Sys-tray'da sizin programınızında simgesi olsun.

bykzlu-x

Üye
9 Ocak 2008
190
5
Ýlk önce sys-tray simge atýlýnca ve simgemizin üzerinde sað
butona basýlýn ekrana gelecek
menüyü kafamýzda tasarlamalýyýz
(tabi ki bunu programýmýzýn özelliðine göre yapmalýyýz).
Ben verdiðim kodlarda program çalýþýnca systray bir
simge atýlacak ve bu simgeyi sað butonla
týkladýðýmýzda önümüze bir menü gelecek ve bu menüde
Simge durumunu kücült
Nornal Boyut
Kapat
þeklinde üç adet komut bulunancak.Tabi ki siz bu komut sayýsýný isteðinize
göre artýrabilirsiniz.

Þimdi Visual Basicte Tools menüsünden Menü Editor komutunu açalým.Gelen ekranda caption yazan
yere Sysmenü yazalým Name yazan yere ise smenü yazalým ve Next butonuna basalým bu butona
bastýktan sonra Next butonun yan tarafýnda bulunan ve sað tarafý gösteren (--->) ok tuþuna
bir kere basalým.Þimdi üstteki caption yazan yere Simge Durumuna Kücült küçült ve name yazan
yere ise ssim yazalým.Tekrear next tuþuna basalým caption yazan yere bu defa Normal boyut name
yazan yere ise snor yazalým.Ve sonkez next tuþuna bir kez bastýktan sonra caption bölümüne
Kapat name bölümünede skap yazalým ve bulunduðumuz ekrandan Ok butonuna basark çýkalým.
Böylece systarydaki menüde bulunacak komutlarý atamýþ olduk

Þimdide alttaki kodlarý projenize ekleyin
----------------------------------------------------------------------------------------------
Private Type NOTIFYICONDATA
cbSize As Long
hWnd As Long
uId As Long
uFlags As Long
uCallBackMessage As Long
hIcon As Long
szTip As String * 64
End Type
Private Const NIM_ADD = &H0
Private Const NIM_MODIFY = &H1
Private Const NIM_DELETE = &H2
Private Const WM_MOUSEMOVE = &H200
Private Const NIF_MESSAGE = &H1
Private Const NIF_ICON = &H2
Private Const NIF_TIP = &H4
Private Const WM_LBUTTONDBLCLK = &H203
Private Const WM_LBUTTONDOWN = &H201
Private Const WM_LBUTTONUP = &H202

Private Const WM_RBUTTONDBLCLK = &H206
Private Const WM_RBUTTONDOWN = &H204
Private Const WM_RBUTTONUP = &H205
Private Declare Function Shell_NotifyIcon Lib "shell32" _
Alias "Shell_NotifyIconA" (ByVal dwMessage As Long, pöys As NOTIFYICONDATA) As Boolean
Dim öys As NOTIFYICONDATA

Private Sub Form_Load()

öys.hWnd = Form1.hWnd
öys.uId = vbNull
öys.uFlags = NIF_ICON Or NIF_TIP Or NIF_MESSAGE
öys.uCallBackMessage = WM_MOUSEMOVE
öys.hIcon = Form1.Icon
öys.szTip = "Görev çubuðunda görünür" & vbNullChar
Shell_NotifyIcon NIM_ADD, öys

End Sub

Private Sub Form_Terminate()
Shell_NotifyIcon NIM_DELETE, öys

End Sub

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Dim msg As Long
msg = X / Screen.TwipsPerPixelX
Select Case msg
Case WM_LBUTTONDOWN
Case WM_LBUTTONUP
Case WM_LBUTTONDBLCLK
ssim_Click
Case WM_RBUTTONDOWN
PopupMenu smenü, , , , ssim
Case WM_RBUTTONUP
Case WM_RBUTTONDBLCLK
End Select
End SubPrivate Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Shell_NotifyIcon NIM_DELETE, öys
End Sub

Private Sub sKap_Click()
Unload Me
End SubPrivate Sub snor_Click()
ssim.Enabled = True
snor.Enabled = False

Me.WindowState = 0 - Normal
End Sub

Private Sub ssim_Click()
ssim.Enabled = False
snor.Enabled = True
Me.WindowState = 1 - minimized
End Sub
----------------------------------------------------------------------------------

Kodlarý ekledikten sonra Yine Tools menüsünde menu Editör komutunu çalýþtýrýn ve gelen
ekranda visible yazan seçeneði pasif hale getirerek ekraný ok düðmesine basarak kapatýn.

Artýk sizinde Systray da progreamýnýza ait bir simgeniz oldu.Sorun yaþayanlara üstte
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.