Visual Basic 6.0 Detaylı Anlatım | Bouncer |

Bouncer

Katılımcı Üye
13 Eki 2011
477
0
VISUAL BASIC 6.0

Visual Basic karmaşık mantıklara ve biçimlere sahip, Windows uyumlu uygulamaların tasarımlarını kolaylaştırıcı bir görsel dildir. Bu dilde program geliştirmenin ilk adımı, kullanıcının ekranda görmek istediklerini saptamak ve ekran tasarımını gerçekleştirmektir. Bu programda her şey nesne olarak tanımlanmıştır (form, yazı kutusu, komut düğmesi v.b.). Nesneler, kendilerine iliştirilmiş olan olayları (farenin tıklanması, farenin çift tıklanması gibi) tanıyabilir ve yazılmış olan komutlara göre tepki verebilir. Olaylar gerçekleştiğinde işlemler yerine getirilir, ve pencereler güncelleştirilir. Sistem daha sonra yeni olayları bekler.

TEMEL KAVRAMLAR
Form: Windows pencerelerinin Visual Basic'deki karşılığıdır. Uygulama çalıştırıldığında formlar pencerelere dönüşür. Her uygulama en az bir form içermek zorundadır.

Prosedür: Komut cümlelerinden oluşan program parçalarıdır.

Modül: Tek bir dosyada toplanan ve programın herhangi bir yerinden çağırılabilen prosedürler ve tanımlamalar topluluğu.

Özellik (Property): Nesne karakteristiklerini (boyut, renk, konum, �) ve nesne davranışlarını tanımlayan nitelikler.

Olay (Event): Nesnelerin algılayabildiği eylemlerin adıdır.


ARAÇ ÇUBUĞU VE KISAYOL TUŞLARI
Şekil-1'de araç çubuğu ve üzerindeki kısayol tuşları görüntülenmektedir.


Şekil-1. Araç Çubuğu
image001.gif


Araç çubuğu üzerindeki kısayol tuşlarının işlevleri soldan sağa aşağıdaki gibidir:
· Standart EXE Proje Ekleme - File/Add Project (File Menüsünden Add Project seçeneği tıklanır)
· Form Ekleme - File/New Form
· Menü Tasarımı - Window/Menu Design - Ctrl+M
· Proje Aç - File/Open Project
· Proje Kaydet - File/Save Project
· Kes - Edit/Cut - Ctrl+X
· Kopyala - Edit/Copy - Ctrl+C
· Yapıştır - Edit/Paste - Ctrl+V
· Bul - Edit/Find - Ctrl+F
· Geri Al - Edit/Undo - Ctrl+Z
· Tekrar - Edit/Redo
· Başlat - Run/Start - F5
· Ara Ver - Run/Break - Ctrl+Break
· Sona Erdir - Run/End
· Proje Gezgini - View/Project Explorer
· Özellikler Penceresi - View/Properties Window - F4
· Form Görüntü Penceresi - View/Form Layout Window
· Nesne Gezgini (tüm nesneleri gösterir) - View/Object Browser
· Araç Kutusu (kontrol nesnelerini içerir) - View/Toolbox
· Veri tabanı Bağlantıları - View/Dataview Window


Proje ve Form Pencereleri
Tüm Visual Basic bileşenleri bir proje içerisinde bulunur. Proje yaratıldıktan sonra, proje penceresinde, o uygulamada yer alan formlar, modüller ve özel denetçiler listelenir. Listeden istenilen form seçildikten sonra View/Form ile formun kendisi ya da View/Code ile o forma ait kod görüntülenebilir. Formun üzerinde yer alan noktalara grid denir. Bu noktalar form üzerineyerleştirilecek nesnelerin hizalanmasını sağlar.

ÖZELLİKLER PENCERESİ
Bir formun konumunu değiştirmek onun özelliğini değiştirmek anlamına gelir. Özellikler penceresi açıldığında Şekil-2'deki gibi görüntülenir. Başlık çubuğu altındaki nesne kutusunda (Object Box) yer alan açıklama nesnenin adını ve ne tip bir nesne olduğunu belirtir. Örneğin Şekil-2'deki "Form1 Form" açıklaması seçili nesnenin bir form olduğunu ve adının Form1 olduğunu göstermektedir. Nesne kutusunu altındaki ayarlar kutusunda (Settings Box) ise pencerede o anda seçilmiş olan ayarın değeri görüntülenir ve değiştirilebilir. Seçeneklerin çoğunluğu kullanıcıya düşen liste olarak sunulur. Bu liste renkler için paleti görüntülerken, pencerenin görünür olma özelliği için ise doğru/yanlış (True/False) olarak sunulur.

Şekil-2. "Properties" Özellikler Penceresi


image002.gif


Bazı Form Özellik Tanımları
(Name): İsim
Appearance: Formun düz ya da 3-boyutlu görünmesini sağlar.
BackColor: Artalan rengi
BorderStyle: Kenar çizgisi biçimi
Caption: Form Başlığı
ControlBox: Pencere kontrollarının olup olmayacağını belirler.
Font: Yazı tipini belirler.
Height: Formun yüksekliğini belirtir.
Left: Formun sol koordinatını belirler.
Top: Formun üst koordinatını belirler
Visible: Formu gizlemek ya da gizli formu görüntülemek için kullanılır.
Width: Formun genişliğini belirtir.

Programı Başlatma
Visual Basic programını başlattığınızda ekrana Şekil-3'deki Yeni Proje Penceresi gelir. Eğer Visual basic daha önceden çalışıyor ise aynı pencereyi File/New project seçeneği ile de açabilirsiniz. Bu pencere seçenekleri ile proje tipini belirleyebilirsiniz. Normal proje için Standard.EXE, Internet ile ilgili projeler için Activex.EXE kullanınız.

Şekil-3. Yeni Proje Diyalog Penceresi


image004.jpg


Şekil-4. Proje Tasarım Penceresi
image006.jpg


Proje açıldıktan sonra proje tasarım penceresi Şekil-4'deki gibi ekrana gelir. Bu pencerenin başlığı Project1: Microsoft Visual Basic (Design) olarak görüntülenir. Daha sonra bu program çalıştırıldığında Design-Run olarak değişecektir.

Bu yeni proje bir form ile başlar. Genelde bu form programınızın başlangıç sayfası olur. Form penceresi dışında Tasarım Penceresi üzerinde projede yer alan formları gösteren "Project1" adlı proje penceresi, formun ekran üzerindeki boyutunu gösteren "Form Layout" penceresi ile nesne özelliklerini gösteren "Properties" penceresi yer alır. Tasarım penceresinin sol tarafında ise nesne yaratımı için gerekli bir araç çubuğu bulunur.


Projeyi Saklama
Projenin saklanması için öncelikle projenin bileşenleri (form, kod modülü, vs.) ayrı ayrı ait oldukları dosyalara saklanmalı, daha sonra projenin kendisi proje dosyası olarak saklanmalıdır.

Şekil-5. Yeni Adla Proje Saklama Penceresi


image007.gif


Projeyi saklamak için File/Save Project menü seçeneği ya da araç çubuğu üzerindeki Save Project düğmesi tıklanır. Her proje bileşeni için ardı ardına Şekil-5'deki Yeni Adla Proje Saklama Diyalog kutusu ekrana gelecektir. Bu kutu üzerinde her dosyanın adını ve yerini belirlemeniz gerekmektedir.


Formları Programlama

Şekil-6. Form Kod Penceresi


image008.gif


Formlar 20'den fazla olaya tepki verebilirler. Bu tepkinin ne olacağını kodlama ile belirtebilirsiniz. Örneğin, kullanıcı form üzerindeki herhangi bir bölgeyi tıkladığında bir mesaj görüntüleyebilirsiniz. Kodlamayı yapabilmek için formu çift tıklamak ya da View/Code komutu kullanmak yeterlidir. Bu komut çalıştırıldığında Şekil-6'daki pencere ekrana gelir. Bu pencerenin üst sağındaki "Object" kısmında formda yer alan tüm nesnelerin listesi, soldaki "Proc" kısmında ise nesnenin tanıyacağı olaylar bulunur.


Form tıklandığında "Fareyi tıkladınız" mesajını vermek için gerekli kod aşağıdadır:

Sub Form_Click
Print "Fareyi tikladiniz."
End Sub


Örnek Form Olayları
Activate-Formun etkin pencere olması
Click-Form üzerinde farenin tıklanması
DblClick-Form üzerinde farenin çift tıklanması
Deactivate-Formun edilgen olması
GotFocus-Form denetçilerinin edilgen, formun etkin olması
KeyDown-Odak form üzerinde iken klavye tuşuna basılması
KeyPress-Odak form üzerinde iken klavye tuşuna basılıp bırakılması
KeyUp-Odak form üzerinde iken herhangi bir tuşa basılması yada bırakılması
Load-Form penceresinin açılması
LostFocus-Odağın formdan başka bir nesneye kayması
MouseDown-Farenin bir tuşuna basılması
MouseMove-Farenin hareket ettirilmesi
MouseUp-Farenin basılan tuşunun bırakılması
Unload-Formun kapatılması


Kullanıcı Etkileşimi

Kullanıcıdan bilgi almak için kontrol nesneleri kullanılır. Bu kontrol nesneleri Şekil-7'de görüntülenmektedir.

Şekil-7. Kontrol Nesnelerinin Yer Aldığı Araç Çubuğu


image009.gif


Gösterici (Pointer)
Resim Çerçevesi (PictureBox)
Etiket (Label)
Yazı Kutusu (TextBox)
Çerçeve (Frame)
Komut Düğmesi (CommandButton)
İşaret Kutusu (CheckBox)
Seçenek Düğmesi (OptionButton)
Çekme Liste (ComboBox)
Liste (ListBox)
Yatay Kaydırma Çubuğu (HScrollBar)
Düşey Kaydırma Çubuğu (VScrollBar)
Zamanlayıcı (Timer)
Sürücü Listesi (DriverListBox)
Dizin Listesi (DirListBox)
Dosya Listesi (FileListBox)
Şekil (Shape)
Çizgi (Line)
Resim (Image)
Veri Denetçisi (Data)
OLE Denetçisi (OLE)


Bir Nesnenin Taşınması ve Boyutlandırılması

Bir nesnenin taşınma ve boyut değiştirme işlemleri grafik nesnelerinki ile aynıdır. İstenirse birden fazla nesne Ctrl tuşu basılı tutularak seçilir ve grup halinde taşıma ya da boyut değiştirme işlemi gerçekleştirilebilir.

Etiket

Kullanıcıya bilgileri ve yazıları görüntülemek için kullanılır, burada bilginin kullanıcı tarafından değiştirilmesi olası değildir.

Etiket Ekleme

Yazı kutularının işlevini belirlemek için her yazı kutusu ile birlikte bir adet etiket kutusuna gereksinim vardır.
1- Araç çubuğu üzerinde etiket kutusu düğmesini tıklayınız.
2- Farenin imlecini form üzerine, kutuyu koyacağınız yerin bir köşesine ***ürünüz.
3-Fareyi tıklayarak parmağınızı bırakmadan kutunun karşı köşesi olacak yere kadar sürükleyiniz, ve fare düğmesini bırakınız.
Etiket kutusunun özellikleri "Properties" penceresinde görüntülenir. Nesnenin adı "Name" ile belirlenir, etiketin ekranda gözükecek yazısı ise "Caption" bölümüne yazılır.


Yazı Kutusu

Kullanıcıdan yazılı olarak bilgi almak ve yine bilgileri kullanıcıya göstermek için kullanılır. Yazı kutusunun özellikleri yine "Properties" penceresinden değiştirilir. Yazı kutusuna girilen bilgi sayısal bilgi de olsa karakter dizini olarak kabul edilir. Aritmetik işlem yapılacağı takdirde sayıya çevrilmelidir (Val komutu ile). Yazı kutularının ismi vardır ancak başlık - "Caption" özelliği bulunmaz.

Yazı Kutusu Ekleme

1- Araç çubuğu üzerinde yazı kutusu düğmesini tıklayınız.
2- Farenin imlecini form üzerine, kutuyu koyacağınız yerin bir köşesine ***ürünüz.
3- Fareyi tıklayarak parmağınızı bırakmadan kutunun karşı köşesi olacak yere kadar sürükleyiniz, ve fare düğmesini bırakınız.

Komut Düğmesi

Kullanıcının tıklaması ile çeşitli işlevlerin çalıştırmasını sağlayan düğmelerdir. Komut düğmelerinin üzerine komutun işlevini belirten yazılar başlık-Caption özelliği ile iliştirilir. Başlık yazısı düğmenin ortasına yazılır. Başlık düğmenin standart boyundan geniş ise boyutlandırma otomatik olarak yapılmaz. Bunu sizin yapmanız gerekir. Başlık üzerinde bir karakterin altını çizmek için o karakterin önüne & işareti konur, ve o karakter altı çizili olarak yazılır. Böylece komut Alt tuşu ile altı çizili karakterin klavyeden basılması ile de çalıştırılır.
&Son -- Son -- Alt+S ile Son komutu gerçekleşir ve program sona ererKomut Düğmesi Ekleme
1-Araç çubuğu üzerinde komut düğmesi düğmesini tıklayınız.
2-Farenin imlecini form üzerine, düğmeyi koyacağınız yerin bir köşesine ***ürünüz.
3-Fareyi tıklayarak parmağınızı bırakmadan düğmenin karşı köşesi olacak yere kadar sürükleyiniz, ve fare düğmesini bırakınız.
 

MasterDesigner

Katılımcı Üye
19 Ağu 2010
260
0
Emeğine sağlık paşam anlatım güzel ama şunu hatırlarmak isterim koskoca bir programlama dilini anlatmaya ne 1 mesaj yeter ne de bir kitap bunu herkes bilmesi lazım programlama dili dediğin bence birisinin sana öğretmesiyle öğrenilir.İnsan kendi başına programlama öğrenmesi çok zordur.Hele ki günümüzde zaten artık vb 6.0 kullanılmıor herkes C++ ve C# öğreniyor ve bunlar iş görüyor.Ama mesajına lafım yok tek tek uğraşmışsın resim eklemişsin anlatım yapmışsın 10 numara olmuş ellerine sağlık
 

Bouncer

Katılımcı Üye
13 Eki 2011
477
0
zaten konuda vb dilini anlatmamışım ki ama programı nasıl kullanırsın prg dili ing zaten türkçeye çevirdim anlamlarını yazdım biraz öğrenmeleri için ama dediğin gibi vb dili anlatmak hiç te kolay değil :)
 

elefteriya

Yeni üye
2 Kas 2011
7
0
Malatya
Aynen Programı Türkçe Çevirmek Biraz Zor Olur Ama Başarırsın Yeterki Parmakları Ve Aklını Seri Kullan Gerisi Kendi Gelir:D
 

NeTiX

Üye
18 Ocak 2012
180
0
ßursa
kardeşim bu kadar emek harcamışsın o yüzden konunu kapatmıyorum ama bir daha konu açarken bölümü dikkatle incele benzer bir konu açılmışmı diye ...
 

zyxel1

Yeni üye
11 Şub 2012
28
0
Alıntı yapmamışsan kendin emek verip konuyu hazırlamışsan eline sağlık güzel olmuş :D
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.