabında birden fazla özrü olanlar için kullanılan hesaplama şeklini,
c) Özürlü: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,
ç) Özürlülük Ölçütü: Uluslararası temel ölçütler esas alınarak hazırlanan, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzdesini,
d) Özürlü Sağlık Kurulu: Kişilerin hastalık ve özürleri hakkında karar vermeye yetkili olan ve bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen organları,
e) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu: Özürlü sağlık kurulunca hazırlanan, kişilerin özür ve sağlık durumunu, yararlanabileceği sosyal hakları ve çalıştırılamayacağı iş alanlarını belirten belgeyi,
f) Sınıflandırma: Önemli bir sağlık öğesi olarak insan vücudunun fonksiyonu ve yetersizliğinin tanımı konusunda ortak ve standart bir dil ve çerçeve geliştirme çalışmasını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sınıflandırma
Sınıflandırma
MADDE 5 � (1) Özürlülere ilişkin sınıflandırma çalışmalarında, sınıflandırma sistemi olarak; Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık ve sağlıkla ilgili durumların tanımlanması için ortak standart bir dil ve çerçeve oluşturmak amacı ile geliştirilen ve insanın işlevselliği ve kısıtlılıklarla ilgili durumlarının tanımlanmasını sağlayan çok kapsamlı uluslararası bir sınıflandırma sistemi olan İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması esas alınır.
(2) Özürlülerin sağlığı ile ilgili durumlarının tanımlanmasında ve geniş çaplı bilginin kodlanmasında, çeşitli disiplinler ve hizmetler açısından verilerin toplanmasında, kaydedilmesinde ve karşılaştırılmasında, özürlülerin tedavisi, rehabilitasyonu, eğitimi, istihdamı ile ilgili hizmetlerin değerlendirilmesinde, planlanmasında İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması sisteminin kullanılması amacıyla eğitim, öğretim, uygulama ve yaygınlaştırma hizmetleri Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, Üniversitelerin ilgili bilim dalları ve ilgili meslek kuruluşlarının işbirliği ile yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Düzenleme Usul ve Esasları
Özürlü sağlık kurulunun teşkili
MADDE 6 � (1) Özürlü sağlık kurulu; iç hastalıkları, genel cerrahi, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından oluşur.
(2) Değerlendirilecek özür, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili dal uzmanının da kurulda bulunması şarttır. Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.
(3) Eğitim ve araştırma hastanelerinde özürlü sağlık kuruluna şefler, bulunmadıkları zaman şef yardımcıları veya şeflerin görevlendirecekleri uzman hekimler girerler. Kurulun başkanı bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hastanelerin baştabibidir. Baştabibin bulunmadığı zaman kurulun başkanlığını baştabibin görevlendireceği bir üye yapar.
(4) Asker hastanelerinde, Baştabip yardımcısı veya baştabibten sonraki en kıdemli uzman hekim; asker eğitim hastanelerinde ise baştabip tarafından görevlendirilecek diğer üyelerden kıdemli bir öğretim üyesi kurula başkanlık eder.
(5) Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşunda, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekiminin bulunması halinde, bu uzmanın özürlü sağlık kurulunda yer alması zorunludur.
Yetkili sağlık kuruluşları
MADDE 7 � (1) Bu Yönetmelikte belirtilen özürlü sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı listede belirtilen sağlık kuruluşları yetkilidir.
(2) Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler, isimlerinin değişmesi halinde yeni isimleriyle de özürlü sağlık kurulu raporu düzenleyebilirler. İsim değişikliği olan özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları bu durumu, resmi bir yazı ile ilde bulunan sosyal güvenlik kuruluşlarının il müdürlüklerine, il defterdarlığına ve il milli eğitim müdürlüklerine bildirir.
(3) Yetkili olmayan sağlık kuruluşları ile 6 ncı maddede belirtilen şekilde özürlü sağlık kurulunu teşkil edemeyen sağlık kuruluşlarının verdiği raporlar bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.
(4) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı liste ile EK-2 sayılı listede; ilgili kurum ve kuruluşlar ile Maliye Bakanlığından uygun görüş alınarak Sağlık Bakanlığınca değişiklik yapılabilir.
Raporların düzenlenmesi ve özür oranının belirlenmesi
MADDE 8 � (1) Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi için, özürlülerin kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi yazı ile birlikte gönderilmeleri veya doğrudan raporu verecek olan hastanenin baştabibliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Özürlü sağlık kurulu raporları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formla düzenlenen özürlü sağlık kurulu raporu şekline uygun olarak düzenlenir.
(2) Tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, özürlü sağlık kurulunca bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 sayılı cetvelde bulunan tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarına göre yüzde (%) olarak belirlenerek özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde rakam ve yazı ile belirtilir. Hastalığın kendisine ait belirti ve bulgular için ayrıca tüm vücut fonksiyon kaybı oranı puanı verilmez. Bu cetvelde adı geçmeyen hastalık ve özürler ile bunlara ait vücut fonksiyon kayıp oranları fonksiyon kayıplarına göre özürlü sağlık kurulunca değerlendirilerek belirlenir.
Özürlü sağlık kurulu raporunun doldurulması
Madde 9 � (1) Özürlü sağlık kurulu raporu formu eksiksiz olarak doldurulur. Özürlü sağlık kurulu raporu, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen rapor şekline göre; poliklinik muayene tarihi, poliklinik kayıt numarası yazılmak suretiyle, bulgular ve teşhis ayrıntılı olarak yazılıp imza edilir. Yapılan muayene, tetkik ve laboratuvar bulgularına dair bilgiler özürlü sağlık kurulu raporu formuna eklenir. Özürlü sağlık kurulu, özürlü kişiyi bizzat görerek karar verir ve tüm vücut fonksiyon kaybı oranını bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen esaslara göre belirler.
(2) Özre ilişkin klinik bulgular, radyolojik tetkikler ve laboratuvar bilgileri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen raporun ön yüzündeki ilgili bölüme özetlenerek yazılır.
(3) Özürlü sağlık kurulu raporları ilgili kişilerce mutlaka imzalanır. Okunaklı bir şekilde kaşelenir ve mühürlenir. 7 yaşından büyük özürlülere düzenlenecek olan özürlü sağlık kurulu raporlarında, özürlünün fotoğrafının bulunması zorunludur.
(4) İstihdam amacıyla verilecek raporlarda, ayrıntılı teşhis ve özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yazılmasıyla birlikte, kişinin sağlığına etkisi dikkate alınarak çalışamayacağı işlerin niteliği genel olarak belirtilir.
(5) Özürlü sağlık kurulu raporlarında, raporun kullanım amacı bölümüne; bireyin özür grubuna uygun hakları, özürlü sağlık kurulunca değerlendirilerek bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen raporun arka yüzünde bulunan açıklamalar bölümü dikkate alınarak yazılır. Raporun kullanım amacı bölümüne, bireyin özür grubuna uygun hakları değerlendirilerek yapılan değerlendirmeler; sonuç bölümüne evet, hayır ya da değerlendirilmedi ibarelerinden birisi kullanılmak suretiyle yazılır ve bu bölüm hiçbir suretle boş bırakılmaz.
(6) Ağır özürlü olduğu tespit edilenler, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen raporun Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun Sonucu bölümünün Ağır Özürlü kısmında evet ya da hayır ifadesi yazılarak belirtilir ve bu bölüm hiçbir suretle boş bırakılmaz. Ağır özürlü olduğu Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilenler; bakım hizmeti alabilmek amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu il müdürlüklerine başvurabilirler.
(7) Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler için verilecek raporlarda; ayrıntılı teşhis ile tüm vücut fonksiyon kaybı oranı ve raporun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda kontrol süresi mutlaka yazılır. Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı % 40 ve üzerinde bulunanlar ve özel eğitim hizmetlerinden faydalanabilmek isteyen kişiler, kendilerine düzenlenen Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile il milli eğitim müdürlüklerine başvururlar.
Özürlü sağlık kurulu raporuna itiraz
MADDE 10 � (1) Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlü, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporu kesinleşir.
(2) Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 sayılı listede belirtilen hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.
(3) Milli Savunma Bakanlığına bağlı asker hastanelerince; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına itiraz esas ve usulleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına yapılan itirazlar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanelerince kesin olarak karara bağlanır.
Birden fazla özür durumunun bulunması
MADDE 11 � (1) Birden fazla hastalığı veya özrü bulunanların, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarından, en fazla kayba sebep olan hastalığın vücut fonksiyon kayıp oranı esas alınır. Diğer rahatsızlıklara ait vücut fonksiyon kayıp oranları Balthazard Formülü ile toplanarak genel vücut fonksiyon kayıp oranı hesaplanır.
(2) Balthazard Formülü aşağıdaki şekilde uygulanır:
a) Tüm vücut fonksiyon kaybı oranları ayrı ayrı tespit edilir.
b) Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.
c) En yüksek oran özürlünün tüm vücut fonksiyonunun tümünü gösteren % 100'den çıkarılır.
ç) Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen tüm vücut fonksiyon kaybı oranı ile çarpılır. Çarpımın 100'e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek tüm vücut fonksiyon kaybı oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci arızaların tüm vücut fonksiyon kaybı oranı bulunmuş olur.
d) Özür ikiden fazla ise, birinci ve ikinci arızaların kayıp oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki oran ikinci sıraya alınarak işlem tekrarlanır.
e) 60 yaşın üzerindekilerde; genel vücut fonksiyon kayıp oranına Balthazard Formülü ile % 10 eklenir.
(3) Balthazard formülünün uygulanmasına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 sayılı Birleşik Değerler Tablosu da kullanılabilir.
Kurul kararlarının kaydı
MADDE 12 � (1) Kurul kararlarının kaydı için özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili her hastanede ayrı bir özürlü sağlık kurulu defteri tutulur. Kurul üyeleri, deftere kaydedilen özürlü sağlık kurulu raporlarının suretlerini de imza ederler. Kararlara muhalefet edenler, raporun kurumda kalan nüshasına ve bu deftere gerekçeli olarak muhalefet şerhini yazarak imza ederler. İlgiliye verilecek veya kurumuna gönderilecek rapor nüshaları kurula katılan bütün üyeler tarafından muhalefet gerekçesi yazılmaksızın imzalanır. Kararın oy birliği veya oy çokluğu ile verildiği, raporların karar bölümüne mutlaka yazılır.
(2) Özürlü sağlık kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, kurul başkanının kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.
Özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi
MADDE 13 � (1) Özürlü sağlık kurulu raporunun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda kontrol süresi mutlaka belirtilir.
(2) Özürlü sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi durumunda, özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak özür durumunun değişmesi halinde, rapor ve buna bağlı tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yeniden belirlenir.
(3) Özürlü sağlık kurulunca özürlünün özür durumunun sürekli olmadığına karar verilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belirlenerek Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki özürlü sağlık kurulu raporu da kurula sunularak, özürlü sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır.
(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli raporların geçerlilik süresi dolmadan tekrar rapor istenmesi durumunda, mükerrer rapor tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerin daha önce Özürlü Sağlık Kurulu Raporu alıp almadıklarına ilişkin beyanı istenir. İlgilinin beyanı üzerine veya bir başka şekilde, evvelce Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez.
Özürlü sağlık kurulu raporunun tasdiki ve verilişi
MADDE 14 � (1) Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra raporlar; kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve baştabip tarafından tasdik edilir.
(2) Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun bir nüshası ilgili kişiye verilir. İlgilinin talebi üzerine hazırlanmış olan özürlü sağlık kurulu raporlarından; özürlünün kullanabileceği hakları sayısınca çoğaltılarak imza edilir, onaylanır ve mühürlenerek ilgiliye verilir. Kurum müracaatlarında ise raporun bir nüshası raporu isteyen kuruma gönderilir.
(3) Raporun bir nüshası, gerektiğinde belgelendirilmesi amacıyla raporu veren sağlık kuruluşunda saklanır. Raporların saklanma usul ve esasları; sağlık kuruluşlarının bağlı bulunduğu kurumların ilgili mevzuatına tabidir.
(4) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları, özürlü sağlık kurulu raporlarına ait bilgileri ulusal özürlüler veritabanında yer alması amacıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının belirleyeceği veri yapısında her ayın ilk haftası Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderir. Özürlü sağlık kurulu raporlarına ait bilgilerin ulusal özürlüler veritabanına aktarılması ile ilgili teknik yöntem ve veri aktarma periyoduna ilişkin usul ve esaslar gerekli görüldüğünde Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından değiştirilir.
Vergi indirimine esas raporlar
MADDE 15 � (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, sakatlık indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen sağlık kuruluşu tarafından işverenin bulunduğu yerdeki il defterdarlığına gönderilen Özürlü Sağlık Kurulu Raporu esas alınır.
Tahrifat ve sahtecilik
MADDE 16 � (1) Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersizdir.
(2) Gerçeğe uygun olmayan raporları kasten düzenleyenler ve kullananlar ile raporlar üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı yaparak kullanan ve kullanmak isteyenler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.
Özürlülere bağlanacak aylıklar için verilecek raporlar
MADDE 17 � (1) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında verilecek sağlık kurulu raporlarında da, bu Yönetmeliğin tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarına ilişkin hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Atıflar
MADDE 18 � (1) 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ve eki cetvellerine yapılan atıflar bu Yönetmelik ve eki cetvellerine yapılmış sayılır.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 � (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) 18/3/1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca nihai olarak karara bağlanan raporlarda yer alan çalışma gücü kayıp oranları,
b) 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 6/1/1994 tarihli ve 21810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca verilen nihai raporlarda yer alan vücut iş görme gücü kaybı oranları,
c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilen özürlülerin işe girişlerinde almış oldukları özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,
ç) 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilmiş olan özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,
geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.
(2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.
(3) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümlerine göre başlatılmış olan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile ilgili işlemler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden evvel yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 19 � (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 � (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan ile Sağlık Bakanı yürütür.
 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
18 mart şehitler günü ve 19 eylül gaziler gününde yapılacak törenler hakkında

18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ VE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜNDE YAPILACAK TÖRENLER HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukukî Dayanak

Amaç

Madde 1 � Bu Yönetmeliğin amacı; 18 Mart Şehitler Günü ile 19 Eylül Gaziler Günü'nün anlam ve önemine uygun olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde, halkımızın ve sivil kuruluşların iştiraki ile coşku içinde anılmasını sağlamak için düzenlenecek törenlere ait esas ve usulleri belirlemektir.


Kapsam

Madde 2 � Bu Yönetmelik; Şehitler ve Gaziler Günü'nde yapılacak anma törenlerinin düzenlenmesinde görev alacak mahallî mülkî idare amiri, garnizon komutanı, belediye başkanı ile onların sorumluluk alanlarındaki görevlileri kapsar.


Hukukî Dayanak

Madde 3 � Bu Yönetmelik; 27/6/2002 tarihli ve 4768 sayılı 18 Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü İlân Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.İKİNCİ BÖLÜM

Anma Komitelerinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Anma Komiteleri

Madde 4 � İl ve ilçelerde, bu Yönetmelik kapsamına giren törenler için oluşturulacak anma komiteleri; illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında; garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı, jandarma ve emniyet teşkilâtı ile Millî Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinden oluşur. Komiteler, törenlerden en geç bir ay önce çalışmalarına başlar.
Anma komitelerine; törenlerin düzenlenme ve yürütülmesine katkısı olabilecek bakanlık ve kuruluş temsilcileri ile 16/6/1983 tarihli ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunla kurulan �Türkiye Muharip Gaziler Derneği� ve �Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği� temsilcileri de dahil edilir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile ilgili anma törenlerine, �Emniyet Teşkilâtı Vazife Malûlü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği� temsilcileri de katılabilir.

Kamu kurum ve kuruluş mensuplarının, anma komitesi toplantılarına katılması zorunludur.


Anma Komitelerinin Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri

Madde 5 � Anma komiteleri, mahallî mülkî idare amirin çağrısı üzerine toplanır. Komiteler bu Yönetmelik esasları dahilinde;

a) Anma günlerinin özelliğine ve mahallin durumuna göre törenlerin başlayış ve bitiş saatlerini belirler.

b) Tören programını hazırlar.

c) Törenlerin amaca uygun ve istismara yol açmayacak biçimde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri alır.

ç) Yapılacak çalışmaların zaman plânlamasını yapar, gereken araç ve gereçleri sağlar.

d) Anma törenlerine katkısı bulunabilecek diğer kurum ve kuruluşlar ile kişilere verilebilecek görevleri tespit eder.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Törenlerde Uygulanacak Genel Esaslar

Şehitler Günü

Madde 6 � Şehitler Günü ile ilgili törenler; Ankara'da Anıtkabir ve Cebeci Şehitliği'nde; diğer il ve ilçelerde ise şehitliklerde, şehitlik mevcut olmayan yerlerde ise anma komitelerinin uygun göreceği yerlerde icra edilir.
Çanakkale İlinde yapılacak olan anma törenleri, Çanakkale Valiliği tarafından Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi Günü olarak tek bir program dahilinde icra edilir. Mehmetçik Abidesi ve şehitlikte düzenlenecek tören, 2'nci Kolordu Komutanlığı tarafından yapılır.

18 Mart Şehitler Günü törenleri aşağıda belirtildiği şekilde icra edilir.

a) Ankara'da Anıtkabir ve Cebeci Şehitliği ile diğer il ve ilçelerdeki şehitliklerde, çelenk koyma töreni ve İstiklâl Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilir. Şehitler için saygı duruşunda bulunulur ve saygı atışı yapılır.

b) Bir şehir merkezinde birden fazla şehitlik bulunması durumunda, anma komitelerinin uygun göreceği bir şehitlikte tören icra edilir. Ancak, bütün şehitliklere ziyaret plânlanır.

c) Şehitliği, tören için uygun olmayan il ve ilçelerde, anma komitesinin tespit edeceği uygun bir Atatürk Anıtı önünde aynı tören yapılır. Ancak, saygı atışı yapılmaz.

ç) Anma komitesince görevlendirilecek bir kişi tarafından, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılması sağlanır. Konuşma metni, törenden en az üç gün önce anma komitesi başkanına verilir ve anma komitesince uygun görülmesi hâlinde, konuşma yapılır ve konuşma metninin bir sureti dosyada saklanır.

d) Ankara'daki törenlerde şehitlik defteri, törene katılan en yüksek makam temsilcisi, diğer yerlerde ise mahallî mülkî idare amirleri tarafından imzalanır.

e) Yurt içindeki şehitlikler ile şehit mezarlarının ziyaret edilmesi için tedbir alınır.

f) Yurt dışındaki şehitliklerde, Dışişleri Bakanlığı tarafından alınacak tertibe göre gerekli anma töreni icra edilir.


Gaziler Günü

Madde 7 � Gaziler Günü ile ilgili törenler; Ankara'da Anıtkabir ile Ulus'taki Atatürk Anıtı'nda; diğer il ve ilçelerde ise Atatürk Anıtları veya Büstlerinin olduğu yerlerde yapılır.
19 Eylül Gaziler Günü törenleri aşağıda belirtildiği şekilde icra edilir.

a) Ankara'da Anıtkabir ve Ulus Atatürk Anıtı'nda, diğer il ve ilçelerde Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni, İstiklâl Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesi ve saygı duruşu yapılır.

b) Anma komitesince görevlendirilecek bir kişi tarafından, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılması sağlanır. Konuşma metni, törenden en az üç gün önce anma komitesi başkanına verilir ve anma komitesince uygun görülmesi hâlinde, konuşma yapılır ve konuşma metninin bir sureti dosyada saklanır.

c) Anma komitelerince tespit edilecek yerlerde, gaziler tarafından çeşitli etkinliklerin düzenlenmesine gerekli destek sağlanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Çelenklerin Konulması

Madde 8 � Çelenkler, 4/9/1973 tarihli ve 7/7058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan �Resmî Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanması ve Sunulması Hakkında Yönetmelik� esaslarına göre hazırlanır ve sunulur.
Çelenklerin anıta sunulması anında, ortada mahallî mülki idare amiri, sağda garnizon komutanı veya temsilcisi, solda belediye başkanı bulunur. Şehitler Günü'nde, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilcisi; Gaziler Günü'nde ise, Türkiye Muharip Gaziler Derneği temsilcisi de belediye başkanının solunda yer alır.


Bayrağın Göndere Çekilişi

Madde 9 � Bayrak, bando eşliğinde törene katılanlar ve halk tarafından söylenen İstiklâl Marşı ile göndere çekilir. Bando yoksa, ses yayın vasıtası ile teypten İstiklâl Marşı yayını yapılır.


Anma Törenleri Süresince Yapılacak Çeşitli Düzenlemeler

Madde 10 � Gaziler Günü anma töreni süresince, bando konserleri verilir. Anma komitesi, mevcut imkânları göz önünde bulundurarak, Şehitler ve Gaziler Gününün anlam ve önemine uygun faaliyetleri (Televizyon ve radyo programları, resim ve şiir yarışmaları, broşür, bülten, kitapçık vb.) ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak icra eder.
Resmî ve Özel Binalarda Düzenleme

Madde 11 � Anma günlerinin başlangıç ve bitiş saatleri arasında; resmî daire, özel kuruluşlar, müesseseler ve askerî birlik, kurum ve karargâhlar Türk Bayrağı ve Atatürk Posterleri ile donatılır.


Alt Komiteler

Madde 12 �Anma komiteleri; anma günlerinin özelliklerine göre programların hazırlanmasında alt komiteler oluşturabilir. Alt komitelerde; şehitlerin annesi, babası, eşi, çocukları ile kardeşleri ve gaziler ile vatandaşlara da görev verilebilir.


Koordinatör Bakanlık

Madde 13 � Bu Yönetmeliğin uygulanmasında koordinatör bakanlık İçişleri Bakanlığı'dır.


Yürürlük

Madde 14 � Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 15 � Bu Yönetmelik hükümlerini spordan sorumlu Devlet Bakanı ile Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri ve Millî Eğitim Bakanları yürütür.
 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
Devlet madalya ve nişanları yönetmeliği

DEVLET MADALYA VE NİŞANLARI YÖNETMELİĞİ


Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4.7.1988, No: 88/13039
Dayandığı Kanunun Tarihi : 24.10.1983, No: 2933
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 7.8.1988, No: 19892
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 28 ,S. 1590


Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet madalya ve nişanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Devlet madalya ve nişanlarının çeşidine, ebat, biçim ve özelliklerinin tesbitine, kimlere ve nasıl verileceğine, bunların tescil, muhafaza, takılma ve intikaline, bu nedenlerle yapılacak giderlerin karşılanma şekline, geri alınmasına, zayiinde yapılacak işlemlere ve ilgili diğer hususlarla başka devletlerce verilen madalya ve nişanların tescil ve takılmasına ait hükümleri kapsar.


Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 24/10/1983 tarihli ve 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 13 üncü maddesi gereğince düzenlenmiştir.


Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Madalya; yurtiçinde veya dışında, Türkiye Cumhuriyetinin bekasında, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, Devletin yücelmesinde ve milli menfaatlere katkıda, hizmet ve vazifede, üstün feragat, fedekarlık, başarı ve yararlık gösteren kişilere verilen muhtelif cins ve değerde bir sembolü,

b) Nişan; Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu Devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını, ilim ve sanatta, Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası alanda tanıtılmasını ve yüceltilmesinisağlayan yabancı kişilere verilen bir sembolü,

c) Rozet; madalya ve nişanı tanıtan veya madalya ve nişanlar takılmadığızaman takılan bir sembolü,

d) Berat; kişilere madalya ve nişan verildiğini belirten ve ilgili makamlarca düzenlenen bir belgeyi,

e) Genel Müdürlük; Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünü, ifade eder.

Madalya Çeşitleri

Madde 5 - Devlet madalyaları ve verilme usulleri aşağıda gösterilmiştir.

A) Devlet Şeref Madalyası: Türkiye Cumhuriyetinin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurtiçinde veya yurtdışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk ve yabancı uyruklu kişilere verilen madeni ve altın kaplama semboldür. Bu madalya Bakanlar Kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.

Bu madalyanın;

a - Şekli elipstir.
b - Çapı 45 mm. dir.

YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)

c - Maden üzerine altın kaplamadır.
d - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simgeler ve T.C. Devlet Şeref Madalyası yazısı ile değerlendirilir.
e - Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun (batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.
f - Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.

Bu madalyaya ait rozetin;
g - Şekli dikdörtgen ve ebadı (1 2 3 cm.) dir.
h - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda T.C. harfleri bulunur. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)
(Devlet Şeref Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek 1`de gösterilmiştir.)

B) Devlet Övünç Madalyası: Yurtiçinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedekarlık, başarı ve yararlık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malül olanlara ve şehit olan kişilerin 12 nci maddede belirtilen mirasçılarına verilen madeni ve altın kaplama semboldür. Bu madalya ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.
Bu madalyanın ;
a - Şekli elipstir.
b - Çapı 45 mm. dir.
c - Maden üzerine altın kaplamadır.
d - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simgeler ve T.C. Devlet Övünç Madalyası yazısı ile değerlendirilir.
e - Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun (batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.
f - Kompozisyonunda ayyıldız ve motifi ve T.C. harfleri bulunur.
Bu madalyaya ait rozetin;
g - Şekli diktörtgen ve ebadı (1 2 3 cm.)dir.
h - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda T.C. harfleri bulunur. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)
(Devlet Övünç Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek 2`de gösterilmiştir.)

C) Devlet Üstün Hizmet Madalyası: Yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir alanda feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarda ülke ve Dünya çapında emsallerine nazaran üstün başarı göstererek Devleti yücelten ve milli menfaatlere önemli ölçüde katkısı olan Türk vatandaşlarına verilen madeni ve altın kaplama semboldür. Bu madalya ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.
Bu madalyanın;
a - Şekli elipstir.
b - Çapı 45 mm. dir.
c - Maden üzerine altın kaplamadır.
d - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simgeler ve T.C. Üstün Hizmet Madalyası yazısı ile değerlendirilir.
e - Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun (Batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.
f - Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.
Bu madalyaya ait rozetin;
g - Şekli dikdörtgen ve ebadı (1 23 cm.) dir.
h - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda T.C. harfleri bulunur. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)
(Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek 3`te gösterilmiştir.)
(A) ve (C) bentlerinde belirtilen madalyalar tüzel kişilere de verilebilir.


Nişan Çeşitleri

Madde 6 - Devlet nişanları ve verilme usulleri aşağıda gösterilmiştir.

A) Devlet Nişanı: Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin devlet başkanlarına verilen altın semboldür. Bu nişan Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.
Bu nişanın;
a - Uzun kenarı veya çapı 8 cm. dir.
b - Altın olarak hazırlanır.
c - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü T.C. Devlet Nişanı yazısı ile değerlendirilir.
d - Kompozisyonu çok parçalı ve minelidir.
e - Kompozisyonunda ayyıldız motifi bulunur.
Bu nişana ait rozetin;
f - Şekli dikdörtgen ve ebadı (123 cm.) dir.
g - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)
(Devlet Nişanı ile buna ait rozetin şekli Ek 4`te gösterilmiştir.)

B) Cumhuriyet Nişanı: Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin başbakanlarına, bakanlarına ve dış temsilcilik mensuplarına verilen madeni altın kaplama semboldür. Bu nişan Bakanlar Kurulun Kararı ve Cum-
hurbaşkanının tevcihi ile verilir.
Bu nişanın;
a - Uzun kenarı veya çapı 7 cm. dir.
b - Maden üzerine altın kaplamadır.
c - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü T.C. Cumhuriyet Nişanı yazısı ile değerlendirilir.
d - Kompozisyonu çok parçalı ve minelidir.
e - Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.
Bu nişana ait rozetin;
f - Şekli dikdörtgen ve ebadı (123 cm.) dir.
g - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)
(Cumhuriyet Nişanı ile buna ait rozetin şekli Ek 5`te gösterilmiştir.)

C) Liyakat Nişanı: İlim ve sanatta Türkiye Cumhuriyetinin uluslar arası alanda tanıtılması ve yüceltilmesini sağlayan yabancı kişilere verilen madeni altın kaplama semboldür.Bu nişan Dışişleri Bakanlığı ile Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurulunun görüşleri alınarak ilgili bakanın teklifi,Başbakanın onayı ile Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.
Bu nişanın;
a - Uzun kenarı veya çapı 6 cm. dir.
b - Maden üzerine altın kaplamadır.
c - Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü T.C. Liyakat Nişanı yazısı ile değerlendirilir.
d - Kompozisyonu çok parçalı ve minelidir.
e - Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.
Bu nişana ait rozetin;
f - Şekli dikdörtgen ve ebadı (123 cm.) dir.
g - Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır.(Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır.)
(Liyakat Nişanı ile buna ait rozetin şekli Ek 6`da gösterilmiştir.)
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)


Berat ve Rozetler

Madde 7 - Madalya ve nişanlara hak kazananlara ayrıca berat ve rozetleri de verilir.


Teklif

Madde 8 - Aşağıda belirtilen kişi veya makamlar,madalya ve nişanlara layık görülen gerçek veya tüzel kişileri,teklif makamına önerebilirler.
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
b) Başbakan,
c) Genelkurmay Başkanı,
d) Bakanlar,
e) Milli Güvenlik Kurulu,
f) Adalet Bakanlığı aracılığıyla yüksek yargı organlarının genel kurulları,
g) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı aracılığıyla Sayıştay Başkanı,
h) Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla büyükelçilik düzeyindeki yurtdışı temsilcilikleri,
ı) İlgili bakanlıklar aracılığıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
Teklif Usulü

Madde 9 - Genel Müdürlükte toplanan teklif yazılarında madalya ve nişana layık görülen kişinin kimliği, talep sebepleri açıkca belirtilir ve bunlara varsa verilme sebebini gerektiren belgeler de eklenir.
Sözkonusu teklifin red veya kabulu halinde durum,teklif sahibine bir yazı ile bildirilir.


Verilme şekli

Madde 10 - Madalya ve nişanlar,düzenlenen bir törenle Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanının görevlendireceği bir kişi tarafından beratı ve rozeti ile birlikte hak kazanana,hak kazananın hayatta olmaması halinde 12 nci maddede belirtilenlere verilir.
Tüzel kişilerin sözkonusu olması halinde, madalya ve nişanlar,bu tüzel kişilerin organlarına veya bu organlarca yetkili kılınan kişilere,yukarıda belirtilen şekle göre verilir.


Birden Fazla Madalya ve Nişana Hak Kazananlar

Madde 11 - Aynı olay sebebiyle birden fazla madalya veya nişana hak kazanan kişiye 5 ve 6 ncı maddedeki sıraya uyularak madalya ve nişanlardan en yükseği verilir.


Madalya ve Nişanların İntikali

Madde 12 - Madalya ve nişanlar, hak edenin ölmesi halinde,kendisi tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına,yoksa kız çocuklarına,çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine,annesi yoksa eşine, eşinin yokluğu halinde Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder.
Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri halinde birinci fıkra hükümleri uygulanır.
Tüzel kişilerde madalya ve nişanların intikali hususu, Türk Kanunu Medenisinin 50 nci maddesi hükmüne göre yürütülür.


Madalya ve Nişanlara İntikal Yolu İle Sahip Olanların Sorumluluğu

Madde 13 - Madalya ve nişanlara intikal yolu ile sahip olan mirasçılar bu madalya ve nişanları takamazlar. Bu kişiler, intikali belirleyen belgeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurmak zorundadırlar.
Bu makam tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra, madalya, nişan ve bunlara ait rozetler hak sahibince takılabilir.


Tescil ve Terkin İşlemleri

Madde 14 - Hak kazananlara verilen veya geri alınan madalya ve nişanların tescil ve terkin işlemleri Genel Müdürlükçe yapılır.
Madalya ve nişanlara hak kazananlar için düzenlenecek beratlara esas olmak üzere "Tescil ve Terkin Defteri" adı altında, her madalya ve nişan çeşidi için örneği ekte yeralan ayrı birer defter tutulur.
Defterin her sayfası, bir madalya veya nişan için tanzim edilir. Bu sayfada; madalya ve nişan verilme sebebi, hak kazanan kişinin kimliği ile madalya veya nişanın intikali halinde intikal edenin kimliğine dair bilgiler yeralır.
Her defterin sayfaları, birden başlamak üzere ayrı ayrı numaralanır ve mühürlenir. Sayfa numaraları aynı zamanda berat (Tescil) numaraları olur.
Başka devletlerce Türk vatandaşlarına verilen madalya ve nişanların tescili için de aynı özellikte ayrı bir defter tutulur.


Berat ve Rozetlerin Hazırlanması

Madde 15 - Madalya ve nişana hak kazanan kişiye verilecek olan rozetler,bu Yönetmelikte belirlenen özellikleri taşıyacak şekilde hazırlanır.Her berat,verilen kişinin açık kimliğini, verilme tarihi ile defter tescil numarasını ihtiva eder,ayrıca bu berata verilme sebebi yazılır.Kişilere verilen beratın bir sureti Genel Müdürlükteki özel bir dosyada muhafaza edilir.


Madalya ve Nişanların Takılması ve Muhafazası

Madde 16 - Boyuna asılan madalya ve nişanlar,ancak tören üniforması veya frak giyilen törenlerde takılabilir.Diğer madalya ve nişanlar ise ulusal ve resmi bayramlarımızla ilgili törenlerde, Cumhurbaşkanınca verilen resmi kabullerde, resmi Devlet törenlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanınca yapılan davet ve kabullerde,davetiye kartlarında kayıtlı olmak şartı ile,takılabilir.
Rozetler,madalya ve nişanın takılmadığı ahvalde takılabilir.
Madalya,nişan ve rozeti takma hakkını haiz olan kişiler,bunları doğru şekilde takmak,temiz tutmak ve bakımlı olarak muhafaza etmekten sorumludurlar.


Başka Devletlerce Verilen Madalya ve Nişanların Tescili ve Takılması

Madde 17 - Başka devletlerce Türk vatandaşlarına verilen madalya,nişan ve rozetler,Genel Müdürlükçe tescili yapıldıktan sonra takılabilir.
Yabancı devletlerce Türk kamu görevlilerine madalya veya nişan verilmesi talebi diplomatik yollardan Dışişleri Bakanlığına yapılır.Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için Genelkurmay Başkanlığının,diğer kamu görevlileri için bağlı bulundukları bakanlıkların,bu belli olmadığı takdirde Başbakanlığın onayı alındıktan sonra keyfiyet Dışişleri Bakanlığı tarafından aynı yoldan cevaplandırılır ve tescil işlemi birinci fıkra hükmü uyarınca yapılır.Ancak,resmi ziyaretler dolayısıyla verilen madalya ve nişanlar,tescil edilmek kaydıyla bu fıkra hükümlerine tabi değildir.
Kamu görevlisi olmayan Türk vatandaşlarının başka devletler tarafından verilen madalya ve nişanları kabul etmeleri izne tabi değildir.Ancak,bu kişilerin yabancı devletlerden aldıkları madalya ve nişanların tescili Dışişleri Bakanlığının olumlu mütalaa vermesi halinde yapılabilir.


Madalya ve Nişanların Geri Alınması

Madde 18 - Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı mahkum olup bu cezaları kesinleşenlerin madalya ve nişanlarının geri alınmasına aynı mahkemece hükmolunabileceği gibi;Genel Müdürlük de,madalya ve nişanın geri alınmasıiçin ilgili mahkemeye müracaat edilmesini Adalet Bakanlığından isteyebilir.


Madalya ve Nişanın Zayii

Madde 19 - Madalya ve nişana hak kazananlar ile intikal yoluyla sahip olanlar,madalya ve nişanı herhangi bir sebeple zayi etmeleri halinde,durumu en kısa zamanda Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadırlar.Kusurlu olmadıkları yetkili makamlarca belirlenenlere,Başbakanlıkça bedeli karşılığı ve tören yapılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere madalya ve nişanlar tekrar verilir ve bu husus"Tescil ve Terkin Defterine" işlenir.


Giderlerin Karşılanması

Madde 20 - Madalya,nişan,rozet ve beratların hazırlanması,verilmesi,tescil işlemleri ve bunlarla ilgili her türlü giderler Başbakanlık bütçesinden karşılanır.


Yasak Tasarruflar

Madde 21 - Bu yönetmeliğe göre verilmiş bulunan madalya ve nişanlar hak edenlerce satılamaz,devredilemez,bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez.


Madalya ve Nişan Alacaklarla İlgili Tören

Madde 22 - Madalya alacak Türk vatandaşlarının listesi her yıl Başbakanlıkça 29 Ekim`de ilan edilir.Bu ilanda,madalyanın hangi tarihte ve nerede tevcih edileceği belirtilir.

Cumhurbaşkanının bizzat takacağı madalya ve nişanlar için tören yeri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince tesbit edilir.Bu törenin protokol hizmetleri Dışişleri Bakanlığınca yürütülür.

Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilecek kişilerce madalya ve nişanların takılması halinde,tören yerleri Ankara`da Başbakanlıkça ve il merkezlerinde valiliklerce belirlenir.Bunların Başbakan tarafından takılması halinde Ankara`daki törenin protokol hizmetleri Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilir.

Yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına madalyaları Türkiye`nin diplomatik ve konsolosluk misyonlarında yapılacak törenle Cumhurbaşkanının görevlendireceği kişiler tarafından takılır.

Törenlere İstiklal Marşı ile başlanır.Törende madalya ve nişan alacaklarla ilgili karar okunur.Bilahare tevcih edecek kişi madalya ve nişan alacakların tek tek önlerine giderek bunları takar,rozet ve beratlarını verir,kendilerini
kutlar,madalya ve nişanı alacaklar her madalya ve nişan grubu için ayrı ayrı olarak,sağdan itibaren aralıklı dururlar.Grupların önceliği madalya veya nişanın Kanundaki öncelik sırasına,kişilerin önceliği,kamu görevlileri için Devlet Protokolüne,özel kişiler için soyadlarına göre düzenlenir.

Verilecek madalya veya nişanın çeşidine bakılmaksızın ve herhangi bir tarihe bağlı olmaksızın,yurt içinde veya dışında,yabancı kişilerin madalya ve nişanlarının ne şekilde verileceği,her defasında Dışişleri Bakanlığınca tesbit edilir ve törenleri bu Bakanlıkça yürütülür.


Geçici Madde - (Değişik: 22/4/1997-97/9324 K.)

26.11.1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 29/11/1934 tarihinden sonra yabancı devletler tarafından madalya veya nişan ile taltif edilen veya kendilerine madalya ve nişan intikal eden Türk vatandaşları, Genel Müdürlüğe başvurmaları halinde, bu madalya ve nişanları 17 nci maddede öngörülen esaslar dahilinde tescili yapıldıktan sonra takabilirler.


Yürürlük

Madde 23 - Sayıştayca incelenen bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
Duyurular

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DENİZALTINDA AĞIRLANDI

resimler%5C2009127949250_110002.jpg
Şehit yakınları ve gaziler gemiyi gezmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah SAĞIROĞLU, Kıbrıs gazisi olduğunu ve çıkartmaya katıldığını ancak hayatında ilk kez denizaltı gemisine bindiğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile her zaman gurur duyduklarını anlatan Sağıroğlu, gemide ağırlanmaktan dolayı da oldukça duygulandıklarını ifade etti.
 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
Sarıkamış deniz şehitleri anıtı törenle açıldı

SARIKAMIŞ DENİZ ŞEHİTLERİ ANITI TÖRENLE AÇILDI

resimler%5C200912793338968_598169.jpg
Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından sahilde yaptırılan "Sarıkamış Deniz Şehitleri " Anıtı törenle açıldı. Açılışa Zonguldak Vali Yardımcısı Ekrem AYLANÇ, Ereğli Kaymakamı Osman EKŞİ, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet OTUZBİROĞLU, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Doğan BOZKURT, Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ, İlçe protokolü, askeri erkân, kamu yararına çalışan oda ve dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşının söylenmesinin ardından Zonguldak Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, Ereğli Kaymakamı Osman Ekşi, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Doğan Bozkurt Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtının açılış kurdelesini kesti. Anıtın açılışının ardından ise anı fotoğrafları çektirildi. Açılışa katılan Prof. Dr. Bingür Sönmez, yaptığı açıklamada, "Bu şehitlerin himayesi Ereğli için yeterlidir." dedi.
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise Ereğli ve ülkemiz tarihi için son derece önemli olan bu anıtın açılışının özellikle 7 Kasım 'da yapıldığını belirterek "Sarıkamış Deniz Şehitleri ilk kez 7 Kasım 2007'de Karadeniz Ereğli'de anılmıştı. Karadeniz Ereğli ve ülkemiz tarihi açısından son derece önemli olan bu olayı anıtlaştırmak için Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak Karadeniz Bölge Komutanlımızın da destekleri ile sahil bandında bulunan Anfi Tiyatro yanındaki alana "Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'nı inşa ettik." diye konuştu.
 

ANUBIS'

Kıdemli Üye
19 Eyl 2008
4,983
1
ANKARA
Içişleri bakanlığı'ndan, şehit yakınları ve gaziler için bayram genelgesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN, ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN BAYRAM GENELGESİ

resimler%5C2009119154048937_400479.jpg
"Bu kapsamda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, Vali ve Kaymakamlarımızın yakın ilgi ve koordinasyonunda aziz şehitlerimizin milletimize emaneti olan yakınlarının ve gazilerimizin bayramı huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmeleri için azami gayretin gösterilmesi, ihtiyaç sahibi olanların her türlü ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik gerekli yardımların yapılması ve yapılan yardımların gönderilen forma işlenerek Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim."
 

THT SON MESAJLAR

Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.